Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiacach styczeń i luty 2022 r. wydał 22 zarządzenia.

Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.
 • Zarządzenie Nr 2/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w roku 2022 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2022 roku przez organizację pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020., poz. 1057 z póź. zm.).
 • Zarządzenie Nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej w konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych, a także do przekazywania informacji.
 • Zarządzenie Nr 6/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także do przekazywania informacji.
 • Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn do przeprowadzenia głosowania na projekty zgłoszone w ramach ,,Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn" na 2022 rok oraz określenia jej trybu pracy i zadań.
 • Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 11/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie 35/2020 z dnia 06.05.2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwarty konkursie na realizację zadań publicznych w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 13/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.
 • Zarządzenie Nr 14/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienie pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie dodatku osłonowego oraz do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, a także do przekazywania informacji.
 • Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 21 lutego 2022 r. wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Zarządzenie Nr 18/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Bodzentyn w 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 19/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/ wspieranie w roku 2022 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2020., poz. 1057 ze zm.).
 • Zarządzenie Nr 20/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 22/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Z dokładną treścią zarządzeń, podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w miesiacu styczeń i luty 2022 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podjętych w 2022 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2022_r

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA