Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech
Drukuj

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości
(cel szczegółowy II i Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III
(bez projektów grantowych) oraz Kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” (Lokalne kryteria wyboru grantobiorców).

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 maja 2017 o godzinie 14.00 w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (ul. Partyzantów 3).

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 7/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 oraz Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” nr 9/12/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2022 do wniosku dotyczącego zmiany kryteriów należy załączyć:

 1.    propozycje zmiany kryteriów, które:
 2.    posiadają metodologię wyliczania,
 3.    są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości interpretacyjnych,
 4.    posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;
 5.  uzasadnienie każdego proponowanego kryterium.
 6.    zestawienie uwag do proponowanych kryteriów ze wskazaniem imienia i nazwiska
  lub nazwy zgłaszającego.

Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi programów finansujących RLKS kryteria wyboru operacji powinny być:

 1. niedyskryminujące,
 2. przejrzyste,
 3. powiązane z diagnozą obszaru,
 4. bezpośrednio przyczyniające się do wyboru operacji, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,
 5. mierzalne, a w przypadku kryteriów jakościowych powinny zawierać szczegółowy opis podejścia do ich oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia; w przypadku kryteriów mierzalnych należy jasno określić wymogi konieczne do uzyskania danej liczby punktów nie tylko w odniesieniu do maksymalnej wartości; w przypadku kryteriów jakościowych konieczne jest wymaganie od każdego członka pisemnego uzasadnienia przyznanej liczby punktów,
 6. kryteria posiadają dodatkowe opisy/definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości,
 7. dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum – maksimum,

oraz zgodnie z EFRROW premiowane przez LGD będą operacje spełniające w szczególności jedno lub kilka z wymienionych kryteriów:

 1. generujące nowe miejsca pracy,
 2. innowacyjne,
 3. przewidujące zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu,
 4. realizowane przez podmioty zakładające działalność, której podstawę będą stanowiły lokalne produkty rolne (lokalny produkt rolny – wytwarzany na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju),
 5. ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze względu na dostęp
  do rynku pracy, określonych w LSR.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w spotkaniu i włączenie się w proces zmiany kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 na terenie gmin: Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock (obszar działania LGD).

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach celu szczegółowego I i III (bez projektów grantowych)

Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech