Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Informujemy, że osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom narodowości ukraińskiej nadal mogą liczyć na wsparcie finansowe od Państwa - za pośrednictwem gmin - ale wg nowych warunków ustalonych rozporządzeniem z 24.6.2022 r. Okres świadczenia pieniężnego w zamian za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia będzie nadal możliwy do 120 dni, ale z nowymi warunkami przyznawania.

W dniu 25.6.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 24.6.2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 1336).

W ramach wspomnianego rozporządzenia nowe brzmienie zyskuje § 4, który od 25.6.2022 r. ma następującą treść:

 1. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
  1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
  2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:
  1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
  2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
  3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
  4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.”

Dotychczas ww. przepis stanowił, że:

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 120 dni.
  2. Zgoda wojewody może dotyczyć:
  1) indywidualnych spraw;
  2) grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

(...)

Z porównania ww. norm prawnych należy wnioskować, że katalog przesłanek umożliwiających przyznanie świadczenia 40 zł uległ zmianie, a jednocześnie nie ma już wymogu uzyskiwania zgody wojewody na pobieranie ww. świadczenia przez wyżej wskazany okres czasu.

Podsumowując, zmianę rozporządzenia należy ocenić pozytywnie. Z pewnością usprawni to procedurę przyznawania świadczenia z perspektywy gminy ale i samych beneficjentów świadczenia, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty

z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1336)

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 • § 1 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 1020) § 4 otrzymuje brzmienie:

,, § 4.

 1. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

 1. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 - przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 • § 2 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech