Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G wniosków o powierzenie grantu w ramach: Przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg 

Stowarzyszenie

„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”

działające na terenie gmin:
Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock
 

Ogłasza nabór nr 1/2020/G wniosków o powierzenie grantu w ramach:

  • Przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: 
od 21 stycznia do 3 lutego 2020 roku 

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3 lutego 2020 roku o godzinie 1200. Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Formą wsparcia jest zaliczka/prefinansowanie kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy na jeden grant wynosi od 5 000,00 zł do 18 091,00 zł (jednostki sektora finansów publicznych: 100% (suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt),  pozostałe podmioty: 100%).

Zakres tematyczny grantów:

W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w zakresie wzmacniania kapitału społecznego; zachowania dziedzictwa lokalnego.

Warunki udzielenia wsparcia:

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty – spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Kryteria wyboru grantobiorców wskazane zostały w Lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców stanowiących załącznik  nr 7 do Regulaminu naboru.

Minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny grantu – 18 pkt

Rodzaj zakładanych do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu dla przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań:

a)      wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń,

b)      wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z oferty wolnego czasu.

W ramach naboru jeden podmiot może złożyć jeden wniosek o powierzenie grantu. Każdy wniosek o powierzenie grantu musi przyczynić się do realizacji wskaźników:
- produktu – minimum 2,
- rezultatu – minimum 70,

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantobiorców:

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnienie przez Wnioskodawcę i wniosek grantowy warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Procedury oceny i wyboru grantobiorców, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

-  dokumenty potwierdzające doświadczenie i/ lub zasoby i/ lub kwalifikacje Wnioskodawcy i/ lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu grantu.

Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) 
w wersji papierowej i elektronicznej. 
Jeden egzemplarz jest zwracany Wnioskodawcy.
 

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru z Przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań wynosi 180 910,00 złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju, wzór wniosku o udzielenie wsparcia, formularz o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia  dostępne są na stronie internetowej: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” www.wokollysejgory.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”- ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki:

- Regulamin naboru nr 1/2020/G wraz z załącznikami

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 2 Wzór umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania z realizacji grantu.

Załącznik nr 4 Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 6 Regulamin Pracy Rady.

Załącznik nr 7 Lokalne kryteria wyboru grantobiorców.

Załącznik nr 8 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 -2020.

Załącznik nr 9 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 -2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy.

Milena Mazur-Moskal
 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA