Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Komunikat dotyczący uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść komunikatu

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz uwag

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek) Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie BĘDZIE NIECZYNNY, w związku z dniem świątecznym przypadającym w dniu wolnym od pracy (01 maja 2021 r. - sobota)

PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA

Drodzy czytelnicy, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19.03.2021r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot w Bodzentynie pozostanie zamknięta do dnia 9 kwietnia br. 

Biblioteka22 03 9 04

WIOSNO PRZYBYWAJ
… „A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiaty z nią się śpieszą,
już trawy przed nią rosną,
I szumią: - Witaj wiosno! „
J. Brzechwa
 
 
Wiosna to najpiękniejsza i najbardziej wyczekiwana pora roku szczególnie przez dzieci. Wszyscy jednak z utęsknieniem czekamy na cieplejsze dni, które zachęcają nas do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Wiosną świat wydaje się piękniejszy poprzez cudowne kolory jakimi hojnie obdarza nas ta pora roku.
Świętowanie nadejścia pierwszego dnia wiosny z niecierpliwością wyczekiwały zuchy z gminy Bodzentyn przygotowując kukły Marzanny ze słomy i bibuły.
Marzanna jest symbolem zimy. To właśnie podczas jej topienia - 21 marca definitywnie rozstajemy się z Panią Zimą - a witamy - Panią Wiosnę.
 
WIOSNO PRZYJDŹ – CZEKAMY NA CIEBIE!!!
 
ZUCHY
 

Dobiegło końca wykonanie zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska”. To kolejna sfinalizowana inwestycja będąca częścią projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”, potwierdzona wydanym w dniu 24 lutego 2021 r. pozwoleniem na użytkowanie.

Podstawowym problemem obiektu przed jego modernizacją były stare, wyeksploatowane urządzenia i filtry, które nie gwarantowały właściwego uzdatniania wody dostarczanej mieszkańcom. Zrealizowana inwestycja zapewnia zwiększenie wydajności stacji do 90m3/h, a cztery w pełni zautomatyzowane filtry ciśnieniowe zdecydowaną poprawę procesu uzdatniania wody, gwarantując odbiorcom wodę o parametrach zgodnych z normami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W celu osiągnięcia założonej wydajności SUW i wartości parametrycznych wody konieczna była zmiana istniejącego układu technologicznego. Część istniejących obiektów nie nadawała się już do eksploatacji i niezbędna była ich likwidacja. Część wystarczyło zmodernizować i przebudować, eliminując jednocześnie potencjalne kolizje infrastruktury podziemnej. Jednak dla zapewnienia pełnej sprawności SUW trzeba było dodatkowo wybudować nowe obiekty technologiczne, wraz ze związaną z nimi infrastrukturą podziemną, jak np. zbiornikami wody czystej (wyrównawczymi), wód popłucznych, fragmentami sieci wodociągowej, rurociągami technologicznymi, kablami itp. Kompletnej wymianie podlegał cały system Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki. Przeprowadzony został także kompleksowy remont budynku SUW, wraz z zabudowaniem kompletnego nowego systemu grzewczego. Teren stacji ogrodzono z uwzględnieniem wielkości zabudowy nowych obiektów, wykonano na nim nowy i przebudowano istniejący układ komunikacji wewnętrznej. Zastosowano przy tym nowe energooszczędne oświetlenie.

Stacja Uzdatniania Wody w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej zasilana jest z dwóch ujęć wody podziemnej. Jedna studnia to studnia wyremontowana przez wykonawcę całej inwestycji, tj. AQUASEEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Druga – to całkowicie nowa studnia awaryjna wykonana w 2020 roku przez ,,HYDROEL” – Zakład Wiertniczo – Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda z siedzibą w Zagórzanach. Informowaliśmy już mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn, że w 2020 roku na wszystkich ujęciach zakończono budowę studni awaryjnych, których dotąd nigdzie nie było.

SUW w Bodzentynie przy ul. Opatowskiej zasila w wodę wodociąg, którym dostarczana jest woda do wschodniej części Miasta Bodzentyn oraz sołectw Gminy: Sieradowice, Śniadka, Dąbrowa Dolna, Dąbrowa Górna, Wola Szczygiełkowa oraz Celiny – Podgórze.

Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Bodzentynie ul. Opatowska realizowana była od 20.01.2019 r. do 27.02.2021 r. Wykonawcą zadania jest  wspomniana już Spółka AQUASEEN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Koszt całej inwestycji to 3.255.810,00 zł brutto, z czego 2.647.000,00 zł netto to kwota wydatków kwalifikowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0120/17-03 z dnia 13.11.2017 r.

Budowa nowej studni awaryjnej, której wartość opiewa na kwotę brutto 354 396,4 zł, realizowana była poza projektem POIiŚ. Studnia w 95 % (od kwoty netto) została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach umowy pożyczki 008/19 z dnia 24.01.2019 r.

 

Tekst: PUK Bodzentyn

Zdjęcia: Tomasz Fąfara

CEL KONKURSU: Wzrost widoczności podmiotów ekonomii społecznej na rynku, świadomości społecznej oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku marki ekonomii społecznej w regionie.

Zadanie: Upowszechnienie idei ekonomii społecznej oraz budowanie jej marki poprzez organizacje lokalnych wydarzeń promocyjnych z udziałem społeczności i samorządu lokalnego.

Na realizację zadania przeznaczono kwotę 40 000,00 PLN.
Maksymalna kwota dofinansowania na  zadanie nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2021 r.

 1. Preferowane wydarzenia/działania służące realizacji powyższego celu to:
  1. Organizacja wydarzenia z zakresu upowszechniania idei ekonomii społecznej na przykład:
   • wystawy i/lub kiermaszu/targów wyrobów i usług oferowanych przez  podmioty ekonomii społecznej (PES*);
   • festynu/koncertu dla społeczności lokalnej prezentującego dokonania lokalnych PES;
   • imprezy integracyjnej, na przykład: łączącej pokolenia, zakładające aktywny udział osób z niepełnosprawnościami; inne wydarzenie lub ich cykl działań wpisujących się w realizację powyższego celu zadania publicznego.
  2. Szkolenia, warsztaty, spotkania sieciujące lub inne formy działań edukacyjno-promocyjnych, dotyczące współpracy międzysektorowej na określonym terenie (gmin, powiatów, itp.) między organizacjami pozarządowymi, biznesem, jednostkami samorządu terytorialnego, związanej ze współdziałaniem różnych organizacji i instytucji w celu osiągnięcia zmiany społecznej.
 2. Mając na względzie załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego – wzór oferty realizacji zadania publicznego/ oferty wspólnej realizacji zadania publicznego – punkt 5, podpunkt 3), o której mowa w art. 14 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), preferowane będą zgłoszenia do konkursu zakładające udokumentowanie organizowanego wydarzenia w formie: wydawnictwa (broszura informacyjna, ulotka, publikacja, przeprowadzenie kampanii informacyjnych, promocyjnych itp.), filmy, spoty, reportaże dźwiękowe i/lub fotograficzne, wystawy, pokazy promujące ideę ekonomii społecznej. Wszystkie te działania powinny dawać możliwość wykorzystania ich w celach edukacyjno-promocyjnych przez ROPS UMWŚ, co jest związane z przekazaniem przez podmiot wybrany do realizacji zadania praw autorskich do wymienionych powyżej dzieł.

* Podmiot ekonomii społecznej (PES) definicja według „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

 1. spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205);
 2. jednostka reintegracyjna, realizująca usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  • CIS i KIS;
  • ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172)
 3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
 4. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm.);
 5. koło gospodyń wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212, z późn. zm.);
 6. zakład pracy chronionej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji oraz druki do pobrania dostępne na stronie: http://www.es.umws.pl/aktualnosci/item/292-ruszyl-pierwszy-otwarty-konkurs-ofert-na-wspieranie-realizacji-zadania-publicznego-w-2021-r-z-zakresu-ekonomii-spolecznej-organizowany-przez-rops-umws

Tekst: es.umws.pl

Eugeniusz Gedymin Kaszyński ps. „Nurt” urodził się 22 sierpnia 1909 r. w Łodzi. Walczył w wojnie obronnej Polski w 1939  r. Po klęsce przedostał się do Francji, a następnie do Wielkiej Brytanii. Tutaj przeszedł szkolenie na cichociemnego.

Do Polski został zrzucony w nocy z 1 na 2 października 1942 r. Wiosną 1943 r. przeszedł w Góry Świętokrzyskie do oddziałów partyzanckich Jana Piwnika ps. „Ponury”. Był jego zastępcą oraz dowódcą I Zgrupowania, w skład którego wchodziły trzy plutony: ppor. Euzebiusza Domoradzkiego ps. „Grot”, chor. Tomasza Wagi ps. „Szort” i wachm. Tomasza Wójcika ps. „Tarzan”; później dołączył pluton por. Jerzego Oskara Stefanowskiego ps. „Habdank”. W tym czasie główne miejsce stacjonowania oddziału znajdowało się na wzgórzu Wykus.

Po odejściu „Ponurego” objął w styczniu 1944 r. dowództwo nad całością Zgrupowań Oddziałów Partyzanckich AK „Ponury”. 8 października 1944 r. został mianowany dowódcą 2 Pułku Piechoty Legionów AK. W końcu października 1944 r. walczył z wojskami niemieckimi w okolicach Chotowa i Oleszna. 18 stycznia 1945 r. awansowany został do stopnia majora. Po wkroczeniu na Kielecczyznę Armii Czerwonej przedostał do Niemiec Zachodnich, a w październiku 1946 r. do Wielkiej Brytanii. Zamieszkał w Londynie. Zmarł 24 marca 1976 r. Został pochowany na cmentarzu w Gunnersbury w Londynie.

Dopiero kilkanaście lat później spoczął w wolnej ojczystej ziemi. Tak spełniła się jego ostatnia wola powrotu do kraju. Inicjatorami i realizatorami przeniesienia prochów Komendanta „Nurta” z Anglii do Polski byli żołnierze Armii Krajowej. Powtórny pogrzeb mjra Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego odbył się na Wykusie 11 czerwca 1994 r.

W trakcie pogrzebu głos zabrał ppor. czasu wojny Zdzisław Rachtan ps. „Halny”. Mówił: Wróciłeś do nas po przeszło pięćdziesięciu latach niechcianej a przymusowej emigracji. Wróciłeś, aby pozostać z nami na tej leśnej polanie – uroczysku Wykus – z nami żyjącymi i z tymi, którzy odeszli już na wieczną wartę. Ich pseudonimy wyryte są na kamieniach kapliczki i tabliczkach na murze. Od dziś będziecie razem pełnić służbę dla wolnej i niepodległej Ojczyzny w innym, co prawda nieziemskim wymiarze… Komendancie, zostawiamy Cię pod opieką naszej umiłowanej orędowniczki – Matki Bożej Bolesnej z Wykusu i prosimy ją gorąco o szczególne łaski dla Ciebie.

Od 22 lutego 2019 r. imię majora Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt” nosi 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Świętem Brygady ustanowiono 11 czerwca – dzień pochówku prochów „Nurta” na polanie Wykus.

W czasie Uroczystości Wykusowych w dniu 14 czerwca 2019 r. na wniosek dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen Rada Miejska w  Bodzentynie nadała mjr. Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt” cichociemnemu, żołnierzowi Armii Krajowej, Bohaterowi Gór Świętokrzyskich tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn. Taki sam tytuł tego dnia otrzymał płk Jan Piwnik ps. „Ponury”.

W oddziałach „Nurta” i „Ponurego” służyli mieszkańcy Bodzentyna i okolic. 30 stycznia 2020 r. Rada Miejska w Bodzentynie na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby oraz dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen nadała rondu zlokalizowanemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 i 752  w  Bodzentynie nazwę Rondo Imienia Żołnierzy „Ponurego” i „Nurta”. Oficjalne otwarcie ronda w ramach Obchodów Wykusowych odbyło się 12 września 2020 r.

 

Dzięki tym działaniom imię  Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”, dowódcy oddziałów partyzanckich AK na Kielecczyźnie, zostało zapisane na trwałe w historii Bodzentyna. To miasto obok Wykusu jest odtąd wyrazicielem pamięci o wielkim patriocie Polaku. W 45. rocznicę śmierci „Nurta” przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zapalili symboliczne znicze na Wykusie. Cześć Jego Pamięci!

                                                                                                                                                                                                     Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

 

Burmistrz Dariusz Skiba na początku lutego uroczyście przekazał przedstawicielom piętnastu stowarzyszeń pulsoksymetry tj.:

 • Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej ,,Łysica-Sabat”,
 • Koło Gospodyń Wiejskich Siekierno,
 • Stowarzyszenie Świętokrzyskie Tkaczki,
 • Stowarzyszenie Miejska Góra na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza,
 • Stowarzyszenie INICJATYWA,
 • Stowarzyszenie ,,Świętokrzyskie Jodły”,
 • Koło Gospodyń Wiejskich KATARZYNIANKI,
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Koło Gospodyń Wiejskich PSARZANECZKI
 • Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej,
 • Stowarzyszenie Wilków – Nasz Dom,
 • Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa,
 • Koło Gospodyń Wiejskich CELINIANKI,
 • Stowarzyszenie ,,Dąbrowa”,
 • Stowarzyszenie ,,Wzdolskie Kołowrotki”.

Urządzenia pozwalające zmierzyć nasz puls trafiły do organizacji świadczących usługi wsparcia dla seniorów, oraz działających na rzecz lokalnej społeczności z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn. Kilka sztuk pulsoksymetrów trafiło również do Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie. 

Pakiet pulsoksymetrów z rąk Renaty Janik Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego otrzymał Burmistrz Miasta i Gminy. Pulsoksymetry zostały zakupione w ramach realizacji Projektu „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od 20 marca w całej Polsce obowiązują rozszerzone zasady bezpieczeństwa

Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. Brytyjska mutacja koronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. Dlatego, w trosce o zdrowie i życie obywateli, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo rekomendujemy pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zasady wprowadzone zostaną od soboty, 20 marca. Obowiązywać będą do 9 kwietnia, czyli obejmą także okres Świąt Wielkanocnych.

Zasady bezpieczeństwa we wszystkich województwach

Decyzje w sprawie obostrzeń podejmujemy wspólnie z naszymi ekspertami z dziedziny zdrowia publicznego, wirusologami i epidemiologami. Aby zmniejszyć tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem.

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Ważne! Ze względów bezpieczeństwa, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach 1-3 – będą uczyć się zdalnie. W całym kraju zalecamy także pracę on-line – wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie pozostaje otwarty dla klientów, jednak przy jednym stanowisku może być obsługiwana jedna osoba.

W Święta Wielkanocne, po pierwsze bezpieczeństwo

Trudna sytuacja związana z COVID-19 wymaga ograniczenia naszej aktywności społecznej – niestety także podczas Świąt Wielkanocnych. Jeśli chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, musimy być odpowiedzialni. Powinniśmy więc rozważyć, czy w okresie świąt nie ograniczyć naszych kontaktów wyłącznie do grona najbliższej rodziny, a ewentualne spotkania przełożyć na inny, bardziej bezpieczny czas. Wiele zależy od nas samych. Dbajmy o siebie i swoją rodzinę.

Pamiętaj o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń. Jeśli masz telefon komórkowy, poproś bliskich o zainstalowanie aplikacji STOP COVID ProtegoSafe, która powiadomi Cię o możliwym kontakcie z osobą zarażoną.

Zachęcamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów izakazów wzwiązku zwystąpieniem stanu epidemii.

Tekst: gov.pl

Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Uchwały Nr XL/336/2021 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia  25 lutego 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bodzentyn na lata 2021-2029, zapraszam do konsultacji społecznych projektu dokumentu " Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bodzentyn na lata 2021-2029”

 1. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 22 marca 2021r. do 31 marca 2021r.
 2. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie, na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub osobiście, bądź drogą pocztową do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie, 26-010 Bodzentyn
  Suchedniowska 3.
 3. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Beata Dulęba - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Bodzentynie.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

mgr inż. Dariusz Skiba

 

Załączniki do pobrania:

1. FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bodzentyn na lata 2021-2029.

Od 20 marca w całej Polsce obowiązują ograniczenia związane ze wzrostem zarażeń COVID-19. W związku z tym informujemy, że w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zasady obsługi interesantów zostaną dostosowane do obowiązujących przepisów. Jest to podyktowane troską o zdrowie naszych beneficjentów i pracowników.

W przypadkach, które nie wymagają osobistej wizyty w placówce ARiMR, zachęcamy do kontaktu z Agencją drogą telefoniczną lub pisemną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej) - numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie: https://www.arimr.gov.pl/o-arimr/kontakt.html, a także są wywieszone w widocznym miejscu przy wejściu do placówek ARiMR. We wszystkich jednostkach organizacyjnych Agencji udostępnione są wrzutnie, w których możliwe jest pozostawienie dokumentów. Można je również przesłać za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP. Rolnicy, którzy będą chcieli uzyskać informacje o swoich sprawach, a ich wizyta w naszych placówkach nie jest konieczna, mogą otrzymać je telefonicznie, po dokonaniu weryfikacji tożsamości.

Rolników, którzy zdecydują się na wizytę biurach powiatowych czy oddziałach regionalnych ARiMR, prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Należy przede wszystkim zachowywać dystans społeczny, przestrzegać liczby osób znajdujących się w pomieszczeniu, stosować się do oznaczeń umieszczonych w naszych placówkach, a także bezwzględnie używać maseczek zakrywających usta i nos. Prosimy również o korzystanie ze środków dezynfekujących oraz stosowanie się do poleceń pracowników ARiMR.

Zapewniamy jednocześnie, że Agencja kontynuowała będzie pomoc techniczną przy wypełnianiu e-wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2021 r. Prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia spotkania na konkretny termin i godzinę, tak aby ograniczyć liczbę osób przebywających w tym samym czasie w jednym miejscu. Przypominamy, że wnioski o dopłaty bezpośrednie od tego roku można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji internetowej eWniosekPlus.

Aktualne informacje o funkcjonowaniu naszych placówek będą publikowane na portalu internetowym ARiMR oraz w mediach społecznościowych Agencji.

Proponowany porządek obrad

W związku z zapowiedzianymi przez Ministra Zdrowia zmianami w ROZPORZĄDZENIEU RADY MINISTRÓW w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku zawieszona jest realizacja projektu Lokalny Animator Sportu dla sportu amatorskiego w całym kraju.

Na mocy w/w Rozporządzenia, na terenie całego kraju do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na funkcjonowaniu obiektów sportowych oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego będzie dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
 2. organizowania ich bez udziału publiczności.

Dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy może uczestniczyć:

- we współzawodnictwie sportowym;

- zajęciach sportowych;

- wydarzeniach sportowych.

Wymóg dotyczący dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym realizowanym przez polski związek sportowy ma na celu umożliwienie prowadzenia działalności sportowej (w tym treningów) w zakresie udziału we współzawodnictwie. Nie można prowadzić zajęć sportowo – rekreacyjnych w innym celu. Zajęcia/treningi mogą być prowadzone tylko dla dzieci i młodzieży posiadającej licencje związku sportowego, tylko w zakresie przedmiotu licencji i tylko przez kluby działające w strukturach polskiego związku sportowego.

Dla klubów spełniających łącznie te warunki na Boiskach Orlik mogą być organizowane zajęcia.

Korzystać z infrastruktury Boisk Orlik mogą również członkowie kadr narodowych lub reprezentacji olimpijskiej/paraolimpijskiej.

Tylko w tych dwóch sytuacjach Animatorzy mogą rozliczyć organizację zajęć w ramach projektu Lokalny Animator Sportu. W innych przypadkach, do 9 kwietnia br. NIE JEST MOŻLIWA REALIZACJA projektu.

Jednocześnie informujemy, że stosowne Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. Gdyby okazało się, że opublikowany tekst będzie zawierał przepisy inne, niż te zapowiedziane przez Ministra Zdrowia, a dotyczące organizacji sportu dzieci i młodzieży oraz sportu amatorskiego, na stronie www.projektorlik.pl zostanie opublikowany komunikat w tej sprawie.

Tekst źródło: https://projektorlik.pl/2021/03/19/orliki-w-czasie-covid-19-ograniczenia-od-20-03-2021-r/

KONKURS❗

1 kwietnia br. rozpoczyna się #NSP2021. Już dziś Urząd Statystyczny w Kielcach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Konkursie  pt. „WKOŁO SPISU”. Wystarczy się zgłosić, wykonać pracę zawierającą napis ”SPISZ SIĘ SAM W NSP 2021” i przesłać nam zdjęcia rękodzieła.

Szczegóły Konkursu znajdują się na stronie https://bit.ly/3tvaKsp

NSP2021 konkurs koa gospody

Uwaga ❗

👉Jesteś mieszkańcem #Świętokrzyskiego w wieku od 14 do 25 lat❓

👉Chcesz wziąć udział w wydarzeniu, które zdarza się raz na 10 lat❓

👉Konkurs pt. „Zostań Ambasadorem NSP2021” jest dla Ciebie😃❗️

Szczegóły Konkursu na stronie  https://bit.ly/3s5b5BW

 

NSP2021 konkurs ambasador

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech