Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Dokładnie 43 lata temu Karol Wojtyła gościł w Bodzentynie, gdy przewodniczył uroczystościom dotyczącym peregrynacji kopii cudownego obrazu jasnogórskiego.

Z okazji rocznicy publikujemy kazanie wygłoszone w Bodzentynie przez Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

Gmina Bodzentyn otrzymała w dniu 23.04.2017r. refundację wydatków poniesionych w związku z projektem „Przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023”. Kwota w wysokości 32.814,00 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W odpowiedzi na konkurs zorganizowany w ubiegłym roku przez Województwo Świętokrzyskie oraz Ministerstwo Rozwoju, na który wpłynęło 76 wniosków, po ocenie merytorycznej wniosek Gminy Bodzentyn znalazł się na 16-tym miejscu (http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja/item/567-ogloszenie-listy-projektow-ktore-uzyskaly-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-dotacji-na-opracowanie-lub-aktualizacje-programow-rewitalizacji?start=10).

„Program Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023” został ostatnio uzupełniony w związku z oceną przeprowadzoną przez Urząd Marszałkowski. Po przyjęciu dokumentu uchwałą Rady Miejskiej w kwietniu br., Program uzyskał akceptację pod kątem jego zgodności z warunkami określonymi w „Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” i posiada wszystkie elementy i cechy wskazane w w/w Wytycznych. W uzupełnieniu Programu wytypowano obszar zdegradowany. Wyznacznikiem były tu kwestie społeczne, tj. koncentracja negatywnych zjawisk społecznych jak: duża liczba osób korzystających z różnych form pomocy M-GOPS, tendencje demograficzne poszczególnych sołectw, stopa bezrobocia, osoby wykluczone społecznie. Za obszar zdegradowany uznano te sołectwa, gdzie występowały min. 3 wymienione powyżej negatywne zjawiska społeczne oraz dodatkowo negatywne czynniki gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. Spośród sołectw, które zostały określone jako obszar zdegradowany, wybrano obszar do rewitalizacji. Zgodnie z Wytycznymi obszar rewitalizacji nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy oraz nie może go zamieszkiwać więcej niż 30% mieszkańców danej gminy. Podobszarami rewitalizacji wskazano miasto Bodzentyn oraz sołectwo Psary - Stara Wieś.

Co oznacza w praktyce wyznaczenie tych miejscowości do rewitalizacji?  Przy naborach wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w niektórych działaniach (np. Działanie 4.4: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Działanie 7.4: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Działanie 3.3: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej”) są przyznawane dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej, jeśli projekt jest realizowany na obszarze objętym Programem Rewitalizacji. Projekty typowo rewitalizacyjne (dotyczące przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych) będą realizowane w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, gdzie nabór wniosków dla gmin ma być ogłoszony w III kwartale br. W ramach tego działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia dot. miejscowości będących centrami gmin /zgodnie z zapisami SZOOP RPOWŚ 2014-2020 „za centrum gminy uznaje się miejscowość, gdzie znajduje się centrum administracyjne gminy (siedziba urzędu gminy)”/. Tak więc wniosek do Działania 6.5 może zostać złożony dla zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji tylko w Bodzentynie.

Nieobjęcie Programem Rewitalizacji innych miejscowości nie oznacza, że w pozostałych sołectwach zaprzestane będą jakiekolwiek inwestycje unijne. Przykładem może być tu Św. Katarzyna i Wilków, gdzie Gmina podpisała pre-umowy na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, czy też budowę ścieżki rowerowej położonej wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie sołectwa Św. Katarzyna i Podgórze. Doposażona będzie również szkoła we Wzdole Rządowym i wyremontowana jej część sportowa. W ramach środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowywane są drogi gminne m.in. w Śniadce, Orzechówce, łącznik Wiącka-Wzdół Rządowy, droga na Kapkazach czy Kopciowcu.

W trakcie oceny są wnioski złożone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej m.in. szkoły w Psarach i Wzdole, ośrodków zdrowia we Wzdole, Św. Katarzynie i Bodzentynie oraz wniosek dotyczący budowy eko-pawilonu i ścieżki rowerowej w Wilkowie.

JG

Termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. został przedłużony do 31 maja br.

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn
oraz
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci do wzięcia udziału

w imprezie z okazji DNIA DZIECKA w Gminie Bodzentyn.

"Niech krew przelana w walce krzepi siły żyjących''

         Pod tym hasłem w dniu 21 maja 2017 roku odbyły się w Woli Szczygiełkowej obchody 74. rocznicy pacyfikacji miejscowości Wola Szczygiełkowa. Zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa uroczystość z Mszą Świętą w intencji pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców wsi, była częścią realizowanego przez stowarzyszenie zadania publicznego pod nazwą ''Świętokrzyskie smaki w kulturze, tradycji i historii naszego regionu'', współfinansowanego przez Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn.

W dniu 17 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba oraz Skarbnik – Artur Nadolny podpisali umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w KONKURSIE na najładniejszy ogród przydomowy w 2017 roku „Gmina Bodzentyn rozkwita”.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, do dnia 2 czerwca 2017 r.

Regulamin

Zgłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych  w okresie od dnia 9 maja do dnia 10 maja 2017 r. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowaniu szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku przymrozków wiosennych dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy Bodzentyn pokój nr 1(Rolnictwo) .

Do wniosku o szacowanie szkód należy obowiązkowo dołączyć:

  • kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok(można dołączyć w późniejszym terminie)

Wypełniony formularz wniosku rolnik winien złożyć niezwłocznie.

Wyznacza się ostateczny termin składania wniosków do dnia 22.05.2017r. (poniedziałek, do godz. 16.15).

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i  Gminy w Bodzentynie. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

Powołana przez Wójta Gminy Komisja (składająca się z przedstawiciela Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przedstawiciela Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i pracowników Burmistrza) przeprowadzi wizję wszystkich szkód wymienionych we wniosku, sporządzi dokumentację fotograficzną, dokona szacunku zakresu i wysokości strat oraz sporządzi protokoły szkód.

W ciągu 30 dni od ostatniego dnia przeprowadzenia lustracji w terenie Komisja przekaże Wojewodzie Świętokrzyskiemu zestawienie zbiorcze z terenu gminy, 2 egzemplarze indywidualnych protokołów oszacowania szkód wraz z załącznikami w których poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, imienny wykaz poszkodowanych.

W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez przymrozki wiosenne w terminie do 20 maja wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisję jednak nie wyżej niż 50% plonu (w tym przypadku do wyliczenia wysokości szkód nie uwzględnia się plonów roślin które zostały zasiane po zlikwidowanych uprawach ozimych).

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Producenci rolni mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Przypomina się o obowiązkowym zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Miasta i  Gminy w Bodzentynie– tel. 41 3115-511,3115-010 wew. 13.

 

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” rozpoczęto przebudowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Bodzentyn.

6 czerwca w Bodzentynie odbędzie się impreza rekreacyjno-sportowa pod nazwą

"Aktywne Świętokrzyskie w Bodzentynie"

współfinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz 
Urzędu Marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego.

Rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 22 maja 2017 roku.

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 13 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 22 maja 2017 r. (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie będzie przyjmował interesantów. Powodem nieobecności jest zaplanowany wyjazd służbowy. 

W niedzielę, 14 maja, odbył się turniej charytatywny na orliku w Bodzentynie, podczas którego zbierane były pieniądze na leczenie Gabrysi. Na turniej zgłosiły się 3 drużyny, a walka między nimi była zacięta. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar za zajęte miejsce.

Po turnieju odbył się grill, na którym były sprzedawane kiełbaski. Cały dochód ze sprzedaży został przekazany na konto fundacji pomagającej dziewczynce.

Piękna pogoda była tylko niewielkim dodatkiem do świetnie panującej tam atmosfery. Organizatorzy bardzo dziękują animatorom orlika w Bodzentynie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn, który ufundował nagrody w postaci pucharów dla drużyn i wszystkim obecnym.

Zapraszamy do dalszego wspierania akcji i uczestniczenia w tego typu imprezach. Dziękujemy!

/Karolina Winiarska

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech