Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych  w okresie od dnia 9 maja do dnia 10 maja 2017 r. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczął procedurę przyjmowania wniosków o oszacowaniu szkód w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie w wyniku przymrozków wiosennych dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy Bodzentyn pokój nr 1(Rolnictwo) .

Do wniosku o szacowanie szkód należy obowiązkowo dołączyć:

  • kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2017 rok(można dołączyć w późniejszym terminie)

Wypełniony formularz wniosku rolnik winien złożyć niezwłocznie.

Wyznacza się ostateczny termin składania wniosków do dnia 22.05.2017r. (poniedziałek, do godz. 16.15).

Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miasta i  Gminy w Bodzentynie. W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, wnioski składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy.

Szacowanie strat możliwe jest tylko i wyłącznie na wniosek poszkodowanego rolnika.

Powołana przez Wójta Gminy Komisja (składająca się z przedstawiciela Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, przedstawiciela Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach i pracowników Burmistrza) przeprowadzi wizję wszystkich szkód wymienionych we wniosku, sporządzi dokumentację fotograficzną, dokona szacunku zakresu i wysokości strat oraz sporządzi protokoły szkód.

W ciągu 30 dni od ostatniego dnia przeprowadzenia lustracji w terenie Komisja przekaże Wojewodzie Świętokrzyskiemu zestawienie zbiorcze z terenu gminy, 2 egzemplarze indywidualnych protokołów oszacowania szkód wraz z załącznikami w których poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej, imienny wykaz poszkodowanych.

W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez przymrozki wiosenne w terminie do 20 maja wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom szkód w uprawach ustala się uwzględniając szacunki strat określone przez komisję jednak nie wyżej niż 50% plonu (w tym przypadku do wyliczenia wysokości szkód nie uwzględnia się plonów roślin które zostały zasiane po zlikwidowanych uprawach ozimych).

Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

Producenci rolni mogą ubiegać się o kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez przymrozki wiosenne w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Przypomina się o obowiązkowym zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać w Urzędzie Miasta i  Gminy w Bodzentynie– tel. 41 3115-511,3115-010 wew. 13.

 

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” rozpoczęto przebudowy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Bodzentyn.

6 czerwca w Bodzentynie odbędzie się impreza rekreacyjno-sportowa pod nazwą

"Aktywne Świętokrzyskie w Bodzentynie"

współfinansowana ze środków Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz 
Urzędu Marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego.

Rekrutacja do projektu została przedłużona do dnia 22 maja 2017 roku.

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 13 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 22 maja 2017 r. (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie będzie przyjmował interesantów. Powodem nieobecności jest zaplanowany wyjazd służbowy. 

W niedzielę, 14 maja, odbył się turniej charytatywny na orliku w Bodzentynie, podczas którego zbierane były pieniądze na leczenie Gabrysi. Na turniej zgłosiły się 3 drużyny, a walka między nimi była zacięta. Każda z drużyn otrzymała pamiątkowy puchar za zajęte miejsce.

Po turnieju odbył się grill, na którym były sprzedawane kiełbaski. Cały dochód ze sprzedaży został przekazany na konto fundacji pomagającej dziewczynce.

Piękna pogoda była tylko niewielkim dodatkiem do świetnie panującej tam atmosfery. Organizatorzy bardzo dziękują animatorom orlika w Bodzentynie, Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn, który ufundował nagrody w postaci pucharów dla drużyn i wszystkim obecnym.

Zapraszamy do dalszego wspierania akcji i uczestniczenia w tego typu imprezach. Dziękujemy!

/Karolina Winiarska

W dniu 3 maja 2017 r. zespół i kapela „Świętokrzyskie Jodły” reprezentowały gminę Bodzentyn na XXIV Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „ZŁOTY KŁOS” Euro-Folklor 2017, organizowanym przez  Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach koło Ciszyna.

Z osobą Józefa Piłsudskiego jest związanych wiele przełomowych wydarzeń w historii Polski. W czasie I wojny światowej był Komendantem I Brygady Legionów Polskich. W wolnym kraju Sejm powierzył Piłsudskiemu stanowisko Naczelnika Państwa. Został on też pierwszym Marszałkiem Polski.

Serdecznie zapraszamy na turniej charytatywny piłki nożnej, który odbędzie się w niedzielę na Orliku przy Gimnazjum w Bodzentynie.
Celem turnieju jest zbiórka pieniędzy dla fundacji "Rycerze i Księżniczki", aby pomoc chorej Gabrysi.
Impreza rozpoczyna się o godzinie 10:00, po zakończeniu rozgrywek piłkarskich zapraszamy na grilla.

 

Miejsko-Gminne Centrum kultury i Turystyki w Bodzentynie zaprasza na cykl spotkań "Polska i świat turystycznie". Cześć pierwsza "Spotkanie z Afrykańską Przyrodą" odbędzie się 16 maja 2017 r. w sali MGCKiT o godz. 9:00.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna zapraszają na spotkanie "Józef Fąfara (Fąfarski) 1909 - 1999 - malarz batalista z Bodzentyna" 21 maja 2017 r. o godz. 17:00 w MGCKiT w Bodzentynie.

 

Dzisiaj w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie świętowano 70-lecie jej powstania. Uroczystości rozpoczęły się od powitania wszystkich zaproszonych gości przez Martę Janicką - Dyrektorkę Biblioteki oraz Dariusza Skibę - Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza do włączenia się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza do włączenia się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD). 

Prosimy o składanie wniosków z proponowanymi zmianami:

 1. Kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”:

2. Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”:

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 7/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 9/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 do wniosku dotyczącego zmiany kryteriów należy załączyć:

1) propozycje zmiany kryteriów, które:

  • posiadają metodologię wyliczania,
  • są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
  • dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;

2) uzasadnienie każdego proponowanego kryterium;

3) zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego.

Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi programów finansujących RLKS kryteria wyboru operacji powinny być:

1)  obiektywne,

2)  niedyskryminujące,

3)  przejrzyste,

4)  powiązane z diagnozą obszaru,

5) bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,

6) mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego członka pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów,

7) kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag
nie budzi wątpliwości,

8) dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum

oraz zgodnie z  EFRROW premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

1) generujące nowe miejsca pracy,

2) innowacyjne,

3) przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,

4) realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju),

5) ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, określonych w LSR.

Wnioski z proponowanymi zmianami kryteriów prosimy przesyłać do dnia 16 maja 2017 roku na adres:
Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

 

Lucyna Micek

Dnia 20.04.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". Dokumenty rekrutacyjne należy składać we właściwym terytorialnie Lokalnym Ośrodku Wsparcia Projektu do 20 maja 2017 (lista znajduje się w zakładce "Projekt LGD-owskie wspracie w biznesowym starcie").

Dnia 20.04.2017 r. ruszyła rekrutacja do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie"

Dokumenty rekrutacyjne należy składać we właściwym terytorialnie Lokalnym Ośrodku Wsparcia Projektu do 20 maja 2017 (lista znajduje się w zakładce "Projekt LGD-owskie wspracie w biznesowym starcie").

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego(gminy: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock)zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.– kobiety,– osoby z niepełnosprawnościami– osoby z terenów wiejskich,– osoby po 50 roku życia,– osoby niskowykwalifikowane,– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł, 
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze,
– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, 
w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS