Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W okresie międzywojennym jednym z głównych problemów dotykających mieszkańców gminy było utrzymanie właściwego stanu dróg. Mówią o tym protokoły z posiedzeń  Gminnej Komisji Drogowej zachowane w Archiwum Państwowym w Kielcach.

W tym czasie remonty dróg były wykonywane tzw. sposobem szarwarkowym. Nawiązywano tutaj do dawnego, nakładanego na ludność, obowiązku budowy dróg, mostów i prac nad ich utrzymaniem.

Co roku członkowie Gminnej Komisji Drogowej dokonywali objazdu dróg gminnych. Na tej podstawie opracowywano plan robót na kolejny rok i świadczeń drogowych w naturze. W latach 30-tych XX w. w skład Gminnej Komisji Drogowej, zbierającej się pod przewodnictwem Wójta Gminy Stanisława Olszewskiego, wchodzili: Stanisław Pałysiewicz syn Wincentego, Jan Pałysiewicz syn Romana, Jan Łubek, Leon Jaros, Andrzej Gwardyś, Władysław Smoliński, Adolf Nowak, Jan Jabłko.

W styczniu 1935 r. przedstawiono sprawozdanie z wykonania robót w roku poprzednim. Dokładnie podano wielkości i koszty zrealizowanych robót ziemnych, naprawy dróg, zadarniowania rowów; wybudowania 6 przepustów. Na powyższe roboty zużyto 6255 dni pieszych, 2456 dni jednokonnych i 49 parokonnych, na podwody wykorzystano 4077 dni. Opracowano również plan robót, m.in. przy drogach Bodzentyn-Tarczek, Bodzentyn-Dąbrowa; postanowiono „zaszosować”  1 km drogi Bodzentyn-Psary oraz 1 km drogi Bodzentyn-Siekierno. Ustalono również aby sołtys wsi był obowiązany w nagłych przypadkach zabezpieczyć drogę przed zniszczeniem.

W listopadzie 1935 r. informowano, że Dyrekcja Lasów Państwowych dokonuje odgraniczenia lasów i niektóre drogi leśne przywłaszcza sobie. W związku z tym postawiono wniosek o zaliczenie do sieci dróg gminnych m.in. dróg: Siekierno-Parszów, Siekierno-Kaczka, Wzdół Ściegnia-Kaczka; od gajówki do Sieradowic łąk; od Świętej Katarzyny do Wzorek. Jak zwykle rozpatrywano podania konkretnych osób. Wojciech Gumowski prosił o zwolnienie z części szarwarku za rok 1934 przypadający na majątek Sieradowice. Komisja przychyliła się do tej prośby motywując to tym, że po wielkiej powodzi w tymże roku reperował drogi gminne przylegające do jego pól; z kolei Marianna Ziomek z Siekierna prosiła o skierowanie odpływu wody z jej pola w inną stronę.  

Dozorcami drogowymi do budowy dróg gminnych w tym czasie byli: Stanisław Miernik, Władysław Biskup, Antoni Biskup, Stanisław Mazurkiewicz i Józef Sadkowski. Ich zadaniem była kontrola prac na drogach, w tym liczby ludzi „wciągniętych do kontroli szarwarkowej”.

W końcu 1936 r. Gminna Komisja Drogowa, tak jak robiła to w poprzednich latach, przygotowała kosztorys i plan robót na drogach gminnych na 1937/1938 rok. Uwzględniono drogi: Wzdół Rządowy-Siekierno; Bodzentyn-Psary; Bodzentyn-Leśna; Bodzentyn-Sieradowice; Bodzentyn-budynek Zarządu Gminy; Bodzentyn-Wola Szczygiełkowa. Prace obejmowały roboty ziemne, dostawę kamienia na podkład, dostawę piasku, wody, przewiezienie ziemi, pomoc przy brukowaniu, ułożenie podkładu dolnego wraz z wycięciem koryta, rozsypanie tłucznia, „zawałowanie wałem konnym”. Wyznaczono gromady (wsie) do robót na drogach.  

Równocześnie starano się regulować sprawy własności dróg. Na początku 1937 r. zwrócono się do Zarządu Gminy o zaliczenie do sieci dróg gminnych następujących dróg publicznych: Święta Katarzyna-Wilków koło młyna Adamczyka, Wola Szczygiełkowa-Trójkąt (umowna nazwa stacji kolejki wąskotorowej), droga pomiędzy lasami państwowymi a gruntami włościańskimi wsi Wola Szczygiełkowa, Wzdół Plebański-Kamionka-Siekierno, Siekierno Podmieście-Sieradowice, Siekierno Przedgrabie-Bronkowice, Sieradowice I-Sieradowice II-koło Krogulca do Sitek, Śniadka III-Śniadka Parcele. Wystąpiono również z wnioskiem do Wydziału Powiatowego z prośbą o wytyczenie drogi w Psarach Kątach, a do Rady Gromadzkiej wsi Psary z poleceniem jej remontu własnymi środkami.

Wiosną 1937 r. przedstawiciele Gminnej Komisji Drogowej dokonali przeglądu dróg. Stwierdzono, że droga od Wzdołu Rządowego do wsi Orzechówka znajduje się „w stanie niemożliwego przejazdu”. W związku z tym do jej naprawy przeznaczono 100 dni pieszych, jednocześnie zadecydowano zwolnić czterech właścicieli przylegających do niej gruntów od świadczeń szarwarkowych w zamian za utrzymywanie drogi w dobrym stanie. Sprawdzono stan drogi gminnej prowadzącej od drogi powiatowej do wsi Psary obok tartaku Glijera i Szumielewicza. Zauważono, że droga jest w stanie złym, rowy przy niej zostały zamulone i rozjeżdżone, dwa mosty na drodze są dziurawe i zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.

W 1938 r. zamierzano m.in. zakończyć naprawę drogi w Psarach Kątach, przyspieszyć budowę przepustu w Psarach Starej Wsi na wygonie obok Antoniego Maciejskiego, wystąpić do Nadleśnictwa Święta Katarzyna o zapomogę na drogi gminne w formie faszyny i kamienia, z zaznaczeniem, że takiej pomocy udzieliły już Nadleśnictwa Siekierno i Zagnańsk. Zaplanowano prace m.in. przy budowie dróg gminnych: Bodzentyn-Sieradowice; Bodzentyn-Tarczek;  Bodzentyn-Wola Szczygiełkowa; Bodzentyn-Siekierno oraz ul.Bankowej w Bodzentynie.

Dobra i bezpieczna infrastruktura i komunikacja drogowa to jeden z priorytetów działalności obecnych władz gminnych. Widać to w prowadzonych pracach drogowych. To ważne zadanie, w obecnych warunkach, jest o wiele łatwiejsze w związku z postępem technicznym i możliwością pozyskania środków finansowych. Jednak z sentymentem i szacunkiem wspominamy działania naszych przodków, którzy przed laty starali się polepszyć stan dróg w naszej gminie.  

                                                                                                

W zał. fotografie dróg z terenu Gminy Bodzentyn

                                                                                                                                                                                        Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

Kolejna wyremontowana droga powiatowa oddana do użytku, tym razem w miejscowości Siekierno-Podmieście. Modernizacja dopiero co odebranej drogi była bardzo ważna, ponieważ od wielu lat znajdowała się w złym stanie.

- Miała około 30 lat. Mam nadzieje, że będzie służyła wszystkim mieszkańcom i osobom, które tędy przejeżdżają. To trasa od Wykusu do Bodzentyna – powiedział Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba w wywiadzie z Radiem Kielce

W dniu 17 grudnia br. nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi powiatowej. Przypomnijmy, że gmina Bodzentyn, w ramach pomocy rzeczowej dla powiatu kieleckiego w 2019 r., przekazała dokumentację projektową, dotyczącą rozbudowy drogi powiatowej nr 0582T.  Koszt wykonania dokumentacji projektowej, na modernizację drogi oraz budowę chodnika w miejscowości Siekierno-Podmieście, wyniósł 60 393,00 zł. Natomiast całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,5 mln zł, z czego 260 050,00 zł to pomoc finansowa z budżetu gminy, a 2 mln stanowiło dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. O realizację tej inwestycji zabiegała Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Bodzentynie Katarzyna Sikora oraz prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyna profesor Urszula Oetinngen.

Uroczystego otwarcia drogi dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej Katarzyna Sikora, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna profesor Urszula Oettingen, członkowie Zarządu Powiatu Kieleckiego Stefan Bąk i Cezary Majcher oraz przedstawiciele wykonawców inwestycji.

E.Kita

W dniu 14 grudnia gminą Bodzentyn odwiedziła Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP. Pani Poseł została przyjęta w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie przeze Burmistrza Dariusza Skibę oraz reprezentację Rady Miejskiej. Warto zaznaczyć, że jako parlamentarzystka wspiera od lat działania gminy. Dzięki jej wsparciu gminie Bodzentyn przyznano kwotę 4 mln zł z RPIL na budowę zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Wilkowie. W pomoc przy ww. wniosku włączył się też Senator Krzysztof Słoń. Ponadto Poseł Agata Wojtyszek jeszcze jako wojewoda przyczyniła się do przyznania środków finansowych na remonty i przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Psary Podłazy, Leśna i Siekierno, jak również na przebudowę drogi powiatowej wraz z budową ciągu pieszo rowerowego ze Św Katarzyny do Wilkowa.

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne, w skład której wchodzi co najmniej dwoje dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia może ubiegać się od dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego do kwoty 1 500 zł.

Wnioski o dofinansowanie zakupu komputera można składać do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r.

Aby móc ubiegać się o pomoc:

 • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1 200 zł miesięcznie;
 • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Do wniosku w celu potwierdzenia dochodu należy dołączyć: kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.

Kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki) zostanie określona na podstawie wniosków, które zostaną złożone do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. W przypadku, gdy wnioskodawca dostarczy fakturę w mniejszej kwocie to zwróci różnicę ARiMR, jeśli wcale nie dostarczy faktury to zwróci całą kwotę.

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania pomocy będą zamieszczone na stronie internetowej ARiMR pod adresem: www.arimr.gov.pl.

Podstawa prawna: § 13ze rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

baner komputer dla rodziny 2

W dniach 11-12 grudnia br. w Krotoszynie odbył się Puchar Polski Młodziczek i Kadetek w Sumo.
Dziewczyny z ULKS Guliwera stoczyły wspaniałe pojedynki, co zaowocowało licznymi miejscami na podium.
W grupie młodziczek złoty medal zdobyła Gabriela Kowalska i srebrny krążek Julia Kowalik.
Natomiast w grupie wiekowej kadetek dwa srebrne medale trafiły do Wiktorii Płczkowskiej kat. 60 kg i 65 kg. Julia Kowalik swoich sił również spróbowała w grupie kadetek i jako jedna z najmłodszych zawodniczek zdobyła brązowy medal.
Swoim klubowym koleżanką dopingowała Klaudia Hajdenrajch , która nie miała okazji po rywalizować .

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Zbigniew Płaczkowski

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach otrzymał rekomendację na realizację dwóch konkursowych projektów w 2021 roku.Projekt „ZATRUDNIENIE kierunkiem dla Ciebie” został najlepiej oceniony przez komisję oceny projektów. Serdecznie zapraszamy do udziału osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach.

131607333 2855292868015529 881803455315096625 o

Projekt pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”

Uczestnikami projektu będzie 160 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu uczestnicy skorzystają:

 1. z pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wraz z obligatoryjnym Indywidualnym Planem Działań oraz ze zwrotem kosztów dojazdu na wizyty;
 2. z prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy.

Rekrutacja do I tury uczestników projektu od 04.01.2021r. do 28.02.2021r. lub do osiągnięcia grupy.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. – 31.12.2022r.

Wartość całkowita projektu: 1.442.253,60 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani Dominika Rutkowska-Pyk tel. 41/367-11-81                                              

Projekt pn. „Zatrudnienie kierunkiem dla Ciebie”

Grupę docelową będzie stanowiło 130 osób bezrobotnych:

 • powyżej 29 roku życia, w szczególności:

– osoby po 50 roku życia;                   
⎯ kobiety;                                                 
⎯ osoby;             
⎯ z niepełnosprawnością;                    
⎯ osoby długotrwale bezrobotne;             
⎯ osoby z niskimi kwalifikacjami;

 • co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowiły osoby bezrobotne, które utraciły zatrudnienie
  po 1 marca 2020 r. wskutek pandemii COVID-19
  .

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

Zadania planowane do realizacji:

 1. a) pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe z Indywidualnym Planem Działań;
 2. b) staże na okres 6 miesięcy;
 3. c) wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy;
 4. d) szkolenia / kursy:
 • kurs „Operator koparko – ładowarki”;
 • kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona;
 • kurs „Specjalista ds. finansowo – kadrowych”.

Okres realizacji projektu: 01.03.2021r. – 28.02.2023r.

Wartość całkowita projektu: 2.526.373,61 zł.

Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – Pani Marzena Skwirowska tel. 41/367-16-12

Serdecznie zapraszamy do udziału!

5ebd0b4e4c9ac o largelogo

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o. rozpoczyna realizację II edycji projektu „HerOSI Biznesu”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –2020.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób: 57 kobiet i 43 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują WYŁĄCZNIE OBSZARY WIEJSKIE na terenie OSI (Obszar Strategicznej Interwencji) tj. obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych określone na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

 1. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
 3. WSPARCIE POMOSTOWE do 16.800,00 zł NETTO przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia firmy (1.400,00 zł netto/miesiąc/firmę).

 Siedziba biura: Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne: http://ap.org.pl/projekty/herosi-biznesu/dokumenty-rekrutacyjne

Tekst: A. Lutek

 

PlakatA3 herosi biznesu 1

indeks

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury

 

Renowacja miejsc pamięci na Wykusie w Górach Świętokrzyskich

W połowie grudnia bieżącego roku zakończyły się prace renowacyjne przy miejscach pamięci  żołnierzy Armii Krajowej na polanie Wykus i w okolicy.

Wniosek o środki na to zadanie złożony został przez Gminę Bodzentyn z inicjatywy Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, w porozumieniu z nadleśnictwem Suchedniów oraz w ramach konsultacji ze Środowiskiem Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Amii Krajowej „Ponury”- „Nurt”. Pieniądze na ten cel w wysokości prawie 30 tys. zł Gmina Bodzentyn otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju”. Realizacja całości zadania wyniosła 39 719,96 zł.

Pracami objęto cztery mogiły żołnierzy Armii Krajowej (Ludmiły Bożeny Stefanowskiej ps. „Zjawa”, Mariana Cieśli ps. „Mietek”, Tadeusz Lange ps. „Szyling”, grupy Jana Kosińskiego ps. „Jacek”), pomnik żołnierzy Grupy Warszawskiej, kapliczkę na Wykusie wzniesioną z inicjatywy żołnierzy AK w 1957 r.

W wyniku przeprowadzonych prac wymieniono uszkodzone krzyże i ogrodzenia mogił, na dwóch mogiłach uzupełniono znaki Polski Walczącej. Na Wykusie ustawiono nowy drewniany krzyż;  na  drewnianej wiacie nad ołtarzem, gdzie odbywają się msze polowe wymieniono pokrycie dachowe na gont. Przy kapliczce betonowe płyty chodnikowe zastąpiono granitową kostką, uzupełniono uszkodzone dachówki ogrodzenia, odnowiono metalową bramkę, umieszczono metalowe barierki na częściach bocznych ogrodzenia kapliczki. Oczyszczono i umyto elementy betonowe i kamienne. Naprawiono mostki, kładki, barierki oraz przy wszystkich obiektach umieszczono tabliczki informacyjne.

Odnowione miejsca pamięci narodowej to ważne znaki polskiej historii. W tych okolicach działały oddziały Armii Krajowej dowodzone przez mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury” i mjr. Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Ich stan zachowania jest wyrazem naszej pamięci i hołdu dla Bohaterów Gór Świętokrzyskich.

                                                                                                                                                                                   Urszula Oettingen

Fot. UMiG

 

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości

wraz z Partnerem Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A.

zapraszają mikro, małe i średnie firmy do udziału w projekcie:

,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3 woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”

 

Dofinansujemy do 80% kosztów szkoleń i doradztwa dla kadry menadżerskiej!

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy:

 • należą do sektora MMŚP;
 • posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego; 
 • planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze; 
 • posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania.

W 2021 roku planujemy minimum 4 nabory. Najbliższy już w styczniu!

Szczegóły na stronie https://www.opiwpr.org.pl/projekty/akademia oraz pod nr tel. 602 598 495.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MMŚP z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

 

PLAKAT 1

11 grudnia to data szczególnie ważna dla Miasta i Gminy Bodzentyn, ponieważ dokładnie cztery lata temu Święty Jan Paweł II oficjalnie został jej patronem.

Z historii wiemy, że w 1974 roku kardynał biskup krakowski Karol Wojtyła odwiedził miasto Bodzentyn, gdzie odprawił nabożeństwo z okazji peregrynacji kopii cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Natomiast 2003 r. Rada Miejska w Bodzentynie  postanowiła o nadaniu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, w dowód uznania i wdzięczności za jego Misję Przewodnika Duchowego Świata.

Starania w kwestii ustanowienia Jana Pawła II patronem były czynione już od 2011 roku, jednak dopiero w październiku 2014 roku Rada Miejska w Bodzentynie podjęła odpowiednią uchwałę.  Prośba została złożona na ręce biskupa kieleckiego, przekazana do Konferencji Episkopatu Polski, a następnie wysłana do Watykanu.

W dniu 11 października 2016 r. na mocy dekretu, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z upoważnienia Papieża Franciszka, Bodzentyn znalazł się w gronie niewielu miast Polski, których patronem jest Święty Jan Paweł II.

Ostatecznie Rada Miejska w Bodzentynie w dniu 11 grudnia 2016 r. na uroczystej sesji podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Jana Pawła II za Patrona Miasta i Gminy Bodzentyn.

E.Kita

Zdjęcia z sesji Rady Miejskiej z dnia 11 grudnia 2016 r.

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo
ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada bank lub kasa, BFG wypłaca pieniądze osobom, które miały w nich rachunki. Wiedząc, na jakich zasadach działa – można uchronić się przed utratą dorobku życia. Dowiedz się, komu przysługują gwarancje BFG i jak sprawdzić, czy Twoje środki są bezpieczne.

Od 25 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo środków trzymanych
na rachunkach w bankach, a od 7 lat również w SKOK-ach. To instytucja, której głównym zadaniem
jest dbanie o to, żebyśmy w razie upadku banku lub SKOK-u odzyskali wpłacone tam pieniądze. Dlatego tak ważne jest, żeby swoje oszczędności trzymać w banku lub kasie – dzięki gwarancjom BFG
są tam bezpieczne. Ale uwaga! Te gwarancje dotyczą tylko części produktów i obowiązują do określonej kwoty. Jakiej?

BFG gwarantuje środki do 100 tys. euro w złotych

Nasze środki na rachunkach w bankach i SKOK-ach są chronione do równowartości 100 000 euro
w złotych. Gdyby zdarzyło się, że nasz bank lub SKOK popadnie w tarapaty finansowe i upadnie –  BFG wypłaci nam pieniądze, które tam trzymaliśmy. Jeśli nasze oszczędności nie przekraczają kwoty ok. 440 000 złotych (przy obecnym kursie euro), otrzymamy pełen zwrot środków.

Gwarancje na wszystkich kontach osobistych

Warto pamiętać, że nie wszystkie produkty dostępne w bankach i SKOK-ach mają gwarancje BFG.
Do produktów, które objęte są gwarancjami, należą rachunki bieżące, pomocnicze i oszczędnościowe (czyli nasze typowe konta osobiste), a także rachunki powiernicze i lokaty terminowe. Jeśli korzystamy z tego typu rozwiązań, możemy być spokojni o swoje pieniądze.

Gwarancje BFG nie obejmują natomiast produktów oferowanych przez inne podmioty niż bank
lub SKOK, nawet, jeśli kupimy je podczas wizyty w banku lub SKOK-u. Takim produktem może być
np. kupiona w banku polisa ubezpieczeniowa, której stroną tak naprawdę nie jest bank,
ale współpracujące z nim towarzystwo ubezpieczeniowe. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
nie zabezpiecza też tych środków, które – nawet za pośrednictwem banku – przeznaczamy
na inwestowanie, np. w fundusze inwestycyjne. Dla pewności zawsze warto zapytać pracowników banku lub SKOK-u, czy nasze pieniądze będą miały gwarancje BFG.

Prowadzę firmę. Czy ja też jestem chroniony?

Na wypłatę zgromadzonych na rachunkach w banku lub SKOK-u środków mogą liczyć nie tylko klienci indywidualni, ale też m.in. przedsiębiorstwa. Jeżeli trzymamy firmowe pieniądze w zaufanej instytucji, możemy być o nie spokojni. Warto jednak pamiętać, że wiele zależy od tego, jaką firmę prowadzimy. Rachunki firmowe osób, które mają jednoosobową działalność gospodarczą, są traktowane tak samo jak ich rachunki osobiste – jeśli są prowadzone w jednym banku, dotyczy ich jeden limit gwarancji do 100 tys. euro w złotych. Jeśli natomiast prowadzimy spółkę, która ma osobowość prawną, jest ona traktowana jako osobny „klient” i przysługuje jej odrębny limit.

Gdzie dowiem się więcej?

To naprawdę ważne, żebyśmy dbali o bezpieczeństwo naszych oszczędności, a im więcej w tym temacie wiemy, tym bardziej działa to na naszą korzyść. Warto zatem zaczerpnąć szczegółowych informacji
na temat zasad gwarantowania środków w bankach i SKOK-ach na: www.gwarancjebfg.pl.
BFG prowadzi też infolinię pod bezpłatnym numerem  0 800 569 341.

 

BFG zdjcie na stron i do gazetki min

W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w oknach milionów domów, ale także urzędów, szkół i innych instytucji 13 grudnia o godz. 19:30 zapłoną świece – symbol upamiętniający ofiary stanu wojennego.

Instytut Pamięci Narodowej zachęca wszystkich do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności”. Uczcijmy pamięć poległych w starciach z milicją, śmiertelnie pobitych na komisariatach, a także zwykle zapomnianych, zmarłych z powodu braku opieki medycznej. Cześć Ich pamięci!

W akcji może wziąć udział każdy, zapalając świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

Kampania społeczna IPN nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił także papież Jan Paweł II.

Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w Bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Polacy zostali zdradzeni przez własny rząd. Ci, którzy nimi rządzą, oraz ich totalitarni sojusznicy obawiają się wolności, którą Polacy tak bardzo umiłowali. (…) Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

 

candle 2038736 1920

Po zakończeniu I wojny światowej Państwo Polskie stanęło przed wieloma problemami. Uwidaczniało się to we wszystkich dziedzinach życia społecznego, na obszarach miejskich i wiejskich. Skutki wojennej gospodarki austro-węgierskich okupantów dotknęły mocno Bodzentyn i okolice, spotęgował je dodatkowo wielki pożar miasta 20 czerwca 1917 r.

Odbudowa miasta i więzi społecznych po odzyskaniu niepodległości zdominowały życie mieszkańców. Mówią o tym uchwały zebrań  miejskich jak pisano osady Bodzentyn, które zachowały się w księdze przechowywanej w Archiwum Państwowym w Kielcach. Bodzentyn nie był w tym czasie miastem jednak w sprawozdaniach używano nazwy „zebranie miejskie”, chcąc podkreślić jego istnienie jako miasta do 1869 r. i dążenie mieszkańców do odzyskania praw miejskich, co stało się dopiero w 1995 r.

Na początku listopada 1918 r. zaczęły ustępować austriackie i niemieckie władze okupacyjne. Już 3 listopada zebranie mieszkańców Bodzentyna uchwaliło, wskutek opuszczenia przez żandarmerię austriacką posterunku, powołanie straży miejscowej do zaprowadzenia porządku w mieście i okolicy. Komendantem straży został nauczyciel ludowy z Bodzentyna Adam Bieroń, jego pomocnikami Jan Toporkiewicz i Roman Czernikiewicz.

W końcu listopada 1918 r. przeprowadzono wybory do Rady Gminy Bodzentyn. W jej składzie znaleźli się Adam Bieroń, Władysław Pałysiewicz, Jan Pałysiewicz syn Romana, Adam Domański, Stanisław Kwietniewski, Bronisław Kowalski, Adam Sadkowski, Józef Kudliński, Jan Toporkiewicz, Piotr Piasecki, Karol Kudliński, Josek Sztarkman, Berek Szafir.

Podczas kilku zebrań w 1919 r. zajmowana się problemami ludności w związku z pożarem w 1917 r.  Stwierdzono konieczność odebrania od Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia w Królestwie Polskim wynagrodzenia pogorzelowego za spalone budynki miejskie. Przypomniano o  przyznaniu przez władze okupacyjne 10 000 koron dla ofiar pożaru, na kupno materiałów budowlanych. Ponieważ do tego czasu pieniądze te nie zostały wydane upoważniono określone osoby do wyjaśnienia tej sprawy. Ustalono potrzebę jak  najszybszego uruchomienia kasy miejskiej, której dokumenty i pieniądze uległy spaleniu podczas pożaru. Postanowiono sumę 5310 koron przyznaną dla pogorzelców przez byłego Generał Gubernatora w Lublinie rozdać poszkodowanym na odbudowę domów.

Na początku 1919 r. mieszkańcy jednogłośnie wypowiedzieli się za budową szkoły elementarnej 7-klasowej na terenie wzgórza zamkowego, ponieważ poprzednia spłonęła w pożarze. Obszar tzw. Zamczyska zamierzano oddać do użytku Zarządowi Szkół Elementarnych „z prawem budowy gmachu i urządzenie boisk, pólek doświadczalnych i ogrodu-sadu w celach praktycznego wychowania dzieci”. Jednocześnie obowiązkiem Zarządu miało być otoczenie ruin zamku „najsumienniejszą opieką”. Planowano z takim podaniem wystąpić do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. To ważny przejaw postawy mieszkańców – ratowania pozostałości bodzentyńskiego zamku.

W czerwcu 1919 r. przedstawiciele mieszkańców miasta uchwalili: „Obecna osada Bodzentyn od wieków była miastem i dzięki tylko nieżyczliwym tendencjom rządu rosyjskiego” został przemianowany na osadę, „z pozbawieniem tych szerokich praw jakimi się cieszyły miasteczka. Obecnie przy upadku obcych rządów i powołania do życia drogiej naszej Ojczyzny Polskiej ufamy, że nasze poniżenie się skończyło i stanowimy: oddzielić się od Gminy Bodzentyn i prosić władze powiatowe wejść z przedstawieniem do Ministerstwa o przemianowanie osady Bodzentyn na miasto z burmistrzem na czele, z przyznaniem praw i przywilejów jakie Bodzentyn posiadał przed powstaniem 1863 roku za czasów polskich, z przydzieleniem obszaru niezbędnego dla należytego rozwoju miasta”. Dla poczynienia starań w tej kwestii  upoważniono Adama Bieronia, Jana Pałysiewicza syna Romana i Jana Toporkiewicza.

W sierpniu 1919 r. dokonano wyborów sołtysa osady Bodzentyn na kolejne trzy lata. Został nim w dalszym ciągu Józef Wojciechowski, a jego zastępcą w miejsce Antoniego Koziołka Józef Świderski, na poborcę podatków i składek wybrano Wincentego Kwietniewskiego, po pół roku zastąpił go Jan Bekier. W tym czasie wójtem gminy był Wojciech Wojkowski. W marcu 1920 r. prawo głosu do podejmowania uchwał posiadało 119 osób.

W latach 1919-1920 r. zajmowano się również działalnością Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, dzierżawą rzeźni w Bodzentynie; zobowiązano kominiarzy do czyszczenia kominów w domach mieszkalnych co miesiąc, zaś w piekarniach co tydzień, ustalono również opłaty za tę usługę; postulowano umieszczenie przytułku dla starców w nowym budynku, gdyż poprzedni spłonął w czasie pożaru miasta.

Pierwsze lata wolnej Polski były ciężkie dla Bodzentyna, jednak w miarę możliwości uczestnicy zebrań miejskich na czele z sołtysem starali się ulżyć trudnej sytuacji mieszkańców, pamiętając też o minionej świetności miasta.

W zał. fotografie z bodzentyńskiego „miasta umarłych” – miejsca wiecznego spoczynku i pamięci o naszych przodkach.

                                                                                                                                                                                               Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

 

WYDŁUŻENIE NABORU W KONKURSIE MIKROGRANTÓW DO 14 GRUDNIA 2020 R. ORAZ AKTUALIZACJA REGULAMINU NABORU I ZAŁĄCZNIKÓW
W związku z uzyskaniem przez Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zgody Urzędu Marszałkowskiego na uznanie za kwalifikowany podatku od towarów i usług VAT w ramach naboru mikrograntów publikujemy zaktualizowane wersje dokumentów dotyczących tego naboru. Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie Inicjatyw został wydłużony do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 16.00.
Kontakt w sprawie naboru:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
Bałtów 55
27-423 Bałtów
tel. 513 840 622, 664 280 082 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Regulamin oraz pozostałe dokumenty dostępne na stronie:http://kultura.bodzentyn.pl/
 

130547433 2851133558431460 5841312418446562291 n

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech