Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Podczas zbiórki krwi, która odbyła się 8 października na Rynku Górnym w Bodzentynie wylosowano dwie osoby, które otrzymały ufundowany przez burmistrza Dariusza Skibę tablet.

W Urzędzie Miasta i Gminy 17 października wręczono dwóm osobom, które oddawały krew, nagrodę w postaci tabletu. Szczęśliwymi wygranymi okazali się Bożena Biskup oraz Norbert Łakomiec, w którego imieniu, tablet odebrała z rąk burmistrza - Dariusza Skiby, żona Klaudia.

O tym, że oddawanie krwi się opłaca wie dobrze Bożena Biskup, która podczas oddawania krwi wygrała także tablet: krew oddawałam dopiero drugi raz, namówił mnie do tego kolega, który powiedział, że ta krew może być komuś potrzebna. To bardzo komfortowe dla osób, które chcą oddać krew, że do Bodzentyna przyjeżdża specjalistyczny autobus, w którym można tą krew oddać. Żeby jechać do Kielc, trzeba mieć transport i przede wszystkim trzeba się do tego przygotować. Tutaj w Bodzentynie, jest niedziela, przyjeżdżam, nie ma żadnego problemu.

Żeby oddać krew wystarczy mieć ukończony osiemnasty rok życia, być zdrowym, ale przede wszystkim liczą się szczere chęci. Krew to wielki dar, który jest nieoceniony dla osób potrzebujących. Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Skiba jest zasłużonym krwiodawcą, który w ostatnich latach oddał aż 6,3 litrów krwi, jego zdaniem warto w taki właśnie sposób pomagać innym: krew oddaję już od wielu lat. Według mnie warto zachęcać ludzi do tego żeby oddawali krew. Dla nas to mały czyn, natomiast dla potrzebujących wielki dar.

Burmistrz MiG Bodzentyn jako ówczesny prezes, a następnie członek Stowarzyszania Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat”, wspólnie z koleżankami i kolegami ze stowarzyszenia organizował zbiórki krwi na terenie całej gminy Bodzentyn.

Oddanie krwi nic nie kosztuje, a może uratować czyjeś życie. Za rok na bodzentyńskim rynku znów pojawi się autobus z RCKiK w Kielcach.

W Bodzentynie w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki odbyło się spotkanie dla mieszkańców Gminy, którego celem było zaproszenie do współpracy wszystkie osoby zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

16 października odbył się X Powiatowy Rajd Hufca Kielce – Powiat „Turystyka nie tylko dla przewodnika”. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 250 osób z całego powiatu kieleckiego.

13 października odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Bibliotece Publicznej w Bodzentynie. W spotkaniu uczestniczyło siedem osób, które dzieliły się wrażeniami z przeczytanych książek.

TY decydujesz, jak zmienia się Nasze Miasto!

Już dziś zgłoś swoją propozycję !

 

  W tym roku mieszkańcy Bodzentyna będą mogli już po raz drugi współdecydować o wydatkach inwestycyjnych z Budżetu Gminy.

Propozycje projektów można zgłaszać do końca listopada br. !


Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

serdecznie zapraszają na

II Przegląd Pieśni Patriotycznych,

który odbędzie się 11 listopada 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Piwnika Ponurego ul. Wolności 4, Bodzentyn.

W dniu 29 września o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba

2. Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Wojciech Furmanek

3. Skarbnik Miasta i Gminy Bodzentyn Artur Nadolny

4. Sołtysi

5. Zaproszeni goście:

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, Radny Rady Powiatu Janusz Wojkowski, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. Marek Kitliński, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej Marta Janicka oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Dulęba, Aneta Jarosińska Sołtys Woli Szczygiełkowej.

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, Burmistrz Dariusz Skiba przedstawił wszystkim nową Panią Sołtys Woli Szczygiełkowej – Anetę Jarosińską, która wygrała wybory 49 głosowym poparciem. Burmistrz pogratulował Pani Sołtys oraz życzył sukcesów w pracy dla mieszkańców Woli Szczygiełkowej.

Następnie odbyły się dwa szkolenia z zakresu ubezpieczeń w rolnictwie. Naczelnik Poczty Polskiej w Bodzentynie – Marta Tofil oraz Pani Kamila Kamińska, koordynator sprzedaży Poczty Polskiej w Kielcach wygłosiły przemówienie w sprawie „Agro Ubezpieczeń”. Następnie swoją prezentację przedstawiła Pani Izabela Pedryc, która jest radcą ds. ubezpieczeń w firmie „ERE Polska”.

Radni podczas sesji podjęli uchwały w sprawie:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum i zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 24 lipca 2017 r oraz z dnia 21 sierpnia 2017 r.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja z wykonania budżetu Gminy Bodzentyn za pierwsze półrocze 2017 roku.

6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

7. Informacja dotycząca realizacji uchwały Rady Miejskiej w Bodzentynie w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

8. Informacja z realizacji zadań drogowych za okres od I do II kwartału 2017 r.

9. Informacja o realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bodzentyn w 2016 r.

10. Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. wraz z informacją o stanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn.

11. Informacja na temat pozyskanych środków zewnętrznych w 2016r. oraz w I półroczu 2017r.

12. Ocena realizacji działań w zakresie promocji Gminy za 2016r. i I półrocze 2017r.

13. Rozpatrzenie wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bodzentynie i przyjęcie zaleceń pokontrolnych.

14. Podjęcie uchwał w sprawie:

- uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

- uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie.

- zmiany Statutu Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie.

- nadania nazwy ulicom na terenie Gminy Bodzentyn,

- ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla bezdomnych,

- zmiany uchwały Nr II/10/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017,

- uznania się Rady Miejskiej w Bodzentynie za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi
i przekazania jej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

- przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na rok 2018,

- zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości rolnych na rzecz dotychczasowych dzierżawców,

- uchwalenia Programu szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 60 roku życia na lata 2017 -2020,

- przystąpienia Gminy Bodzentyn do Stowarzyszenia „Strefa Wokół Łysej Góry”,

- udzielenia przez Miasto i Gminę Bodzentyn poręczenia pożyczki zaciąganej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o.,

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzentyn na lata 2017 – 2047,

- zmian w budżecie gminy na 2017 r.,

15. Sprawy różne.

16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

17. Zamknięcie obrad.

Obrady zakończyły się zrealizowaniem proponowanego porządku obrad.

Trwają zapisy na I Rajd Harcerski - Wykus - historia i teraźniejszość.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom, wychowawcom i pracownikom placówek oświatowych.

den 2017

Komunikat

 Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data obowiązywania:

11.10.2017 r. – 18.10.2017 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta: PZK4/2017

Rodzaj zadania: Zadanie w zakresie pomocy społecznej. W tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego: „Dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy Bodzentyn.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Miejska Góra” na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza

Termin realizacji zadania: 19.10.2017 r. – 31.12.2017 r.

Wysokość finansowania zadania publicznego: 2 000,00 złotych

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w terminie do 18.10.2017 r. wg załączonego poniżej wzoru.

Oferta

Formularz uwag

Spotkanie szkoleniowo - informacyjno – konsultacyjne

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi od 19 października do 6 listopada 2017 roku naborami wniosków
o powierzenie grantu w ramach przedsięwzięć:

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące oferowanych form wsparcia w sektorze Ekonomii Społecznej.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba serdecznie zaprasza pełnoletnie osoby niepełnosprawne oraz rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na spotkanie, które odbędzie się:

18 października 2017 r., o godz. 13:00

w sali konferencyjnej UMiG w Bodzentynie.

Celem spotkania będzie opracowanie wspólnej strategii wsparcia osób niepełnosprawnych ze strony Gminy Bodzentyn oraz zwiększenie aktywności ruchowej, turystycznej, edukacyjnej, a także wszelkiej innej aktywności osób niepełnosprawnych.

 

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach zapraszają na spotkanie informacyjne  „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw” (RPOWŚ Działanie 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, pozostałe konkursy), które odbędzie się:

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech