30 kwietnia 2022 roku zakończyliśmy realizację projektu konkursowego pn. „Klub Seniora dla mieszkańców Gminy Bodzentyn” adresowanego do seniorów naszej gminy. Dzięki dofinansowaniu ze środków EFS powstał Klub Seniora w Celinach, w którym seniorzy uczestniczyli w licznych zajęciach i imprezach przewidzianych w projekcie. Projekt skierowany był do 30 mieszkańców Gminy Bodzentyn w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w codziennym funkcjonowaniu spowodowanej różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, którzy wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, niemogący skorzystać ze wsparcia innych placówek pobytu dziennego. Zwiększenie dostępności usług społecznych, kompetencji cyfrowych, rozwijanie zainteresowań, poprawa sprawności fizycznej oraz zaspokojenie potrzeb edukacyjno-artystycznych, osób powyżej 60 roku życia i osób niesamodzielnych, to główne cele, które udało nam się osiągnąć poprzez realizacje ww. Projektu. W rzeczywistości udział Seniorów w projekcie wyniósł ponad 50 osób.

Projekt obejmował realizację następujących wskaźników:

  1. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30
  2. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich
    i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu - 20

Przez trzy lata realizacji Projektu Klub Seniora stał się ważnym miejscem spotkań towarzyskich seniorów i nowym centrum z pełnym zakresem usług prozdrowotnych, rekreacyjnych
i socjalnych. Przeciwdziałał osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także zwiększył zakres usług społecznych realizowanych przez MGOPS w Bodzentynie.

Pomimo zakończenia Projektu Klub Seniora nie kończy działalności, a zajęcia są kontynuowane dalej. Wszystkich seniorów zapraszamy do dalszych spotkań i angażowania się w działania kulturalne, edukacyjne i sportowe (m.in. na zajęcia z rękodzieła czy gimnastyki) do Klubu Seniora mieszczącego się w Celinach.

Odpowiedzi na wszystkie pytania udzielamy pod nr telefonu 41 3115 010 wew. 40.

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1.Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

J.Hajduk

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA