Ogłoszenie o naborze nr 1/2022 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej

- logootypy_lsr_2014_2020.jpg

Stowarzyszenie

„Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”

działające na terenie gmin:
Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock

Ogłasza nabór nr 1/2022 wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

  • Przedsięwzięcia I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Termin naboru wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19 kwietnia do 4 maja 2022 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 4 maja 2022 roku o godzinie 12.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu w oryginale i dwóch kopiach, przy czym jedna kopia, po potwierdzeniu złożenia, zwracana jest Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami skompletowanymi zgodnie z informacją o załącznikach (sekcja B.IV) Wniosku o przyznanie pomocy w skoroszycie/segregatorze – w sposób uniemożliwiający jego dekompletację. Wersję elektroniczną wniosku należy dołączyć do każdego egzemplarza wniosku,

Forma wsparcia:

Formą wsparcia jest ryczałt (premia). Wysokość pomocy na jedną operację wynosi 60 000,00 złotych.

Zakres tematyczny operacji:

W ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Warunki udzielenia wsparcia:

O wsparcie może się ubiegać osoba fizyczna – spełniająca warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków  i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z późń. zm.).

Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:

Kryteria wyboru operacji wskazane zostały w Lokalnych kryteriach wyboru w zakresie rozwoju przedsiębiorczości stanowiących załącznik  nr 9 do Regulaminu naboru.

Minimum punktacji niezbędnej do uzyskania pozytywnej oceny operacji – 8 pkt.

Rodzaj zakładanego do osiągnięcia wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

Przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnienie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, obowiązujących przepisach prawa, strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność oraz Regulaminie naboru. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Procedury wyboru, która stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu naboru.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami - Sekcja B.IV. wniosku o przyznanie pomocy - INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, potwierdzające, iż osoba bezrobotna pozostaje w tym rejestrze łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych (jeśli dotyczy),

 − zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej do 29 roku życia (jeśli dotyczy), − zaświadczenie z Urzędu Gminy/ Urzędu Miasta i Gminy potwierdzające czas i miejsce zameldowania wnioskodawcy na obszarze LSR i/lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania podatkowego w miejscu zamieszkania za deklarowany okres zamieszkania  na obszarze LSR  (jeśli dotyczy),

−  orzeczenie osoby niepełnosprawnej o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

− zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku potwierdzające, że wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej lub zaświadczenie o nadanym numerze NIP,

− dokument  potwierdzający  posiadanie  doświadczenia  i/  lub  kwalifikacji  zgodnych z zakresem planowanej podstawowej działalności opisanej w biznesplanie (zaświadczenie, certyfikat, dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, uczelni, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, świadectwo pracy, świadectwo ukończenia kursu zawodowego lub oświadczenie w przypadku utworzenia miejsca pracy izatrudnieniu pracownika) (jeśli dotyczy),

− oświadczenie o braku konieczności wydania decyzji środowiskowej dla danego rodzaju przedsięwzięcia – Załącznik nr 10,

−  oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy dla osoby innej niż wnioskodawca (jeśli dotyczy) – Załącznik nr 11.

Wskazanie limitu środków w ramach ogłoszonego naboru:

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru z Przedsięwzięcia I.II.1 Uruchamianie działalności gospodarczej wynosi 303 481,77 euro, co przy kursie indykatywnym 1€ = 4,0000 zł odpowiada kwocie  1 213 927,08  zł.

Lokalna Strategia Rozwoju, wzór wniosku o udzielenie wsparcia, formularz o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia  dostępne są na stronie internetowej: Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry” www.wokollysejgory.pl.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (41) 26 08 153 od poniedziałku do piątku, od godziny 800 do 1500.

Załączniki:

- Regulamin naboru nr 1/2022 wraz z załącznikami

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o przyznanie pomocy

   Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy – Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Załącznik nr 2 Wzór Biznesplanu

   Załącznik do Biznesplanu – Tabele finansowe

   Załącznik do Biznesplanu - Informacje pomocnicze przy wypełniania Biznesplanu

Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 4 Wzór umowy o przyznaniu pomocy

   Załącznik nr 1 do umowy o przyznaniu pomocy - Biznesplan

   Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy - wykaz działek ewidencyjnych

   Załącznik nr 3 do umowy o przyznaniu pomocy - Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/ Informacja         po realizacji  operacji

   Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy – Oświadczenie o wyrażeniu zagody na zawarcie umowy

   Załącznik nr 5 do umowy - Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej                     małżeńskiej rozdzielności majątkowej

   Załącznik nr 6 do umowy - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność

   Załącznik nr 1 do wniosku o płatność – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

   Załącznik nr 2 do wniosku o płatność – Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej

   Załącznik nr 3 do wniosku o płatność – Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (przykładowy wzór)

   Załącznik nr 4 do wniosku o płatność – Informacja  pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji           biznesplanu

Załącznik nr 6 Procedura wyboru i oceny operacji

Załącznik nr 7 Karta weryfikacji formalnej wniosku

   Załącznik nr 1 Karty weryfikacji formalnej wniosku - Załącznik nr do wytycznych

Załącznik nr 8 Regulamin Pracy Rady

Załącznik nr 9 Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości (cel szczegółowy II)

Załącznik nr 10 Oświadczenie o braku konieczności wydania decyzji środowiskowej dla danego rodzaju przedsięwzięcia (operacji)

Załącznik nr 11 Oświadczenie o utworzeniu miejsca pracy dla osoby innej niż wnioskodawca

Załącznik nr 12 Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

 

Terminy spotkań: www.wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=87&menu=87&dzialy=87&akcja=artykul&artykul=3162

 
Lucyna Micek
 
 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA