Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


.................................................................................................................................................................

rybka

W 2018 r. mija 190 lat od rozpoczęcia w Siekiernie działalności Szkoły Leśnej Praktycznej – oddziału Szkoły Szczególnej Leśnictwa w Warszawie utworzonej w 1816 r., która kształciła teoretycznie i praktycznie kadry dla administracji lasów rządowych w Królestwie Polskim.

Myśl utworzenia szkoły w Siekiernie powstała w 1825 r. po wizytacji Leśnictwa Bodzentyn przez nadleśnego naczelnego barona Juliusza Brinkena. Podczas pobytu w tej okolicy duże wrażenie wywarł na nim krajobraz i piękne położenie wsi nad rzeką Świśliną, na której spiętrzono wodę dla młyna, występowanie różnych gatunków drzew leśnych oraz wyrób węgla drzewnego na potrzeby fabryk hutniczych.

Projektowano budowę siedziby dla administracji Urzędu Leśnego Bodzentyn, szkoły, zabudowań gospodarczych oraz założenie ogrodu leśno-botanicznego. Nad całością założenia miał czuwać profesor szkoły Wiktor Kozłowski. To postać związana z naszym regionem, od 1819 r. nadleśny w Bodzentynie, potem profesor szkoły w Siekiernie, kapitan Wojska Polskiego i uczestnik powstania listopadowego, autor wielu prac z dziedziny leśnictwa i łowiectwa.

Na początku 1828 r. zakończono prace budowlane. W jednym budynku zlokalizowano szkołę i urząd leśny. Przy nim wzniesiono obiekty gospodarcze: stajnię, oborę, wozownię, stodołę, studnię. W tym roku naukę w szkole rozpoczęło 12 praktykantów. Natomiast w roku następnym praktykę odbywało 21 uczniów.

W połowie 1828 r. Wiktor Kozłowski rozpoczął prace nad projektem ogrodu leśno-botanicznego, chociaż zwracał uwagę swoim przełożonym na trudne warunki klimatyczne i górzyste ukształtowanie terenu, co mogło być przeszkodą w hodowli roślin ciepłolubnych. W marcu 1829 r. projekt został ukończony. Obejmował on ogród właściwy ze szkółką drzewną i nasienną o pow. ok. 25 ha oraz zwierzyniec o pow. ok. 56 ha. Pod względem krajobrazowym ogród miał nawiązywać do stylu angielskiego z trawnikami i klombami z odpowiednio dobranymi drzewami i krzewami. Z kolei zwierzyniec miał służyć przede wszystkim do zwiększenia pogłowia zwierzyny łownej w lasach bodzentyńskich.

W ogrodzie leśno-botanicznym w Siekiernie miano uprawiać drzewa i krzewy, ale też prowadzić „doświadczenia praktyczne leśne”. W związku z tym planowano budowę obiektów szkoleniowych takich jak: budynek przeznaczony na gabinet botaniczny, zoologiczny, mineralogiczny, myśliwski oraz bibliotekę; dom dla nadleśnego wraz z kuchnią i szklarnią dla drzew egzotycznych; dom dla ogrodnika i strażnika leśnego, piec smolarski i dom dla smolarza, suszarnia ogniowa i słoneczna do wyłuszczania nasion, tartak.

Pańszczyznę wsi rządowych włościanie odrabiali m.in. w „fabrykach żelaznych”, których dozorcostwo znajdowało się w Suchedniowie. Chłopi z Siekierna pracowali przy wielkim piecu w Mostkach. Również zamierzano ich zatrudnić w ogrodzie leśno-botanicznym.

Niestety w połowie 1832 r. szkołę leśną w Warszawie i jej oddział w Siekiernie zamknięto. Plany budowy ogrodu leśno-botanicznego w Siekiernie nie zostały zrealizowane, na co wpłynął wybuch powstania listopadowego i udział w nim Kozłowskiego i jego uczniów.

Do dnia dzisiejszego nie zachowały się żadne zabudowania szkoły. W 1968 r. staraniem Polskiego Towarzystwa Leśnego w obrębie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o pow. 0,34 ha, w Siekiernie-Starej Wsi, ustawiony został pamiątkowy kamień. Znajduje się na nim napis: Pamięci Szkoły Leśnej Praktycznej Oddziału Szkoły Szczególnej Leśnictwa w Warszawie istniejącej tu w Siekiernie od 1826 do 1831 r. i prof. Wiktora Kozłowskiego jej kierownika w latach 1828-1831, gorącego patrioty, zasłużonego leśnika i badacza przyrody. Polskie Towarzystwo Leśne, 1968.

Dłuższe funkcjonowanie szkoły i ogrodu leśno-botanicznego na pewno pozytywnie odbiłoby się na życiu mieszkańców okolicy, rozwoju kultury leśnej i rolnej. Powinniśmy pamiętać, że w Siekiernie przez kilka lat działała jedyna w tym czasie tego typu szkoła w Królestwie Polskim.

Przy opracowaniu tekstu wykorzystano m.in. publikację: B. Szurowa, Ogród leśno-botaniczny przy Szkole Leśnej Praktycznej w Siekiernie, „ Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, t. 23, Kielce 2007.

                                                                                                                                                                                                                              Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

 

W Miejsko Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie 14 lipca miała miejsce wystawa prac rysunkowo-malarskich. Studenci Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach po raz kolejny mieli okazję podziwiać i uwiecznić najpiękniejsze elementy architektury oraz zabytki Bodzentyna. Studentów Politechniki Świętokrzyskiej z wydziału Budownictwa i Architektury gościliśmy w Bodzentynie w dniach 9-14 lipca. Ta kolejna edycja pleneru odbyła się w ramach porozumienia samorządu i Politechniki Świętokrzyskiej. W trakcie pobytu studentów powstały 24 znakomite prace, trzy z nich zostały nagrodzone i wyróżnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skibę. Nagrody i upominki wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Dyrektor Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Marcin Sikorski oraz goście Prodziekan Wydziału Budownictwa i Architektury dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk i opiekun grupy pani Agnieszka Bojarowicz. Prace można oglądać w Miejsko Gminnym Centrum Kultury w Bodzentynie do 20 września 2018 r.

Fot. MGCKiT

Stowarzyszenia Integracja i Rozwój z Kielc informuje o projekcie „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja”.

Celem projektu jest finansowe wspieranie inicjatyw lokalnych realizowanych przez grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe poprzez udzielanie mikrodotacji w wysokości do 5.000,00 zł na inicjatywę.

Projekt stanowi kontynuację działań Stowarzyszenia Integracja i Rozwój  prowadzonych w latach 2014-2017, polegających na regrantingu środków finansowych wspierających realizację oddolnych inicjatyw lokalnych na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu przewidziane są trzy nabory wniosków:

  • I nabór prowadzony będzie w okresie 20-24.08.2018 r., a alokacja w ramach tego naboru wyniesie 365.000,00 zł.
  • II nabór prowadzony będzie w lutym 2018 r. z przewidywaną alokacją na poziomie nie mniejszym niż 200.000,00 zł
  • III nabór odbędzie się w II kwartale 2019 r. i dotyczył będzie tylko tych obszarów, w których jednostki samorządu terytorialnego wyrażą gotowość partycypacji finansowej w kosztach inicjatyw lokalnych poprzez dofinansowanie 50% kosztów. Zachęcamy Państwa do współpracy i wsparcia inicjatyw z Państwa obszaru.

Schemat ścieżki dofinansowania oraz przykład montażu finansowego w ramach III naboru zostały przedstawione w załączniku do niniejszego pisma. 

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – III edycja” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wszelkie informacje na temat możliwości uczestnictwa w projekcie oraz zasad przyznawania mikrodotacji dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz w biurze projektu (osoby do kontaktu: Monika Balicka, Izabela Kieres-Gałęziowska tel. 41 361 04 92 w. 23, 22)

Obecnie w trzech szkołach w Gminie Bodzentyn trwają prace remontowe. Jeszcze w czerwcu i na początku lipca Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z wykonawcami na wykonanie modernizacji bloków sportowych w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym, Gimnazjum i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja „Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego” mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD w oparciu o istniejące zasoby ludzkie poprzez stworzenie punktu doradztwa oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej

1„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja „Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego” mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD w oparciu o istniejące zasoby ludzkie poprzez stworzenie punktu doradztwa oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach realizacji operacji własnej pn. „Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego” utworzyło punkt doradztwa dla podmiotów sektora pozarządowego oraz sektora ekonomii społecznej, który obejmuje swoim wsparciem organizacje pozarządowe i ich członków z terenu 7 gmin LGD Wokół Łysej Góry (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock). Osoby odwiedzające darmowy punkt doradztwa mogą uzyskać informacje m. in. z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, obowiązków spoczywających na członkach organizacji jak również informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych.

Punkt został utworzony w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w Bielinach ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Więcej informacji na stronie www.wokollysejgóry.pl w zakładce Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego.

W dniu 12 lipca odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę pacyfikacji Michniowa. Jest to dzień szczególnie ważny dla mieszkańców wsi oraz naocznych świadków tych bolesnych wydarzeń. W tym roku po raz pierwszy obchodzono także Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W obchodach uczestniczyli min. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta – Wojciech Kolarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa - Arkadiusz Bąk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, Prezes Instytutu pamięci Narodowej - Jarosław Szarek, licznie zgromadzeni posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz gminnych, kombatanci oraz mieszkańcy Michniowa i zaproszeni goście. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji pomordowanych w Michniowie w dn. 12- 13 lipca 1943r. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Parafii Wzdół – Stanisława Pichety. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. List od Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, który objął Patronatem Honorowych uroczystości w Michniowie odczytał Pan Wojciech Kolarski. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Przemawiający zwracali uwagę na bohaterską i niezłomną postawę mieszkańców wsi Michniów, którzy za pomoc partyzantom zostali w okrutny sposób zamordowali i spaleni żywcem w stodołach a zabudowania zostały doszczętnie zniszczone. Łącznie Niemcy pozbawili życia 204 osoby - 52 dzieci, gdzie najmłodsze dziecko miało 9 miesięcy, 48 kobiety oraz 104 mężczyzn. Wieś położona u stóp Gór Świętokrzyskich stała się symbolem pamięci o ofiarach martyrologii ponad 800 wsi polskich. Po części oficjalnej zgromadzeni goście mieli czas na chwilę zadumy podczas koncertu Masovia Baroque Orchestra. Na zakończenie pod pomnikiem pomordowanych zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze. W imieniu Gminy Bodzentyn hołd ofiarom Pacyfikacji Michniowa złożył Burmistrz Dariusz Skiba wraz z Radnymi Rady Miejskiej.

MGCKiT

fot. MGCKiT

W Kielcach w dniach od 7 do 19 sierpnia 2018 r. odbywać się będzie Turniej Finałowy Mistrzostw Świata Kobiet do lat 18 w Piłce Ręcznej. 

W stolicy w województwa świętokrzyskiego rywalizować będą 24 najlepsze drużyny z całego świata. 

Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF), Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Miasto Kielce zaprasza do podziwiania rywalizacji piłkarek ręcznych oraz kibicowania reprezentacji Polski. Wstęp na wszystkie mecze turnieju będzie bezpłatny. 

Dokładny harmonogram meczów, które odbywać się będą w Hali Legionów oraz w hali sportowej Politechniki Świętokrzyskiej, dostępny jest na oficjalniej stronie Mistrzostw Świata: www.handballpoland2018.pl

 

W ramach ZUS rozpoczął wysyłkę listów! W całym kraju otrzyma je blisko 19 mln ubezpieczonych, a  świętokrzyskim ponad 550 tys. osób. Gdy go otrzymasz otwórz i przeczytaj,  bo to będzie informacja o stanie Twojego konta w ZUS. Warto do niego zajrzeć i sprawdzić wielkość odłożonych składek oraz wyliczoną hipotetyczną emeryturę. Całość korespondencji, ma trafić do klientów do końca sierpnia.

„Urodziłam się w Polsce, w małym miasteczku Bodzentyn, 15 grudnia 1931 jako najmłodsza z pięciorga dzieci Jechiela i Miriam Rywki Szachter. Lata mojego wczesnego dzieciństwa wypełnione były radością i szczęściem, których tylko małe dzieci mogą doświadczać w pełni”.
(Goldie Szachter Kalib, Z Bodzentyna do Auschwitz i Bergen-Belsen, Bodzentyn 2009)

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data obowiązywania:

12.07.2018 r. – 19.07.2018 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta: PZK6/2018

Rodzaj zadania: (art. 4 pkt 7, 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817)

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego:Organizacja turnieju piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych Sokół Cup 2018”

Nazwa oferenta: Towarzystwo Sportowe „Sokół”, ul. Wojewódzka 21; 25-536 Kielce, poz. 130 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce.

Termin realizacji zadania: 13.08.2018 r. – 20.09.2018 r.

Wysokość finansowania zadania publicznego: 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

Całkowita wartość zadania publicznego: 4 900,00 złotych (cztery tysiące dziewięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w terminie do 19.07.2018 r. wg załączonego poniżej wzoru.

Oferta PZK6/2018

Formularz uwag

Zapraszamy na wystawę prac powstałych podczas pleneru rysunkowo- malarskiego studentów II roku kierunku Architektura Politechniki Świętokrzyskiej która odbędzie się 14 lipca (sobota) godzina 12:00 w budynku MGCKiT w Bodzentynie.

arch planery 2018 b

Krakowska Fundacja Korzenie, która od 2012 roku prowadzi badania terenowe w regionie Gór Świętokrzyskich poświęcone niematerialnemu dziedzictwu tego terenu, obecnie poszukuje osób (mieszkanek wsi) z okolic Bodzentyna znających tradycyjne kołysanki - śpiewane dawniej dzieciom na wsiach do snu. Kołysanki zostaną zarchiwizowane i wydane na płycie w listopadzie b.r.

Miniony weekend w naszej Gminie upłynął na wspólnym świętowaniu XXXV Dni Bodzentyna. Sobota minęła sportowo i rekreacyjnie z akcentem historycznym, zaś niedziela z zespołem Akcent na czele z Zenkiem Martyniukiem.

Serdecznie zapraszamy na XI Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego

15 lipca 2018 r. na Rynku w Rakowie

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech