Projekt "Doposażenie OSP Bodzentyn (jednostki KSRG) w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem" znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru z programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Działania 2.5 "Gospodarowanie zasobami wody i przeciwdziałanie klęskom żywiołowym".

Projekt będzie polegał na doposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie (dalej OSP Bodzentyn), która od 6.04.1995r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (dalej KSRG) – decyzja o włączeniu stanowi załącznik do wniosku.

Zakres projektu obejmuje:

1. zakup specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4

2. zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska - urządzenie tnąco-gaszące (typu Cobra, Cut-Lanca)

3. zakup specjalistycznego wyposażenia służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia:

- quad z przyczepką ratowniczą (quad zakupiono w 2022r. w ramach Funduszu Obywatelskiego. Jest od elementem doposażenia powyższego projektu i część kosztów jego zakupu, po pozytywnej ocenie wydatków przez Urząd marszałkowski, zostanie Gminie zrefundowana),

- rozpieracz kolumnowy,

- zestaw łańcuchów,

- prądownica,

- węży do motopompy,

4. zakup ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji aparat powietrzny/oddechowy agregat do nabijania butli ubranie specjalne strażackie hełm strażacki.

Zakupiony w ramach projektu samochód ratowniczo - gaśniczy oraz sprzęt przyczynią się do:

  • Poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy Bodzentyn oraz powiatu kieleckiego
  • Sprawniejszego efektywniejszego i szybszego usuwania skutków klęsk żywiołowych (pożary, powodzie) katastrof (drogowych, środowiskowych) 
  • Poprawy bezpieczeństwa oraz warunków pracy strażaków

Wsparcie kierowane jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego w szczególności do:

  • mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn oraz powiatu kieleckiego,
  • turystów odwiedzających miasto, gminę i powiat,
  • przedsiębiorców, uczniów, dzieci w wieku przedszkolnym, którzy dzięki wzmocnieniu potencjału OSP Bodzentyn zyskają poczucie większego bezpieczeństwa,
  • osób biorących udział w imprezach masowych organizowanych na terenie miasta, gminy i powiatu,
  • pozostałych jednostek OSP działających na terenie gminy, powiatu i województwa, gdyż sprawa jednostka OSP Bodzentyn zwiększa potencjał bojowy we wspólnych akcjach ratowniczo-gaśniczych;
  • młodzieżowa orkiestra dęta działająca przy OSP Bodzentyn.

Beneficjentem projektu jest Gmina Bodzentyn, a zakupiony w ramach projektu ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy oraz sprzęt/wyposażenie zostaną przekazane do użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie. Obszar oddziaływania przedmiotowego projektu to przede wszystkim Miasto i Gmina Bodzentyn oraz powiat kielecki wraz z powiatami ościennymi.

Wyżej wymienione wyposażenie oraz cięzki samochód ratowniczo - gaśniczy są niezbędne, aby osiągnąć cel główny projektu.

Zakup w/w elementów przyczyni się m.in. do:
• zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Bodzentyn, powiatu kieleckiego oraz gmin ościennych;
• usprawnienia akcji ratowniczych z udziałem OSP Bodzentyn,
• wzmocnienie KSRG w powiecie kieleckim i województwie świętokrzyskim jako systemu ratowniczo-gaśniczego,
• zwiększenia bezpieczeństwa strażaków OSP w Bodzentynie podczas różnego rodzaju akcji ratowniczo-gaśniczych,
• unowocześnienia wyposażenia jednostki OSP w Bodzentynie i przez to poszerzenia jej działalności (większa profesjonalizacja),
• promocja działalności strażackiej (aktywności obywatelskiej).

Całkowita wartość projektu to aż 1 917 847,32 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 630 170,12 zł.

Warto nadmienić, że w kwietniu br. zostanie dostarczony ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wzdół. Zakup zrealizowany jest w ramach projektu ZGGŚ  "Bezpieczne Góry Świętokrzyskie - budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia gmin Gór Świętokrzyskich". W ramach tego projektu zostaną również przebudowane drogi: łącznik Dąbrowa Dolna - Dąbrowa Górna i droga Psary Stara Wieś - Grabowa (do granic ŚPN). Całkowita wartość projektu to 2 374 103,59 zł,  w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 2 mln zł oraz wkład Gminy Bodzentyn 374 103,59 zł.

Justyna Gawlik

WVmUHh0XliGPt4nx

fire brigade 7031843 1280

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA