Obszar Gór Świętokrzyskich został wskazany w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ obowiązującej na mocy Uchwały Nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. W jego granicach znajdują się gminy o szczególnym znaczeniu dla rozwoju różnych form turystyki, związanych z walorami przyrodniczokrajobrazowymi oraz kulturowymi. Stąd też gminy określone w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ rozpoczęły współpracę w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie (OSI GŚ). W związku z powyższym w dniu 23 kwietnia 2021 r. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich uchwałą nr XII/44/2021 określił zasady współpracy gmin wchodzących w skład OSI GŚ dotyczące Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Góry Świętokrzyskie.

Strategia Rozwoju OSI GŚ będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój tego obszaru oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

W związku z powyższym trwa proces opracowania diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami obszaru oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju OSI Góry Świętokrzyskie.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym OSI GŚ i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 12.12.2021 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w biurze Związku Gmin Gór Świętokrzyskich przy ul. Partyzantów 17 w Bielinach, pok. nr 6 w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania ponadlokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.

Więcej informacji: [LINK]

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA