Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

W kwietniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego jej działaniem. Pozyskała na wsparcie realizacji operacji kwotę 7,6 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.

Jakie wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W drugim półroczu 2016 roku planowany jest nabór wniosków na uruchamianie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane utworzeniem firmy będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 80 tysięcy złotych (będzie to premia wypłacana w dwóch transzach 70% i 30%). Zakres tematyczny  działalności jest bardzo szeroki (choć wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentami mogą być  osoby fizyczne z obszaru LSR, ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS (z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie), które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie przedłożenie oraz poprawne zrealizowanie biznesplanu.  Wnioskodawca będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty 2 transzy (w tym samo zatrudnienie).

Jakie środki na rozwój firm?

Zakres tematyczny wsparcia w tym przypadku również jest bardzo szeroki (wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania może wynieść do 300 tys. zł. Formą wsparcia będzie refundacja nie więcej niż 70% części kosztów kwalifikowanych. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przedłożenie biznesplanu. Beneficjenci mają obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.  Pomoc może być przyznana w tym zakresie tylko raz w okresie realizacji Programu. Pomoc może być przyznana beneficjentowi, który uzyskał premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej po upływie 2 lat.

Pomoc na operację w tym zakresie jest przyznawana, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne  są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Jakie działalności nie będą wspierane?

Z pomocy w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej nie mogą skorzystać osoby uruchamiające lub rozszerzające działalność w kierunku:

 • działalności usługowej wspomagającej rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwa i wydobywania;
 • działalności usługowe wspomagającej górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzania i konserwowania ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcji chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcji metali;
 • produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarki magazynowej.

 Jakie jeszcze dotacje?

W drugim półroczu 2016 LGD planuje przeprowadzić nabory również na następujące działania:

 • Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych
 • Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska, czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

O takie środki mogą starać się między innymi organizacje pozarządowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, kryteriów oceny wniosków można uzyskać w Biurze Zarządu „LGD – Wokół Łysej Góry” w Bielinach (ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny) lub pod numerami telefonów: 41 260 81 53 oraz 606 666 339. Biuro w Bielinach czynne jest codziennie w godzinach 7.30-15.30, dodatkowo dyżur odbywa się w poniedziałki od 15.00 do 18.00.

W każdej z gmin członkowskich odbywać się będą dyżury pracownika LGD oraz członka zarządu, podczas, których będzie można skorzystać z doradztwa w powyższym zakresie.

Harmonogram dyżurów w gminach należących do Stowarzyszenia „LGD – Wokół Łysej Góry” zostanie udostępniony w terminie do 31 maja 2016 roku na stronie www.wokollysejgory.pl oraz stronach internetowych gmin członkowskich.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech