Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Proponowany porządek obrad

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami z mojej strony, jakie padały przed wyborami w 2014r., z których wynikało, że dla mnie najważniejszy jest kontakt z naszymi mieszkańcami, informuję, iż na przełomie miesięcy lutego, marca i kwietnia 2016r. odbędą się kolejne zebrania sołeckie na terenie naszej gminy. W związku z tym, że nie każdy śledzi stronę internetową gminy, nie każdy czyta lokalną prasę, nie każdy odwiedza mnie w urzędzie, podjąłem decyzję, że dwukrotnie w każdym roku będę odwiedzał każde sołectwo (wiosna, jesień). W naszej gminie jest 23 Sołectwa plus Miasto Bodzentyn. Matematycznie można wyliczyć, że w ciągu kadencji odbędę 192 oficjalne spotkania z mieszkańcami naszej gminy, nie licząc innych nieplanowanych spotkań związanych z różnymi uroczystościami patriotycznymi, szkolnymi, kościelnymi, sportowymi, kulturalnymi itd., których szacuję na około 200.

Chciałbym, aby frekwencja na zebraniach była dość wysoka, ponieważ sądzę, że wszelkie pytania, rozterki i może spekulacje będzie można rozwiać w czasie tychże spotkań. Według mnie taka inicjatywa jest konieczna, gdyż podczas dyskusji wiele można osiągnąć. Liczę na zdrową debatę o problemach, potrzebach i sukcesach Naszej Gminy. Jestem również gotowy do przyjęcia konstruktywnej krytyki, która powinna mobilizować każdą ze stron.

Poniżej w tabeli przedstawiam planowane terminy spotkań. Wszelkie zmiany w terminach na bieżąco będą monitorować sołtysi poszczególnych sołectw, przy ścisłej współpracy ze mną.

Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Sołectwo Data Godzina Miejsce
Św. Katarzyna 7 luty (N) 18.00 Szkoła
Hucisko 17 luty (Śr) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Sieradowice 18 luty (Cz) 16.30 Świetlica
Śniadka 18 luty (Cz) 18.00 Szkoła
Podgórze 20 luty (So) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Celiny 20 luty (So) 18.00 Mieszkanie sołtysa
Orzechówka 24 luty (Śr) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Wzdół Parcele 24 luty (Śr) 18.00 Szkoła
Ściegnia 25 luty (Cz) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Kamieniec 25 luty (Cz) 18.00 Mieszkanie sołtysa
Wiącka 27 luty (So) 16.30 Świetlica
Wzdół Rządowy 27 luty (So) 18.00 Szkoła
Siekierno 3 marzec (Cz) 16.30 Świetlica
Leśna 3 marzec (Cz) 18.00 Szkoła
Dąbrowa D. 5 marzec (So) 16.30 Mieszkanie sołtysa
Dąbrowa G. 5 marzec (So) 18.00 Mieszkanie sołtysa
Wzdół Kolonia 10 marzec (Cz) 16.30 Szkoła
Podmielowiec 10 marzec (Cz) 18.00 Świetlica /mieszk. sołtysa*
Wola Szczygiełkowa 12 marzec (So) 18.00 Szkoła
Wilków 19 marzec (So) 18.00 Świetlica
Psary Kąty 20 marzec (N) 17.00 Szkoła /mieszk. sołtysa*
Psary St. Wieś 20 marzec (N) 17.00 Szkoła
Podłazy 20 marzec (N) 17.00 Szkoła /mieszk. sołtysa*
Bodzentyn 3 kwiecień N) 18.00 MGCKiT

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie przekazuje informację Powiatowego Lekarza Weterynarii dla hodowców trzody chlewnej, dotyczącą Afrykańskiego Pomoru Świń ( ASF ) oraz prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na problematykę zabezpieczenia i bioasekuracji gospodarstw oraz zgłaszania wszystkich przypadków zachorowań i padnięć świń do miejscowych lekarzy weterynarii. Pełna informacja na temat ASF w Polsce dostępna jest na stronie Głównego Inspektora Weterynarii (www.wetgiw.gov.pl) w zakładce ASF.

Ostatnie z cyklu konsultacji społecznych dotyczących oczekiwań i potrzeb w zakresie rewitalizacji odbyło się w niedzielę 17 stycznia 2016r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki przy Rynku Górnym w Bodzentynie. Spotkanie prowadził P. Burmistrz Dariusz Skiba. Tym razem udział w konsultacjach wzięli w głównej mierze mieszkańcy miasteczka. Zebrani poznali propozycje działań Gminy odnośnie dalszego etapu rewitalizacji Bodzentyna. Znalazły się tu m.in.: przebudowa ul. Langiewicza i małej targowicy, zagospodarowanie terenu koło pomnika przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej, utworzenie ciągu pieszego wokół stawów biskupich oraz budowa amfiteatru przy gimnazjum. Pani Urszula Oettingen – przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej wskazała jakie są planowane działania rewitalizacyjne dotyczące ruin zamku oraz jego otoczenia, które w efekcie mają przyciągnąć turystów. Wśród zamierzeń inwestycyjnych znalazły się tu m.in. zabezpieczenie ruin zamku i murów obronnych przed dalszą destrukcją, podświetlenie murów, odsłonięcie pozostałości zamku poprzez wycięcie drzew na skarpie poprzedzone analizą widokową i studium krajobrazowym, przystosowanie wejścia do lochów zamku poprzez utworzenie rezerwatu archeologiczno-architektonicznego. Pan Marcin Sikorski – Dyrektor M-GCKiT przedstawił plany odnośnie kompleksowego remontu Centrum Kultury wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Propozycje te spotkały się z akceptacją, jednakże zabrani wskazywali również inne propozycje działań, które mogłyby być włączone do rewitalizacji. Były to głównie modernizacje dróg tj. ul. Pasieka, Piłsudskiego, Wąskiej, Czystej i Podmurze. Największym problemem jest jednak brak parkingu dla autokarów co powoduje, że miasteczko jest omijane na trasach turystycznych większych grup wycieczkowych. Propozycja Burmistrza utworzenia takiego miejsca parkingowego przy ul. Opatowskiej, poza ścisłym centrum miasteczka, spotkała się z akceptacją zabranych. Turysta chcąc zobaczyć największe atrakcje Bodzentyna zmuszony byłby do spaceru przez centrum zatrzymując się również w pobliskich sklepach czy punktach usługowych, co miałoby pozytywny wpływ na handel i obroty tych podmiotów.

Zebrani oprócz bezpośredniej dyskusji mieli okazje wypowiedzieć się w formie anonimowych ankiet na temat oczekiwań i potrzeb w zakresie rewitalizacji. Największe wskazywane problemy to:

- bezrobocie

- zanieczyszczone środowisko naturalne

- zły san techniczny obiektów zabytkowych i ich otoczenia

W celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych ankietowani wskazywali:

- rozbudowę systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w gminie oraz

- poprawę dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych

Ograniczeniu negatywnych zjawisk gospodarczych powinny służyć programy wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych tworzeniem własnej działalności gospodarczej

Wśród działań mających ograniczyć negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne wymieniono:

- budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej typu chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie

- poprawę stanu obiektów zabytkowych i ich otoczenia oraz

- przystosowanie obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla regionu do nadania im nowej funkcji (kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, itp.)

14 stycznia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyły się konsultacje w sprawie rewitalizacji Gminy Bodzentyn. Konsultacje ze stowarzyszeniami i podmiotami prowadzącymi działalność społeczną prowadził Burmistrz Dariusz Skiba. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wypowiedzenia się na temat potrzeb i oczekiwań, które przyczyniłyby się do ożywienia nie tylko gospodarczego ale również społecznego i kulturalnego całej gminy Bodzentyn. Działania prowadzące do ograniczenia negatywnych zjawisk środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych miałyby być skoncentrowane głównie w mieście Bodzentyn i dotyczyć powinny rewitalizacji wzgórza zamkowego i jego sąsiedztwa oraz obiektów zabytkowych. Działania te miałyby pozytywny wpływ na obraz całej gminy i podniosłyby jej atrakcyjność turystyczną.

Wśród problemów infrastrukturalnych ograniczających dostępność turystyczną wymieniano m.in.:

- brak parkingu dla autokarów i wycieczek,

- niedostateczne wyeksponowanie ruin zamku oraz zmiana funkcji jego otoczenia, tj. przeniesienie lokalizacji boiska sportowego, zagospodarowanie terenu wokół stawów biskupich u podnóża wzgórza zamkowego,

- zły stan techniczny pozostałości murów obronnych i brak ich wyeksponowania,

- brak zaplecza sanitarnego, toalet, punktów gastronomicznych typu kawiarnie i restauracje dostępne cały rok.

Do ożywienia społecznego, podniesienia atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania oraz wypoczynku stowarzyszenia wskazywały:

- ożywienie Rynku Górnego, tj. organizowanie na płycie Rynku np. cyklicznych wystaw, festynów, imprez kulturalnych i rozrywkowych, przeglądu zespołów folklorystycznych oraz promowanie lokalnego rękodzieła, potraw regionalnych,

- ożywienie skansenu czyli Zagrody Czernikiewiczów poprzez organizowanie w nim występów zespołów folklorystycznych, warsztatów tkackich, garncarskich, gdzie prezentowane byłyby dawne lokalne obrzędy i zwyczaje świętokrzyskie (wesele, kusoki, darcie pierza, itp.),

- łączenie tradycji i edukacji z rozrywką, np. rekonstrukcja wydarzeń historycznych,

- stworzenie gotowego produktu turystycznego opartego na lokalnych zasobach, historii, tradycjach, walorach kulturowych i przyrodniczych (elementami przewodnimi mogą być: jarmark bodzentyński, tradycje tkackie, przetwórstwo, tradycyjne wyroby piekarnicze, targi końskie, Świętokrzyski Park Narodowy, miejsca pamięci narodowej, szlak historii kapliczek, walk narodowo-wyzwoleńczych, historia Żydów w Bodzentynie),

- budowanie pozytywnego wizerunku gminy poprzez organizowanie cyklicznych imprez, które swój początek miałyby w Bodzentynie, a docierałyby do różnych zakątków gminy w zależności od tematu przewodniego imprezy (np. poznawanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy z różnych punktów widokowych jak: Góra Barbara, Góra Miejska, Podlesie przemieszczając się różnymi środkami transportu typu: busy panoramiczne, meleksy, bryczki czy też organizowanie rajdów pieszych i rowerowych),

- organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych w oparciu o kluby sportowe i stowarzyszenia,

- objęcie działaniami rewitalizacyjnymi upadającej szkoły ponadgimnazjalnej (dawne LO), np. poprzez program stypendialny, organizowanie dodatkowych kursów (np. prawa jazdy), dostosowanie profilu kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, szkoły zawodowej, współpracy z przedsiębiorcami w celu możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych,

Wśród problemów, który ograniczają integrację społeczną oraz hamują rozwój zainteresowań i spędzania czasu wolnego wymieniano brak np. świetlic wiejskich na wsiach oraz niedostateczną bazę infrastruktury kulturalnej w samym Bodzentynie. Odpowiedzią na to mogłaby być rozbudowa Centrum Kultury przy Rynku Górnym (dodatkowe pomieszczenia na rozwijanie zainteresowań oraz próby zespołów i orkiestry, sala widowiskowa ze sceną, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz budowa amfiteatru przy gimnazjum, gdzie mogłyby prezentować swój warsztat artystyczny lokalne zespoły folklorystyczne i śpiewacze. Oprócz działań rewitalizacyjnych w samym Bodzentynie należy pamiętać o innych miejscowościach gminy i np. okazji promocji miasteczka (nowe przewodniki turystyczne, albumy, trasy wycieczek, imprezy, festyny, itp.) zamieszczać informacje w materiałach promocyjnych czy też montować tablice informacyjne o historii i atrakcjach każdej miejscowości. Z uwagi na walory krajobrazowo-przyrodnicze, historię, liczne zabytki gminy, turystyka powinna być jednym z głównych działań przyczyniających się do rozwoju.

Obchody upamiętniające 153. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Bodzentynie wpisały się w ciąg uroczystości zorganizowanych przez Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Urzędy Miast i Gmin Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Skarżysko Kościelne.

W dniu 23 stycznia 2016 r. uroczystości rozpoczęły się w Suchedniowie, skąd strzelcy i inni uczestnicy XXIII Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r. wyruszyli w kierunku Bodzentyna. Po odpoczynku w Michniowie maszerujący zatrzymali się we Wzdole Rządowym. W Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” obejrzeli Jasełka przygotowane przez uczniów i wzięli udział w spotkaniu opłatkowym.

W Bodzentynie do strzeleckiej kolumny marszowej dołączyły poczty sztandarowe, zaproszeni goście, władze samorządowe, radni, mieszkańcy, grupy rekonstrukcji historycznej: Pułk Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju pod komendą Roberta Osińskiego oraz „Kosynierzy”. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach ppłk Mirosław Smerdzyński.

Pochód pod narodowymi sztandarami, na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie, przeszedł spod Urzędu Miasta i Gminy przez miasto udając się na Górny Rynek. Tutaj przeglądu oddziałów strzeleckich dokonał Komendant Marszu starszy inspektor Daniel Woś i Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.

W swoim wystąpieniu Burmistrz, witając przybyłych, podkreślił znaczenie obchodów kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w utrwalaniu pamięci historycznej. Głos zabrała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Zuba. W swoich wypowiedziach zwróciły uwagę na rolę regionu świętokrzyskiego w walkach powstańczych oraz potrzebę stałego kultywowania polskich tradycji narodowych.

Głównym punktem obchodów było poświęcenie i odsłonięcie wiernej repliki polskiego Orła Białego z czasów niewoli narodowej na budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Bodzentyn ks. dr Leszek Sikorski; aktu odsłonięcia Burmistrz Miasta Dariusz Skiba, Witold Comber – główny inicjator umieszczenia polskiego godła na bodzentyńskim Rynku, artysta rzeźbiarz Sławomir Micek.

Historię powstania godła – Orła Białego w nawiązaniu do wypadków Powstania Styczniowego przedstawiła prof. Urszula Oettingen.

Podniosłym elementem obchodów był odczytany Apel Poległych oraz salwa honorowa oddana przez Pułk Żuawów Śmierci.

W trakcie uroczystości nowi członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. W imieniu Federacji Kapituły Równość-Wolność-Niepodległość Tradycji Powstania Styczniowego 1863 roku wręczono odznaczenia i dyplomy za trzykrotny i pięciokrotny udział w Marszu. Delegacje złożyły wieńce pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego i odsłoniętym Orłem Białym. Tego dnia na mogiłach powstańczych i osób walczących o niepodległość złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po zakończeniu oficjalnej części patriotycznego święta wszyscy uczestnicy obchodów zostali przyjęci przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, gdzie posilili się wojskową grochówką.

Następnego dnia uroczystości odbyły się w Wąchocku. Natomiast w bodzentyńskiej kolegiacie podczas nabożeństw modlono się za dusze poległych i zmarłych obrońców Ojczyzny.

Urszula Oettingen

Fot. Maria Cedro-Bąkowska, Mirosław Oettingen

We wtorek 12 stycznia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie przy okazji spotkania w sprawie możliwości pozyskania środków na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej, odbyły się konsultacje w sprawie rewitalizacji Gminy Bodzentyn. Na zaproszenie odpowiedziało kilkudziesięciu przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Konsultacje społeczne prowadził p. Burmistrz Dariusz Skiba. Przybyli zapoznali się z zasadami prowadzenia rewitalizacji obszarów zdegradowanych, co w efekcie końcowym ma prowadzić do ożywienia zarówno gospodarczego, społecznego, kulturalnego jak i poprawy przestrzenno-funkcjonalnej terenów publicznych poddanych rewitalizacji.

Zebrani wypowiedzieli się w formie ankiet nt. problemów występujących na obszarze, który ich zdaniem, powinien zostać poddany rewitalizacji oraz działań jakie należy podjąć, aby ograniczyć negatywne zjawiska zarówno w sferze gospodarczej jak i społecznej.

Największe problemy wg osób prowadzących działalność gospodarczą to:

- bezrobocie

- niewystarczający dostęp do infrastruktury technicznej lub jej zły stan techniczny

- niski poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym

- słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw

Ankietowani przedsiębiorcy wskazali rodzaje przedsięwzięć, które powinny być podjęte w celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych:

- programy wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych tworzeniem własnej działalności gospodarczej

- rozbudowanie systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych inwestujących na terenie gminy

Zmniejszeniu negatywnych zjawisk społecznych mają służyć działania takie jak:

- rozbudowa systemu ulg i zwolnień dla podmiotów prywatnych generujących nowe miejsca pracy

- realizacja projektów szkoleniowo-doradczych

- rozbudowa systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w gminie

- poprawa dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych

Wśród przedsięwzięć mających ograniczyć negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne wymieniono:

- budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej typu chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie

- budowę lub modernizację infrastruktury drogowej oraz

- budowę bądź modernizację infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej.

 

Zapraszamy na badania mammograficzne kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonały bezpłatnego badania.

Badania będą prowadzone 9 lutego 2016r. przy Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że bezpłatne porady prawne będą udzielane dla wszystkich mieszkańców gminy, co do zasady każdorazowo w poniedziałki od godziny 10.00 do 12.00, przez adwokata Konrada Kamińskiego w siedzibie Urzędu w Bodzentynie. Porady nie dotyczą podmiotów gospodarczych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 41 311 55 11 celem zapisu.

                                                                      

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

mgr inż. Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn serdecznie zaprasza na spotkania w sprawie przygotowań do „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023”.

Na zebraniu będzie można przedstawić potrzeby i oczekiwania w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz propozycje działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

Spostrzeżenia i opinie mieszkańców w tym zakresie będą stanowić istotny element ostatecznego kształtu „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023”, który będzie podstawowym załącznikiem do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych na działania, które będą wynikały z tego właśnie programu.

Zapraszam w dniu 14.01.2016r. o godz. 16.00 organizacje społeczne i pozarządowe, stowarzyszenia, NGO, na spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3,

oraz w dniu 17.01.2016r. o godz. 18.00 wszystkich zainteresowanych mieszkańców Bodzentyna, na spotkanie w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11.

 

mgr inż. Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu w dniu 12 stycznia 2016r. o godz.15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn.

Tematem szkolenia będzie pozyskiwanie środków unijnych dla Przedsiębiorców, a spotkanie poprowadzą specjaliści od zdobywania środków unijnych m.in. Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego, przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Wokół Łysej Góry” z siedzibą w Bielinach.

Podczas spotkania zostanie również poruszony problem działań rewitalizacyjnych na terenie Gminy Bodzentyn.

Zachęcam gorąco do skorzystania z oferowanych możliwości.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

mgr inż. Dariusz Skiba

Mieszkańcy Bodzentyna i regionu świętokrzyskiego zapisali szczególnie piękną kartę w okresie Powstania Styczniowego i w poprzedzających jego wybuch latach wielkich manifestacji patriotycznych, które odbywały się w polskich świątyniach. Kościoły były w okresie zaborów miejscami, gdzie można było kultywować polskość. Tu w kazaniach mówiono o ojczystych dziejach, posiłkując się zrozumiałymi dla Polaków znakami. Tu przechowywano pamiątki narodowe, chronione mocą wiary i przywiązania do symboli religijnych i patriotycznych.

W okresie przedpowstaniowym były one przekaźnikami polskiej historii, wiązały się z wyrosłą na gruncie romantycznego mesjanizmu nadzieją odzyskania wolności spod władzy zaborczej. Ważnym symbolem uciemiężenia polskiego narodu pod zaborem rosyjskim stał się wizerunek polskiego Orła Białego, trzymającego w szponach krzyż i koronę cierniową – atrybuty męki Chrystusa i jednocześnie wiary w zmartwychwstanie – odbudowę uciemiężonej Ojczyzny.

Z inicjatywy Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, a zwłaszcza Witolda Combra prawnuka powstańca Wojciecha Aniołkiewicza, przy wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusza Skiby, 29 grudnia 2015 r. na elewacji Miejsko Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zawieszono wierną replikę Orła Białego z początków lat 60. XIX wieku. To zakazane przez rosyjskie władze Godło zniewolonej Polski było noszone jako feretron i czczone podczas nabożeństw w bodzentyńskim kościele.

Orzeł został umieszczony nad płytą poświęconą 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz znajdującą się powyżej tablicą upamiętniającą miejsce urodzenia i 100. rocznicę śmierci artysty malarza Józefa Szermentowskiego. Warto wspomnieć, że wspierał on Powstanie, a jego brat Kazimierz brał udział w walkach.

Przygotowaniem formy do odlewu i jego zabezpieczeniem zajął się kielecki artysta rzeźbiarz Sławomir Micek.

Odsłonięcie i poświęcenie wizerunku Orła nastąpi 23 stycznia 2016 r. w 153. rocznicę wybuchu Powstania podczas XXIII Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r.

W imieniu organizatorów zapraszamy mieszkańców miasta i gminy do wzięcia udziału tego dnia w uroczystościach, które odbędą się tradycyjnie na Rynku Górnym w Bodzentynie.

Przewodnicząca

Społecznej Rady Kultury

Dr hab. Urszula Oettingen prof.UJK

Wiceprzewodniczący

Społecznej Rady Kultury

mgr Marcin Sikorski

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech