Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

 

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

Celem inicjatorów przedsięwzięcia jest odbudowa harcerstwa na terenie miasta i gminy Bodzentyn, pokazanie dzieciom i młodzieży dobrych zasad spędzania wolnego czasu, zwrócenie uwagi na wartości kształtujące młodych ludzi jako dobrych obywateli, Polaków; nauka współżycia społecznego, poszanowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego.

W szeregach tej patriotycznej organizacji można przeżyć wspaniałą przygodę, nauczyć się radzić w trudnych sytuacjach, to szkoła przyjaźni, pomocy innym ludziom, kształtowania osobowości.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad 100 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Jego misją jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Wychowanie w ZHP opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie.

Warto przypomnieć podstawowe zasady Prawa Harcerskiego:

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Zapraszamy dzieci i młodzież uczącą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Bodzentyn do zapisywania się do ZHP. Każdy może tu znaleźć swoje miejsce w grupach członkowskich: zuchy wiek 6-9 lat, harcerki i harcerze 10-13 lat, harcerki i harcerze starsi 13-16 lat, wędrowniczki i wędrownicy 16-21 lat, instruktorki i instruktorzy od 16 lat po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego.

Osoby chętne do zapisania się do organizacji mogą zgłaszać się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych na zebranie, które planujemy zorganizować na początku listopada 2016 r. Wtedy przedstawimy Państwu dokładnie zasady działania organizacji, zastępów i drużyn, opowiemy czego można się nauczyć w trakcie harcerskich zbiórek, spotkań, ognisk, wycieczek i rajdów. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Chorągwi Kieleckiej ZHP. O dokładnej dacie zbiórki naborowej powiadomimy w późniejszym terminie.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego
i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn

Marcin Sikorski

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, iż w związku z planowanymi w terminie 31.10.2016 – 30.11.2016 naborami wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć:

 • I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej
 • I.II.2 Rozwój działalności gospodarczej
 • I.III.5 Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące  walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

w październiku 2016 roku w każdej z gmin z obszaru działania LGD (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock) odbędą się spotkania informacyjno – konsultacyjne z potencjalnymi beneficjentami.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane możliwością pozyskania środków finansowych z Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Konsultacje będą ponadto szansą wyjaśnienia wielu wątpliwości pojawiających się w momencie wypełniania wniosku.

Wkrótce podamy szczegółowy harmonogram spotkań.

Lucyna Micek

logo FE Program Regionalny rgb 1woj swEU EFS rgb 1

Ruszyła rekrutacja uczniów i nauczycieli do I edycji projektu pt. „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn” realizowanego przez Fundację Centrum Europy Lokalnej w partnerstwie z Gminą Bodzentyn.

Projekt „Klucz do lepszej edukacji – wsparcie szkół podstawowych w gminie Bodzentyn” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Podziałanie 8.3.2. Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych. Okres realizacji projektu - od 1.09.2016 r. do 30.06.2018 r. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój nauczania opartego o eksperyment i narzędzia TIK wśród 180 U (81K i 99M) czterech szkół podstawowych dla których Gmina Bodzentyn jest organem prowadzącym, poprzez odbycie zajęć matematycznych, językowych, ICT i umiejętności uczenia się oraz przez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez 12 N(10K i 2M) w zakresie stosowania technologii informacyjnych na lekcjach.

Do projektu zakwalifikowano te szkoły podstawowe, których uczniowie uzyskali wyniki z egzaminów zewnętrznych szóstoklasistów w 2015 r. na poziomie niższym niż średnia dla województwa świętokrzyskiego:

 • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi (adres: Psary Stara Wieś 59a, 26-010 Bodzentyn)
 • Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej (adres: Wola Szczygiełkowa 63, 26-006 Nowa Słupia)
 • Szkoła Podstawowa im. A. Wacińskiego w Bodzentynie adres: ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn)
 • Szkoła Podstawowa im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym adres: Stara Wieś 28, 26-010 Bodzentyn)

Do I edycji realizacji projektu zostanie zrekrutowanych 85 uczennic i uczniów z klas IV – VI w tym: 10 osób z SP w Psarach Starej Wsi, 10 osób z SP w Woli Szczygiełkowej, 40 osób z SP w Bodzentynie oraz 25 osób z SP we Wzdole Rządowym. Wszyscy uczniowie i uczennice otrzymają wsparcie w zakresie zajęć dodatkowych:

 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego – 30 h
 • Warsztaty „Uczę się kreatywnie” – 24 h
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe – 2 h
 • Zajęcia z matematyki metodą eksperymentu - 30 h
 • Warsztaty „Matematyka w Kosmosie” – 16 h
 • Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Dodatkowo 40 uczniów i uczennic weźmie udział w certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne kursie podnoszącym kompetencje komputerowe ECDL BASE + moduł „Współpraca online”.

Formularze zgłoszeniowe do projektu w formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej Wnioskodawcy (www.fundacja-cel.pl) , Partnera (www.bodzentyn.pl) oraz na stronach www poszczególnych szkół. Wersję papierową formularzy zgłoszeniowych można pobrać oraz złożyć: w biurze projektu – siedziba Fundacji Centrum Europy Lokalnej (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 35B w Kielcach, w sekretariacie Urzędu Gminy Bodzentyn (ul. Suchedniowska 3, 26-010) oraz w sekretariatach szkół.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie również 12 nauczycieli matematyki i języka angielskiego ze wszystkich 4 szkół biorących udział w projekcie. Podwyższą oni swoje kwalifikacje poprzez odbycie kursu „e-Nauczciel”.

Rekrutacja trwa do 7.10.2016 r.

Formularz zgłoszeniowy ucznia do projektu

Formularz zgłoszeniowy nauczyciela do projektu

 

 

 

Uwaga! Termin składania zgłoszeń do konkursu fotograficznego został przesunięty do 31 października 2016 r.

Konkurs 31

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego obchodzimy 27 września. Święto uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r. przypomina datę 27 września 1939 r., kiedy w okupowanej przez Niemców Warszawie powstała konspiracyjna organizacja wojskowa Służba Zwycięstwu Polski. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego – tajnej struktury polityczno-wojskowej w ogarniętej wojną Europie.

W listopadzie 1939 r. Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w lutym 1942 r. w Armię Krajową. Była to siła zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego. 

Polskie Państwo Podziemne funkcjonowało w latach 1939-1945. Kierowane było przez władze polskie na uchodźstwie oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Stanowiło system władz państwowych, działających w imieniu Rzeczypospolitej, w czasie okupowania jej terytorium przez Niemcy i Związek Sowiecki.

W Kielcach 25 września 2016 r. uczczono 77. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Po uroczystej mszy świętej w bazylice katedralnej uczestnicy obchodów przemaszerowali pod Pomnik Armii Krajowej na skwerze Stefana Żeromskiego. Tutaj przybyłych przywitał Dionizy Krawczyński ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”. Historię powstania i działalności Polskiego Państwa Podziemnego przedstawił dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej. Następnie odczytano Apel Poległych. Po salwie honorowej, pod pomnikiem złożono kwiaty i wieńce.

Patriotyczne uroczystości są zawsze okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla utrwalania wiedzy o polskiej przeszłości. Wśród pięciu osób odznaczonych Medalem „Pro Patria”, za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, znalazła się dr hab. Urszula Oettingen prof. UJK. Medale „Pro Patria” przyznane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył wyróżnionym Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Prof. Urszula Oettingen mieszkanka Siekierna-Podmieścia jest historykiem, od wielu lat działa w zakresie ochrony dóbr kultury, miejsc pamięci narodowej i popularyzacji dziejów ojczystych w regionie świętokrzyskim. Od kilku lat prowadzi patriotyczną działalność na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn jako Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna oraz Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn.

Dzień Podziemnego Państwa Polskiego jest kolejnym ważnym świętem w rocznicowym kalendarzu historycznym. Przypomina o początku polskiej drogi do odzyskania niepodległości po wrześniowej agresji Niemiec na Polskę w 1939 r. 

Elżbieta Firlet

Fot. Mirosław Oettingen

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że opracowany na zlecenie Gminy Bodzentyn projekt dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn” (PGN), został zweryfikowany pozytywnie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

PGN jest w trakcie analizy pod kątem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn” jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

W dokumencie zawarto charakterystykę stanu istniejącego, identyfikację obszarów problemowych, analizę scenariuszy rozwiązań dla wyznaczonych kierunków działań. Ponadto dokument zawiera zaplanowane działania ograniczające zużycie energii i redukujące emisję dwutlenku węgla.

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn” zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW) w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bodzentyn wyniósł 29 450 zł z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach wyniosło 26 505 zł.

wfos

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

To nie był przypadek, że zawodnicy i zawodniczki ULKS „Jodła” Bodzentyn zajęli II miejsce w Bydgoszczy na Ogólnopolskich Zawodach Ligi Obrony Kraju w Dwuboju Obronnym. Potwierdzili to na Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego, które odbyły się na strzelnicy w Pilczycy w dniu 24 września 2016 roku, zajmując wszystkie medalowe miejsca.

Reprezentacja naszej szkoły, a zarazem klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn to:

DZIEWCZĘTA

Bodzentyn I
(Anna Pankowska, Edyta Niewczas, Joanna Jankowicz)                                                                                                                         

Bodzentyn II
(Paula Kłusek, Zuzanna Sikora, Weronika Lodzińska)

Bodzentyn III
(Maja Sikora, Wiktoria Świerczyńska, Marlena Ciulęba)

 

CHŁOPCY

Bodzentyn I
(Adam Pocheć, Ernest Niemaszewski, Norbert Grudzień)                                                                                                              

Bodzentyn II
(Szymon Marzec, Jakub Mazurkiewicz, Piotr Kwiatek)

Bodzentyn III
(Mateusz Kiczor, Kacper Zygadlewicz, Filip Rzadkowski)

Wyniki Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego przedstawiają się następująco:

Marszobieg bojowy indywidualnie:

Dziewczęta:

I miejsce Anna Pankowska, II miejsce Edyta Niewczas, III miejsce Paula Kłusek, IV miejsce Maja Sikora, VI miejsce Joanna Jankowicz, VII miejsce Zuzanna Sikora, VIII miejsce Weronika Lodzińska, XIV miejsce Wiktoria Świerczyńska.

Chłopcy:

I miejsce Ernest Niemaszewski, II miejsce Norbert Grudzień, III miejsce Adam Pocheć, IV miejsce Szymon Marzec, V miejsce Mateusz Kiczor, VI miejsce Piotr Kwiatek, VII miejsce Kacper Zygadlewicz, VIII miejsce Filip Rzadkowski, IX miejsce Jakub Mazurkiewicz.

Marszobieg bojowy drużynowo:

Dziewczęta:                                                            Chłopcy:

I miejsce Bodzentyn I                                           I miejsce Bodzentyn I
II miejsce Bodzentyn II                                        II miejsce Bodzentyn II
III miejsce Bodzentyn III                                     III miejsce Bodzentyn III     

Pojedynek strzelecki:                                                                                            

 Dziewczęta:                                                            Chłopcy:

II miejsce Bodzentyn II                                          I miejsce Bodzentyn I
III miejsce Bodzentyn I                                         III miejsce Bodzentyn II
V miejsce Bodzentyn III                                        V miejsce Bodzentyn III  

Klasyfikacja generalna zawodów

I miejsce Bodzentyn I
II miejsce Bodzentyn II    
III miejsce Bodzentyn III                                     

Opiekunami i zarazem trenerami są nauczyciele wychowania fizycznego Marcin Lesisz i Magdalena Tusień - Kuzka.

/Marcin Lesisz

Na Orliku w Bodzentynie, w niedzielę 25 września 2016 roku, odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Bodzentyn, w którym wzięło udział sześć zespołów z naszej gminy. Około 50 osób w wieku od 16 do 35 lat zmierzyło się na murawie. Każdy zespół rozegrał mecz trwający 13 minut. 

Organizatorami turnieju był Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz portal e-Bodzentyn.pl. Zwycięskie zespoły odebrały puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. Dodatkowo puchar "Dla Najlepszego Bramkarza za udział w Turnieju o Puchar Miasta Bodzentyn" otrzymał Daniel Biskup, a puchar "Dla Najlepszego Zawodnika za udział w Turnieju o Puchar Miasta Bodzentyn" dostał Szymon Michta. Obaj Panowie  stanowili część zwycięskiej drużyny e-Bodzentyn.

Serdecznie dziękujemy za udział i wspólną zabawę. Jako organizatorzy mamy nadzieję, że ten ciekawy i jakże udany turniej zaowocuje większym zainteresowaniem zawodami tego typu na orliku. 

Za pomoc przy organizacji turnieju oraz za sędziowanie dziękujemy animatorom orlika Panu Jarosławowi Szczurkowi oraz Panu Mirosławowi Rubinkiewiczowi. 

Wyniki w grupach:

 1. Dąbrowa – Ekipa z Kolo 0:4
 2. SWiP – Górka 3:0
 3. Dąbrowa – e-Bodzentyn 0:1
 4. SWiP – Psarka Bodzentyn 2:3
 5. Ekipa z Kolo – e-Bodzentyn 3:3
 6. Górka – Psarka Bodzentyn 1:4

Tabela grupy I

Drużyna

Punkty

Bilans bramek

Ekipa z Kolo

4

7:3

e-Bodzentyn

4

4:3

Dąbrowa

0

0:5

Tabela grupy II

Drużyna

Punkty

Bilans bramek

Psarka Bodzentyn

6

7:3

SWiP

3

5:3

Górka

0

1:7

Mecz o 5. miejsce
Dąbrowa – Górka 1:2

Mecz o 3. miejsce
Ekipa z Kolo – Psarka Bodzentyn 3:1

Półfinały:
Ekipa z Kolo – SWiP 1:2
Psarka Bodzentyn – e-Bodzentyn 0:1

Finał:
SWiP – e-Bodzentyn 1:4

 

Składy drużyn:

e-Bodzentyn: Tomasz Waciński, Piotr Harabin, Daniel Biskup, Mateusz Kaleta, Łukasz Lesiowski, Szymon Michta, Grzegorz Zyguła, Piotr Ryba.

Psarka Bodzentyn: Mikołaj Lesisz, Mikołaj Dekiel, Piotr Fąfara, Kacper Michta, Mateusz Lesisz, Ernest Niemaszewski, Dominik Rubinkiewicz.

SWiP: Kamil Gryz, Michał Nowak, Grzesiek Grzegorski, Wojtek Borek, Norbert Gil, Rafał Gwardyś, Kuba Tłuszcz, Kuba Bzymek.

Górka: Robert Jędrzejczyk, Damian Jędrzejczyk, Karol Kózka, Dawid Domański, Krzysztof Kuś, Piotr Nawrot, Michał Kułaga, Konrad Biskup.

Dąbrowa: Krystian Główczyński, Dominik Główczyński, Damian Białek, Piotr Wzorek, Mateusz Nosowicz, Krzysztof Góźdź, Norbert Grudzień, Łukasz Kręcisz.

Ekipa z Kolo: Dominik Biskup, Mateusz Miziewicz, Dawid Kręcisz, Sylwester Januchta, Mateusz Wikło, Paweł Gil, Patryk Dulęba, Daniel Gil.

/e-bodzentyn

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach informuje o naborze osób bezrobotnych na kursy:

- operator obrabiarek skrawających (326h)

- monter instalacji i urządzeń sanitarnych (200h)

ZDZ

Proponowany porządek obrad

Wczoraj w sali widowiskowej MGCKiT w Bodzentynie odbyło się spotkanie poświęcone tematowi „Życie i twórczość Józefa Szermentowskiego”, którego organizatorami były Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie.  

Spotkanie rozpoczął Burmistrz MiG Bodzentyn Pan Dariusz Skiba, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych gości. Następnie Kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzentynie, Pani Marta Janicka opowiedziała o wystawie poświęconej Józefowi Szermentowskiemu. Głównym punktem programu tego spotkania był wykład Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, Pana Stefana Rachtana, który szczegółowo przypomniał jego postać. 

Jako, że Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie ogłosił rok szkolny 2016/2017 "Rokiem Szermentowskiego", na spotkaniu nie zabrakło delegacji z tej placówki oświatowej. Pan Dariusz Kasprowicz - dyrektor szkoły, wraz z przedstawicielem Starosty Kieleckiego, Panem Łukaszem Jędrochą, przedstawili plany uroczystości w bieżącym roku szkolnym.

Po zakończeniu spotkania zebrani goście odwiedzili miejsca upamiętniające sylwetkę Józefa Szermentowskiego w Bodzentynie, składając przy nich wieńce i znicze. 

W wydarzeniu wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Pan Łukasz Jędrocha – przedstawiciel  Starosty Kieleckiego, Pan Janusz Wojkowski -  Radny Powiatu Kieleckiego, Pan Marcin Sikorski  -  Dyrektor Miejsko–Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Pan Stefan Rachtan  -  Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna i Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w latach 1975 - 1991, Pan Józef Lesisz -  Dyrektor liceum w latach 1991 - 2002, Pan Michał Rachtan – Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zabytków Architektury i Sztuki Bodzentyna i Regionu Świętokrzyskiego oraz Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w latach  2002 - 2007, Pan Karol Piwko -  Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Kielcach, Pan Karol Iwan - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Bodzentynie, Janusz Wojkowski - Dyrektor Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym, Pani Edyta Bernatek - zastępca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie, Pani Danuta Kolasa - Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego”, nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz delegacje uczniów ze szkół znajdujących się w naszym mieście. 

W najbliższą niedzielę 25 września od godziny 10:00 na Orliku w Bodzentynie odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Miasta Bodzentyn organizowany przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz portal e-bodzentyn.pl. Udział w turnieju może wziąć najwyżej 8 zespołów. Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy, w których każdy zespół rozegra z innymi drużynami w grupie po jednym meczu, a następnie zostaną rozegrane półfinały oraz finał. Pierwsza grupa rozpocznie mecze o 10:00, a kolejna około 12:30. O przydziale do grup zadecyduje losowanie.

Drużyny składają się z maksymalnie 8 zawodników (6 zawodników na boisku plus 2 osoby na zmianę). Aby wziąć udział w Turnieju należy zapoznać się z regulaminem zawodów, wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do animatora Orlika. W sytuacji osób niepełnoletnich należy również wypełnić i dostarczyć podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna na udział w turnieju (do pobrania poniżej). Więcej informacji w regulaminie. Dla najlepszych drużyn oraz zawodników przewidziane są puchary. 

Regulamin

Karta zgłoszeń

Zgoda na udział w turnieju dla osób poniżej 18 lat

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzentynie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie zapraszają na spotkanie poświęcone

„Życiu i twórczości Józefa Szermentowskiego”

22 września 2016 r. o godz. 12.00 w Sali widowiskowej Centrum Kultury w Bodzentynie; Rynek Górny 11

 

W programie spotkania:

-Powitanie gości

Ÿ -Zaprezentowanie wystawy „Józef Szermentowski - życie i twórczość”– mgr Marta Janicka MGBP w Bodzentynie

Ÿ -Związki Szermentowskiego i jego rodziny z Bodzentynem – mgr Stefan Rachtan  Prezes TPB

Ÿ -Rok szkolny 2016/2017 „Rokiem Szermentowskiego” - mgr Dariusz Kasprowicz ZSP w Bodzentynie

Ÿ -Odwiedziny miejsc pamięci poświęconych Józefowi Szermentowskiemu.

Ÿ -Złożenie kwiatów na symbolicznym nagrobku Józefa Szermentowskiego.

W ramach kontynuowania przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna i Szkołę Podstawową w  Leśnej pod dyrekcją Pani Beaty Kózki projektu „Pamiętajmy o naszych bohaterach”, 16 września 2016 r. uczniowie szkoły wzięli udział w warsztatach edukacyjnych w Muzeum Narodowym w Kielcach. Zajęcia poświęcone były tradycji walk o wolność w latach I wojny światowej, a zwłaszcza postaci Józefa Piłsudskiego. Dzieci zwiedziły Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego – część Pałacu Biskupów Krakowskich, w którym w 1914 r. znajdowała się kwatera główna oddziałów strzeleckich.

Uczniowie obejrzeli tryptyk autorstwa artysty malarza Stanisława Kaczora-Batowskiego przedstawiający wkroczenie strzelców na czele z Komendantem Piłsudskim do Kielc 12 sierpnia 1914 r. Oglądano również pamiątki po Piłsudskim: mundur, popiersie, maskę pośmiertną, a także makietę Pomnika Legionów – tzw. Czwórki Legionowej. Pomnik ten znajduje się w Kielcach naprzeciwko Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Józefa Piłsudskiego (obecnie siedziba Wojewódzkiego Domu Kultury).

W trakcie zajęć plastycznych dzieci malowały postać Józefa Piłsudskiego na Kasztance – jego ulubionej klaczy.

Później zwiedzono pałac. Wczesnobarokową rezydencję oglądano z zewnątrz, mówiono o jej fundatorze biskupie Jakubie Zadziku, zwrócono uwagę na bogaty wystrój architektoniczno-malarski, wyposażenie poszczególnych sal i eksponaty, które obecnie zatraciły już swoje walory użytkowe, ale pozostały cennymi pamiątkami życia codziennego warstwy magnackiej w dawnych wiekach.

Następnie w sali na piętrze pałacu odbyły się zajęcia plastyczne: „Budujemy pałac”. Dzieci musiały uzupełnić jego wygląd, dorysowując elementy, które zapamiętały w trakcie zwiedzania.

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników muzeum, odpowiadali na pytania. Wiedzieli, że zamek w Bodzentynie został również wzniesiony z inicjatywy biskupów krakowskich wiele lat wcześniej; a w końcu października 1914 r. przebywał w Bodzentynie Józef Piłsudski na czele 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich.

Wycieczka odbyła się pod opieką nauczycieli: Anny Telki-Maciejskiej, Aleksandry Mendak, Barbary Czernikiewicz, Edyty Pożogi, Mirosława Rubinkiewicza oraz prof. Urszuli Oettingen.

Dla uczniów była to kolejna ważna lekcja historii pokazująca zabytki naszego regionu i postaci związane z walką o wolność.

                                                                                                                       Urszula Oettingen

Fot. Barbara Czernikiewicz, Urszula Oettingen

Święty Krzyż, 2 października 2016 r. godz. 12.30, wstęp wolny. W dniu przeglądu możliwość dojazdu pod Bazylikę.

plakatswkrzyz

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech