Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w 2021 r. wydał 105 zarządzeń.

Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia:

 • Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego.
 • Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w 2021 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego oraz wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
 • Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej, wskazanych przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Bodzentyn w 2021 roku.  
 • Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury wydawania decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
 • Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia regulaminu wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie dla zamówień o wartości do 130 000,00 zł netto, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).
 • Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w 2021 roku zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia 5/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Gminie Bodzentyn w 2021 r."
 • Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez Kierowników jednostek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 – 2022.
 • Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 lutego 2021 r. Wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników UMiG w Bodzentynie w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 4 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie za 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 4 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie za 2020 rok.
 • Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
 • Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze do spraw administracyjno-organizacyjnych oraz powołania Komisji Konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 
 • Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Bodzentyn dla samorządowych instytucji kultury.
 • Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Śniadka.
 • Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 maja 2021 r. w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzanie/wspieranie w roku 2021 zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2020., poz. 1057).
 • Zarządzenie Nr 40/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 42/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 07 czerwca 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.
 • Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji kąpielisk.
 • Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 21 czerwca 2021 r. o powołaniu komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji.
 • Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 38/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 50/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 05 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 39/2021 z dnia 31 maja 2021 r. Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania: ,,Działalność na rzecz poszerzenia ofert kulturalnej oraz stworzenia możliwości uczestnictwa w kulturze" oraz ,,Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn w tym wypoczynku".
 • Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 06 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 6 lipca 2021 r. - Wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert - działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz możliwości uczestnictwa w kulturze - działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynku.
 • Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 55/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej.
 • Zarządzenie Nr 57/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 58/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Zarządzenie Nr 59/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa.
 • Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Akcji Promocyjnej.
 • Zarządzenie Nr 64/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 66/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 03 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 67/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Podgórze.
 • Zarządzenie Nr 68/2021 Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021.
 • Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy za 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
 • Zarządzenie Nr 72/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 22 października 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2019 z dnia 21.01.2019 dot. powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 25 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji okresowej wszystkich składników aktywów i pasywów.
 • Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 76/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 78/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu budżetu gminy Bodzentyn na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022-2047.
 • Zarządzenie Nr 79/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad jej pracy oraz wynagrodzenia ekspertów z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. 
 • Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 01 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 84/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko do spraw administracyjno-organizacyjnych i obsługi sekretariatu Burmistrza w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 85/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 02 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 03 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 87/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 07 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 89/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego propozycję projektów do realizowania w ramach "Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn na 2022r.".
 • Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w zamian za święto przypadające w sobotę 01 stycznia 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania i oceny systemu kontroli zarządczej w UMiG w Bodzentynie i jednostkach organizacyjnych Gminy Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 93/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 94/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 95/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Bodzentyn.
 • Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.
 • Zarządzenie Nr 98/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczania relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
 • Zarządzenie Nr 99/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej.
 • Zarządzenie Nr 100/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zamówienia publiczne pn. ,,Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy osób drugich w codziennym funkcjonowaniu w miejscu zamieszkania na terenie gminy Bodzentyn w okresie od 01.01.2022 do 31 grudnia 2022 r."
 • Zarządzenie Nr 101/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym.
 • Zarządzenie Nr 102/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Zarządzenie Nr 103/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. brakowania druków ścisłego zarachowania, wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 104/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie z siedzibą w Bodzentynie.
 • Zarządzenie Nr 105/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości.

Z dokładną treścią zarządzeń, podjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w 2021 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podjętych w 2021 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2021_r/0

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA