Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76-tej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy(syrena).

Starostwo Powiatowe w Kielcach w odpowiedzi na liczne apele dotyczące oddawania krwi, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach organizuje akcję oddawania krwi w ambulansie przy siedzibie starostwa, na parkingu przed wejściem głównym (Kielce, ul. Wrzosowa 44).

Krew będzie można oddać 4 sierpnia 2020 roku. Rejestracja prowadzona będzie w godzinach od 9.00 do 12.00. Osoby, które zechcą włączyć się w akcję, proszone są o wyposażenie się w maseczki ochronne oraz własny długopis.

Informacje o tym, kto może zostać dawcą dostępne są na stronie internetowej: http://www.rckik-kielce.com.pl/.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji, zwłaszcza teraz, gdy stany magazynowe tego cennego leku są niskie, a chorych i potrzebujących krwi nie brakuje. Pokażmy, że potrafimy pomóc! Niech będzie nas jak najwięcej.  

Każdy z nas może uratować czyjeś życie.

04.08.2020r. parking przed wejściem głównym do Starostwa Powiatowego w Kielcach

godz. 9.00-12.00

Czekamy na Państwa!!!

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko eksperta ds. technicznych

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
- wykształcenie wyższe kierunek inżynieria środowiska,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,
- dobra znajomość pakietu Office,
- dobra znajomość przepisów w zakresie:

 • ochrony środowiska w komponencie ochrona wód i gospodarka wodna,
 • finansów publicznych,
 • funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • procesu inwestycyjnego,

- język angielski na poziomie podstawowym,
- znajomość programu AutoCAD.

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie o naborze na stanowisko - PUK Bodzentyn Sp. z o.o.

W związku ze wzrostem na terenie Polski liczby osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 i ryzykiem niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pandemii choroby COVID-19, informujemy, że od dnia jutrzejszego, tj. 28 lipca 2020 roku, zostają wprowadzone zwiększone środki ostrożności przy załatwianiu interesantów tj.:

 • Ogranicza się liczbę osób przebywających jednocześnie w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie do jednej osoby na pracownika merytorycznego.
 • Interesanci, po wejściu do budynku UMiG zgłaszają na punkcie informacyjnym w jakim celu przychodzą a po ustaleniu osoby właściwej do załatwienia sprawy muszą poczekać na przyjście pracownika z którym jeśli to konieczne przechodzą do miejsca docelowego. Jeśli pracownik w danym momencie obsługuje inną osobę należy zaczekać we wskazanym miejscu przed budynkiem UMiG.
 • Po wejściu i w czasie przebywania w budynku UMiG obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa, zachowanie odstępu między osobami min. 1,5 metra oraz dezynfekcja rąk (nawet wtedy, gdy Interesant używa rękawic ochronnych). W każdym z referatów obsługiwana będzie jednorazowo 1 osoba.
 • Zalecamy kontakt z urzędnikami elektronicznie lub telefonicznie oraz załatwianie spraw przez profil zaufany. Osoby, nie posiadające profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w UMiG w Bodzentynie.
 • Wszystkie komórki organizacyjne urzędu pracują od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15, poniedziałek od 8.00 do 16.00. Czynna jest również kasa, przypominamy jednak, że płatności można dokonywać także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo przed planowaną wizytą w Urzędzie zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonów:

41 311 50 10

41 311 55 11

41 311 51 14

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH

W 2019 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 22 sierpnia Międzynarodowym Dniem Upamiętniającym Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie. Rezolucja stanowi reakcję na rosnącą liczbę przypadków prześladowań i dyskryminacji ze względu na wyznawaną wiarę. Prześladowania dotykają przedstawicieli różnych wyznań, ale aż 80% z nich to chrześcijanie. O intensyfikacji zjawiska świadczą raporty ośrodka Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe, według których liczba udokumentowanych przypadków naruszeń prawa do wolności sumienia i wyznania w Europie wzrosła ze 150 w 2015 do 325 w 2018 roku. W 2019 roku odnotowano w Polsce co najmniej 64 przypadki szeroko rozumianego naruszenia wolności sumienia i wyznania wśród chrześcijan. Wstępne dane z pierwszego półrocza 2020 roku pozwalają sądzić, że w bieżącym roku możemy spodziewać się porównywalnego lub większego natężenia ataków.

Głównym celem działań Laboratorium Wolności Religijnej jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne. Mając na uwadze osiągnięcie postawionego przed Laboratorium Wolności Religijnej celu, podjęto się organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Upamiętniającego Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie w Polsce. Chcemy w ten sposób uwrażliwić opinię publiczną na trudną sytuację chrześcijan na świecie, budować poczucie solidarności z prześladowanymi, a także podnosić świadomość w zakresie innych form naruszania wolności sumienia i wyznania.

Głównym elementem obchodów Dnia jest iluminacja budynków na czerwono na terenie całego kraju. 22 sierpnia o godz. 21 podświetlone zostaną liczne urzędy oraz instytucje kultury.
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.laboratoriumwolnosci.pl.  

Prezes Fundacji
ks. dr Tomasz Huzarek

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje o obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne to m.in.: przedszkola, szkoły, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty itp.

Podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą zobowiązane są podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bodzentyn.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości mają obowiązek:

 • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
 • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy gmina może przeprowadzić kontrolę wykonywanych przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym, wszyscy przedsiębiorcy z terenu Gminy Bodzentyn, którzy nie zawarli umów, zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać i kopię tego dokumentu przesłać lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Ponadto informujemy, że brak posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Na wniosek Burmistrza Dariusza Skiby i Zastępcy Andrzeja Jarosińskiego, na sesji Rady Miejskiej w dniu 25 czerwca 2020 roku zostały przyjęte trzy uchwały dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej dla  Powiatu Kieleckiego.

Dzisiaj tj. 21 lipca 2020 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy odbyło się spotkanie z Członkiem Zarządu Powiatu Kieleckiego Cezarym Majchrem oraz Radnym Rady Powiatu Emilem Machul. W trakcie spotkania Burmistrz Dariusz Skiba podpisał trzy umowy, które nawiązują do wcześniej wspomnianych uchwał, podjętych przez Radę Miejską, w sprawie udzielenia Powiatowi Kieleckiemu pomocy rzeczowej na wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej dla zadań pn.:

 • ,,Budowa drogi powiatowej na odcinku Skorucin - Orzechówka” koszt – 80 000,00 zł,
 • ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0584 T na odcinku od msc. Stara Wieś do skrzyżowania z drogą gminną nr 311017 T”, (Wzdół Kolonia – Wzdół Parcele) koszt - 150 000,00 zł,
 • ,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 0588 T w msc. Wiącka” koszt – 200 000,00 zł.

Łączna pomoc rzeczowa dla Powiatu Kieleckiego z budżetu gminy Bodzentyn, na trzy odcinki dróg
w naszej gminie, wyniesie aż 430 000,00 zł.

Działania inwestycyjne na terenie gminy Bodzentyn związane z poprawą jakości dróg powiatowych wspierają również pozostali Radni Rady Powiatu z naszego okręgu: Radny Wojciech Kózka, Radny Józef Szczepańczyk oraz Radny Andrzej Michalski.

Gmina Bodzentyn w dalszym ciągu będzie wspierać finansowo i projektowo inwestycje drogowe na drogach powiatowych dla dobra mieszkańców i turystów.

Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Skiba podkreślił, że kolejnymi planami jest zaangażowanie się
w proces wykonania dokumentacji projektowej oraz współfinansowania przebudowy dróg
powiatowych w miejscowościach Podmielowiec, Dąbrowa Dolna, Sieradowice Parcele, Hucisko oraz Podlesie.

„Jako wieloletni radny powiatowy, w latach 2006-2014, doskonale rozumiem, że tylko ścisła współpraca między samorządem gminnym i powiatowym przyniesie pozytywny efekt dla dobra Naszych Mieszkańców. Przypomnę, że w kadencji 2010-2014 z uwagi, na całkowity brak współfinansowania inwestycji drogowych ze strony gminy Bodzentyn, prace remontowe oraz związane z budową i przebudową dróg powiatowych na terenie całej gminy, pomimo oczekiwań jej mieszkańców, były bliskie zeru”. – dodał Burmistrz Dariusz Skiba. 

/EK/

Przypominamy o kilku bardzo ważnych zasadach, o których warto pamiętać podczas tegorocznych żniw!
Drogi Rolniku! Swoim zachowaniem dajesz przykład dzieciom. One uważnie Cię obserwują i naśladują.
Wykaż się wyobraźnią i rozsądkiem. Pracując, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.

Zadbaj o swoje zdrowie i zapisz się już dziś! - Bezpłatne badanie mammograficzne
Bezpłatne badanie odbędzie się 7 sierpnia 2020 r. (piatek) w mammobusie przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie (Rynek Górny 11).

Zapisy od poniedziału do piatku w godzinach od 8:30 do 19:30 pod numerem telefonu 587 673 444 lub 587 673 455.Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z Muzeum Wsi Kieleckiej organizuje w dn. 20 września 2020 r. „XV Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny”, który odbędzie się na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni k/Kielc.
Tegoroczna impreza, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, nie mogła odbyć się jak zawsze w czerwcu. Niemniej jednak organizatorzy Jarmarku podjęli decyzję o przesunięciu jej terminu na wrzesień br.
W ramach Jarmarku Agroturystycznego planowane jest zorganizowanie następujących bloków atrakcji:
1. „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”
• giełda agroturystyczna, podczas której chętne instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne będą promować i prezentować swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje. Jest to również doskonała okazja, by zaprezentować walory turystyczne i kulturowe Państwa terenów i wypromować Państwa atrakcje turystyczne, by dotrzeć do potencjalnych gości – mieszkańców Regionu Świętokrzyskiego oraz odwiedzających w tym czasie nasze województwo turystów,
• trzy konkursy: kulinarny „Wiejskie Czekadełko”, rękodzieła „Świętokrzyska EtnoBłyskotka” oraz „Na najpiękniejsze stoisko Jarmarku”- konkursy dla Wystawców Jarmarku Agroturystycznego z nagrodami, do udziału w których serdecznie zapraszam,
• występy zespołów folklorystycznych,
• pokazy tradycyjnych rzemiosł,
• pokazy obrzędowe,
• kiermasze wyrobów ludowych.
2. Atrakcje dla dzieci (gry, zabawy i konkursy z nagrodami) tzw. „Agrostrefa dla
dzieci”:
- wiejska FotoBudka,
- gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla rodzin z dziećmi,
- warsztaty artystyczne związane z tradycjami i folklorem regionu świętokrzyskiego np.:
warsztaty tworzenia biżuterii z darów natury, zabawek ludowych (lalki motanki), ozdób
ludowych (plastyka obrzędowa),
- prezentacje, gry i zabawy partnerów biorących udział w Jarmarku Agroturystycznym,
- gry i zabawy dawne zorganizowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej.
3. Impreza towarzysząca Jarmarkowi pn. „Smaki Jesieni”
„Smaki Jesieni" nawiązują do tradycji życia na dawnej wsi w sezonie jesienno – zimowym. Koła Gospodyń Wiejskich realizują pokazy darcia pierza, kiszenia kapusty oraz przędzenia na przęślicy. Odbywają się degustacje i wypiek podpłomyków w tradycyjnym piecu. Na polach rozpalane są ogniska, w których pieką się ziemniaki dla publiczności. Odbywają się warsztaty z wykonywania jesiennych bukietów.


Głównym punktem programu będzie giełda agroturystyczna „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”. Zapraszamy do zaprezentowania Państwa oferty turystycznej. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapewniają bezpłatną powierzchnię wystawienniczą, w razie potrzeby drewniane stoisko z zadaszeniem (ilość stoisk ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń). Zachęcamy jednak Państwa do przygotowania indywidualnego wystroju stoiska i zorganizowania degustacji.
Mam głęboką nadzieję, iż rezultatem tych naszych wspólnych działań będzie nie tylko profesjonalnie zorganizowana i bogata w atrakcje impreza, ale przede wszystkim doskonała promocja Świętokrzyskiego. Dodatkowo chciałbym podkreślić, iż impreza organizowana jest pod patronatem lokalnych i regionalnych mediów. Dzięki szerokiej kampanii promocyjnej co roku na Jarmark przybywa tysiące zwiedzających, w tym turyści spoza regionu świętokrzyskiego.

Zgłoszenia na XV Jarmark Agroturystyczny należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest Pani Sylwia Skuta, tel. 41 341 69 12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załączniki:
Informacja
Regulamin Uczestnictwa
Karta Zgłoszenia

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z o.o. ogłasza nabór na wolne stanowisko eksperta ds. technicznych

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne:
- wykształcenie wyższe kierunek inżynieria środowiska,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne,
- dobra znajomość pakietu Office,
- dobra znajomość przepisów w zakresie:

 • ochrony środowiska w komponencie ochrona wód i gospodarka wodna,
 • finansów publicznych,
 • funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • procesu inwestycyjnego,

- język angielski na poziomie podstawowym,
- znajomość programu AutoCAD.

Więcej informacji: Ogłoszenie o naborze na stanowisko - PUK Bodzentyn Sp. z o.o.

Złożyłeś lub wysłałeś wniosek do urzędu? Chcesz szybko dowiedzieć się, czy Twoja sprawa została zrealizowana? 

Ogranicz wizyty w urzędzie i przekaż swoje dane do Rejestru Danych Kontaktowych.

Rejestr Danych Kontaktowych to baza, dzięki której masz pewność, że administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Po co administracji Twoje dane kontaktowe? Pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

 • dokumentach gotowych do odbioru, 
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków, 
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Pamiętaj! RDK nie będzie używane do rozsyłania informacji marketingowych ani reklam, ale wyłącznie do informowania o sprawach bezpośrednio dotyczących Ciebie. Twoje dane w RDK są bezpieczne. Dostęp do nich mają tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne. 

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-rejestru-danych-kontaktowych-rdk

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Kielcach,  zaprasza do udziału w kolejnej  edycji ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Polska smakuje”, którego celem  jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie jednej fotografii, która prezentować będzie dowolny polski produkt rolny lub rolno-spożywczy, w tym tradycyjny lub regionalny, posiadający certyfikat lub oznaczenie, z listy znajdującej się na stronie: www.polskasmakuje.pl/jakich-certyfikatow-szukac/. Fotografia może prezentować produkt / produkty w różnych kontekstach, na różnych etapach produkcji, przetworzenia lub sprzedaży np. pola uprawne, produkty nieprzetworzone czy przetworzone, lokalne bazary i targowiska. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób, które ukończyły 16 lat.
Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji w załączonym Regulaminie, który jest również dostępny na stronie internetowej www.kowr.gov.pl/konkurs

Załącznik:
Regulamin konkursu


Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach zaprasza rolników z województwa świętokrzyskiego do udziału w konkursie.
Aby wziąć udział w konkursie należy samodzielnie zidentyfikować zagrożenia wypadkowe występujące na terenie swojego gospodarstwa rolnego oraz odpowiedzieć na 20 pytań zawartych w liście kontrolnej. Listy kontrolne wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach lub Placówki Terenowej w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2020r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS).
Regulamin konkursu dostępny jest w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach oraz Placówkach Terenowych na terenie województwa świętokrzyskiego.
Zapraszamy do udziału w konkursie.
 
Załączniki:

Mieszkańcy powiatu mają możliwość korzystania z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnych mediacji stacjonarnie w punktach npp/npo.
Na prośbę osoby uprawnionej możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Stacjonarne świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach, będzie się odbywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Kielcach:
https://www.powiat.kielce.pl/…/nieodplatna_pomoc_prawna.html
http://bip.powiat.kielce.pl/pomoc_prawna/index.html
oraz pod numerem telefonu (041) 200 17 85 lub pisząc na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech