Celem programu ,,Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Do chwili obecnej od stycznia bieżącego roku z ww. programu skorzystało już 106 mieszkańców Gminy Bodzentyn.

Rodzaje wspieranych przedsięwzięć:

- wymiana, montaż oraz zakup nowego źródła ciepła (m.in. kocioł na węgiel - możliwość dofinansowania tylko do końca 2021 r., kocioł na pellet drzewny, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, pompa ciepła powietrze/woda, pompa ciepła powietrze/powietrze, gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej),

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Zaświadczenia o dochodach są wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

W przypadku mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn zaświadczenia wydawane są w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26– 010 Bodzentyn, tel. 41 311 50 10, wew. 20.

 

Wydawane zaświadczenia są potwierdzeniem przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie do wymienionych wyżej inwestycji. Stanowią niezbędny załącznik do wniosku o podwyższoną dotację. Żądając wydania zaświadczenia, osoba fizyczna składa oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub Wojewódzki Fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania. Urząd Miasta i Gminy informuje, że w tut. urzędzie w pokoju nr 16 w każdy wtorek można uzyskać pomoc w zakresie poprawnego wypełniania wniosków. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Po wypełnieniu, wniosek jest rozpatrywany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Gospodarstwo domowe tworzą:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawcy oraz członków jej gospodarstwa domowego:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres miejsca zamieszkania;

4) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada.

Opierając się na obowiązujących nowych zasadach w programie „Czyste Powietrze”, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1564 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 2189 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł).

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła – pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje mikroinstalację fotowoltaiczną). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA