Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że w okresie od 16.01.2024r. do 28.02.2024r  można uzyskać skierowanie na 2024 rok do odbioru żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

 

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Podprogram 2023 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in.:

• spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:

• ubóstwo kryterium dochodowe: 600,00 zł na osobę w rodzinie, 776,00 zł na osobę samotnie gospodarująca) ,

• bezdomność ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,

• bezrobocie (status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy),

• niepełnosprawność (orzeczenie o niepełnosprawności) ,

• długotrwała lub ciężka choroba ( zaświadczenie lekarskie ),

• przemocy w rodzinie ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,

• potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ( min. 3 dzieci akty urodzenia do wglądu),

• bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,

• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ( świadectwo zwolnienia z zakładu karnego),

• alkoholizm lub narkomania ( dokumentacja potwierdzająca uzależnienie),

• zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa klęska żywiołowa lub ekologiczna

 

Skierowanie mogą otrzymać osoby u których występują wymienione wyżej przesłanki oraz których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w  ustawie o pomocy społecznej:

- 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1.410,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie

Wymagane dokumenty:

  • odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego;
  • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający;
  • alimenty na dzieci (odcinek lub wyrok);
  • świadczenia rodzinne, opiekuńcze pobierane na dzieci;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2023r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
  • inne zaświadczenia związane z uzyskanymi dochodami;
  • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2022 lub 2023r.;

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH  PROGRAMU.

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów. Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność z magazynu w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (budynek Urzędu Miasta
i Gminy) w wyznaczonym terminie.

 

MGOPS w Bodzentynie

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA