OGŁOSZENIE  O  WYDAWANIU  SKIEROWAŃ NA ŻYWNOŚĆ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie informuje, że w okresie od 23.01.2023r. do 28.02.2023r  można uzyskać skierowanie na 2023 rok do odbioru żywności w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. 

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które m.in. :

 • • spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej:
 • • ubóstwo ( kryterium dochodowe: 600,00 zł na osobę w rodzinie, 776,00 zł na osobę samotnie gospodarująca),
 • • bezdomność ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,
 • • bezrobocie (status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 • • niepełnosprawność ( zaświadczenie o niepełnosprawności) ,
 • • długotrwała lub ciężka choroba ( zaświadczenie lekarskie ),
 • • przemocy w rodzinie ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,
 • • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności ( min. 3 dzieci akty urodzenia do wglądu),
 • • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych ( dane w Ośrodku Pomocy Społecznej) ,
 • • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego ( świadectwo zwolnienia z zakładu karnego),
 • • alkoholizm lub narkomania ( dokumentacja potwierdzająca uzależnienie),
 • • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa klęska żywiołowa lub ekologiczna

Skierowanie mogą otrzymać osoby u których występują wymienione wyżej przesłanki oraz których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

- 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1320,00 zł na osobę, w przypadku osoby w rodzinie

Wymagane dokumenty:

 • • zaświadczenie o gospodarstwie rolnym lub nakaz płatniczy za 2022 lub 2023r.;
 • • odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego;
 • • zaświadczenie o dochodach netto za miesiąc poprzedzający;
 • • alimenty na dzieci (odcinek lub wyrok);
 • • świadczenia rodzinne, opiekuńcze pobierane na dzieci;
 • • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2021r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
 • • inne zaświadczenia związane z uzyskanymi dochodami;

OSOBY, KTÓRE NIE UZYSKAJĄ SKIEROWANIA W WYZNACZONYM TERMINIE NIE OTRZYMAJĄ POMOCY W RAMACH  PROGRAMU.

Osoby, które korzystały z pomocy społecznej w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie będą musiały przedkładać wymaganych dokumentów. Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz udokumentować spełnianie kryterium z art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Informujemy, iż osoby zakwalifikowane do korzystania z żywności będą odbierać żywność z magazynu w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3 (budynek Urzędu Miasta i Gminy) w wyznaczonym terminie.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA