Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Unite Gallery Error: No gallery items found
Unite Gallery Error:

uniteGalleryOutput variable not found

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącym i dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
 • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącym i dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek

przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2021 roku.

 1. W 2021 r. producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy)wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2021 r., w dwóch terminach, tj.
  • od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 2001).Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie, jednorazowo w danym roku.
 2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej1 ha lub 1 h przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę(zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 5. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju na pędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2466) i jest również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędach gmin do kopiowania. Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest również dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 6. Faktura powinna spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (z 2020 r. poz. 106, z późn.zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz. U. poz. 2435), z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż suma:
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu nadzień 1 lutego danego roku, oraz
 • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego(1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 1. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia
 2. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
  • 30 kwietnia 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 - 29 października 2021 w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

10 lutego br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, Burmistrz Dariusz Skiba podpisał cztery bardzo ważne dla Naszej Gminy umowy na inwestycje drogowe. Umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji o nazwach zadań:

 • Nr 1 - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Podlesie” (odcinek drogi powiatowej Psary St Wieś - Podlesie - Cerle) za łączną kwotę 220 785,00 zł brutto,
 • Nr 2 - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0609T w msc. Siekierno Podmieście - Sieradowice Parcele - Sieradowice Drugie, Śniadka Druga, śniadka Pierwsza” za łączną kwotę 291 190,00 zł brutto,
 • Nr 3 - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0583T w msc. Podmielowiec – Nowa Wieś w kierunku Siekierna” za łączną kwotę 192 255,00 zł brutto,
 • Nr 4 - ,,Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 0588T w msc. Psary Podłazy – Hucisko – Wzdół Kolonia” za łączną kwotę 249 075,00 zł brutto,

Wyżej wymienione umowy zostały podpisane z dwoma wykonawcami. Dla zadań nr 1 i 4 wykonawcą jest Biuro Projektowo-wykonawcze ,,Drogi i ulice”, natomiast dla zadań nr 2 i 3 wykonawcą dokumentacji jest Drogowa Pracownia Projektowa z Kielc. Wykonawcy zostali wyłonieni na podstawie przetargu nieograniczonego z końca grudnia 2020 r.

Są to już kolejne inwestycje, które będą realizowane pomimo obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID – 19. Termin ich realizacji przewiduje się na drugą połowę 2022 roku, po czym przygotowana dokumentacja zostanie przekazana do powiatu kieleckiego, jako pomoc rzeczowa, celem dalszej realizacji.

Działania te są kontynuacją dalszej dobrej współpracy z powiatem kieleckim. W ubiegłych latach gmina przekazała pomoc rzeczową i finansową dla powiatu na zadania m.in.:

 • budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Wilków - Święta Katarzyna, przekazano dokumentację projektową za kwotę 217 710,00 zł, (dodatkowo opracowywana jest dokumentacja za kwotę 44 000,00 zł) ponadto gmina dołoży do robót budowlanych około 2 500 000,00 zł,
 • budowa chodnika w miejscowości Siekierno-Podmieście, przekazano dokumentację projektową za kwotę 60 393,00 zł, ponadto gmina dołożyła do robót budowlanych ponad 260 050,00 zł,
 • ukończony remont drogi nr 0582T w miejscowości Leśna i Siekierno - Stara Wieś, którego koszt wyniósł ponad 1 mln 300 tys. zł, w tym wkład własny gminy 126 056,00 zł,
 • ukończony remont drogi nr 0588T w miejscowości Psary-Podłazy. Wartość przeprowadzonego remontu to 629 tys. 701 zł, w tym wkład z budżetu gminy wyniósł 62 970,00 zł.

Obecnie samorząd gminny jest w trakcie opracowywania dokumentacji dla powiatu kieleckiego przebudowy następujących dróg:

 • w miejscowości Wiącka pn. ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588 T w msc. Wiącka.'' wartość umowy 267 525,00 zł.
 • w miejscowości Wzdół Parcele ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584 T na odcinku od Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017T”,  wartość umowy  67 650,00 zł.
 • odcinka drogi z Orzechówki do Skorucina ,,Część 2 Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin-Orzechówka'', wartość umowy 138 375,00 zł.

Natomiast niebawem ogłoszony zostanie przetarg na projekty przebudowy dróg powiatowych: Wola Szczygiełkowa - Celiny - Bodzentyn oraz Dąbrowa Dolna. 

Miasto i Gmina Bodzentyn jest jedną z nielicznych gmin w regionie, która angażuje się w proces regulacji dróg powiatowych oraz projektowania kompleksowych modernizacji i rozbudowy.

Serdecznie dziękuję większości Radnych Rady Miejskiej w Bodzentynie za podjęcie, uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2047. Dzięki tej ważniej uchwałe mogą być realizowane kolejne inwestycje drogowe na terenie nasze gminy. – Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczący potencjalnych zagrożeń występujących w okresie zimowym

DOC120221 12022021140540 1

Projekt „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” ma na celu poprawę zdolności FAOW do pełnienia roli think tanku, który, dysponując szeroką wiedzą na temat sytuacji organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, może w procesach decyzyjnych i konsultacyjnych wypracowywać stanowiska i rozwiązania odpowiadające potrzebom tych organizacji.

Główną częścią projektu jest przeprowadzenie na szeroką skalę badania aktywności obywatelskiej na wsi. Krajobraz społeczny polskiej wsi dynamicznie się zmienia, a ostatnie tego typu badania miały miejsce w 2013 roku (opracowanie ich wyników znajduje się w publikacji „Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach” stworzonej w ramach prowadzonego przez FAOW projektu „Dobry start”). Aktualizacja wiedzy na temat stanu aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich jest niezbędna do właściwiej identyfikacji problemów i wyzwań, z jakimi mierzą się organizacje wiejskie. Badanie pozwoli też na identyfikację dobrych praktyk, a jego wyniki będą stanowić punkt wyjścia do dalszych debat i analiz na temat sytuacji polskiej wsi pod względem aktywności obywatelskiej.

Dodaj organizację do Bazy Danych Organizacji Wiejskich: https://www.faow.org.pl/baza/

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie: https://faow.org.pl/obserwatorium-obywatelskiej-aktywnosci-wsi/

Starostwo Powiatowe w Kielcach zaprasza mieszkańców powiatu kieleckiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Zima w powiecie kieleckim”. Inicjatywa odbywa się pod patronatem starosty kieleckiego Mirosława Gębskiego. Termin składania prac mija 1 marca

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kielcach. Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu kieleckiego. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dorośli, jak i dzieci od 8 roku życia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

- Celem konkursu „Zima w powiecie kieleckim” jest przedstawienie i promowanie walorów przyrodniczych, atrakcji turystycznych, zabytków powiatu kieleckiego w zimowej aurze. Organizacja konkursu przyczyni się także do propagowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, turystycznych i historycznych wśród mieszkańców powiatu – mówi Mirosław Gębski, starosta kielecki.

Nadesłane na konkurs zdjęcia – maksymalnie 3 sztuki w wersji elektronicznej, w formacie JPG do 10 MB, muszą być pracami własnymi, indywidualnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Fotografia powinna w sposób przejrzysty przedstawiać temat konkursu.

Zgłoszenie do udziału w naszym konkursie powinno zawierać wypełnioną i podpisaną przez uczestnika kartę zgłoszenia (załącznik 1), a w przypadku osób nieletnich pisemną zgodę rodzica / prawnego opiekuna (załącznik 2).

Termin nadsyłania prac mija 1 marca 2021 r. Prace należy przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wyłonienie laureatów nastąpi do 8 marca 2021 roku.

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu
 2. Załącznik Nr 1
 3. Załacznik Nr 2
W miniony  weekend  5-6.02.2021 w Karlino odbył się Pierwszy Puchar Polski w Zapasach Juniorek Młodszych. Nasza czołowa zawodniczka Wiktoria Płaczkowska po wielu ciężkich walkach zdobyła brązowy medal Pucharu Polski, przegrywając tylko jedną  walkę. Godnie reprezentowały nasz klub także Paulina Kępowicz i Klaudia Hajdenrajch, którym nie udało się przebić do strefy medalowej.
Po zakończeniu turnieju Wiktoria Płaczkowska  i Gabriela Kowalska zostały w Karlino, szlifować formę na Zgrupowaniu Kadry Polski.
Gratulujemy!

Trenerzy Karol Kucharczyk i Zbigniew Płaczkowski
 

 
 

11 lutego przypada Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112. W trosce o bezpieczeństwo Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach przypomina o istnieniu numeru alarmowegoistnieniu numeru alarmowego112 oraz przedstawia poniżej, kiedy i w jaki sposób należy z niego korzystać.

112 plansza 1 1

Darmowe konsultacje dotyczące możliwości otrzymania dofinansowania z Funduszy Europejskich

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Bodzentynie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: ,,Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" w Gminie Bodzentyn w 2021 r.

 

DOC110221 11022021143059 1

Pomimo trudnej w dalszym ciągu sytuacji epidemiologicznej realizujemy plan pracy w drużynach spotykając się na cotygodniowych zbiórkach on-line. Harcerze i Zuchy ciężko pracują zdobywając nowe sprawności ( a jest ich niemało) i wykonując różne zadania w celu ich realizacji.
 
Zdobywając sprawność zarówno harcerze jak i zuchy nabywają nowych umiejętności, poszerzają swoją wiedzę i uczą się zupełnie nowych rzeczy. W ciągu dwóch miesięcy postanowili zdać próbę na następujące sprawności; OBYWATEL/OBYWATELKA**, ZNAWCA WŁASNEJ MIEJSCOWOŚCI**,KUCHCIK, HODOWCA**, MŁODY STRATEG, ZNAWCA ZWYCZAJÓW I TRADYCJI HARCERSKICH**
 
Nasze kochane małe zuszki również dzielnie walczą o zdobycie znaczków sprawności. W tym samym czasie co harcerze zdobyli aż 5 sprawności PRZYJACIÓŁKA/PRZYJACIEL BAJEK, ZNAWCA/ZNAWCZYNI LITER I LICZB, KOLĘDNIK, PTASIA OPIEKUNKA/OPIEKUN. To naprawdę wielki wyczyn ze strony najmłodszych mundurowych.
Musimy pochwalić się jeszcze jedną rzeczą , a mianowicie dzięki napisanym projektom pozyskaliśmy z rodzimego Hufca aż 1800,00zł na realizację różnych inicjatyw harcerskich i zuchowych. Będą to rajdy, gry terenowe, cykle zbiórek dotyczących zdrowego żywienia, konkursy gier planszowych a także przegląd piosenek harcerskich i zuchowych w wykonaniu zuchów z gminy Bodzentyn.
 
Pracujemy, nie poddajemy się, pozyskujemy nowych członków i czekamy na lepsze czasy.
 
Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!!!
 
 

Ruszyło głosowanie na Europejskie Drzewo Roku 2021. Polskę reprezentuje Lipa św. Jana Nepomucena z Dulczy Wielkiej.

Lipa została laureatką jubileuszowego X konkursu na polskie Drzewo Roku organizowanego przez Klub Gaja, zdobywając rekordową liczbę 15346 głosów. Na potrzeby kolejnego – europejskiego już – etapu konkursu, lipa nazwana została Wiejską Dobrodziejką.

- Dawnym polskim zwyczajem, gdy na świat przyszła córka, sadzono lipę. Tak 170 lat temu było z naszą lipą, a może to zasługa ptaków? Rośnie na skraju wsi, w sąsiedztwie pól. Nic jej nie przeszkadzało, by szeroko rozłożyć konary (25 m). Stała się dobrodziejką, dając pracującym w polu cień, wędrującym wypoczynek, a pszczołom pożytek. Stojąca obok kapliczka św. Jana Nepomucena nadała miejscu magii. Nietypowa dla lipy uroda zaskakuje, jej piękno wyzwala podziw dla potęgi natury. Nie ma takiej drugiej! – czytamy w konkursowym opisie drzewa.

Głosowanie na Europejskie Drzewo Roku potrwa do 28 lutego br.

Swój głos będzie można oddać na oficjalnej stronie konkursu Tree of The Year: https://www.treeoftheyear.org/results

 

Lipa1

 

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy w Bodzentynie z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadan publicznych w 2021 r.

 

DOC100221 10022021132326 1

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że:

decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. W gminie Bodzentyn do realizacji NSP 2021 potrzebnych jest 5 rachmistrzów spisowych oraz 3 rachmistrzów rezerwowych.

                                                                      

                                                                                                                                                                                     Zastępca

                                                                                                                                                                   Gminnego Komisarza Spisowego

                                                                                                                                                                            /-/ Andrzej Jarosiński

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań rozpocznie się już 1 kwietnia 2021 r. Spis jest powszechny, czyli dotyczy wszystkich. W przypadku wielu danych badanie stanowi jedyne źródło informacji. Dlatego zadanie to jest ważne nie tylko dla sprawnego funkcjonowania kraju, ale przede wszystkim dla każdego z nas.

Tacy ludzie jak Ty zdarzają się raz na dziesięć lat!

Pod takim hasłem rusza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. W terminie 1-16 lutego br. swoje oferty mogą składać osoby pełnoletnie, posiadające co najmniej średnie wykształcenie, posługujące się językiem polskim w mowie i w piśmie oraz które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Gdzie się zgłosić i jakie formalności dopełnić?

Nabór jest ogłaszany przez Gminnych Komisarzy Spisowych i to właśnie w urzędzie gminy, na terenie której ubiegamy się o funkcję rachmistrza, należy składać aplikacje zgłoszeniowe (oferty). Wykaz informacji i dokumentów, jakie powinny znaleźć się w aplikacji zgłoszeniowej kandydata na rachmistrza terenowego znajdują się stronie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn: www.bodzentyn.pl, www.bodzentyn.bip.jur.pl  

Swoją pracę rachmistrze terenowi rozpoczną 16 kwietnia, ale wcześniej muszą przejść szkolenia z zakresu metodologii spisu oraz obsługi aplikacji spisowej i zdać pomyślnie egzamin.

Zadania rachmistrza spisowego to przede wszystkim przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych (w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19) z wykorzystaniem urządzenia mobilnego. Dane zbierane będą w aplikacji formularzowej, takiej samej niezależnie od metody wywiadu. W województwie świętokrzyskim mamy do spisania ok. 1230,0 tys. osób (stan na 30 czerwca 2020 r.), a rachmistrzów terenowych będzie 511.

Co będzie wyróżniać rachmistrza terenowego?

Każdy rachmistrz terenowy będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego oraz urządzeniem mobilnym do rejestracji danych zbieranych od respondentów, które otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza. Wykonywanie prac spisowych będzie możliwe dopiero po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia o jej zachowaniu.

Więcej informacji nt. spisów dostępnych jest na stronie https://spis.gov.pl.

 

23

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech