Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek informuje, że rozpoczął się kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej do Kierownika Biura Powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, w terminie do dnia 31.05.2024 r.

BENEFICJENTEM POMOCY MOŻE BYĆ PSZCZELARZ:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
 2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. wydane w 2024 roku zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o liczbie pni pszczelich,
 2. zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis - o ile w treści wniosku nie złożono oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis,
 3. w przypadku braku tzw. numeru EP, należy do wniosku dołączyć wypełniony i podpisany wniosek o wpis do EP.

Wnioski można składać:

 • osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego (np. Poczta Polska).

Więcej informacji www.gov.pl/arimr

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie otrzyma wóz gaśniczy marki STAR. Samochód przez ostatnie lata służył Druhom Ochotnikom z OSP Mąchocice. W dniu 4 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z Wójtem Gminy Masłów Tomaszem Lato dotyczącą przyjęcia ww. auta pożarniczego.

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn wielokrotnie pokazuje, że jest mocno zaangażowany w sprawy OSP z terenu gminy Bodzentyn. Pragniemy nadmienić, że przejęcie samochodu było możliwe dzięki podjęciu na ostatniej sesji przez Radę Miejską w Bodzentynie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Masłów.

Warto podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie wznowiła swoje funkcjonowanie po blisko 40 latach przerwy.

Reaktywacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie po blisko 40 latach przerwy jest wydarzeniem niezwykle istotnym dla lokalnej społeczności. Po latach nieobecności, ponowne uruchomienie straży pożarnej symbolizuje nie tylko powrót do tradycji i historii miejscowości, ale przede wszystkim ożywienie ducha społecznego oraz gotowość do działania na rzecz bezpieczeństwa i wspólnego dobra.

- Po 40 latach nieobecności, z ogromną radością ogłaszamy reaktywację Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej ukochanej miejscowości Wilków. To moment pełen emocji i dumy, który podkreśla naszą jedność i gotowość do działania dla dobra społeczności lokalnej. – pisał na swoim profilu społecznościowym współinicjator reaktywowania OSP w Wilkowie Wojciech Kózka.

Decyzja o wznowieniu działania OSP w Wilkowie to wyraz determinacji i zaangażowania społeczności lokalnej w budowanie bezpiecznego i solidarnego środowiska. Warto docenić wysiłek i zaangażowanie wszystkich osób zaangażowanych w proces reaktywacji Ochotniczej Straży Pożarnej.

Reaktywacja OSP w Wilkowie podkreśla również znaczenie kontynuacji tradycji i dziedzictwa lokalnego. Wznowienie działalności straży pożarnej, która działała od 1930 roku do 1980 roku, jest hołdem dla tych, którzy w przeszłości poświęcili się dla bezpieczeństwa i dobra społecznego oraz zachętą dla nowych pokoleń do kontynuowania tej szlachetnej tradycji.

 

Dnia 26 marca 2024 r. odbył się w naszej szkole apel z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Uczniowie klasy III pod opieką pani Anny Kopyś przygotowali program artystyczny, składający się z wierszy i piosenek o tematyce wielkanocnej, ale również nawiązującej do wydarzeń poprzedzających zmartwychwstanie Jezusa. W pierwszej części skupili się na krzyżu, jako symbolu chrześcijaństwa oraz jego znaczeniu w życiu człowieka, natomiast druga cześć została poświęcona tradycjom i zwyczajom wielkanocnym.  Małym recytatorom towarzyszył szkolny chór prowadzony przez pana Roberta Puchałę. Świątecznego uroku dodawał pięknie przystrojony stół wielkanocny z akcentami wiosennymi. Po zakończeniu występu głos zabrała pani dyrektor Beata Stępień, która podziękowała osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystego apelu, po czym złożyła całej społeczności szkolnej życzenia świąteczne.

Magdalena Skrzeczyna

 

Z myślą o wsparciu mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej, Świętokrzyski Fundusz Rozwoju z siedzibą w Kielcach ogłosił uruchomienie programu Pożyczka na Rozwój Turystyki. Program ten oferuje preferencyjne warunki finansowania, aby wspomóc innowacyjne inwestycje w sektorze turystycznym oraz pokrewnych dziedzinach gospodarki.

O Pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorstwa mikro, małe oraz średnie, nie znajdujące się
w trudnej sytuacji finansowej, działające w branży turystycznej i pokrewnych sektorach na terenie województwa świętokrzyskiego oraz Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu powiatów ja otaczających). Fundusz, który udziela preferencyjnych Pożyczek nie pobiera prowizji ani od udzielenia pożyczki, ani od wcześniejszej spłaty. Nie wymaga też wkładu własnego. Kwota pożyczki może wynosić nawet do 1 000 000,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 2,00%, a dla start-upów (podmiotów działających do 3 lat) obowiązuje preferencyjne oprocentowanie wynoszące 1,00%. Pożyczkę można spłacać nawet przez 7 lat i korzystać z karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy od momentu uruchomienia pożyczki.*

Pożyczka jest przeznaczona na inwestycję końcową polegającą na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, dokonanie zasadniczych zmian w działalności skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług oraz inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

Obszary, na które można przeznaczyć pożyczkę obejmują obiekty noclegowe, gastronomiczne, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, turystyki zdrowotnej, kultury i rozrywki. Środki z pożyczki przeznaczyć można również na transport turystyczny, organizację turystyki i pośrednictwo turystyczne. O Pożyczkę na rozwój turystyki wnioskować mogą również producenci produktów ekologicznych i regionalnych oraz firmy działające w innych branżach pokrewnych.

Z Pożyczki finansowane mogą być przedsięwzięcia związane m.in. z budową, przebudową lub remontem obiektów i infrastruktury, zakupem nieruchomości i gruntów związanych z działalnością gospodarczą, zakupem środków trwałych oraz pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego (spełniających określone warunki). Finansowany może być również kapitał obrotowy (do 50% wartości pożyczki).

Dla zainteresowanych przedsiębiorców szczegółowe informacje oraz formularz wniosku są dostępne na stronie internetowej www.sfr-kielce.pl w zakładce Pożyczka na rozwój turystyki II.

Zapraszamy do współpracy i inwestowania w rozwój turystyki w regionie!

 

* nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego; stanowi zaproszenie do zawarcia umowy

 

W dniu 3 kwietnia br. Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole otrzymała nowy wóz ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4, który pomieści 7 tys. litrów wody oraz 700 litrów środka pianotwórczego. Strażacy Ochotnicy ze Wzdołu z wielkim entuzjazmem powitali nowe auto. Wóz marki SCANIA zwiększy efektywność akcji ratowniczych oraz skuteczność usuwania zagrożeń. Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych, a zwłaszcza zakup wozu wymaga dużych nakładów finansowych. Gmina Bodzentyn przy dobrej współpracy ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich zakupiła samochód strażacki, którego wartość to ponad 1 mln 524 tys. złotych, z czego część środków pochodziła z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Starania o doposażenie OSP Wzdół w nowy wóz trwały od trzech lat.

Warto podkreślić, że w dniu 4 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba przekaże samochód gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie, który Gmina Bodzentyn przyjęła jako pomoc rzeczową z Gminy Masłów.

Kolejną bardzo ważną informacją jest fakt, że w piątek, 5 kwietnia br. Burmistrz Dariusz Skiba podpisze umowę z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim na zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Bodzentyn o wartości blisko 2 mln złotych. Natomiast OSP Bodzentyn przekaże swój dotychczasowy wóz strażacki dla OSP Sieradowice.

Pragniemy nadmienić, że w ubiegłym roku zakupiono wóz ratowniczo-gaśniczy marki MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

Ochotnicze straże pożarne są kluczowymi podmiotami w sytuacjach klęsk żywiołowych czy katastrofach naturalnych. Ich elastyczność, mobilność i gotowość do działania sprawiają, że są one często pierwszymi, którzy ofiarują pomoc i wsparcie poszkodowanym. Działania te wykraczają poza granice lokalne, gdyż ochotnicy często biorą udział w akcjach ratunkowych na obszarach dotkniętych katastrofą na całym świecie.

Wszystkie te aspekty potwierdzają, że ochotnicze straże pożarne są niezwykle ważnym elementem społeczeństwa, który przyczynia się nie tylko do bezpieczeństwa fizycznego, ale także do budowy wspólnoty i solidarności.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizację pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) do składania ofert na realizację zadania publicznego Gminy z zakresu:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn”.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

KLAUZULA_informacyjna_-_UMiG_Bodzentyn

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO

Aktualizacja_oferty

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO

 

Informacja o zmianie godzin w harmonogramie pracy orlików od dnia 02.04.2024 r. 

2024 04 03 4 page 0001

1714041519122 42e03061 9f6c 4e3c 8568 ac95b49d0e54 1

 

Kapliczka św. Franciszka - św. Katarzyna.
Podobnie jak rok temu, również dzisiaj w związku z przypadającą 19. rocznicą śmierci św. Jana Pawła II zapraszamy na wejście na Łysicę. Spotykamy się przy kapliczce św. Franciszka o godzinie 18.00.

434019389 934011341452395 1863034797816793936 n

 

Gmina Bodzentyn jest związana w szczególny sposób ze Świętym Papieżem. Miasto Bodzentyn od samego zarania wiąże się z dobrami biskupów krakowskich. W dniu 25 maja 1974 r. Bodzentyn odwiedził biskup krakowski, a późniejszy papież – Karol Wojtyła, który wygłosił homilię podczas nawiedzenia kopii Jasnogórskiego Obrazu. We wspomnianej homilii głosił: „(…) Przez całe stulecia, począwszy od roku tysięcznego, Bodzentyn należał do wielkiej diecezji, do Kościoła Krakowskiego. Biskupi Krakowscy umiłowali to miejsce, tutaj stworzyli swoja rezydencję, w której przebywali. Wśród Gór Świętokrzyskich, w tej wspaniałej leśnej okolicy, w tym zdrowym powietrzu, wśród prostych, wierzących dusz (…)”.

Dla upamiętnienia tej wizyty na murach kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Bodzentynie umieszczono tablicę pamiątkową.

W 25. Rocznicę Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, Rada Miejska w Bodzentynie na wniosek Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II w Bodzentynie, zaopiniowany pozytywnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Księdza Biskupa Kazimierza Ryczana – Ordynariusza Diecezji Kieleckiej, uchwałą Nr VI/34/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. nadała Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, w dowód uznania i wdzięczności za Jego Misję Przewodnika Duchowego Świata, którą pełnił z niespożytymi siłami, z miłością i poświęceniem przez całe swoje życie oraz szacunkiem, jakim darzył każdego człowieka.

10 października 2014 r. Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Świętego Papieża Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn, co było konsekwencją wniosków złożonych przez Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Bodzentynie ks. dr. Leszka Sikorskiego i Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna o ustanowienie Patrona oraz wszczęcie procedury kościelnej w tej sprawie. Podjęcie przedmiotowej uchwały poprzedziły starania mgr Mariana Rembelskiego - Przewodniczącego Świętokrzyskiego Komitetu Budowy Pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II, który na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2009 r. zaproponował rozpoczęcie starań o ustanowienie Papieża Jana Pawła II Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Prośbę swoją ponowił pismem złożonym do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w 2011 r.

11 października 2016 r. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka, wydała dekret zatwierdzający Świętego Jana Pawła II - Patronem Miasta i Gminy Bodzentyn. Dwa miesiące później, 11 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Bodzentynie uchwałą Nr XV/108/2016 przyjęła Świętego Jana Pawła II za Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

20 lat od nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, Rada Miejska w Bodzentynie w imieniu własnym, Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz całej wspólnoty samorządowej ponownie oddała cześć Świętemu Papieżowi, poprzez podjęcie na uroczystej sesji w dniu 22 czerwca 2023 r. uchwały Nr LXXVII/637/223 w sprawie oddania hołdu Świętemu Janowi Pawłowi II w 20. rocznicę nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn.

20

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Sprawozdanie

Przerwy w dostawie wody z wodociągu Wzdół-Parcele od 02.04.2024 r. do 04.04.2024 r,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie informują, że woda z wodociągu Wzdół Parcele jest już zdatna do spożycia przez ludzi.

 

Wany komunikat

 

komunikat1

Od 1 kwietnia 2024 r. rusza Trasa Turystyczna Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, która połączy najważniejsze atrakcje Gór Świętokrzyskich.
Za symboliczną 1 zł będzie można przemieszczać się na trasach:
 • Bodzentyn – Święta Katarzyna – Wilków – Ciekoty – Krajno Sabat – Krajno Taras Widokowy – Kakonin – Bieliny – Huta Szklana – Bartoszowiny – Nowa Słupia Dymarki.
 • Nowa Słupia Dymarki – Bartoszowiny - Huta Szklana – Bieliny – Kakonin - Krajno Taras Widokowy - Krajno Sabat - Święta Katarzyna – Wilków – Ciekoty – Święta Katarzyna – Bodzentyn.
Linia autobusowa będzie działać w każdy dzień, w tym również w święta, aż do końca października br.
 

Rozkład jazdy dostępny poniżej:

ROZKŁAD JAZDY DO POBRANIA

 

 

 

Dziś w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba otrzymał podziękowanie z rąk Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandry Gajewskiej oraz Wojewody Świętokrzyskiego Józefa Bryk za szczególne zaangażowanie Miasta i Gminy Bodzentyn w działania, które skupiają się na realizacji programu ,,Maluch +”. Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn od wielu lat jest bardzo aktywny w działaniach mających na celu utworzenie w naszej gminie żłobka.

Podczas spotkania omówiono także zmiany, jakie mają zostać wprowadzone w programie „Maluch”. Przede wszystkim ma zostać podwyższona kwota jednostkowa dla gmin realizujących zadania związane z programem z 36 tys. zł do ok. 57 tys. zł na jedno nowe miejsce opieki oraz wprowadzenie możliwości ubiegania się o zwiększenie środków dla gmin, którym przyznano dofinansowanie w poprzednich naborach.

Gmina Bodzentyn w ramach środków z KPO planuje dofinansowanie budowy żłobka w m. Wilków, natomiast ze środków FERS planuje zakup pierwszego wyposażenia, w tym: zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek, sprzętu IT wykorzystywanego do prowadzenia zajęć i funkcjonowania obiektu oraz sprzętu AGD. Kompleks przedszkolno – żłobkowy pomieści 150 dzieci.

Przyznana kwota dofinansowania na utworzenie miejsc opieki to 1 299 462,02 zł.

Dzięki wspominanym powyżej zmianom dotyczącym kwoty na jedno nowe miejsce opieki Gmina Bodzentyn będzie mogła ubiegać się o znaczne zwiększenie przyznanego dotychczas dofinansowania.

Warto nadmienić, że pod koniec 2020 r. Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 mln złotych na realizację budowy kompleksu przedszkolno – żłobkowego. Obecnie Gmina posiada wykony projekt budowany oraz pozwolenie na budowę ww. obiektu.

Jednakże przez wojnę za naszą wschodnią granicą, a co za tym idzie gwałtowny wzrost cen materiałów budowlanych, diametralnie wzrósł koszt budowy żłobka. Najniższa kwota z przetargu ogłoszonego w 2022 r. na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego wynosiła ponad 10 mln złotych, co znacznie przewyższyło wartość przyznanego dofinansowania.

Aby nie utracić ww. dofinasowania w wysokości 4 mln zł Gmina Bodzentyn była zmuszona przeznaczyć te środki na realizację innych ważnych zadań na terenie naszej gminy tj.

 • budowę i modernizację infrastruktury elektroenergetycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w Gminie Bodzentyn,
 • rozbudowę Szkoły Podstawowej w Psarach - Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • rewitalizację miasta Bodzentyn – etap II,
 • wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406T w msc. Wiącka.

Informacja dla mieszkańców gminy Bodzentyn zaopatrywanych w wodę z ujęcia Wzdół-Parcele.

Informacja Wzdół 28.03.2024

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS