Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Dariusz Skiba, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, otrzymał w czwartek 29 czerwca 2017 r. absolutorium za wykonanie budżetu miasta i gminy za 2016 rok.

Po przyjęciu protokołu z sesji z dnia 30 maja 2017 r. i interpelacji radnych przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2016 r.

Na początku głos zabrał Burmistrz, który przypomniał wszystkie zrealizowane w 2016 roku przedsięwzięcia oraz zwrócił uwagę, iż wiele rozpoczętych działań w zeszłym roku w dalszym ciągu jest realizowanych. Podziękował również radnym i sołtysom za owocną współpracę.

Skarbnik Gminy Artur Nadolny odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bodzentyn za 2016 rok. Następnie Radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi za zeszły rok odczytała Radna Zofia Gliwa. Pozytywną opinię Regionalnej Izy Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium odczytał Skarbnik Gminy.

Po odczytaniu wszystkich niezbędnych opinii, odbyła się dyskusja na temat realizacji budżetu, po której Radni udzielili absolutorium Burmistrzowi Dariuszowi Skibie. „Za” oddało głos 12 radnych, „przeciw” – dwóch.

Prezydium oraz Radni podziękowali Burmistrzowi. Na zakończenie Burmistrz raz jeszcze podziękował wszystkim Radnym za współpracę oraz własne zdanie. Przypomniał również, że funkcję burmistrza sprawuje po raz pierwszy i może nie jest tak doświadczony jak inni, ale za to jest otwarty cały czas na potrzeby ludzkie, a swoimi działaniami stara się nie tylko rozwijać nasza gminę, ale i pomagać jej mieszkańcom.

Po udzieleniu absolutorium radni podjęli jeszcze trzy uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030 oraz zmiany uchwały Nr II/10/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 r.

 

Procedura udzielania absolutorium

Absolutorium to akceptacja wykonania budżetu udzielana przez organ kolegialny organowi wykonawczemu. Na szczeblu gminy absolutorium udziela Rada Miejska Burmistrzowi.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Burmistrz jest zobowiązany przedstawić Radzie w terminie do 31 marca następnego roku. Jednocześnie sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na temat sprawozdania.

Przedłożone Radzie Miejskiej sprawozdanie rozpatrywane jest w pierwszej kolejności przez Komisję Rewizyjną. Zgodnie z art.18a ust. ustawy o samorządzie gminnym Komisja opiniuje wykonanie budżetu oraz występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia albo nieudzielania absolutorium Burmistrzowi. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Następnie sprawozdanie rozpatrują pozostałe komisje Rady Miejskiej i wreszcie cała Rada na sesji absolutoryjnej, która winna się odbyć w terminie do 30 czerwca. W trakcie sesji, przed podjęciem uchwały, Rada Miejska zapoznaje się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tymże wniosku. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielania absolutorium, z mocy art.28a ustawy o samorządzie gminnym, jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza.

 

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Absolutorium jest instytucją służącą Radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza. Absolutorium to odrębny oraz sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu.

  • powinno odnosić się ściśle do wykonywania budżetu gminy
  • nie odnosi się do całokształtu działalności burmistrza
  • jedynie negatywna ocena wykonania budżetu umożliwia nieudzielenie absolutorium;
  • jest aktem corocznym, jednorazowym
  • udzielenie burmistrzowi absolutorium nie zwania go od odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej lub dyscyplinarnej

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech