Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech
Drukuj

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży ze Staszowa zapraszaj wszystkie grupy nieformalne oraz młode organizacje pozarządowe do składania wniosków w ramach projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych”.

Celem projektu jest finansowe wsparcie inicjatyw lokalnych poprzez przekazywanie mikrodotacji w wysokości do 5 000 zł. Projekt stanowi kontynuację działań regrantingowych wzmacniających oddolne inicjatywy lokalne realizowanych przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój na lata 2014 – 2016 na terenie województwa świętokrzyskiego.  

W ramach projektu przewidziane są dwa nabory:

I nabór prowadzony będzie w okresie 26.06-07.07.2017 r., a alokacja w ramach tego naboru wyniesie minimalne 180 000,00 zł.

II nabór prowadzony będzie we wrześniu 2017 r., a dotyczył będzie tylko tych obszarów, w których jednostki samorządu terytorialnego wyrażą gotowość do partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw lokalnych.

Schemat ścieżki dofinansowania oraz przykład montażu finansowego w ramach II naboru (plik)

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wszelkie informacje na temat możliwość uczestnictwa w projekcie oraz zasad przyznawania mikrodotacji dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz w biurach projektu (osoby do kontaktu z ramienia ww. Stowarzyszenia: Paweł Cycuła, Izabela Kieres – Gałęziowska – tel. (41) 631 04 92 wew. 22, 20, z ramienia Fundacji: Anna Bańka tel.: 798 050 904.

W projekcie zaplanowane jest wsparcie w postaci:

– wypłaty mikrodotacji na realizację inicjatyw oddolnych;
– działań szkoleniowych i animacyjnych służących wsparciu w zakresie ubiegania się i rozliczenia mikrograntów.

O mikrogranty może się ubiegać:

a) Grupa nieformalna, spełniająca następujące warunki:

– musi ją tworzyć minimum trzy osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego;
– nie może posiadać osobowości prawnej;
– członkowie grupy nieformalnej muszą zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa świętokrzyskiego.

b) Młoda organizacja pozarządowa, która musi spełniać następujące warunki:

– być wpisana do KRS nie wcześniej niż 30 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o mikrodotację;
– roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł;
– posiadać siedzibę, filę, oddział na terenie województwa świętokrzyskiego, co będzie potwierdzone wpisem w KRS;
– nie zalegać z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
– wydatki zaplanowane we wniosku o mikrodotację nie mogą być objęte podwójnym finansowaniem, to znaczy ich finansowaniem lub refundacją w ramach składanego wniosku oraz równocześnie w ramach innych środków publicznych lub innych wspólnotowych instrumentów finansowych.

c) Grupa samopomocowa, czyli dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie jest skierowane na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

– Jeśli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej i w jej skład wchodzą minimum 3 osoby, wówczas wsparcie przysługuje jej na zasadach przewidzianych w projekcie jak dla grup nieformalnych. Co ważne, działania tej grupy muszą mieścić się w sferze pożytku publicznego.
– Jeśli grupa samopomocowa posiada osobowość prawną i spełnia warunki określone dla organizacji pozarządowej, to wówczas przysługuje jej wsparcie określone na zasadach określonych w projekcie dla organizacji pozarządowej.

d) Grupę nieformalna w porozumieniu z organizacją pozarządową lub innym, posiadającym osobowość prawną, podmiotem uprawnionym do aplikowania o środki w ramach FIO,

– podmiotami uprawnionymi do aplikowania o środki w ramach FIO (a tym samym mogącym wesprzeć grupę nieformalną) są:

  1. organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, samorządy gospodarcze i wspólnoty mieszkaniowe;
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  4. spółdzielnie socjalne;
  5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

– podmiot wpierający grupę nieformalną musi posiadać siedzibę, filę, oddział na terenie województwa świętokrzyskiego.
– na podmiocie wspierającym grupę nieformalną spoczywać będzie rozliczenie mikrodotacji uzyskanej przez tą grupę na działania zaplanowane we wniosku o mikrodotację.

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin FIO

2. Instrukcja wypełnienia wniosku (wraz z kartą oceny formalno-merytorycznej)

3. Formularz wniosku wersja dla grup nieformalnych

4. Formularz wniosku wersja dla organizacji pozarządowych

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech