Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w I kwartale 2021 r. wydał 25 zarządzenia.

Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu. Podpisane zarządzenia z ostatnich trzech miesięcy zawierają się w następującym przedziale: 1-25.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia, numer na liście odpowiada numerowi zarządzenia zamieszczonemu na stronie BIP-u Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Zarządzenia styczeń 2021 r., w sprawie:

1. Ustalenia wysokości pogotowia kasowego.

2. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

3. Powołania komisji przetargowej.

4. Powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

5. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w 2021 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

6. Powołania Gminnego Biura Spisowego oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

7. Możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

8. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Bodzentyn w 2021 roku.

9. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

10. Przyjęcia procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Zarządzenia luty 2021 r., w sprawie:

11. Ustanowienia regulaminu wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie dla zamówień o wartości do 130 000,00 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U z 2019 r. poz.2019).

12. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie/ wspieranie w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 r. przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

13. Powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r.

14. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

15. Zmiany Zarządzenia 5/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Bodzentyn w 2021 r."

16. Określenia formy przekazywania sprawozdań przez Kierowników jednostek organizacyjnych.

17. Przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2022.

18. Wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

19. Wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

20. Zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

 

Zarządzenia marzec 2021 r., w sprawie:

21. Ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

22. Ustalenia dnia wolnego dla pracowników UMiG w Bodzentynie w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.

23. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

24. Powołania komisji przetargowej.

25. Zmian w budżecie gminy na 2021 r.

 

Z dokładną treścią zarządzeń, podpisanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w I kwartale 2021 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podpisanych w 2021 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2021_r/0

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech