Wystarczy, że rozliczając się z podatku jako adres zamieszkania, wskażesz miejscowość z terenu Gminy Bodzentyn. O adresie zamieszkania możemy mówić wtedy, gdy przebywamy na danym terenie, mamy zamiar tam stale przebywać, a miejsce to jest naszym centrum interesów osobistych lub majątkowych.

Do budżetu gminy "wraca” 38,16% całkowitej kwoty pobieranego podatku dochodowego (od podatników). Stanowi to dość istotną część finansów naszej gminy, które przeznaczane są na różnego rodzaju inwestycje lokalne, w tym np. remonty dróg, budowy chodników, wymianę oświetlenia ulicznego, czy też realizację funduszu sołeckiego itp.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934, z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Jednak wielkość kwoty, która zasili budżet gminy, zależna jest od tego ilu tak naprawdę mieszkańców w zeznaniu podatkowym, wskaże ją jako swoje miejsce zamieszkania i urząd skarbowy właściwy miejscowo dla danej gminy. Jednocześnie przypominamy, że w PIT-cie adres zamieszkania nie musi być jednoznaczny z adresem zameldowania. Wyjaśniając – jeżeli mieszkaniec zameldowany jest na terenie innej gminy, a zamieszkuje w gminie Bodzentyn, jako adres powinien wskazać miejsce zamieszkania z terenu gminy Bodzentyn.

Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców by w „części identyfikacyjnej” PIT-u (patrz zdjęcie niżej) jako adres zamieszkania podali właściwą miejscowość z terenu naszej gminy, w której rezydowali na dzień 31 grudnia 2020 r.

Pozyskane w ten sposób pieniądze z podatków pozwolą na sprawniejszą realizację zaplanowanych zadań gminy, upiększenie jej terenów, poprawę infrastruktury, finansowanie usług publicznych, z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające.

Warto też wiedzieć, że ok. 10% PIT trafia do budżetu powiatu a ok. 1% do budżetu województwa, w którym mieszka podatnik PIT.

W ten prosty sposób zadbajmy więc wspólnie o naszą gminę poprzez wsparcie jej dalszego rozwoju, na którym skorzystają wszyscy mieszkańcy.

E.Kita

pit37 27 07 1

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA