Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


 Gmina Bodzentyn realizuje projekt pn. „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn”

Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1.Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt skierowany jest do 30 mieszkańców Gminy Bodzentyn w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w codziennym funkcjonowaniu spowodowanej różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, którzy wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, nie mogący skorzystać ze wsparcia innych placówek pobytu dziennego. Klub Seniora mieszczący się w świetlicy wiejskiej w Celinach będzie otwarty w dni robocze przez 6 godzin od 9 do 15. Korzystanie z usług świadczonych przez klub jest nieodpłatne dla uczestników z dochodami poniżej 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla pozostałych uczestników przewidziano częściową odpłatność (3zł dziennie pokrycie kosztów usług asystenckich). Projekt trwa przez 36 miesięcy.

W ramach projektu zapewniamy:

 • Serwis kawowy wraz ze słodkim poczęstunkiem,
 • Zwrot kosztów dojazdu dla 15 osób spoza miejscowości Celiny.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

Zadanie 1 Doposażenie Klubu Seniora oraz aranżacja ogrodu

W ramach powyższego zadania Klub Seniora zostanie doposażony m.in. w  następujące sprzęty oraz urządzenia: ekspres do kawy, zmywarka, warnik, zestawy sztućców, zastawę stołową, drobne przyrządy kuchenne, sprzęt radiowy, komputery/laptopy wraz drukarką, doposażenie szatni (wieszaki, szafa ubraniowa). Niezbędnymi elementami służącymi do doposażenia sali gimnastycznej będzie zakup: materaca gimnastycznego, wagi, drabinki gimnastycznej, rotorów kończyn górnych i dolnych, zestawu pierwszej pomocy oraz lamp solarnych do naświetleń.

Zadanie 2 Funkcjonowanie Klubu Seniora

W ramach zadania zaplanowana następujące działania:

I PORADNICTWO PRAWNE 60 h- zwiększenie wiedzy w zakresie prawa konsumenckiego, spadkowego, zdrowotnego, rodzinnego, opiekuńczego, prawa i przywileje niepełnosprawnych.

II ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH (15h/mies.x36 m-cy=540h) w zakresie:

 1. podstawy obsługi komputera,
 2. obywatel w wirtualnym świecie - nauka korzystania z serwisu obywatel.gov.pl

Zdobycie kompetencji cyfrowych umożliwi Seniorom załatwianie formalności urzędowych, bankowych, zakupy, naukę online, dostęp do informacji, kultury, komunikację z innymi ludźmi co jest istotne zwłaszcza u osób z niepełnosprawnością ruchową.

III ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO - zajęcia o różnorodnej tematyce rozwijające indywidualne zainteresowania, prowadzone przez animatora czasu wolnego (80h/miesiąc):

1) dyskusyjny klub filmowy,
2) kółko plastyczne i rękodzielnicze,
3) kółko kulinarne,
4) treningi pamięci (szachy, brydż, krzyżówki, sudoku),
5) kącik prasowy (prasa codzienna i tematyczna).

IV DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA - organizacja wspólnych inicjatyw:

1) Dzień Babci i Dziadka,
2) Dzień Kobiet-warsztaty podnoszące samoocenę (porady kosmetyczki/stylistki),
3) śniadanie wielkanocne,
4) majówka w plenerze,
5) pożegnanie lata,
6) zabawa Andrzejkowa,,
7) wigilia i kolędowanie,
8) wyjazdy na spektakle do teatru i koncerty (minimum 2 wyjazdy/rok).

Zadanie 3 Promocja, edukacja zdrowotna i profilaktyka dla osób starszych

W projekcie położono nacisk na profilaktykę i promocję zdrowia mającą na celu przedłużenie samodzielności i sprawności fizycznej osób starszych. W związku ze specyfiką grupy docelowej zaplanowano realizację następujących zadań:

 1. Zajęcia z fizjoterapeutą -poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej poprzez szereg zajęć ruchowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób starszych. Zajęcia grupowe z fizjoterapeutą (2gr x 8 h/mies. x 36mcy = 576h). W zajęciach z fizjoterapeutą zostaną wykorzystane urządzenia oraz sprzęt rehabilitacyjny zaplanowany do zakupienia w zadaniu 1.
 2. Edukacja zdrowotna - wykłady:
 3. a) Profilaktyka chorób układu krążenia i nowotworów (spotkania z członkiniami Klubu Amazonki (2h) oraz Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami prostaty (2h);
 4. b) Upadki przyczyny, konsekwencje i zapobieganie (2h);
 5. c) Zajęcia z technologiem żywienia/dietetykiem (2h x 12spotkań =24h) d) Medycyna naturalna i jej tajniki - spotkanie z propagatorami zdrowego stylu życia (2 x 2spotkania=4h),
 6. e) podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej w najczęstszych schorzeniach wieku podeszłego (2h x 6spotkań=12h)-zajęcia wraz z pokazem na fantomie i aktywnym udziałem osób starszych.
 7. Cykl wyjazdów na Baseny Mineralne do Solca Zdroju - Balneoterapia (4wyjazdy/rok=12 wyjazdów).

 

Zasady rekrutacji do projektu:

Rekrutacja odbywa się dwustopniowo na podstawie kryteriów dostępu, czyli możliwości udziału w projekcie oraz kryteriów premiujących na podstawie, których Beneficjent projektu zostanie umieszczony na liście rankingowej. Kryteria przedstawiamy poniżej:

KRYTERIA DOSTĘPU (1pkt-spełnia/0 pkt.- nie spełnia) - miejsce zamieszkania – gmina Bodzentyn, -wiek poprodukcyjny dla kobiet 60+ dla mężczyzn 65+.

KRYTERIA PREMIUJĄCE

Wielokrotne wykluczenie społeczne – 15pkt

Osoby niepełnosprawne – 10pkt

Osoby samotne – 5pkt.

Osoby z dochodami poniżej 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - 5 pkt.

Przyznanie kryteriów premiujących nastąpi po przeprowadzeniu indywidualnej analizy każdego uczestnika, jego sytuacji zdrowotnej i rodzinnej. Gmina zapewni zindywidualizowane wsparcie dla każdego uczestnika.

W przypadku większej liczby chętnych niż zakładana spełniających kryteria rekrutacji, stworzona będzie lista rezerwowa wykorzystana w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej.

Grupa uczestników zostanie wyłoniona w wyniku ankiety rekrutacyjnej. Za etap rekrutacji odpowiadać będzie Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzić będzie Kierownik Projektu oraz pracownicy socjalni, których zadaniem będzie rekrutacja uczestników projektu wedle określonych kryteriów.

Rekrutacja trwa do 26 lipca 2019 r.

 

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

 

Środki wspólnotowe i budżet państwa 694 508,00 zł

Projekt ogółem 750 938,00 zł

(wkład własny nierzeczowy) 54 000,00 zł

Środki prywatne 2 430,00 zł

 

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA