Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech
Drukuj

Gmina Bodzentyn otrzymała w dniu 23.04.2017r. refundację wydatków poniesionych w związku z projektem „Przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023”. Kwota w wysokości 32.814,00 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W odpowiedzi na konkurs zorganizowany w ubiegłym roku przez Województwo Świętokrzyskie oraz Ministerstwo Rozwoju, na który wpłynęło 76 wniosków, po ocenie merytorycznej wniosek Gminy Bodzentyn znalazł się na 16-tym miejscu (http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/rewitalizacja/item/567-ogloszenie-listy-projektow-ktore-uzyskaly-dofinansowanie-w-ramach-konkursu-dotacji-na-opracowanie-lub-aktualizacje-programow-rewitalizacji?start=10).

„Program Rewitalizacji Gminy Bodzentyn na lata 2016-2023” został ostatnio uzupełniony w związku z oceną przeprowadzoną przez Urząd Marszałkowski. Po przyjęciu dokumentu uchwałą Rady Miejskiej w kwietniu br., Program uzyskał akceptację pod kątem jego zgodności z warunkami określonymi w „Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” i posiada wszystkie elementy i cechy wskazane w w/w Wytycznych. W uzupełnieniu Programu wytypowano obszar zdegradowany. Wyznacznikiem były tu kwestie społeczne, tj. koncentracja negatywnych zjawisk społecznych jak: duża liczba osób korzystających z różnych form pomocy M-GOPS, tendencje demograficzne poszczególnych sołectw, stopa bezrobocia, osoby wykluczone społecznie. Za obszar zdegradowany uznano te sołectwa, gdzie występowały min. 3 wymienione powyżej negatywne zjawiska społeczne oraz dodatkowo negatywne czynniki gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne i środowiskowe. Spośród sołectw, które zostały określone jako obszar zdegradowany, wybrano obszar do rewitalizacji. Zgodnie z Wytycznymi obszar rewitalizacji nie może stanowić więcej niż 20% powierzchni gminy oraz nie może go zamieszkiwać więcej niż 30% mieszkańców danej gminy. Podobszarami rewitalizacji wskazano miasto Bodzentyn oraz sołectwo Psary - Stara Wieś.

Co oznacza w praktyce wyznaczenie tych miejscowości do rewitalizacji?  Przy naborach wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w niektórych działaniach (np. Działanie 4.4: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego”, Działanie 7.4: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Działanie 3.3: „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej”) są przyznawane dodatkowe punkty przy ocenie merytorycznej, jeśli projekt jest realizowany na obszarze objętym Programem Rewitalizacji. Projekty typowo rewitalizacyjne (dotyczące przebudowy, adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych) będą realizowane w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, gdzie nabór wniosków dla gmin ma być ogłoszony w III kwartale br. W ramach tego działania wsparcie znajdą przedsięwzięcia dot. miejscowości będących centrami gmin /zgodnie z zapisami SZOOP RPOWŚ 2014-2020 „za centrum gminy uznaje się miejscowość, gdzie znajduje się centrum administracyjne gminy (siedziba urzędu gminy)”/. Tak więc wniosek do Działania 6.5 może zostać złożony dla zamierzeń inwestycyjnych planowanych do realizacji tylko w Bodzentynie.

Nieobjęcie Programem Rewitalizacji innych miejscowości nie oznacza, że w pozostałych sołectwach zaprzestane będą jakiekolwiek inwestycje unijne. Przykładem może być tu Św. Katarzyna i Wilków, gdzie Gmina podpisała pre-umowy na dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, czy też budowę ścieżki rowerowej położonej wzdłuż drogi wojewódzkiej na terenie sołectwa Św. Katarzyna i Podgórze. Doposażona będzie również szkoła we Wzdole Rządowym i wyremontowana jej część sportowa. W ramach środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przebudowywane są drogi gminne m.in. w Śniadce, Orzechówce, łącznik Wiącka-Wzdół Rządowy, droga na Kapkazach czy Kopciowcu.

W trakcie oceny są wnioski złożone na termomodernizację budynków użyteczności publicznej m.in. szkoły w Psarach i Wzdole, ośrodków zdrowia we Wzdole, Św. Katarzynie i Bodzentynie oraz wniosek dotyczący budowy eko-pawilonu i ścieżki rowerowej w Wilkowie.

JG

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech