Rada Miejska w Bodzentynie podczas poniedziałkowej sesji jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Dariuszowi Skibie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwko i nikt z Radnych nie wstrzymał się od głosu. Trzech Radnych było nieobecnych.

W związku z tym ważnym wydarzeniem, na sesji nie zabrakło podziękowań i gratulacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Zygadlewicz pogratulował i podziękował Burmistrzowi. Dodatkowo podziękowania złożył Zastępcy Burmistrza - Andrzejowi Jarosińskiemu, Sekretarzowi – Wojciechowi Furmankowi oraz Skarbnikowi – Arturowi Nadolnemu, zaraz po odczytaniu wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kózka po uchwaleniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium podkreślił, że na poniedziałkowej sesji co prawda jest mowa o realizacji budżetu tylko za rok ubiegły, to jednak jest on wynikiem działania ostatnich lat.  - Naprawdę podjęliśmy się ogromnego wyzwania, żeby tą naszą gminę pokazać z jak najlepszej strony. Żeby pokazać, że można zrobić to, co wydawało się przez całe lata niemożliwe do wykonania. Proszę Państwa – da się, i pokazaliśmy to wszyscy, tutaj przez cztery lata, pomimo różnicy zdań. Ważne, że zrobiliśmy ogromną robotę, że nasza gmina na przestrzeni tych lat, zmieniła się bardzo, i że zmierza w jeszcze lepszym kierunku – skomentował.

Przewodniczący RM pogratulował wszystkim za wspaniałe efekty pracy. Podziękował i pogratulował również Burmistrzowi i Sołtysom, którzy ciężko pracują i męczą się po to, by poprawić byt swoich mieszkańców. Dziękował również Radnym za wsparcie w działaniach. Wyraził jednak ubolewanie, że inwestor z zewnątrz, który miał rozwijać turystykę, podziękował i odszedł po ordynarnych kłamstwach i pomówieniach. Przypomniał również podobną sytuację z firmą zajmującą się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Jak mówił: - Tym sposobem kilkadziesiąt miejsc pracy i ogromne podatki przeszły do innych gmin.  

Radna Jadwiga Dulęba również zabrała głos: - Chciałam podziękować, mimo iż zostałam uznana za opozycję. We Wzdołach wiele się zadziało. Dziękuję przede wszystkim za kanały, które niebawem będą. Ludzie bardzo się cieszą z tego powodu. Dziękuję za drogi, które powstały u nas. I dziękuję za to, że o co bym się nie zwróciła, to zawsze jesteście do dyspozycji. Nigdy nie odmówicie. Myślę, że więcej się dzieje teraz, a w tej kadencji udało się dużo zrobić.- Na zakończenie życzyła sukcesów oraz podziękowała Radzie Miejskiej za pozytywne głosowanie, podkreślając drogę do Huciska.

Burmistrz podziękował pracownikom: - Dziękuję wszystkim pracownikom Gminy, którzy wykonali kawał dobrej roboty i którzy starają się na co dzień wykonywać tę pracę rzetelnie, podpierając się prawnymi aspektami, żeby środki unijne były pozyskiwane w jak największym stopniu. Jakość pisanych przez nas wniosków jest bardzo wysoka.- Dodatkowo Burmistrz podziękował wszystkim kierownikom jednostek podległych samorządowi.

Udzielone przez Radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez gminę Bodzentyn.

Ubiegłoroczne wydatki wyniosły ponad 48,6 mln zł, co stanowiło 94,19% zakładanego plany, zaś dochody wyniosły 46 598 638,58, co stanowi 97,37% zakładanego planu.

Przychód Gminy wyniósł ponad 3,3 mln zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł ponad 17,8 mln zł, z czego zadłużenia z tytułu kredytów to 14,8 mln oraz papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona: 3,08 mln.

Podczas sesji dodatkowo Przewodniczący Rady Miejskiej wraz Burmistrzem złożyli list gratulacyjny dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen w związku z przyznaniem Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski 2017”.

Ponadto Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2047,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
  • wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie utworzenia Sieradowickego Parku Krajobrazowego,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny (zachowanie płynności finansowej) do projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014 – 2020,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny do projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014 – 2020,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”,
  • sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018.
  • przekazania w formie darowizny samochodu osobowego Opel Astra Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z. o. o.
  • sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

 

Więcej o absolutorium:

Komisja rewizyjna, w której skład wchodzi pięciu radnych: Jan Zygadlewicz, Józef Kołomański, Zofia Gliwa, Jerzy Tofil i Ryszard Tusień, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawozdaniach z wykonania budżetu, a także informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 4 Radnych, nikt nie był przeciwny, Radny Józef Kołomański wstrzymał się od głosowania.

Komisja rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń do realizacji poszczególnych zadań i przedstawionych sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrza, zgodnie z prawem podlegał zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie go zaopiniowała.

Następnie pozostałe komisje Rady Miejskiej (Planowania Budżetu i Mienia Komunalnego; Zdrowia, Oświaty i Kultury; Promocji i Turystyki; Rolnictwa i Spraw Samorządowych) również pozytywnie zaopiniowały sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Podczas sesji absolutoryjnej, która zgodnie z prawem musi zostać podjęta najpóźniej do 30 czerwca, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium.

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA