Drukuj

Realizując zapis §11 UMOWY DOTACJI NR 281/2015 zawartej w dniu 27.11.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Bodzentyn na dofinansowanie w 85% kosztów kwalifikowanych zadania z zakresu demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn.: „Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2015”

informujemy, iż

przyznana została dotacja na realizację zadania pn.: „Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2015” w wysokości 26 307,20 zł brutto
tj. 85% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji obejmuje środki:

NFOŚIGW – 50% kosztów kwalifikowanych tj. 15 474,82 zł,

WFOŚIGW w Kielcach – 35% kosztów kwalifikowanych tj. 10 832,38 zł.

Niniejsza „Informacja…”, w celu podania do publicznej wiadomości, zostaje umieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy Bodzentyn oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.