Serdecznie zachęcamy wszystkich do zapoznania się ze stanem jakości powietrza w Naszej Gminie.

Jest to możliwe dzięki specjalnemu miernikowi poziomu zanieczyszczeń powietrza, stanowiącemu pomoc dydaktyczną pracowni edukacyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie przy ul. Wolności 5, stworzonej w ramach programu "Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”, realizowanego z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Projekt - Empatia 2020  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie.

 W dn. od 21.02.20r. do 28.02.20r. w naszej szkole odbyło się święto języka ojczystego.

Nauczyciele języka polskiego i pracownicy biblioteki szkolnej przygotowali na ten czas dla uczniów szereg interesujących propozycji:
- konkurs literacki dla klas IV;
- plansze propagujące poprawną polszczyznę;
- ćwiczenia z kaligrafii;
- wystawę utworów literackich z regionu świętokrzyskiego;
- popisy czytelnicze „łamańców językowych”;
- test wyboru związany z poprawnością językową dla uczniów klas VII i VIII.

Mamy nadzieję, że dzięki tym przedsięwzięciom pokazano bogactwo i piękno naszego języka ojczystego.

E. Durlej i U. Sokół

Fot. E.Durlej/ U.Sokół/ K.Bis

 

Ogłasza się możliwość zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 3. ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Oświadczenie

Zarządzenie

Zgłoszenie kandydata

 

Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie zgłoszone zostało do I ŚWIĘTOKRZYSKIEJ OLIMPIADY PRZEDSZKOLAKA organizowanej przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty.

Celem wydarzenia jest propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej, a także umiejętności współpracy w zespole oraz przestrzeganie zdrowej rywalizacji sportowej.

28.02.2020r. pod nadzorem koordynatora gminnego p. Edyty Kupisz  na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej odbył się pierwszy (gminny) etap rozgrywek sportowych przedszkolaków.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie 5 marca 2020 r. odbyło się szkolenie informacyjne pn. „Możliwości rozwoju organizacji pozarządowych – wsparcie merytoryczne i finansowe”, którego adresatami były organizacje pozarządowe. Organizatorami szkolenia było Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystki w Bodzentynie oraz Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Rada Programowa ds. Rozwoju Marki Turystycznej Góry Świętokrzyskie jest społeczną inicjatywą ludzi należących do różnych branży z różnorodnym doświadczeniem w zakresie turystyki i promocji. Przyświeca im jeden cel, a mianowicie działanie na rzecz turystycznego rozwoju  Gór Świętokrzyskich.

Rada Programowa składa się z osób prowadzących swoją działalność w różnych organizacjach sektora społecznego, gospodarczego i publicznego. W prezydium zasiadają: Irmina Maliszewska – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, Zenon Dańda- Właściciel Parku rozrywki i Miniatur „Sabat Krajno”, Jan Reklewski - Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Paweł Walczyszyn – właściciel domu gościnnego „Carownica”.

Na wniosek Rady Przewodniczący Związku Gmin Gór Świętokrzyskich (ZGGŚ) Pan Sławomir Kopacz zaprosił Wójtów oraz Burmistrzów należących do ZGGŚ na spotkanie, które odbyło się w Bielinach. Poruszone zostały tematy dotyczące rozwoju turystycznego. Ponadto Związek zadeklarował objęcie swoim patronatem Budowy Strategii Gór Świętokrzyskich jako beneficjenta w budowie strategii Gór Świętokrzyskich.

Podkreślić należy, iż członkowie Rady od marca ubiegłego roku regularnie spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca na terenie gmin należących do ZGGŚ, aby dyskutować nad nowymi pomysłami prowadzącymi do kreowania turystyki w Górach Świętokrzyskich. Do tej pory odbyły się spotkania w Nowej Słupi, Bielinach, Bodzentynie, Suchedniowie i Pawłowie. W tym celu utworzone zostały dwa zespoły robocze. Pierwszy pod przewodnictwem Pana Pawła Walczyszyna odpowiada za budowanie marki turystycznej Gór Świętokrzyskich. Z kolei drugi zespół kierowany przez Dariusza Skibę zajmuje się tematyką dotyczącą ścieżek rowerowych na terenie Gór Świętokrzyskich.

Ponadto warto wspomnieć o tym, iż Rada Programowa zaprasza do dyskusji oraz zgłaszania własnych pomysłów w kreowaniu pozytywnego wizerunku turystycznego Gór Świętokrzyskich mającej na celu pozyskanie większej liczb turystów odwiedzających nasz region.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza na bezpłatne seminarium z zakresu:

  1. Pomocy de minimis dla przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach w świetle ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
  2. Toreb z tworzywa sztucznego na zakupy objętych opłatą recyklingową.
  3. Sprawozdawczości dotyczącej odpadów, opakowań, baterii i akumulatorów, olejów, opon.

II termin Seminarium dla Przedsiębiorców, którzy nie mogli przybyć na spotkanie w pierwszym terminie, odbędzie się w dniu 11 marca 2020 r. o godz. 13:00, w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, ul. Suchedniowska 3, sala konferencyjna.

 

 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Leśnej-Starej Wsi w dniu 4 marca 2020 r. odbyły się patriotyczne uroczystości przygotowane przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli Barbary Wzorek-Biskup i Piotra Kity.

Informujemy, iż z powodu wysokiej zachorowalności na grypę zostają odwołane obchody Dnia Kobiet organizowane przez MGCKiT, które miały odbyć się 8 marca 2020 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy Rynku Górnym w Bodzentynie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informujemy, iż z powodu wysokiej zachorowalności na grypę zostaje odwołane Dyktando Gwarowe, które miało odbyć się 7 marca 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wilkowie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Serdecznie zapraszamy na skorzystanie z bezpłatnych badań mammografii cyfrowej i cytologii płynnej w nowoczesnym cytomammobusie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Badania będą odbywać się w dniach od 16-17 marca 2020 r. w godzinach 10:00-16:00. Cytomammobus będzie stacjonował przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688), na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bodzentyn z zakresu:

  • Działania na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzania możliwości uczestnictwa w kulturze;
  • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynku

 

 

Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

Załącznik nr 1 - Ogłoszenie konkursowe (.pdf)

Załącznik nr 2 - Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego (.pdf)

 

Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego (.doc)

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (.doc)

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (.doc)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W dniach 22-23 lutego br. odbył się VI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa w zapasach w stylu wolnym.

Wzięło w nim udział 170 zawodników z 11 klubów z Polski oraz z 6 klubów z Czech.

Gmina Bodzentyn otrzymała prawie 30 tys. zł na renowację kompleksu miejsc pamięci narodowej na Wykusie. Pieniądze przyznało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Gmina Bodzentyn jako jedyna w regionie uzyskała wsparcie na ten cel.

Wniosek złożony został przez Gminę Bodzentyn w porozumieniu z Nadleśnictwem Suchedniów, Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt” i innymi instytucjami oraz organizacjami kultywującymi pamięć o tych miejscach.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS