Drukuj

W dniu 4 października 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku ze wzrostem całkowitych kosztów realizacji zadań objętych projektem, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył kwotę przyznanej dotacji zgodnie niżej przedstawionym modelem finansowania:

Finansowanie projektu:

Proporcjonalnie do wartości całkowitej Projektu wzrósł także poziom niezbędnego wkładu własnego, w związku z czym 22 listopada 2019 r. podpisany został także aneks do umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Kielcach, przeznaczonej na jego finansowanie. Zgodnie z podpisanymi aneksami wkład własny PUK Bodzentyn Sp. z o.o. do projektu wynosi:

95% wkładu własnego: 23 832 148,47  zł stanowią środki pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, przyznane na podstawie umowy zawartej 25.10.2017 r.

4,53% wkładu własnego pochodzić będzie ze środków budżetu gminy Bodzentyn: 1 135 327,95 zł

0,47 % wkładu własnego w kwocie 118 995,66 zł sfinansowane zostanie ze środków PUK Bodzentyn Sp. z o.o.