Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Przypominamy!
Aby zarejestrować swój pojazd w Bodzentynie, należy umówić się na wizytę za pośrednictwem strony: https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/, ponieważ filia działa tylko wyłącznie w oparciu o rejestrację internetową.
Wizytę można umówić na 5 dni do przodu, a jedna osoba może zarejestrować tylko jeden samochód. Wygenerowane potwierdzenie wizyty należy wziąć ze sobą, w formie wydruku, bądź
w wersji elektronicznej, np. na urządzeniu mobilnym.
W celu skorzystania z internetowego systemu umawiania wizyt wymagana jest jednorazowa rejestracja na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach https://ustaltermin.powiat.kielce.pl/. Rejestrując pojazd telefonicznie bądź przez Internet, musimy podać niezbędne do rejestracji informacje: imię i nazwisko, sześć pierwszych cyfr numeru PESEL, numer telefonu, numery tablic rejestracyjnych i cztery ostatnie znaki VIN (to 17-cyfrowy numer VIN, który znajduje się na każdym samochodzie oraz w dowodzie rejestracyjnym).

Filia Wydziau Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bodzentynie czynna od 19 kwietnia br poniedziaek

Na mocy postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sport powraca na Orliki. Jeszcze w ograniczonym zakresie i tylko na ściśle określonych zasadach. Co najmniej do 25 kwietnia br., możliwa jest organizacja zajęć sportowych na obiektach otwartych. W/w Rozporządzenie nakłada pewne ograniczenia, których należy przestrzegać. W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia dezynfekcji sprzętu sportowego, a uczestnicy do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach. Między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa tak, żeby poszczególne grupy nie spotykały się na obiekcie. Oczywiście zgodę na organizację zajęć musi wyrazić zarządca danego obiektu. Dyrekcja szkoły w przypadku obiektów przyszkolnych lub Jednostka Samorządu Terytorialnego w przypadku obiektów samorządowych.

Od dziś tj. 16 kwietnia odblokowany zostaje kalendarz, w którym Animatorzy mogą zaplanować swoje zajęcia realizowane w ramach Projektu.

Zajęcia muszą spełniać wszystkie wyżej wymienione wymagania sanitarne. Zwróćmy też uwagę na to, aby w drodze na zajęcia i z zajęć wszyscy przestrzegali zasady DDM – dystans, dezynfekcja, maseczka. Z pełną odpowiedzialnością zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych.

Rozporządzenie z dnia 15 kwietnia 2021 r. jest dostępne pod tym linkiem.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z organizacją zajęć w obecnej sytuacji, prosimy o kontakt z infolinią Projektu (+ 48 22 834 60 40), która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00, lub pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: https://projektorlik.pl/2021/04/16/sport-powraca-na-orliki/

Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w I kwartale 2021 r. wydał 25 zarządzenia.

Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu. Podpisane zarządzenia z ostatnich trzech miesięcy zawierają się w następującym przedziale: 1-25.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia, numer na liście odpowiada numerowi zarządzenia zamieszczonemu na stronie BIP-u Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Zarządzenia styczeń 2021 r., w sprawie:

1. Ustalenia wysokości pogotowia kasowego.

2. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

3. Powołania komisji przetargowej.

4. Powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

5. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w 2021 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

6. Powołania Gminnego Biura Spisowego oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

7. Możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

8. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Bodzentyn w 2021 roku.

9. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

10. Przyjęcia procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Zarządzenia luty 2021 r., w sprawie:

11. Ustanowienia regulaminu wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie dla zamówień o wartości do 130 000,00 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz.2019).

12. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie/ wspieranie w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r.

14. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

15. Zmiany Zarządzenia 5/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Bodzentyn w 2021 r."

16. Określenia formy przekazywania sprawozdań przez Kierowników jednostek organizacyjnych.

17. Przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2022.

18. Wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

19. Wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

20. Zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

 

Zarządzenia marzec 2021 r., w sprawie:

21. Ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

22. Ustalenia dnia wolnego dla pracowników UMiG w Bodzentynie w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

23. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

24. Powołania komisji przetargowej.

25. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 

Z dokładną treścią zarządzeń, podpisanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w I kwartale 2021 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podpisanych w 2021 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2021_r/0

Wicepremier Piotr Gliński podjął decyzję o finansowaniu zadań w ramach programu ,,Infrastruktura Kultury. W województwie świętokrzyskim pozytywną rekomendację uzyskało 6 wniosków, w tym m.in. wniosek dotyczący budowy i doposażenia świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w gminie Bodzentyn. Gmina Bodzentyn na realizację tego zadania otrzyma 260 tys. zł ze środków rządowych.

Kolejne pozytywne efekty moich działań! Cieszę się, że gmina Bodzentyn otrzyma środki rządowe w kwocie 260 tys. zł na budowę świetlicy w Dąbrowie Górnej. Świetlica powinna być wybudowana do końca 2022 r. Gratulacje dla Pana Burmistrza i Radnych Gminy a szczególnie Przewodniczącej Teresy Bzymek i Radnej Zofii Gliwy. Dziękuję Panu Wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu za pozytywną ocenę wniosku w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY. – napisała na swoim profilu na Facebooku Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP

Wczoraj tą dobrą wiadomością na swoim profilu społecznościowym podzieliła się również Zofia Gliwa Radna Rady Miejskiej – Serdecznie dziękuję Pani Poseł Agacie Wojtyszek za pomoc i wsparcie przy uzyskaniu środków rządowych w kwocie 260 tysięcy złotych na budowę świetlicy w Dąbrowie Górnej. Podkreśliła także, że jest to kolejna już pomoc dla Gminy Bodzentyn ze strony Pani Poseł. Podziękowania za pomoc w pozyskaniu ww. środków przekazała także Dariuszowi Skibie Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn oraz pracownikom UMiG.

Mieszkańcy od wielu lat czekali na realizację tej ważnej inwestycji. W Dąbrowie Górnej nie ma miejsca, które służyłoby lokalnej społeczności na wszelkiego rodzaju spotkania, ale i także na próby śpiewu Koła Gospodyń Wiejskich.
Budowa świetlicy rozpoczęła się już w 2019 roku. Na ten cel przeznaczono fundusze sołeckie z dwóch ostatnich lat. W 2019 roku zrealizowano pierwszy etap polegający na wykonaniu fundamentów i podmurówki. Koszt zadania wynosił 18 450,00 zł brutto. W roku 2020 zrealizowany został II etap, polegający na wylaniu płyty wraz z rozprowadzeniem instalacji za kwotę 28 080,00 zł. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu inwestycja zostanie zrealizowana w znacznie krótszym czasie.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że w związku z przedłużeniem obostrzeń spowodowanych pandemią COVID-19 do 25 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny podjął decyzję o ponownym przełożeniu Tygodnia Spisowego. Nowy termin to 26-30 kwietnia.

Decyzja ta jest podyktowana bezpieczeństwem zarówno respondentów jak i pracowników Urzędu miasta i Gminy w Bodzentynie.

TO U NAS RODZINNE! #SZCZEPIMY SIĘ!  ZGŁOŚ SIĘ NA SZCZEPIENIE PRZEZ GOV.PL/SZCZEPIMY SIĘ

iiiiiiiiiiii

Dziś Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę dotyczącą dotacji w bardzo nietypowym miejscu – na jednym ze szczytów Korony Gór Polskich, a dokładniej na Łysicy. Podpisana umowa między Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariuszem Skibą, a Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku - Janem Reklewskim dotyczyła przekazania przez Gminę Bodzentyn dotacji w wysokości 100 000,00 zł. Całość środków zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej wieży widokowej na Łysicy. Wzniesienie wieży może kosztować Świętokrzyski Park Narodowy około 3-4 milionów złotych. Projektowanie ma zakończyć się najpóźniej w 2022 roku. Jest to część zadania pn. "Ochrona ekosystemów leśnych O.O. Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży na Łysicy". Warto podkreślić, że przy sprzyjających warunkach ze szczytu nowej wieży możliwa będzie obserwacja Tatr.

Wraz z powstaniem tej inwestycji możemy liczyć na znaczny wzrost atrakcyjności naszego regionu pod względem turystycznym co na pewno przyniesie wiele korzyści dla mieszkańców całej gminy. Pamiętajmy, że większa ilość turystów to także wzrost zainteresowania dostępnymi noclegami, bazą gastronomiczną oraz różnego rodzaju atrakcjami, co w znaczącym stopniu wesprze lokalnych przedsiębiorców.

- Dziś historyczna chwila. Podpisanie umowy na Łysicy. Dzięki bardzo dobrej współpracy między samorządem MiG Bodzentyn a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym rozpoczyna się proces projektowania i budowy wieży widokowej na Łysicy. Gmina Bodzentyn na ten cel przekazała dotacje w wys. 100 tys zł. Dziękuję bardzo 13 z 14 obecnych na sesji radnych rady miejskiej w Bodzentynie za podjęcie kluczowej uchwały. – napisał na portalu społecznościowym Burmistrz Dariusz Skiba

W poniższych zdjęciach można zobaczyć przykładową wizualizację wieży widokowej prezentowanej przez Świętokrzyski Park Narodowy.

ARIMR przypomina. Wnioski o dopłaty tylko przez internet.

 

Od tego roku rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Od roku 2021 nie ma możliwości złożenia uproszczonego oświadczenia zastępującego wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich czy obszarowych.

Od roku 2021 do rolników nie jest już przesyłany spersonalizowany formularz wniosku wraz z materiałem graficznym w wersji papierowej.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych ARiMR.

 

My Post1

UPRZEJMIE INFORMUJEMY,
ZE WZGLĘDU NA PROWADZONE PRACE MODERNIZACYJNE NA UJĘCIU WODY WZDÓŁ

MOGĄ WYSTĄPIĆ

PRZERWY W DOSTAWIE WODY

w dniach 13-14.04.2021 r. (wtorek, środa)

w godz. 9.00-15.00

w miejscowościach

HUCISKO, KAMIENIEC, KAMIONKA, NOWA WIEŚ, PODMIELOWIEC, ORZECHÓWKA, WZDÓŁ PARCELE, SKORUCIN, ŚCIEGNIA, WZDÓŁ RZĄDOWY, WIĄCKA, SIEKIERNO-PODMIEŚCIE, SIEKIERNO-PRZEDGRAB, SIEKIERNO-STARA WIEŚ, KAMIENNA GÓRA, LEŚNA-STARA WIEŚ, PODKONARZE, PARCELANCI, SIERADOWICE DRUGIE, SIERADOWICE PARCELE, STARA WIEŚ, WZDÓŁ-KOLONIA.

Za przerwę w dostawie wody i wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.        

water 2057924 1920   

Źródło zdjęcia:pixabay.pl

Fundacja Mediatio realizuje projekt „Siłą jest dialog" którego celem jest rozwiązywanie konfliktów w sposób polubowny oraz edukacja i wsparcie w zakresie mediacji w Polsce:

W ramach projektu pragniemy pokazać, że w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 oraz wszechobecnego języka agresji i nienawiści - mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie i jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów.

Dodatkowe informacje o projekcie „Siłą jest dialog"

 • adresaci: mieszkańcy /firmy / organizacje Państwa regionu
 • zakres: bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje)
 • forma: online w tym telefoniczna oraz w ramach możliwości stacjonarna
 • kiedy: w okresie od 1 kwietnia 2021r do czasu istnienia potrzeby w tym zakresie

W ramach projektu oferujemy bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje) z najlepszymi ekspertami z zakresu mediacji dla ułożenia 3 poniżej wypisanych sytuacji:

 1. Jeśli istnieje przeczucie, że w zespole, między pracownikami, w zarządzie, w relacjach z innymi firmami bądź klientami jak również między mieszkańcami regionu czy w rodzinie rodzi się konflikt i nie chcemy dopuścić do jego eskalacji. Podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego (konsultacji) pomożemy zdiagnozować problem i znaleźć sposób, aby go rozwiązać, zanim negatywnie wpłynie na ich funkcjonowanie.
 2. Jeśli beneficjenci projektu mierzą się z konfliktem i nie wiedzą, jak sobie z nim poradzić albo zaistniały spór doprowadził do wszczęcia sprawy sądowej. Pomożemy im znaleźć konstruktywne wyjście z sytuacji na drodze mediacji, którą szczegółowo zaplanujemy podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego. Ponadto, kiedy otrzymamy zgodę na poprowadzenie mediacji, dołożymy wszelkich starań, aby długie i kosztowne postępowanie sądowe zamienić na ugodę, która ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu.
 3. Jeśli udało się zażegnać jeden konflikt i chcemy zapobiegać kolejnym. Być może warto przyjrzeć się kulturze rozmów i poszukać ich słabe punkty albo zastanowić się, czy sposób komunikacji nie generuje potencjalnych sporów. A może beneficjenci projektu potrzebują odpowiednich procedur czy szkolenia z zakresu mediacji lub sprawnej komunikacji, żeby skutecznie radzić sobie z konfliktowymi sytuacjami  wewnątrz organizacji?

W trakcie bezpłatnego spotkania informacyjnego (konsultacji) wspólnie opracujemy strategię działania na przyszłość.Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na www.mediatio.pl oraz do kontaktu korzystając z komunikacji telefonicznej pod numerem 721782222 oraz korespondencji e-mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

20210407122913 madiatio

W związku z przedłużeniem do 18 kwietnia obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią SARS-COV-2, uprzejmie informujemy o przesunięciu Tygodnia Spisowego na termin 19-23 kwietnia 2021r.

Przypominamy, że specjalnie dla naszych Mieszkańców zostanie zorganizowany Tydzień Spisowy. Codziennie pierwsze 3 osoby, które w dniach od 19 do 23 kwietnia spiszą się na stanowisku przygotowanym w Urzędzie Miasta i Gminy otrzymają upominek z logo spisu, a pozostałe osoby papierowe składanki typu „piekło – niebo” do zabawy z całą rodziną.

 

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Więcej dowiesz się na portalu spis.gov.pl

#LiczymySięDlaPolski #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

Gminne Biuro Spisowe w Bodzentynie

Beztytuu

 

Informujemy, iż filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bodzentynie będzie nieczynna od dnia 08.04.2021 r. do 24.04.2021 r. Mieszkańcy gminy proszeni są o załatwianie w tym czasie swoich spraw w Starostwie Powiatowym w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.
Wybory Miss Wdzięku
Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.
Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie: https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069
Konkursy zostaną rozstrzygnięte w 3 etapach:
I Etap Konkursu - Eliminacje Wstępne.
Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisje Konkursowe, na podstawie kryteriów podanych w Regulaminach Konkursów, wybiorą łącznie około 105 najbardziej inspirujących Kół ze wszystkich kategorii konkursowych, z każdego województwa, które przejdą do kolejnego etapu.
II Etap Konkursu - Półfinały Wojewódzkie.
Półfinały Konkursu odbędą się podczas lokalnej edycji Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Festiwal odwiedzi każde województwo by zaserwować uczestnikom bezpłatne wydarzenie okraszone wspaniałą atmosferą lokalnych społeczności oraz regionalnej kultury i tradycji.
W trakcie Półfinałów Wojewódzkich konkursów wybrane we wcześniejszym etapie Koła będą mogły zaprezentować zgłoszone do konkursów potrawy, talenty oraz kandydatki do Miss Wdzięku na żywo oraz opowiedzieć o zakresie swoich działań.
Do Finału przejdą 2 Koła z każdej kategorii konkursowej.
Już na tym etapie na uczestników będą czekać niezapomniane emocje, a na zwycięzców wartościowe nagrody.
Nagroda główna dla zwyciężczyń Półfinałów w każdej kategorii to 3 000 zł.
III Etap Konkursu - Finał.
Finał Festiwalu odbędzie się 25 września 2021 r. na PGE Narodowym w Warszawie.
Podczas ostatniej z edycji Festiwalu rozstrzygnięte zostaną konkursy i wyłonione Laureatki nagród głównych, które zostaną wręczone Zwyciężczynią w trakcie uroczystej gali.
Na zakończenie uczestnicy Festiwalu zostaną zaproszeni na koncert „Roztańczony PGE Narodowy”.
Nagrody główne do zdobycia w Finale to aż 15 000 zł.
Festiwal otrzymał Patronaty Honorowe Marszałków i Wojewodów, a każda edycja transmitowana będzie na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie” w TVP 2.
Więcej informacji na stronie: www.festiwalpolskaodkuchni.pl
oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/polskaodkuchni
 
 
KGW_1.png
 
 
Polska_od_kuchni_informacje_o_nagrodach_1.png
 


Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/

Oprócz projektu Umowy Partnerstwa wyznaczone są już też terminy dotyczące dwóch programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, 16 kwietnia (piątek)
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 21 kwietnia (środa)
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Unii
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
 • Program Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Program Ryby
 • Program Pomoc Żywnościowa

Istota wysłuchania polega na tym, że przedstawiciele rządu, którzy odpowiadają ostatecznie za kształt dokumentu, usłyszą opinie na temat dotychczasowej propozycji Umowy Partnerstwa.
Patronem tego przedsięwzięcia jest Podkomitet do spraw Rozwoju Partnerstwa - jedno z ciał, w którym zasiadają przedstawiciele zarówno rządu, samorządu, partnerów społecznych i gospodarczych, a także przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego. Organizacyjnie zadania podjęły się Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) i Fundacja Stocznia we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wydarzenie zorganizowane będzie w formule on-line (z wykorzystaniem aplikacji ZOOM Webinar), które uzupełni inne formy konsultacji prowadzone dotychczas przez rząd. Będzie również możliwość oglądania wysłuchań bezpośrednio z wykorzystaniem kanałów YouTube i mediów społecznościowych. Całe spotkanie na bieżąco tłumaczone jest na Polski Język Migowy.Ponieważ zakres tematyczny i terytorialny interwencji w poszczególnych celach polityki będzie omawiany przy okazji kolejnych wysłuchań poświęconych programom krajowym realizującym Umowę Partnerstwa, to w czasie wysłuchania dla Umowy Partnerstwa organizatorzy chcieliby usłyszeć wypowiedzi na tematy horyzontalne, w szczególności:

 • Zasady horyzontalne: równe szanse, partnerstwo, zrównoważony rozwój/zasada nieszkodzenia w nadmierny sposób środowisku (ang. do not significant harm)
 • Wymiar terytorialny planowanych interwencji – jak terytorialnie koncentrować działania
 • Jak uzyskać efekt synergii wydatkując środki unijne?
 • Formy wsparcia finansowego - dotacje i instrumenty finansowe.


Wysłuchanie odwołuje się do tzw. siedmiu zasad konsultacji publicznych, jakie zostały wypracowane wspólnie przez środowiska rządowe, obywatelskie i eksperckie w 2012 roku, takie jak: dobra wiara, powszechność, przejrzystość, responsywność, koordynacja, przewidywalność, poszanowanie interesu ogólnego. Wysłuchanie jest otwarte na wszystkie sektory (w tym samorząd, partnerów społecznych i gospodarczych), każdą instytucję i osobę prywatną, która chce w nim uczestniczyć, jako widz lub mówca. Realizacja wysłuchań ze strony organizacji społecznych prowadzone jest w oparciu o ich własne środki. W żadnym wypadku nie jest prowadzona na zlecenie rządu, tylko we współpracy z rządem (a precyzyjniej z odpowiednim Ministerstwem, odpowiedzialnym za dany program). W oczywisty sposób adresatem uwag jest bowiem właśnie rząd.


Dokładne terminy i zasady udziału w wysłuchaniach dostępne są na stronie: https://www.wysluchania-nowaperspektywa.pl/
Uwaga! Zgłoszenia udziału w wysłuchaniach publicznych dotyczą zarówno chętnych do zabrania głosu (Mówców), jak i obserwatorów (Widzów).


Daj się wysłuchać!

FE.jpg,

mikrofon.png[KONIEC INFORMACJI]

W dniu 1 kwietnia 2021 roku o godzinie 8.00 rozpoczęła się dystrybucja paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Bodzentyn.
W akcji tej uczestniczyli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wielkim wsparciem dla organizatorów tej akcji okazała się pomoc żołnierzy X Świętokrzyskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z Psar, Wzdołu Rządowego oraz z Bodzentyna. Paczki zostały rozwiezione do wszystkich osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Podczas dostarczania żywności zachowane zostały wszelkie środki bezpieczeństwa związane z epidemią Covid - 19. Dzięki jednostkom OSP oraz WOT akcja dystrybucji  paczek żywnościowych przebiegała szybko, sprawnie i zgodnie z planem.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech