Drukuj

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data obowiązywania:  10.05.2019 r. – 17.05.2019 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta: PZK 3/2019

Rodzaj zadania: (art. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817)

Tytuł zadania publicznego: „Organizacja turnieju piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych SOKÓŁ CUP”

Nazwa oferenta: Towarzystwo Sportowe „Sokół” Kielce.

Termin realizacji zadania: 20.05.2019 r. – 31.05.2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 4 000,00  złotych (słownie): cztery tysiące złotych, 00/100 groszy

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w terminie do 17.05.2019 r. wg załączonego poniżej wzoru.

Oferta PZK3/2019

Formularz uwag