O G Ł O S Z E N I E  O  WYDAWANIU  SKIEROWAŃ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że w roku 2021 roku do Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim złożono wniosek uczestnictwa w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in. :

• spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

• ubóstwo ( kryterium dochodowe: 600,00 zł na osobę w rodzinie, 776,00 zł na osobę samotnie gospodarująca) ,

• bezdomność ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,

• bezrobocie (status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy),

• niepełnosprawność ( zaświadczenie o niepełnosprawności) ,

• długotrwała lub ciężka choroba ( zaświadczenie lekarskie ),

• przemocy w rodzinie ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ( min. 3 dzieci akty urodzenia do wglądu),

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ( świadectwo zwolnienia z zakładu karnego),

• alkoholizm lub narkomania ( dokumentacja potwierdzająca uzależnienie),

• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa klęska żywiołowa lub ekologiczna

• których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

- 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1320,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie

Wymagane dokumenty:

zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2022r.;

• odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego;

• zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający;

• alimenty na dzieci (odcinek lub wyrok);

• świadczenia rodzinne, opiekuńcze pobierane na dzieci;

• zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2020r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,

• inne zaświadczenia związane z uzyskanymi dochodami;

Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu PŻ zapraszamy do pobrania skierowań, które wydawane będą w okresie od 03.01.2022r. do 18.02.2022r.

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH POGRAMU.

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów. Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność z magazynu w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (budynek Urzędu Miasta i Gminy) w wyznaczonym terminie.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA