Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


W bieżącym roku obchodziliśmy 96. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Dla jej upamiętnienia, nawiązując do tradycji obchodów w II Rzeczypospolitej, od 1992 r. dzień 15 sierpnia jest Świętem Wojska Polskiego.

Bitwę Warszawską uznaje się za 18. najważniejszą bitwę w dziejach świata. Ocaliła ona Polskę i Europę przed bolszewickim najazdem, zatrzymała Armię Czerwoną w marszu na zachód.

Święto Wojska Polskiego obchodzone jest w dniu religijnego Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W kościołach Polski odbywały się nabożeństwa, podczas których wymiar religijny łączył się z przekazem patriotycznym. Modlono się za Polskę, Kościół, za żołnierzy poległych na polu walki i za tych, którzy obecnie stoją na straży polskiej niepodległości.

W kościele parafialnym w Bodzentynie podniosłe nabożeństwo odprawił ks. Tadeusz Łakomiec. Ks. dr Leszek Sikorski wygłosił kazanie, mówiące o roli Święta Matki Boskiej Zielnej w polskiej kulturze religijnej. Nabożeństwo zakończyło się odśpiewaniem Roty Marii Konopnickiej.

W imieniu władz i mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn złożono kwiaty i zapalono znicze na płycie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej w Bodzentynie oraz przy tablicy upamiętniającej postać Józefa Piłsudskiego i jego pobyt w mieście w 1914 r.

W tych znaczących w krajobrazie kulturowym miejscach zebrali się: Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, radni Teresa Bzymek i Wojciech Kózka, Urszula Oettingen Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn, Witold Comber, Józef Bąkowski, Mirosław Oettingen.

Ten ważny dzień w polskim kalendarzu historycznym to czas, w którym przypominamy zasługi żołnierzy w obronie Ojczyzny, wskazujemy młodym pokoleniom na wartości i idee kształtujące patriotyzm i polską świadomość historyczną.

Urszula Oettingen

Fot. Mirosław Oettingen, Urszula Oettingen.

Gmina Bodzentyn podpisała umowę o dofinansowanie "Przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023".

fundusze euro

Gmina Bodzentyn podpisała umowę o dofinansowanie "Przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023". Wniosek o przyznanie dotacji został złożony w kwietniu br. w odpowiedzi na konkurs zorganizowany przez Województwo Świętokrzyskie oraz Ministerstwo Rozwoju (więcej na: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja/item/567-ogloszenie-listy-projektow-ktore-uzyskaly-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-dotacji-na-opracowanie-lub-aktualizacje-programow-rewitalizacji). Konkurs zakładał pomoc w przygotowaniu bądź aktualizacji programów rewitalizacji, które stanowią podstawę przy ubieganiu się o środki unijne w nowej perspektywie 2014-2020. Na podstawie zawartej umowy Gmina uzyska dofinasowanie w wysokości 32.922,00 zł tj. 90% kosztów kwalifikowanych założonych w projekcie. Do kosztów tych należą m.in. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023”, które przygotowuje wybrana w wyniku przeprowadzonego postepowania firma GraczkowskiDotacje Sp. z o.o., czy też wyjazd studyjny do Nowego Wiśnicza i Starego Sącza. Wyjazd, planowany na najbliższą sobotę 20 sierpnia, będzie okazją do poznania dobrych praktyk i przykładów działań rewitalizacyjnych w gminach o podobnym potencjale i walorach. Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Więcej informacji na temat działań rewitalizacyjnych w naszej gminie można znaleźć w zakładce "Rewitalizacja Gminy Bodzentyn 2016-2023".

J. Gawlik

W dniach od 1 do 15 września 2016r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

- uczniom szkól publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich , nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych

- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki - uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 - słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 514,00 zł. netto. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Bodzentyn.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych

- uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Bodzentyn

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek:

- rodziców (prawnych opiekunów),

- pełnoletniego ucznia,

- dyrektora szkoły lub kolegium.

Terminy przyjmowania wniosków:

- od 1 do 15września 2016r. – dotyczy składania wniosków uczniów,

- od 1 do 15 października 2016r. - dotyczy składania wniosków dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników socjalnych.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony).

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego będą dostępne w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkól i Przedszkoli w Bodzentynie.

Szczegółowych informacji udziela Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli w Bodzentynie tel. 41 31 15 799.

Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy udzielaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj:

1) z tytułu wynagrodzenia za pracę (netto)

2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

3)oświadczenia o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu,

4) zaświadczenie lub oświadczenia albo decyzja z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny , zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny itp.)

5) zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach o charakterze socjalnym ze środków publicznych,

6) odcinek renty/emerytury,

7) dochody z gospodarstwa rolnego – dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o liczbie

ha przeliczeniowych (dochód miesięczny z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 288,00 zł.).

8) dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

- działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie

o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalności w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy,

- działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie,

9) zaświadczenia ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej).

Prosimy o składanie kompletnej dokumentacji.

W załączeniu:

wniosek o przyznanie stypendium

druki oświadczeń

lp. Sołectwo Data Godzina Miejsce
1 WOLA SZCZYGIEŁKOWA 19.08. (Pt.) 19.00 Szkoła
2 SIERADOWICE 25.08. (Czw.) 18.00 Świetlica
3 ŚNIADKA 25.08.(Czw.) 20.00 Szkoła
4 PODGÓRZE 26.08. (Pt.) 19.00 Mieszk. sołtysa
5 CELINY 26.08. (Pt.) 17.00 Mieszk. sołtysa
6 PSARY ST.WIEŚ 29.08. (Pon.) 18.00 Szkoła
7 PSARY KĄTY 29.08. (Pon.) 20.00 Szkoła
8 PSARY PODŁAZY 16.09. (Pt.) 19.00. Szkoła
9 HUCISKO 02.09. (Pt.) 19.00. Mieszk. sołtysa
10 WZDÓŁ RZĄDOWY 07.09. (Śr.) 18.00 Klub Rolnika
11 WIĄCKA 07.09.(Śr.) 20.00 Świetlica
12 ŚCIEGNIA 08.09. (Czw.) 18.00 Mieszk. sołtysa
13 KAMIENIEC 08.09. (Czw.) 20.00 Mieszk. sołtysa
14 ORZECHÓWKA 09.09. (Pt.) 18.00 Mieszk. sołtysa
15 WZDÓŁ PARCELE 09.09. (Pt.) 20.00 Klub Rolnika
16 PODMIELOWIEC 14.09. (Śr.) 18.00 Mieszk. sołtysa
17 SIEKIERNO 15.09. (Czw.) 17.00 Świetlica
18 LEŚNA 15.09. (Czw.) 19.00 Szkoła
19 WILKÓW 23.09. (Pt.) 19.00 Świetlica
20 ŚW. KATARZYNA 12.09. (Pn.) 19.00 Szkoła
21 WZDÓŁ KOLONIA 22.09. (Czw.) 19.00 Szkoła
22 DĄBROWA DOLNA 28.09. (Śr.) 17.00 Mieszk. sołtysa
23 DĄBROWA GÓRNA 28.09.(Śr.) 19.00 Mieszkanie P. Alicji Borowiec (pos. nr 46)
24 MIASTO BODZENTYN  do ustalenia
  MGCKiT

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego dotyczącym wygaszenia mojego mandatu, pragnę wyjaśnić Państwu kulisy tej decyzji, gdyż wokół tej sprawy narosło wiele kłamstw, nieścisłości i plotek.

List do mieszkancow2 A5 internet 1

List do mieszkancow2 A5 internet 2

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji "Nasza Szkoła" serdecznie zapraszają na Dożynki Gminne - 30-lecie parafii w Psarach pw. Matki Bożej Pięknej Miłości, Festyn Rodzinny w Psarach-Starej Wsi - 21 sierpnia 2016 r.

Ponad 550 artystów ludowych wystąpiło na chmielnickiej scenie podczas XVII Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów. Zwyczajowo już przed rozpoczęciem części konkursowej na scenie wystąpili laureaci zeszłorocznego przeglądu.

Występy wszystkich artystów oceniało jury w składzie: Aleksandra Imosa z Muzeum Wsi Kieleckiej, Wioletta Krzyżanowska ze Starostwa Powiatowego w Kielcach i Grzegorz Michta, dyrektor Szkoły Muzycznej w Jędrzejowie.

Naszą Gminę reprezentowały Stowarzyszenia „Dąbrowa”, „Wzdolskie Kołowrotki”, „Wolanie spod Łysicy”, Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie” oraz „Furmani”. Dodatkowo wśród kategorii solistów wystąpili: Wiktoria Michta, Lucyna Lipczyńska, Marta Stojecka i Szczepan Królikowski.

Przegląd rozpoczęła 15-sto letnia Wiktoria Michta, prezentując jurorom dwa utwory: „Tobie śpiewam chatko moja” oraz „Jest drozyna, jest”. Kolejne zespoły, soliści mieli do dyspozycji 10 min, aby przekonać oceniających, że ich występ jest tym najlepszym.

Komisja konkursowa miała bardzo trudny orzech do zgryzienia, bowiem artyści prezentujący się na scenie dali z siebie wszystko. Grzegorz Michta podkreślał: - Nieważne są miejsca, ale to, że tutaj jesteście. Każdy może czuć się nagrodzony.

Jury przyznało również wyróżnienia naszym artystom. W kategorii Zespół Pieśni i Tańca wyróżnienie otrzymali: „Furmani” i „Leśnianie”, a w kategorii Soliści - wyróżnienie otrzymał Szczepan Królikowski.

Podczas Przeglądu odbyła się także ceremonia wręczania Dorocznych Nagród Starosty Kieleckiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznych, Upowszechniania i Ochrony Kultury. Nagrody te przyznawane są już od 14 lat!

Do tytułu najlepszego twórcy artystycznego zgłoszono trzynastu wykonawców w dwóch kategoriach: twórca dzieła lub wydarzenia oraz zespół artystyczny z powiatu kieleckiego. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Lucyna Lipczyńska, kierowniczka „Świętokrzyskich Jodeł”,  za wkład w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i inspirowanie działań na rzecz promocji kultury ludowej powiatu kieleckiego.

- Jestem bardzo wzruszona i bardzo dziękuję starostwu za docenienie mojej działalności. Wyróżnienie na pewno będzie mnie mobilizowało do dalszej pracy w dziedzinie kultury. Całe serce oddaje zespołowi i śpiewaniu – dziękowała Lucyna Lipczyńska.

Specjalnym wyróżnieniem za twórczość, bogaty wkład w rozwój amatorskiego ruchu artystycznego i inspirowanie działań na rzecz promocji, kultury ludowej powiatu oraz swoją długoletnią działalność kulturalną Starostwo Powiatowe obdarowało Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie.

- Dla nas to wielki sukces, wyróżnienie i ogromne przeżycie – mówiła Krystyna Kuropatwa. – Ta nagroda to 25 lat pracy społecznej. Jesteśmy bardzo wzruszeni – komentowały Panie z Zespołu.

Wszystkim reprezentantom naszej gminy składamy gorące podziękowania za udział w Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Solistów.

/Fot. MGCKiT

Jestem żołnierzem. Kocham żołnierkę i byłem tym, któremu los pozwolił w wielkiej wojnie światowej, gdy wielkie, olbrzymie państwa rzuciły na kartę miliony ludzi, miliardy pieniędzy, cały przepych nowoczesnej techniki, któremu los dał szczęście, żem nie miał w imieniu Polski zginąć w tym tłumie, żem wzniósł ubogi, maleńki domek żołnierza polskiego i nad nim postawił i wywiesił sztandar polski

Józef Piłsudski

 

 

W dniu 15 sierpnia obchodzimy święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., podczas wojny polsko-bolszewickiej. W ten sposób dajemy wyraz pamięci o dziejowym wydarzeniu zwanym też „Cudem nad Wisłą”. To również święto wszystkich obrońców Ojczyzny, którzy od wieków walczyli o jej niepodległość.

Dzień ten to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obchody tych dwóch świąt: religijnego i państwowego łączą obronę narodu, jego bytu społecznego z wartościami sakralnymi. Uzewnętrzniają się w słowach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Pamiętajmy o bohaterach, którzy spoczęli na polskiej ziemi, zapalmy znicze, odmówmy modlitwę przy mogiłach uczestników walk narodowowyzwoleńczych, legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach II wojny światowej, Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych.

W dniach 6-12 sierpnia drogą strzelców Józefa Piłsudskiego z Krakowa do Kielc podążają uczestnicy  50. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, upamiętniając czyn legionowy w latach I wojny światowej, który rozpoczął się na ziemi kieleckiej w sierpniu 1914 r.

Zatrzymajmy się przy mogile Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. na wileńskim froncie i jednocześnie  Grobie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej w Bodzentynie. Wspomnijmy postać Józefa Piłsudskiego, od 1935 r. Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, który 30 i 31 października 1914 r. przebywał w naszym mieście ze swoim 1.Pułkiem Piechoty Legionów Polskich.

Niech dzień ten będzie czasem refleksji o roli armii w zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Państwa Polskiego.

 

 

                                                                                             Dariusz Skiba

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

                                                                             

                                                     

                                                                           Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

                                                                                         Przewodnicząca

                                                                Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn

 

 

         

Bodzentyn Rynek Górny, 27.08.2016r. - biegi terenowo-górskie, 2 dystanse: "dyszka", półmaraton, 28.07.2016 - Świętokrzyska Liga Rowegowa, 3 dystanse: Family, Fan, Master.

PLAKAT BODZENTYN CROSS 2016  PLAKAT BODZENTYN MTB 2016

W minioną sobotę artyści ludowi z gminy Bodzentyn zaprezentowali się na X Folkloriadzie Jurajskiej zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju.

Na scenie pojawiły się Zespół Śpiewaczy "Świętokrzyskie Jodły”, Stowarzyszenie "Dąbrowa” oraz Zespół Obrzędowy "Wzdolskie Kołowrotki”.  Wszystkie zespoły nagrodzono gromkimi brawami, natomiast "Wzdolskie Kołowrotki" zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w kategorii Zespoły Obrzędowe za "Kusoki w karcmie".

W Poraju  można było podziwiać rękodzieło artystyczne i zakupić pamiątki od wystawców, którzy wzięli udział w Targach Sztuki Ludowej. Gminę Bodzentyn reprezentowały "Alebabki".

/MGCKiT

Zapraszamy na artykuł Echo Dnia: 

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/kultura/inne-wydarzenia/a/sukces-wzdolskich-kolowrotkow-z-gminy-bodzentyn-na-ogolnopolskim-konkursie,10501245/

fot. /MGCKiT

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

"Moja Gmina w obiektywie"

Celem konkursu jest ukazanie Gminy Bodzentyn przez pryzmat mieszkańców, zmian urbanistycznych i architektury. ­

Czekamy na fotografie miejsc, obok których nie można przejść obojętnie. Drodzy uczestnicy, chwyćcie zatem aparaty w ręce, rozejrzyjcie się wokół i zatrzymajcie na fotografiach to, co waszym zdaniem najpiękniejsze i warte pokazania w naszej gminie.

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 30 września 2016 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

Wołam cię, obcy człowieku
co kości odkopiesz białe:
Kiedy wystygną już boje,
szkielet mój będzie miał w ręku
sztandar ojczyzny moje

Krzysztof Kamil Baczyński

 

 

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. w ramach akcji "Burza" było największym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Stanowiło heroiczny akt przeciwko wasalizacji i sowietyzacji Polski. Do walki stanęło ok. 30 tys. Polaków. Powstańcy bili się bohatersko przez 63 dni.

Na pomoc stolicy podążały oddziały Armii Krajowej z różnych stron kraju, w tym z Kielecczyzny. Powstanie upadło wskutek przewagi sił wroga, zwalczaniu przez jednostki niemieckie i sowieckie oddziałów podążających na pomoc Warszawie, braku należytego wsparcia ze strony aliantów – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Uznali oni Polskę za sowiecką strefę wpływów. Po prawej stronie Wisły stały oddziały Armii Czerwonej, które obserwowały biernie rozwój wydarzeń i zagładę walczącej Warszawy.

Podczas walk poległo ok. 18 tys. powstańców i 200 tys. cywilów. Blisko 550 tys. mieszkańców stolicy oraz około 100 tys. osób z miejscowości podwarszawskich zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Miasto niszczone przez oddziały niemieckie legło w ruinie.

1 sierpnia 2016 r. przedstawiciele władz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz mieszkańców, dokładnie o Godzinie "W", spotkali się na Wykusie – miejscu będącym w regionie świętokrzyskim symbolem patriotyzmu i walki o niepodległość. Przy kapliczce Matki Boskiej Bolesnej złożono kwiaty, zapalono znicze. Zebrani odśpiewali pieśń do słów Andrzeja Gawrońskiego "Więc szumcie nam jodły piosenkę". Pieśń powstała 11 lipca 1943 r. w czasie uroczystej przysięgi oddziałów partyzanckich Jana Piwnika "Ponurego".

Wiązanki kwiatów złożono na mogile Ludmiły Stefanowskiej "Zjawy", przy pomnikach żołnierzy Armii Krajowej "Warszawiaków" i oddziału ochrony radiostacji Jana Kosińskiego inspektora "Jacka" – poległych na Wykusie 28 października 1943 r. Mogiły ozdobiono biało-czerwonymi kokardami.

Hołd bohaterom walk o wolność oddali: Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, radni Jolanta Moskwa, Stanisław Chrzęszczyk; Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie; przedstawiciele Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn: Urszula Oettingen, Aleksander Ponikowski, Kazimierz Wilkosz, Witold Comber. Środowisko nauczycielskie reprezentowały Panie Barbara Czernikiewicz i Aleksandra Basa ze Szkoły Podstawowej w Leśnej. W uroczystości udział wzięli również Teresa Comber, Jan Hanssen, Mirosław Oettingen, Maciej Wojtyna z Siekierna-Podmieścia.

W Bodzentynie przy pomniku obok kościoła, upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej Okręgu "Jodła", okolicznościową mowę wygłosił Burmistrz Dariusz Skiba, który podkreślił znaczenie inicjatyw miejscowej społeczności w kultywowaniu pamięci o polskich bohaterach.

Prof. Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna przypomniała przebieg Powstania Warszawskiego w aspekcie politycznym i militarnym. Maciej Wojtyna wygłosił wiersz autorstwa Andrzeja Gawrońskiego "Weteranom Ponurego". Postać autora wiersza "partyzanta –literata", żołnierza oddziału "Ponurego" przypomniał Aleksander Ponikowski.

Następnie udano się pod Grób Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej, gdzie chwilą ciszy uczczono wszystkich, którzy oddali życie w imię miłości Ojczyzny.

Papież Franciszek odwiedzając Polskę powiedział: Pamięć jest najważniejsza – w tej wielkiej historii i w tej lokalnej, w czasie świętym i w życiu codziennym. Ten wyraz pamięci okazali uczestnicy patriotycznego spotkania w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

                                                                                                                   Urszula Oettingen

 

Fot. Urszula Oettingen, Mirosław Oettingen, Archiwum MGCKiT w Bodzentynie

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego dotyczącym wygaszenia mojego mandatu oświadczam co następuje:

Uważam, że Komisarz Wyborczy dokonał błędnej interpretacji przepisów, uznając Świętokrzyski Park Narodowy za administrację rządową. Dotychczas w przepisach nie istnieje legalna definicja administracji rządowej. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 8a ust. 1) Park Narodowy to państwowa osoba prawna, a nie administracja rządowa. Ustawa o finansach publicznych wyraźnie rozróżnia organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej od innych podmiotów, w tym państwowych osób prawnych (art. 9 pkt 1). Nie można państwowej osoby prawnej zakwalifikować do administracji rządowej, gdyż nie można wyjątków interpretować rozszerzająco. W Polsce zgodnie z Konstytucją obowiązuje zasada swobody zatrudnienia, a wyjątki mogą być wprowadzone jedynie w drodze ustaw. W momencie objęcia funkcji burmistrza, wziąłem urlop bezpłatny w Świętokrzyskim Parku Narodowym na okres kadencji, tak jak dotychczas czyniło to powszechnie wielu moich kolegów samorządowców. Obecnie nie świadczę pracy dla Parku i nie pobieram wynagrodzenia.

Po konsultacji z prawnikami zamierzam złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Zostałem bowiem wybrany w demokratycznych wyborach w sposób prawidłowy na całą czteroletnią kadencję przez mieszkańców gminy, którzy powierzyli mi swoje nadzieje na poprawę ich życia. Jestem przygotowany, by uczciwie pokazać całą swoją dotychczasową ciężką pracę oraz plany na okres czteroletniej kadencji. Z tą myślą kieruję pracą całego zespołu ludzi, dzięki któremu tylko do końca tej kadencji przewidujemy pozyskać z różnych źródeł dla gminy Bodzentyn środki na kwotę ok. 80 mln złotych na; ścieżki rowerowe, budowę kanalizacji, rozbudowę dróg, infrastruktury turystycznej, termomodernizację obiektów i utworzenie nowych miejsc pracy. W mojej ocenie powołanie Komisarza do zarządzania gminą, nawet na krótki czas, przerwie ciągłość podjętych działań i zniszczy w dużym stopniu naszą wielomiesięczną, ciężką pracę. Obawiam się, że nasz wysiłek i duże pieniądze wydane na przygotowanie dokumentacji i ekspertyz wymaganych do wniosków, zostaną zmarnowane.

Jestem mocno zaniepokojony, że działania moich przeciwników politycznych wykorzystujących tzw. „kruczki prawne” mogą zmarnować bezpowrotnie szanse rozwoju gminy Bodzentyn. Jest to też ogromne zagrożenie dla demokracji na poziomie lokalnym. Decyzja tysięcy ludzi o moim wyborze może zostać przekreślona niezrozumiałą dla nich interpretacją prawną.

Oświadczam, że do czasu uprawomocnienia się postanowienia Komisarza Wyborczego poprzez decyzję Sądu Administracyjnego Burmistrz i Urząd będą pracowali normalnie.

Dziękuję za uwagę.
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Jak co roku Stowarzyszenie Wilków - Nasz Dom przy pomocy Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki zorganizowało już IV Festiwal Zupy Rybnej „Złota Rybka”.

Otwarcia festiwalu dokonali Prezes Stowarzyszenia – p. Maryla Piskulak oraz sołtys Wilkowa – p. Bogusław Wzorek, którzy przywitali wszystkich przybyłych na festiwal.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba życzył zespołom biorącym udziału w konkursie zupy rybnej samych sukcesów, a wszystkim uczestnikom dobrej zabawy.

Drużynę z gminy Masłów wspierali radni z wójtem Tomaszem Lato na czele, który również życzył wszystkim dobrej zabawy i wyraził radość z tego, że wspólnie z radnymi mogą brać udział w Festiwalu Zupy Rybnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie Wojciech Kózka złożył gorące podziękowanie dla organizatorów, w tym szczególnie podziękował prezes stowarzyszenia Wilków – Nasz Dom pani Maryli Piskulak oraz jej zastępcy pani Krystynie Jamrożek.

Kiedy drużyny gotowały zupę rybną na scenie publiczność zabawiały zespoły ludowe. Jako pierwsi wystąpili organizatorzy. Zespół Pieśni i Tańca „Wilkowianie” szybko rozbawił publiczność swoim występem. Pomimo tego, iż zespół liczy dopiero niecałe 5 lat, Wilkowanie potrafią dobrze bawić się na scenie oferując publiczności dużo uśmiechu. Po występie gospodarzy, na scenie gościli:  „Śwarne Kakonianki”, „Michniowianie”, „Dąbrowianki”, Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”, a także Stowarzyszenia „Wzdolskie Kołowrotki”, „Dąbrowa”, zespół śpiewaczy „Wolanie spod Łysicy” oraz „Furmani”.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie strzelania z łuków sportowych pod czujnym okiem prezesa „Grot – Bodzentyn” pana Dariusza Mataniny, tudzież w konkursach przygotowanych przez organizatorów, a poprowadzonych przez konferansjera imprezy na scenie.

Co prawda kapryśna pogoda nieco utrudniła dobrą zabawę krótkotrwałą ulewą, zarówno gotującym zupę na konkurs, jak i samym organizatorom oraz publiczności, jednak nie wystraszyła uczestników Festiwalu całkowicie. Zaraz po deszczu zabawa była kontynuowana, a publiczności szybko przybywało.

W tym roku osiem drużyn walczyło o miano Najlepszej Zupy Rybnej.

  1. Koło Gospodyń Wiejskich z Kakonina „Śwarne Kakonianki” z gm. Bieliny
  2. Koło Gospodyń Wiejskich z Michniowa „Michniowianki” z gm. Suchedniów
  3. Starostwo Powiatowe
  4. Stowarzyszenie Miejska Góra z gm. Bodzentyn
  5. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Leśnej „Leśnianie” z gm. Bodzentyn
  6. Koło Gospodyń Wiejskich „Florianki” z gm. Zagnańsk
  7. Zespół Dąbrowianki z gm. Masłów
  8. Stowarzyszenie rozwoju miejscowości Wola Szyczygiełkowa z gm. Bodzentyn

Ocenę potraw dokonało jury w składzie: Dariusz Skiba – burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Dariusz Kowalczyk – właściciel firmy Wędliny z Gór Świętokrzyskich oraz Dariusz Matanina – Prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Grot – Bodzentyn. Trzech panów Dariuszów oceniało smak potrawy, oryginalność, łatwość przyrządzenia, wygląd potrawy oraz ogólne wrażenia. Każdy z jurorów mógł maksymalnie dać 5 punktów w poszczególnej kategorii. Wybór najlepszej potrawy był niezwykle trudny, bowiem wszystkie zespoły spisały się na medal! Niestety jury musiało podjąć tę trudną decyzję: komu przyznać zwycięstwo. Ostatecznie po naradzie jury przyznało aż 5 wyróżnień. Na podium zaś stanęli: Na trzecim miejscu debiutująca drużyna – Stowarzyszenie Miejska Góra z gm. Bodzentyn. Na drugim miejscu stanęły Dąbrowianki z gm. Masłów. Tytuł Najlepszej Zupy Rybnej zdobyły Michniowianki z gm. Suchedniów. Nagrody ufundował coroczny główny sponsor imprezy Firma Prymat. 

Po tym jak komisja jurorów dokonała własnej oceny, każdy mógł spróbować wszystkich 8 zup i samemu przekonać się, która zupa jest najlepsza. Oczywiście zdania w tym temacie były mocno podzielone, nie mniej jednak pewno jest jedno - dobra zabawa i uśmiechy towarzyszyły wszystkim.

Członkowie Stowarzyszenia „Wilków – Nasz Dom” serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i tym, którzy przyczynili się do zorganizowania festiwalu za wsparcie i owocną współpracę. – Dziękujemy publiczności i zaproszonym gościom, którzy pomimo utrudnień pogodowych wytrwali z nami i bawili się do samego końca!

W tym roku po wielu trudach udało nam się poznać sekretne przepisy na zupy rybne wszystkich drużyn biorących udział w konkursie. A teraz zapraszamy Państwa do zapoznania się ze sprawdzonymi przepisami na najlepsze zupy rybne z Festiwalu „Złota Rybka” 2016!

I miejsce: Zupa Rybna autorstwa laureatów konkursu – Koła Gospodyń Wiejskich z Michniowa

Gotujemy wywar z ryby i z warzyw. Dodajemy paprykę z przyprawami wedle uznania. A sekret najsmaczniejszej zupy tkwi w smażonych na masełku klopsikach z ryby. Do zupy warto dodać lane kluseczki i zasmażkę z mąki. Na koniec dodajemy natkę pietruszki do smaku.

II miejsce: Zupa Rybna autorstwa „Dąbrowianek” z gm. Masłów

Trzt świeżutkie pstrągi w całości gotujemy przez 10 min na wywarze warzywnym. Następnie wyjmujemy ryby, odcinamy łby i gotujemy dalej, tak aby smak rybek wydobył się. Cebulę w kostkę razem z czosnkiem szklimy na masełku. Warzywa takie jak: marchew, seler, por, pietruszka, ziemniaki kroimy w kostkę i dusimy również na masełku. Wszystkie składniki łączymy i przyprawiamy wedle uznania. Na koniec rybkę obieramy na kawałki, które wkładamy do miseczek z zupą. Można zabielić śmietaną.

III miejsce: Zupa Rybna autorstwa Stowarzyszenia Miejska Góra z gm. Bodzentyn

Paprykę (trzy kolory), cebulkę, por, seler, pomidor, marchew kroimy część w kostkę, a część w piórka i dusimy na maśle. Podlewamy białym, wytrawnym winem, a gdy odparuje zalewamy bulionem ugotowanym na rybie. Dodajemy przyprawy według uznania. Tuż przed końcem gotowania zupy dodajemy kawałki ryby z bulionu.

Wyróżnienia:

Koło Gospodyń Wiejskich Florianki z gm. Zagnańsk

Panie zdradziły tylko ogólny przepis. Zacznijmy od składników: pstrąg, orzechy, rodzynki, koper włoski, brokuły, papryka i inne warzywa. Sekretem tej zupy jest oddanie serca, dzięki czemu radość z gotowania nada wyjątkowy aromat zupie rybnej. 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Leśnej „Leśnianie” z gm. Bodzentyn

Typowe warzywa takie jak do bulionu częściowo tylko kroimy w kostkę i gotujemy. Rybę obieramy: łby, ości, skórę wkładamy do gazy i gotujemy razem z warzywami. Filety z ryby kroimy w kostkę, obtaczamy przyprawami, mąką i smażymy na rozgrzanym oleju. Warzywa które są w całości wyjmujemy i dodajemy do usmażonej rybki, podlewamy wywarem z grzybków (ale tylko prawdziwków), a następnie dodajemy zacierkę. Jako alternatywę gospodynie polecają kaszę lub dodanie przecieru pomidorowego. Na koniec przyprawiamy zupkę według naszych własnych upodobań kulinarnych i nie zapominamy o zielenince.

Zupa Rybna według przepisu drużyny ze Starostwa Powiatowego

Drużyna przygotowała przepis na zupę rybną ze świeżego łososia, nie mniej jednak miejmy nadzieję, iż pstrąg również się sprawdzi. Paprykę, cebulę, posiekany czosnek, utartą marchew i pietruszkę  podsmażamy na oleju, a następnie  zalewamy bulionem warzywnym. Wlewamy przecier pomidorowy i przyprawiamy. Pokrojony filet w kostkę dodajemy do gotującej się zupy. Tuż przed podaniem dodajemy świeżą natkę pietruszki.

Zupa Rybna po Nasemu – autorstwa Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

Pokrojoną cebule i por smażymy. Dodajemy pieczarki i dusimy przez 10 min. Zalewamy bulionem warzywnym, dodajemy przyprawy, marchew, seler i czosnek. Następnie wkładamy rybę owiniętą w gazę i gotujemy. Dodajemy sos boloński i możemy zagęścić zupę mąką. Doprawiamy zupkę do smaku przyprawami oraz sokiem z cytryny. Dodajemy makaron ryżowy nitki. Na koniec można posypać świeżą natką pietruszki oraz parmezanem.

Zupa Rybna autorstwa Pań z Kołoa Gospodyń Wiejskich z Kakonina „Śwarne Kakonianki” z gm. Bieliny

Panie polecają rybę na zupę najpierw upiec z warzywami i przyprawach wedle uznania. Nie wolno zapomnieć o cebuli, śmietanie, pomidorach, koprze włoskim, kolendrze i ziemniakach pokrojonych w kostkę. Na samym końcu gotowania zupy wrzucamy upieczoną rybę z warzywami.

Zachęcamy Państwa do zabaw kulinarnych z zaprezentowanymi powyżej przepisami zup rybnych.

 

/EŚ

 

Szanowni Rolnicy, lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech