Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W dniu 21 grudnia 2015 r. świetlicy w Wilkowie będącej miejscem prób i spotkań stowarzyszeń oraz grup folklorystycznych nadano imię "Pani Jadwigi Siedleckiej – Wójcik". Była ona wieloletnią nauczycielką i działaczką społeczną. Z miejscowością Wilków Pani Jadwiga związana była od 1 września 1947 roku, kiedy to rozpoczęła nauczanie w tutejszej szkole. Po przejściu na emeryturę w roku 1984 nie zaprzestała swej działalności, która była jej powołaniem. Wciąż angażowała się w życie społeczne szkoły zlokalizowanej na miejscu obecnej świetlicy. Bardzo miłym akcentem podkreślającym podniosły charakter uroczystości była obecność rodziny Pani Jadwigi. Jeden z wnuków w swym przemówieniu podkreślił przywiązanie byłej nauczycielki i kierowniczki szkoły do tego regionu oraz jej duże oddanie pracy.

Uroczyste poświęcenie świetlicy połączone zostało z wigilią zorganizowaną przez Stowarzyszenie Wilków Nasz Dom i Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej 'Łysica-Sabat'. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Bodzentynie Pan Marcin Sikorski, proboszcz parafii w Świętej Katarzynie ks. Jarosław Majka, ks. prof. Zygmunt Nocoń oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie Pan Wojciech Kózka. Na uroczystość przybyło wielu mieszkańców Wilkowa i okolic.

Dziękujemy za obecność i możliwość połamania się świątecznym opłatkiem wszystkim uczestnikom. Szczególne podziękowania należą się organizatorom za zaangażowanie i pracę włożoną w przygotowanie uroczystości.

W dniu 14 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn i zaproszonych gości. W trakcie spotkania Pani prof. Urszula Oettingen Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury złożyła zebranym życzenia świąteczne. Jako historyk przypomniała o ważnej roli Świąt Bożego Narodzenia w kształtowaniu świadomości narodowej. W okresie zaborów, walki o wolność Ojczyzny, zwłaszcza w latach I i II wojny światowej, niosły one patriotyczne przesłanie wytrwania i nadziei.

Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, składając życzenia podkreślił znaczenie działań społecznych dla rozwoju i promocji miasta i gminy. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Bodzentyn Wojciech Kózka mówił o Świętach Bożego Narodzenia jako tych, które są czasem spokoju, zwrócenia się do rodziny i najbliższych.

Głos zabrał również Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki Marcin Sikorski. Życzył zgromadzonym dalszej dobrej współpracy w zakresie przedsięwzięć kulturalnych. Później składano sobie życzenia dzieląc się opłatkiem, śpiewano kolędy przy świątecznym stole, rozmawiano o planach na przyszły rok.

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Bodzentyn pogodnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku

życzy w imieniu Społecznej Rady Kultury

Urszula Oettingen

 

 

Zadanie pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 714.970,61 PLN.


Nazwa zadania: „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”. Wartość dofinansowania ze środków WFOSiGW w Kielcach: 1 200 000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych zero groszy.


Zadanie pod nazwą „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” dofinansowane kwotą 21.238 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach


Zadanie pod nazwą „Pracownie edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkołach podstawowych w Gminie Bodzentyn” dofinansowane kwotą 40.000 PLN ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

 

 

 

Informacja społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Kielcach

Informacja dot. utylizacji wyrobów zawierających azbest

Umowa na opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzentyn ” podpisana.

 

wfos

W ten wyjątkowy, przedświąteczny czas nie możemy przechodzić obojętnie obok tych, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Pomagając, sprawiamy radość innym, a sami zyskujemy wiele satysfakcji.

Tradycyjnie już w Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie Samorząd Uczniowski zorganizował przedświąteczną akcję charytatywną pod hasłem „Gwiazdkowe serce”.

Zbiórka artykułów spożywczych przeprowadzona została w miejscowych sklepach, gdzie - dzięki życzliwości właścicieli - do specjalnie przygotowanych kartonów darczyńcy składali produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Chętnie i z dużym zaangażowaniem do akcji włączyli się też wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz przedszkolaki. Przynosili słodycze i produkty potrzebne do przygotowania świątecznych smakołyków. Członkowie Samorządu Uczniowskiego posegregowali zebrane artykuły, a następnie przygotowali z nich 10 paczek, które zostały ofiarowane potrzebującym rodzinom uczniów naszej szkoły.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali serce i wspierali naszą akcję.

Samorząd Uczniowski

 

 

 

Realizując zapis §11 UMOWY DOTACJI NR 281/2015 zawartej w dniu 27.11.2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a Gminą Bodzentyn na dofinansowanie w 85% kosztów kwalifikowanych zadania z zakresu demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest pn.: „Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2015”

informujemy, iż

przyznana została dotacja na realizację zadania pn.: „Usuwanie Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2015” w wysokości 26 307,20 zł brutto
tj. 85% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z zawartą umową kwota dotacji obejmuje środki:

NFOŚIGW – 50% kosztów kwalifikowanych tj. 15 474,82 zł,

WFOŚIGW w Kielcach – 35% kosztów kwalifikowanych tj. 10 832,38 zł.

Niniejsza „Informacja…”, w celu podania do publicznej wiadomości, zostaje umieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy Bodzentyn oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.

 

     

Gmina Bodzentyn informuje, że przyjmuje zgłoszenia o ujęcie w „Programie Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w roku 2016”.

Wyżej wymieniony program w 100% będzie sfinansowany ze środków: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz środków własnych Gminy Bodzentyn. Swym zakresem obejmował będzie demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

W związku z tym osoby, które planują w 2016 roku skorzystać z tej formy pomocy mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn w celu złożenia wniosku o usunięcie azbestu z posesji (wypełnienie ankiety dot. wyrobów zawierających azbest nie jest równoznaczne
z uczestnictwem w programie).

Do wniosku należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością do celów budowlanych oraz mapę sytuacyjną działki, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

Wniosek oraz oświadczenie można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie,
pokój nr 4 (budynek boczny) lub pobrać ze strony
www.bodzentyn.bip.jur.pl z zakładki:
Jak załatwić sprawę > Druki do pobrania.

Jednym ze stawianych pytań jest to, co zrobić, by rewitalizacja nie kojarzyła się tylko z przebudowanym Rynkiem Górnym, ale także ożywiła potencjał turystyczny, społeczny i gospodarczy Gminy Bodzentyn.

Rewitalizacja, (wg nowej ustawy z 09.11.2015r.), stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub potencjału społecznego, a także o niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalnym (np. niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny budynków).

W związku z tym dla Burmistrza bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych. Chcemy, aby mieszkańcy zwrócili nam uwagę na elementy, które będą wzbogacały gminę i skłaniały ludzi do różnych aktywności. Spostrzeżenia i opinie mieszkańców w tym zakresie będą stanowić istotny element ostatecznego kształtu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023. Gminny Program Rewitalizacji będzie podstawowym załącznikiem do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków unijnych na działania, które będą wynikały z tego właśnie programu.

W związku z przygotowaniami do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Bodzentyn, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub społeczną na terenie gminy, jednostki organizacyjne jst, organy władzy publicznej, podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa, do przedstawiania potrzeb i oczekiwań w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze.

Dlatego też uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o wypełnienie załączonej ankiety oraz przesłanie jej drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożenie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie bądź wysyłanie pocztą na adres tutejszego Urzędu (Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 Bodzentyn) do dnia 18.01.2016r.

Zapraszamy również na spotkania w sprawie przygotowania procesu rewitalizacji, które odbędą się w terminach wskazanych w poniższym Zarządzeniu.

W razie pytań osobą do kontaktu jest p. Justyna Gawlik – inspektor ds. pozyskiwania środków unijnych, tel. 41 311 55 11 , 41 311 50 10, wew. 13 .

Pobierz ankietę

Zarządzenie 115/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

 

W ostatnim czasie Szkołę Podstawową w Śniadce odwiedził wyczekiwany przez wszystkich od niemal roku miły gość. Święty Mikołaj, przywołany zapewne wieloma listami napisanymi do niego przez uczniów, pojawił się podczas długiej przerwy. Sympatyczny brodaty Pan przybył z workiem pełnym łakoci, których zapewne sam jest wielkim fanem, gdyż ze względu na swój pokaźny brzuszek ledwie przeszedł przez drzwi. Na szczęście na słodki prezencik mogli liczyć nie tylko ci, którzy byli przez cały miniony rok grzeczni. Znalazło się też coś dla tych mniej posłusznych rodzicom i nauczycielom, ale nie za darmo… Mikołaj chętnie wybaczył małe niedociągnięcia, w zamian za skromny pokaz talentów. Uczniowie chcący dać wyraz swojej skruchy chętnie śpiewali i recytowali. Ci, którym zabrakło nieco więcej do osiągnięcia poziomu kwalifikującego do otrzymania prezentu, podejmowali większe wyzwania i wykonywali nawet zadania gimnastyczne. Ale czego to człowiek nie zrobi kiedy Mikołaj patrzy?! Ukoronowaniem dnia było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy portret- oczywiście Świętego Mikołaja. Zdaje się jednak, że głównemu zainteresowanemu nie przypadła do gustu rola celebryty, gdyż niespodziewanie zniknął.

24 listopada 2015r. w Szkole Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Św. Katarzynie odbył się wieczór poezji i pieśni patriotycznej. Było to spotkanie środowiskowe. Zaproszenie na uroczystość przyjęli szanowni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – pan Dariusz Skiba, przewodniczący Rady Miasta i Gminy – pan Wojciech Kózka, ks. proboszcz Jarosław Majka, ks. prof. Zygmunt Nocoń, przedstawiciel księży Pallotynów, sołtys Wilkowa – pan Bogdan Wzorek, emerytowani nauczyciele oraz rodzice uczniów.

Program artystyczny przygotowała pani Magdalena Skrzeczyna, oprawę muzyczną – pan Robert Puchała. Uczniowie klas IV - VI zaprezentowali wiersze ukazujące miłość do Ojczyzny wielu pokoleń Polaków oraz sławiące piękno kraju nad Wisłą. Słuchając ich można było doświadczyć różnych uczuć: od radości poprzez wzruszenie, zadumę, aż po smutek. W scenariuszu wykorzystane zostały m.in. wiersze W. Szymborskiej, J. Pietrzaka, Cz. Janczarskiego, W. Bełzy, A. Słonimskiego, M. Konopnickiej. Poezji towarzyszyły znane wszystkim pieśni patriotyczne i żołnierskie.

Wieczór przebiegł w podniosłej, a jednocześnie miłej atmosferze. Zarówno uczniowie jak i widzowie mieli okazję na chwilę oderwać się od spraw codziennych i poddać się refleksji na temat wartości, które powinny być ważne w życiu każdego człowieka.

Magdalena Skrzeczyna

 

 

Pod takim hasłem w miniony piątek, uczniowie Szkoły Podstawowej w Śniadce bawili się na Andrzejkowym balu przebierańców. Atmosferę zabawy wspierała muzyka i odpowiednia dekoracja. Salę zdobiły bowiem duchy, czarne koty i gwiazdy. Tego dnia, nie mogło zabraknąć licznych wróżb. Zagadkę swojej przyszłości chciał rozwikłać niemal każdy. Wróżenie z kart, przestawianie butów, to tylko nieliczne atrakcje, które czekały na uczestników. Ale w końcu nie można mówić o jakiejkolwiek magii, nie wspominając o jej jakże znaczących przedstawicielach. Czarownice, Cyganki, Czarodzieje i Wróżki to postaci, na które nie sposób było się nie natknąć tamtego dnia.

W związku z kolejnym etapem prac Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" nad opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie  gmin:  Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD) pragniemy zachęcić Państwa do konsultacji oraz zgłaszania uwag do dokumentu Monitoring i Ewaluacja LSR.

Dokumenty: Monitoring i Ewaluacja LSR oraz Formularz uwag dostępne na stronach:

http://www.lsr.net.pl/

http://www.wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=87&artykul=1578&akcja=artykul

Wypełniony formularz prosimy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 9 grudnia 2015 roku.

 

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn.

W trosce o lepszą obsługę naszych petentów, aby poprawić jakość obsługi i poprawić pracę urzędników wprowadzamy Ankietę – badanie jakości obsługi klienta.

Prosimy o przekazywanie w ankiecie informacji dotyczących załatwianej przez Was sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie. Ankieta w formie papierowej jest dostępna w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie. Ankietę w formie elektronicznej prosimy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dziękujemy bardzo za wypełnienie ankiety, Państwa uwagi będą dla nas pomocne w usprawnieniu pracy Urzędu.

                                                                                          Dariusz Skiba

                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Pobierz ankietę

Chcesz wypromować z nami swoją firmę? Interesują Cię inwestycje lub współpraca? Poszukujesz partnera biznesowego?

Zapraszamy do bezpłatnego zamieszczenia ogłoszeń, ofert na stronie internetowej www.lcoi.pl

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Wokół Łysej Góry" oraz do kontaktu z naszym biurem.

Celem funkcjonowania vortalu www.lcoi.pl jest umożliwienie biznesowej wymiany informacji, kojarzenia partnerów biznesowych oraz uzyskanie niezbędnych i cennych informacji o rynkach inwestycyjnych i zbytu w obszarze danej oferty.

Ważną funkcją LCOI System jest możliwość prezentacji ofert produktowych, usługowych i inwestycyjnych z terenu Polski Wschodniej, w czytelnej formie i określonych standardach obowiązujących spełniających oczekiwania użytkowników. „LCOI System” to również nowoczesny produkt służący do promocji regionów Polski Wschodniej pod względem gospodarczym i turystycznym.

Vortal www.lcoi.pl oferuje:

- wielojęzyczny, bezpłatny dostęp,

- możliwość pozyskania partnerów biznesowych,

- możliwość pozyskania kompleksowej informacji o gospodarce Polski Wschodniej,

- dostęp do tysiąca ofert LCOI,

- możliwość nawiązania współpracy „biznesu światowego” z ofertą z Polski Wschodniej,

- możliwość dodawania ofert z zagranicy.

Kontakt:

Centrum operacyjne LCOI

26 - 004 Bieliny

ul. Partyzantów 3

tel. +48 41 260 81 53

tel./fax: +48 41 302 61 07

e­mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dzięki inicjatywie dyrekcji Szkoły Podstawowej w Śniadce oraz hojności sponsorów, udało się zorganizować wyjazdy na basen dla wszystkich uczniów ww. placówki. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu. Uczestnicy przebywając pod czujnym okiem trenera, ratowników i wychowawców uczą się pływać ale także mają czas na zabawę w wodzie. Bodźcem dla organizatorów stały się powszechne apele specjalistów, dotyczące troski o zdrowy rozwój fizyczny młodego pokolenia. Duży wpływ wywarły też dobiegające zewsząd informacje o tragicznych wydarzeniach, mających miejsce podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Pracownicy szkoły w Śniadce wsparci przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie zapewniający transport oraz finansowy wkład P. Witolda Wilkosza i P. Mateusza Grzejszczyka postanowili bezzwłoczne podjąć działania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa swoich podopiecznych.

Pomysł doczekał się wielu pochwał, zarówno ze strony dzieci jak i dorosłych. Przedstawiona sytuacja dowodzi jak wiele można zdziałać za pomocą dobrego pomysłu i szczypty zaangażowania.

                                                                                                                                                                        Ż.P.

11 listopada to wyjątkowa data dla każdego Polaka. Tego dnia świętujemy odzyskanie wolności, niepodległości- wartości, których nasz naród pozbawiony był przez 123 lata zaborów.

W Leśnej Starej Wsi, w wyjątkowy sposób uczczono 97. rocznicę wyzwolenia spod opresji zaborców. Była to także okazja do upamiętnienia 101. Rocznicy Legionowego Czynu Niepodległościowego, obchodzonej uroczyście w sierpniu tego roku. Jan Paweł II w styczniu 1975 r. tak napisał:

Dobrze, że strzeżecie tych wszystkich śladów i tej rocznicy 6 sierpnia i tej drogiej sercu Polaka trumny Marszałka i tego postumentu na dawnej granicy pod Michałowicami, którą niegdyś przekraczały pierwsze oddziały Wojska Polskiego zdecydowane, by walczyć o niepodległość. Pilnujcie, bo to są skarby narodu, to jest nasze wspólne dziedzictwo.

Uroczystość rozpoczęto Mszą Święta pod przewodnictwem księdza Proboszcza Leszka Sikorskiego oraz księdza Adama Bałchanowskiego. Wierni, w skupieniu i zadumie, modlili się za poległych w obronie naszej Ojczyzny.

Następnie głos zabrała Pani profesor dr hab. Urszula Oettingen, pracownik naukowy wydziału humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Opowiadała o istocie walk narodowowyzwoleńczych, ze szczególnym uwzględnieniem potyczek stoczonych na naszym terenie, naszej małej ojczyźnie. Mówiła też o bohaterstwie polskiej młodzieży walczącej w obronie Lwowa.

Kolejną częścią uroczystości był występ młodzieży szkolnej. Uczniowie, pod przewodnictwem pani Aleksandry Basy i pani Barbary Czernikiewicz przygotowali program słowno- muzyczny, prezentujący drogę Polski do wolności. Mottem przewodnim występu młodzieży były słowa Marszałka Piłsudskiego: Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Swoim występem, uczniowie pragnęli pokazać, iż historia naszego państwa nie jest im obojętna.

Podczas uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca ,,Leśnianie” . Członkowie grupy, ubrani w piękne stroje ludowe, zaprezentowali pieśni oraz poezję patriotyczną.

Na zakończenie głos zabrał Wiceburmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn pan Andrzej Jarosiński, który serdecznie podziękował za zorganizowanie tak podniosłej uroczystości oraz Dyrektor szkoły pani Beata Domańska- Kózka, która zaprosiła wszystkich zgromadzonych na słodki poczęstunek.

Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Publicznej Szkoły Podstawowej w Leśnej bardzo serdecznie dziękują wszystkim osobom, które brały udział w tegorocznych obchodach Święta Niepodległości. Było nam niezmiernie miło gościć w progach naszej szkoły Panią profesor Urszulę Oettingen, księdza Proboszcza Leszka Sikorskiego, Wiceburmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn pana Andrzeja Jarosińskiego, zespół ,,Leśnianie”, oraz wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości.

Aleksandra Basa

Barbara Czernikiewicz

Fot. Mirosław Oettingen

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech