Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Krajowych zawodów łuczniczych dzieci i młodzików

„Świętokrzyska Baba Jaga” 

 

        Celem zawodów jest:

- promocja łucznictwa wśród dzieci

- podnoszenie poziomu sportowego najmłodszych zawodników

  1. Termin i miejsce zawodów:

            03.06.2017 r. - parking przy Zalewie w Wilkowie

  1. Organizator:

            ULKS „Grot Bodzentyn”

            Miasto i Gmina Bodzentyn

  1. Uczestnictwo:

W zawodach mogą brać udział zawodnicy, chłopcy i dziewczęta zgłoszeni przez

 kluby w kat.:

- młodzik starszy                     2002

- młodzik                                 2003 i 2004

- łuki Orlik: dzieci                   2005 i 2006

- łuki Apacz: -dzieci               2007 i młodsze.

  1. Program zawodów

            -10.00 otwarte tory

            -10.30 strzelania konkursowe we wszystkich kategoriach    

            -15.00 zakończenie zawodów

  1. Konkurencje: indywidualnie

- młodzik starszy 50m -tarcza 120 cm,  12 serii 30m tarcza 80 cm  12 serii

- młodzik 40m  tarcza 120cm  12 serii, 20m tarcza 80 cm 12 serii

- łuki orlik dzieci starsze ŁCD 10m 15m 20m 25m  po 6  serii na odległość

-łuki Apacz-dzieci młodsze 5m i 10m, tarcza 80 cm  po 6  serii

 -Drużynowo - po jednym wyniku z każdej kategorii wiekowej bez względu na płeć

 -Strzelanie specjalne do Baba Jagi-15m najlepsze 3 osoby z każdej kategorii

  1. Nagrody:

za miejsca 1-3 medale

za miejsca 1-6 dyplomy

za miejsca 1-3 w klasyfikacji drużynowej puchary

  1. Opałata startowa 30zł
  1. Zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.600 543 452

 

           Program zawodów może ulec zmianie!!

Proponowany porządek obrad

 

 

W dniu 29 maja 2017 r., w godzinach od 12:30 do 15:00 z powodu służbowego wyjazdu, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn nie będzie przyjmował interesantów. 

Z okazji zbliżającego się Dnia Samorządowca składamy serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym, Radnym. Sołtysom i Mieszkańcom.

Dziękujemy Państwu za codzienny trud i ciężką pracę dla dobra naszych lokalnych społeczności. To dzięki Wam oraz Waszemu zaangażowaniu rozkwita nasza „Mała Ojczyzna”. 

Służba publiczna nie zawsze jest łatwym zadaniem. Niejednokrotnie potrzeba wiele cierpliwości i zrozumienia, jak również codziennie trzeba starać się sprostać oczekiwaniom lokalnych wspólnot. Aby dobrze służyć ludziom trzeba wsłuchiwać się w ich potrzeby. Ale jedno jest pewne  - warto podejmować starania, ponieważ przynosi to ogromną satysfakcję.

Życzymy z całego serca by Państwa codzienne wysiłki były zauważane i doceniane, aby lokalne społeczności wspierały Wasze inicjatywy i chętnie angażowały się w budowanie lepszego jutra.

Życzymy Państwu dużo sukcesów, sił i zapału do pracy oraz spokoju w życiu prywatnym. 

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

 

Andrzej Jarosiński

Zastępca Burmistrza

 

Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony został przez Sejm RP w 2000 roku dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i w rocznicę 10-lecia odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

Pierwsze w powojennej Polsce wybory do rad miast i gmin, które odbyły się 27 maja 1990 r. stanowiły niezaprzeczalny dowód na to, że Polacy chcą sami kształtować swoje lokalne środowisko.

Obchodzony 27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego jest świętem nie tylko tych, którzy zasiadają w gminnych radach; to święto całej lokalnej społeczności, wszystkich mieszkańców, którzy - poprzez udział w wyborach samorządowych, aktywne działanie w sołectwach, szkołach, zakładach - sami ten samorząd budują.

 

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna kierowanego przez prof. Urszulę Oettingen w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbyło się spotkanie poświęcone Józefowi Fąfarze (pseud. artyst. Józef Fąfarski). Józef Fąfara urodził się w 1909 r. w Bodzentynie, zm. w 1999 r. i spoczął na miejscowym cmentarzu. Był artystą malarzem-batalistą, samoukiem, działaczem społecznym, opiekunem zabytków.

Dokładnie 43 lata temu Karol Wojtyła gościł w Bodzentynie, gdy przewodniczył uroczystościom dotyczącym peregrynacji kopii cudownego obrazu jasnogórskiego.

Z okazji rocznicy publikujemy kazanie wygłoszone w Bodzentynie przez Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

Gmina Bodzentyn otrzymała w dniu 23.04.2017r. refundację wydatków poniesionych w związku z projektem „Przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023”. Kwota w wysokości 32.814,00 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W odpowiedzi na konkurs zorganizowany w ubiegłym roku przez Województwo Świętokrzyskie oraz Ministerstwo Rozwoju, na który wpłynęło 76 wniosków, po ocenie merytorycznej wniosek Gminy Bodzentyn znalazł się na 16-tym miejscu (http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja/item/567-ogloszenie-listy-projektow-ktore-uzyskaly-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-dotacji-na-opracowanie-lub-aktualizacje-programow-rewitalizacji?start=10).

„Program Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023” został ostatnio uzupełniony w związku z oceną przeprowadzoną przez Urząd Marszałkowski. Po przyjęciu dokumentu uchwałą Rady Miejskiej w kwietniu br., Program uzyskał akceptację pod kątem jego zgodności z warunkami określonymi w „Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” i posiada wszystkie elementy i cechy wskazane w w/w Wytycznych. W uzupełnieniu Programu wytypowano obszar zdegradowany. Wyznacznikiem były tu kwestie społeczne, tj. koncentracja negatywnych zjawisk społecznych jak: duża liczba osób korzystających z różnych form pomocy M-GOPS, tendencje demograficzne poszczególnych sołectw, stopa bezrobocia, osoby wykluczone społecznie. Za obszar zdegradowany uznano te sołectwa, gdzie występowały min. 3 wymienione powyżej negatywne zjawiska społeczne oraz dodatkowo negatywne czynniki gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. Spośród sołectw, które zostały określone jako obszar zdegradowany, wybrano obszar do rewitalizacji. Zgodnie z Wytycznymi obszar rewitalizacji nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy oraz nie może go zamieszkiwać więcej niż 30% mieszkańców danej gminy. Podobszarami rewitalizacji wskazano miasto Bodzentyn oraz sołectwo Psary - Stara Wieś.

Co oznacza w praktyce wyznaczenie tych miejscowości do rewitalizacji?  Przy naborach wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w niektórych działaniach (np. Działanie 4.4: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Działanie 7.4: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Działanie 3.3: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej”) są przyznawane dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej, jeśli projekt jest realizowany na obszarze objętym Programem Rewitalizacji. Projekty typowo rewitalizacyjne (dotyczące przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych) będą realizowane w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, gdzie nabór wniosków dla gmin ma być ogłoszony w III kwartale br. W ramach tego działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia dot. miejscowości będących centrami gmin /zgodnie z zapisami SZOOP RPOWŚ 2014-2020 „za centrum gminy uznaje się miejscowość, gdzie znajduje się centrum administracyjne gminy (siedziba urzędu gminy)”/. Tak więc wniosek do Działania 6.5 może zostać złożony dla zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji tylko w Bodzentynie.

Nieobjęcie Programem Rewitalizacji innych miejscowości nie oznacza, że w pozostałych sołectwach zaprzestane będą jakiekolwiek inwestycje unijne. Przykładem może być tu Św. Katarzyna i Wilków, gdzie Gmina podpisała pre-umowy na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, czy też budowę ścieżki rowerowej położonej wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie sołectwa Św. Katarzyna i Podgórze. Doposażona będzie również szkoła we Wzdole Rządowym i wyremontowana jej część sportowa. W ramach środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowywane są drogi gminne m.in. w Śniadce, Orzechówce, łącznik Wiącka-Wzdół Rządowy, droga na Kapkazach czy Kopciowcu.

W trakcie oceny są wnioski złożone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej m.in. szkoły w Psarach i Wzdole, ośrodków zdrowia we Wzdole, Św. Katarzynie i Bodzentynie oraz wniosek dotyczący budowy eko-pawilonu i ścieżki rowerowej w Wilkowie.

JG

Termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. został przedłużony do 31 maja br.

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn
oraz
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci do wzięcia udziału

w imprezie z okazji DNIA DZIECKA w Gminie Bodzentyn.

"Niech krew przelana w walce krzepi siły żyjących''

         Pod tym hasłem w dniu 21 maja 2017 roku odbyły się w Woli Szczygiełkowej obchody 74. rocznicy pacyfikacji miejscowości Wola Szczygiełkowa. Zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa uroczystość z Mszą Świętą w intencji pomordowanych i poległych w czasie II wojny światowej mieszkańców wsi, była częścią realizowanego przez stowarzyszenie zadania publicznego pod nazwą ''Świętokrzyskie smaki w kulturze, tradycji i historii naszego regionu'', współfinansowanego przez Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn.

W dniu 17 maja br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba oraz Skarbnik – Artur Nadolny podpisali umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w KONKURSIE na najładniejszy ogród przydomowy w 2017 roku „Gmina Bodzentyn rozkwita”.

Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, do dnia 2 czerwca 2017 r.

Regulamin

Zgłoszenie

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS