Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W dniu 19 maja 2016 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Bodzentynie zorganizował Pierwszy Piknik Astronomiczny.

Celem pikniku było poznawanie zjawisk przyrodniczych poprzez doświadczenie. 

W trakcie imprezy poruszane było wiele zagadnień związanych z astronomią, ale też z innymi naukami przyrodniczymi, ściśle powiązanymi z tą tematyką.  Piknikowanie rozpoczęto o godzinie 16-tej.  Tuż po powitaniu Gości przez Pana Dyrektora Dariusza Kasprowicza, zaprezentowały się wschodzące gwiazdy z pobliskiego Publicznego Gimnazjum w Bodzentynie w występie tanecznym. Gdy występy artystyczne dobiegły końca, przyszedł czas na pierwsze spotkania z  gwiazdami na niebie. Z uwagi na wczesną porę  obserwacje rozpoczęto od obserwacji Słońca. Następnym punktem w programie Pikniku był wykład popularno-naukowy „Taniec życia ze śmiercią”, czyli wszystko o gwiazdach. Wygłosił go zawodowy astronom dr Janusz Krywult – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Po wysłuchaniu wykładu, uczniowie uczestniczyli w pokazach doświadczeń wykonywanych przez uczennice ZSP w Bodzentynie. Oprócz wielu pokazów z fizyki, prezentowane były również doświadczenia z chemii i biologii. Dziękujemy Panu dr Grzegorzowi Czerwonce – mikrobiologowi z Instytutu Biologii UJK oraz Pani Annie Kicie - studentce biotechnologii na UJK oraz uczennicy ZSP Bodzentyn za przygotowanie próbki do pokazów.

 Niewątpliwą atrakcją tego Pikniku było mobilne planetarium Supernowa. Prelegentem  była astronom dr Monika Biernacka. Uczestnicy pikniku wzięli udział w seansie „Niebo dzisiejszej nocy”.  Seans planetaryjny był teoretycznym kursem przed kolejną z atrakcji, czyli obserwacjami nocnego nieba. W ramach obserwacji, uczestnicy zobaczyli za pomocą lunet i teleskopów Księżyc, największą planetę w Układzie Słonecznym – Jowisz wraz z trzema największymi, odkrytymi na początku XVII wieku przez Galileusza, Księżycami Jowisza. Obserwowano także jasne gwiazdy pojawiające się na wieczornym niebie.

W czasie trwania Pikniku można było się posilić kiełbaskami z ogniska oraz potańczyć na „Dyskotece pod gwiazdami”.

W pikniku naukowym wzięło udział ponad 100 osób. Wszystkim uczestnikom i gościom serdecznie dziękujemy za udział w tej naukowej uroczystości. Również składamy podziękowania wszystkim tym, bez których Piknik nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego i materialnego.

Już teraz zapraszamy za rok na kolejne spotkanie z nieziemskimi ciałami
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie.

Marcin Drabik

(szersza relacja dostępna na stronie internetowej szkoły)

Zdjęcia: /Archiwum szkoły

W kwietniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego jej działaniem. Pozyskała na wsparcie realizacji operacji kwotę 7,6 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.

Jakie wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W drugim półroczu 2016 roku planowany jest nabór wniosków na uruchamianie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane utworzeniem firmy będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 80 tysięcy złotych (będzie to premia wypłacana w dwóch transzach 70% i 30%). Zakres tematyczny  działalności jest bardzo szeroki (choć wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentami mogą być  osoby fizyczne z obszaru LSR, ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS (z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie), które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie przedłożenie oraz poprawne zrealizowanie biznesplanu.  Wnioskodawca będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty 2 transzy (w tym samo zatrudnienie).

Jakie środki na rozwój firm?

Zakres tematyczny wsparcia w tym przypadku również jest bardzo szeroki (wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania może wynieść do 300 tys. zł. Formą wsparcia będzie refundacja nie więcej niż 70% części kosztów kwalifikowanych. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przedłożenie biznesplanu. Beneficjenci mają obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.  Pomoc może być przyznana w tym zakresie tylko raz w okresie realizacji Programu. Pomoc może być przyznana beneficjentowi, który uzyskał premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej po upływie 2 lat.

Pomoc na operację w tym zakresie jest przyznawana, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne  są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Jakie działalności nie będą wspierane?

Z pomocy w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej nie mogą skorzystać osoby uruchamiające lub rozszerzające działalność w kierunku:

 • działalności usługowej wspomagającej rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwa i wydobywania;
 • działalności usługowe wspomagającej górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzania i konserwowania ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcji chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcji metali;
 • produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarki magazynowej.

 Jakie jeszcze dotacje?

W drugim półroczu 2016 LGD planuje przeprowadzić nabory również na następujące działania:

 • Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych
 • Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska, czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

O takie środki mogą starać się między innymi organizacje pozarządowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, kryteriów oceny wniosków można uzyskać w Biurze Zarządu „LGD – Wokół Łysej Góry” w Bielinach (ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny) lub pod numerami telefonów: 41 260 81 53 oraz 606 666 339. Biuro w Bielinach czynne jest codziennie w godzinach 7.30-15.30, dodatkowo dyżur odbywa się w poniedziałki od 15.00 do 18.00.

W każdej z gmin członkowskich odbywać się będą dyżury pracownika LGD oraz członka zarządu, podczas, których będzie można skorzystać z doradztwa w powyższym zakresie.

Harmonogram dyżurów w gminach należących do Stowarzyszenia „LGD – Wokół Łysej Góry” zostanie udostępniony w terminie do 31 maja 2016 roku na stronie www.wokollysejgory.pl oraz stronach internetowych gmin członkowskich.

Regionalny Ośrodek Badania Opinii Publicznej w ramach projektu „Przyjazny Urząd 2016”, badał opinię wśród klientów Urzędu, a także opinię wśród pracowników.

Głównym celem wspomnianego projektu było postawienie diagnozy w zakresie społecznej recepcji jakości pracy Urzędu, poprzez bezpośrednie odwołanie się do opinii mieszkańców, które – jak powszechnie wiadomo – stanowią najcenniejsze źródło wiedzy.

 Poniżej prezentujemy raport, który szczegółowo pozwoli spojrzeć na działalność Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn przez pryzmat osobistych doświadczeń.

Ważną rolę w edukacji dzieci i młodzieży pełnią instytucje o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowym. W dniu 16 maja 2016 r. uczniowie  Szkoły Podstawowej w Leśnej wraz z nauczycielami: Magdaleną Rozumek, Aleksandrą Mendak, Anną Telką-Maciejską, ks. Adamem Bałchanowskim odwiedzili Archiwum Państwowe w Kielcach.

Uczniowie w ramach kilkugodzinnych warsztatów z cyklu „Archiwa rodzinne” wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników archiwum: Paulinę Kraskę i Bartłomieja Gierasimowicza.  Zajęcia rozpoczęła prof. Urszula Oettingen, z inicjatywy której wspólnie z Dyrektorką Szkoły w Leśnej Beatą Kózką zorganizowany został wyjazd.

W pierwszej części  uczniowie wysłuchali prelekcji o roli archiwum jako instytucji  powołanej do gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych. Na przykładzie akt wsi Leśna mogli zobaczyć jak wyglądają dokumenty i jakich spraw  dotyczą.  

Uczestnicy warsztatów obejrzeli pismo z 1936 r. mówiące o planach budowy szkoły w Leśnej, Dziennik Szkoły Ludowej w Leśnej z lat 1915/1916, Rejestr mieszkańców wsi Leśna-Stara Wieś, Podkonarze i Kamienna Góra z lat 30. XX wieku. Ta ostatnia księga wielkich rozmiarów wzbudziła największe zainteresowanie. W niej można było odnależć nazwiska krewnych uczniów biorących udział w spotkaniu.

Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się genealogia – nauka pomocnicza historii badająca więzi rodzinne między ludźmi. Pod kierunkiem prowadzących uczyły się jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny, jak zbierać informacje, o co pytać rodziców i dziadków.

W drugiej części warsztatów uczniowie zwiedzali magazyny, gdzie przechowywane są  materiały archiwalne; dowiedzieli się jak skanować dokumenty, w jaki sposób je konserwować. Próbowali specjalnymi gumkami czyścić zabrudzone akta. Zobaczyli również jak czerpie się papier, służący do uzupełniania ubytków w dokumentach.

Na końcu wszyscy otrzymali upominki oraz pomoce pokazujące jak zrobić drzewo genealogiczne oraz dyplomy poświadczające udział w zajęciach: „Archiwum Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny”.

Spotkanie było niezwykłą lekcją, podczas której podkreślano znaczenie źródeł archiwalnych w odtwarzaniu historii państwa, społeczności lokalnych, ale też rodów i rodzin.

Szczególne słowa podziękowania należą się pracownikom archiwum, którzy z wielkim zaangażowaniem objaśniali zasady funkcjonowania tej ważnej dla kultury narodowej instytucji.

Urszula Oettingen

/Autorzy fot. Urszula Oettingen, Iwona Pogorzelska

Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armi Krajowej PONURY-NURT oraz Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Obwód Świętokrzyski zapraszają na uroczystości WYKUS 2016.

Wykus

17 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie uroczyście obchodzono Święto Patronów. W tym roku przypada bowiem 10. rocznica nadania szkole imienia Poetów Doliny Wilkowskiej. Twórcy ludowi pochodzący z okolicznych wiosek, tj. Maria Cedro- Biskupowa i jej brat Jan Cedro, Katarzyna Zaborowska oraz Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie na trwałe wpisali się w pejzaż naszego regionu, a swoją twórczością wzbogacili jego kulturę i tradycję.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor Ewy Orzechowskiej, która przybliżyła  cel spotkania oraz przywitała szanownych gości:

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusza Skibę
Przewodniczącego Rady Miejskiej -  Wojciecha Kózkę
Dyrektora Miejsko–Gminnego Centrum Kultury i Turystyki  w Bodzentynie –  Marcina Sikorskiego
Księdza proboszcza Jarosława Majkę
Księdza profesora Zygmunta Noconia
Radnego – Józefa Kołomańskiego 
Emerytowanych nauczycieli szkoły
Przedstawicieli  Rodzin Patronów, w tym córkę Jana Cedro – Marię Borycką oraz syna Marii Cedro – Biskupowej – Stanisława Biskupa
Przedstawicieli klasowych Rad Rodziców wraz z  przewodniczącą Julią Markiewicz   
Grono Pedagogiczne  oraz uczniów

Następnie odśpiewano hymn szkoły, który powstał kilka lat po nadaniu imienia i towarzyszy ważnym szkolnym uroczystościom. Słowa hymnu to wiersz Marii Cedro Biskupowej pt. „Ziemio Kielecka”, do którego melodię skomponował nauczyciel muzyki – pan Robert Puchała.

Z kolei panie Monika Figiel i Beata Łapka odczytały spisaną wierszem historię szkoły ze zwróceniem uwagi na zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klas I – VI pod opieką pani Magdaleny Skrzeczyny. Pan Robert Puchała zadbał natomiast o stronę muzyczną i wokalną. W scenariuszu wykorzystane zostały najbardziej znane wiersze poetów poświęcone najpiękniejszym i najciekawszym zakątkom naszego regionu, przyrodzie oraz królującej wśród gór Łysicy. Nie zabrakło wierszy satyrycznych i obyczajowych na temat sytuacji z życia codziennego. Uczniowie przygotowali też scenkę z udziałem  czarownicy i diabła Boruty – legendarnych, fantastycznych postaci nieodzownie kojarzących się z Górami  Świętokrzyskimi. Występ wzbogaciły  piosenki „ na ludową nutę”, a na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Świętokrzyskie, jakie cudne”.

Mali artyści prezentowali się wspaniale i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroku przedstawieniu dodały ludowe akcenty w strojach dziewcząt, a mianowicie barwne, kwieciste chusty i czerwone korale.

Po programie artystycznym głos zabrał burmistrz pan Dariusz Skiba, który podzielił się swoimi wrażeniami i  podkreślił  wyjątkowy charakter uroczystości, po czym  goście udali się na poczęstunek.

Magdalena Skrzeczyna

/Archiwum gminy, EŚ

 

 

 

 

 „Jak wspomnień czar
wraca dziś pamięć o tych,
których nie ma.”

Takie słowa, będące myślą przewodnią , przyświecały obchodom  Święta Patrona Wzdolskiej Szkoły.

Dnia 13 maja 2016 roku społeczność szkolna wspólnie z zaproszonymi gośćmi mogła godnie uczcić tych, których przed  21 laty wybrała sobie jako swojego patrona. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Janusz Wojkowski. W gorących słowach  powitał osoby , które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie: chrzestna sztandaru szkolnego pani Kamila Jarosińska , Burmistrz Miasta i  Gminy Bodzentyn  p. Dariusz Skiba, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie p. Wojciech Kózka, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie p. Jadwiga Dulęba, Jolanta Moskwa, p. Stanisław Chrzęszczyk; przedstawiciele Rady Rodziców Ewa Łubek , p. Paweł Frąk.

Po słowach powitania nastąpił uroczysty Apel Poległych przed tablicami poświęconymi patronom szkoły.

Następnie uczestnicy uroczystości utworzyli orszak i  w asyście sztandaru szkolnego przemaszerowali do Kościoła Parafialnego we Wzdole, gdzie o godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez Ks. Kanonika Stanisława Pichetę. Piękną homilię, na początku której wymienione zostały pseudonimy „ Wybranieckich”, wygłosił  ksiądz Tomasz Szota. Powiedział , iż Patrona nie wybiera się przypadkowo. Wybór patrona i pielęgnowanie jego ideałów zobowiązuje do postaw i zachowań opartych na miłości do Ojczyzny. Przypominając słowa  – BÓG - HONOR -OJCZYZNA – postawił pytanie, co dla nas żyjących współcześnie znaczy mieć honor, jaka jest nasza miłość do Boga i Ojczyzny?

Po Mszy Świętej dalsze uroczystości odbyły się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej . W zaprezentowanym przez uczniów  montażu  słowno – muzycznym można było  usłyszeć  o wydarzeniach, które wpisały się w dzieje naszego narodu. Słowa piosenki „Wybranieccy” napisane przez tych, którzy dali nam wolną Ojczyznę , przypomniały o tych, którym składamy hołd i podziękowanie.

Kolejnym punktem uroczystości był pokaz prezentacji „Żołnierze  Wyklęci”  przygotowany przez młodzież naszego gimnazjum pod kierunkiem p. Piotra Kita.

Uroczystą akademię z okazji Święta Patrona Szkoły przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. Taresy Strachowskiej – Sikora i p. Małgorzaty Tusznio – Lech. Oprawę muzyczną wraz z chórem szkolnym przygotował Tomasz Łukowiec. Dekorację stwarzającą atmosferę powagi i zadumy zaprojektowali i wykonali n-le : p. Alicja Łapka, p. Agata Pytel, p. Roman Pytel.

Część oficjalną zakończyło wystąpienie Burmistrza p. Dariusza Skiby, który podkreślał walory artystyczne programu oraz właściwe wychowanie patriotyczne naszej szkoły.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Janusz Wojkowski poinformował, że  dnia 12 maja 2016 roku przedstawiciele uczniów wraz z nauczycielami złożyli wiązanki i zapalili znicze :

 • pod obeliskiem we Wzdole Rządowym upamiętniającym miejsce zamordowania przez hitlerowców 20 mieszkańców Wiącki i Kapkazów;
 • przy obelisku na Górze Św. Barbary upamiętniającym Wzdolskich członków oddziału „ Wybranieccy”;
 • przy pomniku znajdującym się obok szkoły, który poświęcony jest pomordowanym w okresie II wojny światowej mieszkańcom Gromady Wzdół Rządowy;
 • na zbiorowej mogile pomordowanych mieszkańców Wiącki, Kapkazów i Klonowa znajdującej się na miejscowym cmentarzu parafialnym;
 • na grobie wieloletniego kierownika wzdolskiej szkoły p. Józefa Kozłowskiego; 
 • na mogile p. prof. Róży Szafraniec - Komendanta  Wojskowej Służby Kobiet na  teren gminy Bodzentyn.

     Dyrektor złożył podziękowania wszystkim, dzięki którym uroczystość miała tak uroczysty przebieg: zaproszonym gościom, księżom, nauczycielom oraz uczniom. Myślę , że ten dzień  pozostanie na długo w pamięci nie tylko organizatorów, ale również i tych , którzy uświetnili ją swym przybyciem.

Teresa  Rynkowska

\

/Archiwum szkoły

Proponowany porządek obrad

"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, 
teraźniejszości ani prawa do przyszłości".
Ta myśl Józefa Piłsudskiego, niech towarzyszy wszystkim tym, którzy pamiętają o bohaterach, bez których nie moglibyśmy cieszyć się wolnością.

 

W Świętej Katarzynie 14 maja odbyły się dwie uroczystości. Pierwsza rozpoczęła się sesją Rady Miejskiej w trakcie, której sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn. Podczas sesji była również prezentacja filmu dokumentalno-fabularyzowanego „Polowanie na kata” w reżyserii Doroty Kosierkiewicz. Film częściowo rekonstruujący wydarzenia z 1943 roku, ukazywał wstrząsające obrazy, przedstawiające w jaki sposób Albert Schuster mordował Polaków. Druga część – odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych przez Niemców - odbywała się przy wejściu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Sędzia Andrzej Jankowski poświęcił wiele lat swojego życia na odnalezienie i doprowadzenie do ukarania Alberta Schustera znanego jako Kat Łysogór. Zadanie to było niezwykle trudne, bowiem wielu świadków tamtych wydarzeń już nie żyło, a dotarcie do żyjących sprawiło pewne problemy.

Pod koniec wojny Schuster zniknął. Jednak upór i drobiazgowe śledztwo sędziego Jankowskiego w końcu doprowadziły do postawienia go przed sądem. Sam proces w Niemczech nie był łatwy, ale ostatecznie Schustera skazano na karę śmieci, a wyrok został wykonany w 1973 roku.

- Przytaczane przez historyków liczby są bezwzględne i w pełni oddają to, co działo się wiele lat temu. Dla mieszkańców ziemi świętokrzyskiej, to wydarzenia naznaczone krwią – powiedział dr Tomasz Domański, reprezentujący kielecką delegaturę  Instytutu Pamięci Narodowej. – Działania Schustera byłyby zapewne owiane tajemnicą, gdyby nie trud i wysiłek sędziego Jankowskiego – podkreślał zasługi.

- Dla mieszkańców gminy Bodzentyna sędzia Andrzej Jankowski jest postacią bardzo ważną - przyznaje Burmistrz miasta i gminy Bodzentyn, Dariusz Skiba.

Wręczony Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn jest wyrazem wielkiego uznania i wdzięczności dla zasług sędziego Jankowskiego w zakresie kultywowania pamięci o tragicznych latach II Wojny Światowej oraz doprowadzenia do osądzenia sprawcy zbrodni niemieckich na mieszkańcach Bodzentyna, Gminy Bodzentyn i innych miejscowości w paśmie Łysogór dokonanych w roku 1943.

Zaproszeni goście składali wyrazy uznania i gratulowali sędziemu.

- Nie spodziewałem się tego wyróżnienia. Dlatego jestem bardzo wdzięczny i cieszę się, że wiąże się to z faktem, że pamięć o tych wydarzeniach jeszcze trwa – przyznaje sędzia Jankowski.

Sędzia Jankowski podkreślił, że: - Naród, który traci pamięć, traci życie. Musimy pamiętać o tych wydarzeniach. - Dziękując za wyróżnienie zaznaczył, że chyba żaden inny naród nie był tak poniżany w czasie wojny jak Polacy.

Po sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w szkole podstawowej w Świętej Katarzynie, uczestnicy uroczystości wzięli udział w Mszy Świętej w intencji Polaków pomordowanych przez Niemców w czerwcu 1943 roku.

Po nabożeństwie, w Świętej Katarzynie, obok wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego dokonano odsłonięcia pomnika upamiętniającego ofiary wojny.

Właśnie w tym miejscu, które w czasie wojny spłynęło krwią niewinnych ludzi, przypomniano o obowiązku, który spoczywa na nas wszystkich.

Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego - Andrzej Sosnowski, przywitał przybyłych na uroczystości, a w szczególności kombatantów. W swym wystąpieniu opowiedział o roli leśników w organizowaniu ruchu oporu oraz poinformował o roli administracji ŚPN w utrzymaniu i zachowaniu miejsc narodowej martyrologii.

Wojewoda Świętokrzyski mówiła o obowiązku, jaki spoczywa na nas: - Naszym obowiązkiem jest dzięki takim uroczystościom jak dziś kultywować pamięć o ludziach, którzy oddali życie za naszą Małą Ojczyznę. Brak pamięci o takich bohaterach i wydarzeniach, to jakby pozwolić im umrzeć po raz drugi – skomentowała Agata Wojtyszek.

Z kolei Posłanka PO Marzena Okła-Drewnowicz, podziękowała za inicjatywę Panu Burmistrzowi Dariuszowi Skibie, Radnym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, by ten dzień w tak pięknej oprawie miał miejsce.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn złożył podziękowania panu Bogusławowi Sitnickiemu - inicjatorowi pomnika za wsparcie moralne, pani Pelagii Barwickiej - przesłuchiwanej w przeszłości przez "Kata Łysogór", panu Henrykowi Dłużewskiemu - projektantowi pomnika,  panu Dawidowi Szlufikowi - wykonawcy oraz wszystkim tym, którzy wzięli udział w tej uroczystości i przyczynili się do powstania pomnika.

- W takich chwilach jak ta, serca rodaków muszą bić mocniej – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, oddając hołd ofiarom bestialskiego mordu.

/EŚ

 

Do konkursu piękności zgłosiła się jedna z mieszkanek gminy Bodzentyn, Angelika Michta. W związku z tym, iż w konkursie liczy się każdy głos, samorząd gminy postanowił jej pomóc. Poniżej prezentujemy wywiad z Angeliką, który ukaże się w naszej gazetce gminnej. Miejmy nadzieję, iż wywiad przekona Państwa do zagłosowania na naszą kandydatkę. 

Głos z Bodzentyna: - Angeliko, opowiedz mieszkańcom gminy Bodzentyn coś o sobie.

Angelika Michta: - Nazywam się Angelika Michta, mam 20 lat i mieszkam w Leśnej Starej Wsi. Studiuję na pierwszym roku kosmetologii. Uwielbiam jeździć na rowerze, grać w badmintona, tańczyć, a także zainteresowana jestem modą, wizażem oraz pozowaniem do zdjęć.

GzB: - Jak zaczęła się twoja przygoda z konkursami piękności?

AM: -  Przyznam szczerze, że nigdy nie myślałam o tym, aby brać udział w tego typu konkursach. Wszystko zaczęło się przypadkiem. Podczas studniówki zostałam wybrana przez redaktora gazety Echa Dnia do konkursu Miss studniówek. Wtedy jako jedyna z Bodzentyna dostałam się do finału, zajmując  miejsce II wice miss studniówek w powiecie kieleckim  2015. W osiągnięciu sukcesu pomogli mi znajomi i rodzina, za co jestem im bardzo wdzięczna.

GzB: Nie tak dawno wystąpiłaś w teledysku do piosenki disco polo. Opowiedz jak do tego doszło?

AM: Tak, wystąpiłam w teledysku "Dzisiaj do rana" Diskorolki. Dostałam propozycje od znajomego, który zajmował się jego  nagraniem. Teledysk dostępny jest na portalu Youtube.

GzB: - Skąd pomysł, aby wziąć udział w Miss Ziemi Świętokrzyskiej 2016?

AM: - Wzięłam udział w konkursie, ponieważ uważam, że każdy sposób na odkrycie siebie jest dobry. Ostatecznie przekonała mnie mama, która jest dla mnie największym wsparciem. Gdyby nie ona to chyba nie wzięłabym udziału w castingu. Konkurs traktuje jako przygodę, którą mam nadzieje, że będę miło wspominać do końca życia. Dzięki niemu poznaje nowych ludzi oraz nabieram życiowych doświadczeń.

GzB: - Angeliko, powiedz jak zareagowało twoje najbliższe otoczenie na wiadomość, że startujesz w konkursie piękności?

AM: - Bardzo dobrze. W całej rodzinie, sąsiadach, znajomych mam duże wsparcie. Kibicują mi i trzymają kciuki. Ogromną radość sprawia mi, gdy słyszę mnóstwo ciepłych słów płynących prosto z serca.

GzB: - Obecnie trwają przygotowania do gali finałowej, która odbędzie się 21 maja na scenie targów Kielce. W jaki sposób zachęciłabyś mieszkańców gminy, aby oddali swój głos na ciebie?

AM: Nie liczę na wygraną, ale gdyby tak się stało bardziej niż za tytuł, byłabym wdzięczna za to, że ktoś mnie docenił i dał mi szanse. Tytuł wykorzystałabym najlepiej jak potrafię, by dobrze prezentować województwo, a także samą gminę Bodzentyn.

GzB: - Jak idą przygotowania do gali finałowej?

AM: - Próby do gali odbywają się w weekendy w Wojewódzkim Domu Kultury wraz z choreografem, który czuwa nad tym, aby wszystko poszło zgodnie z planem. Zaprezentujemy się w trzech modowych odsłonach znanych projektantów.

GzB: - Jak można głosować?

AM: - Głosować można codziennie, za darmo, za pomocą facebooka i strony echa dnia. Więcej informacji na moim facebooku i na Miss i Mister Ziemi Świętokrzyskiej. Można również wysyłać nieograniczoną liczbę smsów. Wpisując w treść sms’a: swmiss.5 na nr 71321 również można oddać na mnie głos. Jeden sms to 10 punktów więcej do wygranej.

GzB: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Zdjęcie: /Archiwum prywatne

plakat25maja

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn po raz dziewiąty ogłasza konkurs na najładniejszy ogród przydomowy w 2016 roku - "Gmina Bodzentyn rozkwita". Konkurs organizowany jest w kategorii: najładniejszy ogród przydomowy. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3. Termin zgłoszeń: do dnia 03.06.2016r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BODZENTYN

po  raz  dziewiąty

o g ł a s z a

K O N K U R S 

na najładniejszy ogród przydomowy w 2016 roku

„Gmina Bodzentyn rozkwita”

 

 

Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn.

Konkurs organizowany jest w kategorii: najładniejszy ogród przydomowy. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie zgłoszenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3.

Termin zgłoszeń: do dnia 03.06.2016r.

Regulamin konkursu oraz wzór zgłoszenia dostępne są poniżej na stronie lub w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano okolicznościowe dyplomy, a dla posiadaczy 3 najpiękniejszych ogrodów -  nagrody rzeczowe o łącznej wartości 800 .           

 

Zgłoszenie

Regulamin konkursu

 

   

 

Dnia 16 maja (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn będzie przyjmował interesantów po godzinie 11:00.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 4 Pułk Piechoty Legionów, Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Świętokrzyski Park Narodowy zapraszają na uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 4 Pułk Piechoty Legionów

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

Świętokrzyski Park Narodowy

ZAPRASZAJĄ

na uroczystości nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu

  oraz odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych 1-26.06.1943 r. przez Niemców w Świętej Katarzynie, 

 

Święta Katarzyna, 14 maja 2016 r.

 

Uroczystość rozpocznie się Sesją Rady Miejskiej w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie, podczas której nastąpi uhonorowanie zasług sędziego Andrzeja Jankowskiego, który przez wiele lat prowadził śledztwo przeciwko Albertowi Schusterowi - znanemu jako "Kat Łysogór". Sędzia Jankowski skrupulatnie zbierał przeciwko niemu najmniejsze strzępy dowodów i poszlak. Przesłuchiwał świadków pacyfikacji świętokrzyskich wsi, badał polskie i niemieckie dokumenty. Dzięki jego staraniom i determinacji Schuster stanął przed sądem za zbrodnie wojenne na Polakach i został skazany na karę śmierci. 

W drugiej części uroczystości po Mszy Świętej nastąpi odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych 1-26.06.1943 r. przez Niemców w Świętej Katarzynie.

Program uroczystości:

9.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Bodzentyn sędziemu Andrzejowi Jankowskiemu w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

11.00 – Msza Święta w intencji pomordowanych Polaków 1-26.06.1943 r. przez Niemców.

12.00 – Odsłonięcie pomnika Polaków pomordowanych 1-26.06.1943 r. przez Niemców w Świętej Katarzynie obok wejścia do Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

13.00 – Żołnierski poczęstunek

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech