Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G wniosków o powierzenie grantu w ramach: Przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg 

Stowarzyszenie

„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”

działające na terenie gmin:
Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock
 

Ogłasza nabór nr 1/2020/G wniosków o powierzenie grantu w ramach:

  • Przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:

Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: 
od 21 stycznia do 3 lutego 2020 roku 

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1430. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3 lutego 2020 roku o godzinie 1200. Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Forma wsparcia:

Formą wsparcia jest zaliczka/prefinansowanie kosztów kwalifikowanych. Wysokość pomocy na jeden grant wynosi od 5 000,00 zł do 18 091,00 zł (jednostki sektora finansów publicznych: 100% (suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt),  pozostałe podmioty: 100%).

Zakres tematyczny grantów:

W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w zakresie wzmacniania kapitału społecznego; zachowania dziedzictwa lokalnego.

Warunki udzielenia wsparcia:

O wsparcie mogą się ubiegać jednostki sektora finansów publicznych, pozostałe podmioty – spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późn. zm.).

Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:

Kryteria wyboru grantobiorców wskazane zostały w Lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców stanowiących załącznik  nr 7 do Regulaminu naboru.

Minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny grantu – 18 pkt

Rodzaj zakładanych do osiągnięcia wskaźników rezultatu i produktu dla przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań:

a)      wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń,

b)      wskaźnik rezultatu: Liczba osób korzystających z oferty wolnego czasu.

W ramach naboru jeden podmiot może złożyć jeden wniosek o powierzenie grantu. Każdy wniosek o powierzenie grantu musi przyczynić się do realizacji wskaźników:
- produktu – minimum 2,
- rezultatu – minimum 70,

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantobiorców:

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnienie przez Wnioskodawcę i wniosek grantowy warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Procedury oceny i wyboru grantobiorców, która stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

-  dokumenty potwierdzające doświadczenie i/ lub zasoby i/ lub kwalifikacje Wnioskodawcy i/ lub wykonywanie przez Wnioskodawcę działalności odpowiedniej do przedmiotu grantu.

Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) 
w wersji papierowej i elektronicznej. 
Jeden egzemplarz jest zwracany Wnioskodawcy.
 

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru z Przedsięwzięcia I.III.8 Oferta spędzania wolnego czasu oraz rozwoju zainteresowań wynosi 180 910,00 złotych.

Lokalna Strategia Rozwoju, wzór wniosku o udzielenie wsparcia, formularz o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia  dostępne są na stronie internetowej: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” www.wokollysejgory.pl oraz w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”- ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny, od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Załączniki:

- Regulamin naboru nr 1/2020/G wraz z załącznikami

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 2 Wzór umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania z realizacji grantu.

Załącznik nr 4 Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu.

Załącznik nr 6 Regulamin Pracy Rady.

Załącznik nr 7 Lokalne kryteria wyboru grantobiorców.

Załącznik nr 8 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 -2020.

Załącznik nr 9 Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 -2020 jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy.

Milena Mazur-Moskal
 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Bodzentyn na spotkanie w dniu 9 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 . Tematem spotkania będzie omówienie zasad i sposobu korzystania z nowej ulgi podatkowej obowiązującej od 2019 roku „ulgi termomodernizacyjnej” oraz zasad i obowiązków prowadzenia działalności nierejestrowej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn (sala konferencyjna).

Zapraszamy na Centralne Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego Piątek 17.01.2020 r.-Szydłowiec, Sobota 18.01.2020 r. XXVII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych Suchedniów-Bodzentyn, Niedziela 19.01.2020 r. Wąchock

plakat Marsz

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że z powodu prac modernizacyjnych na ujęciu Wzdół Parcele w dniu 09.01.2020 r. w miejscowościach:Wzdół Rządowy, Wiącka, Wzdół Kolonia, Stara Wieś, Wzdół Parcele, Orzechówka, Ściegnia, Kamieniec, Skorucin, Hucisko, Kamionka, Podmielowiec, Siekierno- Stara Wieś, Nowa Wieś, Siekierno Przedgrab, Siekierno Podmieście, Siekierno Smyków, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Leśna Stara Wieś, Kamienna Góra,Parcelanci, Podkonarze może wystąpić brak dostawy wody w godzinach 9:00-16:00.Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja PUK

W bieżącym roku szkolnym biblioteka szkolna zainicjowała cykl spotkań mających na celu promocję czytelnictwa. Uczennice z klas 7 b i 5 b wzięły udział w głośnym czytaniu pod hasłem „Duży czyta małemu”.

Głosownie w dniu 26 stycznia 2020 roku godzina 13:00-20:00, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Bodzentynie ul. Rynek Górny 11

budzet obywatelski 2020

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 64 000 zł pozyskanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonano renowacji cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej znajdującego się w Bodzentynie przy ul. Suchedniowskiej.

Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Bodzentyna. Od trzech lat mieszkańcy miasta i gminy Bodzentyn kultywują wspaniałą tradycję, nawiązującą do chrześcijaństwa oraz polskiej obrzędowości. Uliczne jasełka oraz wspólne kolędowanie z roku na rok przyciągają coraz więcej mieszkańców.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem społecznej akcji "Czyszczone kominy to mniejszy smog".

Uruchomienie tej akcji motywowane jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Treść komunikatu

W dniu 31 grudnia 2019 r., po zapoznaniu się z wynikami weryfikacji formalno – prawnej dokonanej przez właściwe referaty merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, Zespół Opiniujący Budżet Obywatelski Miasta Bodzentyn dokonał oceny projektów zadań zgłoszonych do realizacji w 2020 roku pod względem ich wartości społecznej tj.:

Ubieranie choinki to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych polskich tradycji bożonarodzeniowych. W tym roku po raz pierwszy na bodzentyńskim rynku odbyła się akcja ubierania świątecznej choinki.

17 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej im Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie odbyły się jasełka, które wprowadziły wszystkich w przepiękny i niezwykły klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Okres świąt Bożego Narodzenia to magiczny czas, pełen radości, miłości i życzliwości. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt w naszym przedszkolu dzieci z grup "0" pod kierunkiem wychowawczyń p. Elżbiety Kowalskiej i p. Elżbiety Bartosik wystawiły jasełka pt.: "Bóg się rodzi...." 

Bożego Narodzenia ta noc jest dla nas święta.
Niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta.

Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą.

[Stanisław Wyspiański, "Modlitwa Konrada", fragment z dramatu "Wyzwolenie"]

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Bozenarodezenie

Realizowane projekty

     

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS