W związku z licznymi pytaniami mieszkańców w kwestii zgłaszania do ewidencji szamb/przydomowych oczyszczalni ścieków oraz okazywania umów na odbiór nieczystości i uiszczania opłat za ich wywóz - Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie wyjaśnia:

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2023, poz. 1469), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Nowelizacja ustawy cytowanej ustawy (dodany art. 6 ust. 1) wprowadzona ustawą z dnia 7 lipca 2022r. (Dz.U. z 2022, poz. 1549 ze zm.) nałożyła na gminy obowiązek systematycznej kontroli dokumentów związanych z pozbywaniem się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, tj. w szczególności umów na odbiór nieczystości ciekłych zawartych z przedsiębiorcą posiadającym koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, a także dowodów uiszczania opłat za opróżnianie i transport nieczystości ciekłych.

Do sierpnia 2024 r. każda gmina ma obowiązek skontrolować wszystkie nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji. Kolejne kontrole będą przeprowadzane co najmniej raz na 2 lata.

W załączeniu „Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków”

0001jpg

 

0002

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA