W latach II wojny światowej Góry Świętokrzyskie stały się miejscem działania oddziałów Armii Krajowej dowodzonych przez Jana Piwnika ps. Ponury” i Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt”. Tym przedwojennym oficerom Wojska Polskiego i później Armii Krajowej była poświęcona uroczystość, która odbyła się 27 listopada w Bodzentynie.

W uroczystości uczestniczyli Agata Wojtyszek – Poseł na Sejm RP, Krzysztof Słoń – Senator RP, ppłk Sławomir Machniewicz – Zastępca Dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. cc. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ps. „Nurt”, Cecylia Radoń - Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Leszek Bukowski – z Delegatury IPN w Kielcach,  podinsp. Jacek Grudzień Zastępca Komendanta Miejskiej Policji w Kielcach jako przedstawiciel Policji Świętokrzyskiej, której patronem od 1991 r. jest  Jan Piwnik „Ponury”, Anna Skibińska – Wiceprezes Okręgu Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt”, Ppłk Mirosław Wolski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach,  Wiesława Rutkowska – Dyrektor Archiwum Państwowego w Kielcach wspólnie z Beatą Białek pracownikiem archiwum, Maria Domańska-Nogajczyk reprezentująca Bibliotekę Uniwersytecką w Kielcach, podinsp. Zbigniew Skrzypczyk Komendant Policji w Bodzentynie.

Władze Miasta i Gminy Bodzentyn reprezentował Sekretarz Wojciech Furmanek i Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie z Przewodniczącą Teresą Bzymek w liczbie 13 osób. Obecni byli prof. Urszula Oettingen – Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, Marcin Sikorski  Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, dr Justyna Staszewska z Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Delegatem Nadleśnictwa Suchedniów był Sekretarz Paweł Graba. Miejscową kadrę nauczycielską reprezentowali: Bożena Pożoga – Dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie z pocztem sztandarowym, Grażyna Miernik – Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Woli Szczygiełkowej, nauczyciel historii Piotr Kita jako przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lesnej-Starej Wsi i Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym z pocztem sztandarowym. Grupę „Skarżyscy Patrioci” reprezentował Krzysztof Brzeziński, który przybył z proporcem.

Przybyli licznie druhowie ZHP z Gminy Bodzentyn pod opieką drużynowych Ingi i Jana Świderskich. Obecne były poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych w Bodzentynie, Psarach, Wzdole i Sieradowicach, członkowie Uniwersytetu III Wieku w Bodzentynie, wśród nich Witold Comber Przewodniczący Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego, Teresa Comber, Jadwiga Bogacka, Wiesława Koprowska, Maria Lasota; pochodzący z Bodzentyna Karol Piwko kielecki bankowiec, Danuta Skrzeczyna sołtys wsi Sieradowice, Janusz Maciejski Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica – Sabat”, rodziny żołnierzy Armii Krajowej, mieszkańcy. Pan Aleksander Ponikowski z Bodzentyna przybył na uroczystość z polską flagą, pragnąc wyrazić w ten sposób swój szacunek dla wartości, które reprezentowali bohaterscy dowódcy.

Przy obelisku wartę pełnił poczet Okręgu Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej „Ponury” – „Nurt” ze sztandarem Zgrupowań Partyzanckich AK „Ponury”. To wierna kopia sztandaru, wykonanego w lipcu 1943 r. Oryginał został oficjalnie przekazany do klasztoru oo. Paulinów na Jasnej Górze w 1977 r.  Duplikat sztandaru przechowywany jest w klasztorze oo. Cystersów w Wąchocku i  wystawiany w poczcie sztandarowym.

Uroczystość rozpoczęła się odegraniem Hymnu Państwowego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP w Bodzentynie. Po przywitaniu gości przez Sekretarza Wojciecha Furmanka nastąpiły okolicznościowe przemówienia, wygłoszone przez Agatę Wojtyszek, Krzysztofa Słonia, Cecylię Radoń i prof. Urszulę Oettingen, podczas których przypomniano dzieje życia i walki „Ponurego” i „Nurta”. Podkreślano znaczenie pamięci o  postaciach, które zapisały się w historii ziemi bodzentyńskiej, regionu świętokrzyskiego i Polski.  List od por. Teresy Staniek Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odczytała druhna hm. Anna Skibińska.  

Sekretarz Miasta Wojciech Furmanek  przypomniał działania mające na celu upamiętnienie osoby „Ponurego” i „Nurta” w ciągu ostatnich kilku lat.

W dniu 14 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Bodzentynie podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowych Obywateli Miasta Bodzentyn płk. Janowi Piwnikowi  ps. „Ponury” i mjr. Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt”. Wniosek o nadanie tytułu dla „Ponurego” złożyły dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i mgr Danuta Kolasa Dyrektorka Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w listopadzie 2018 r., zaś wniosek dla „Nurta” prof. Urszula Oettingen wiosną 2019 r. Uchwałą Rady Miejskiej 30 stycznia 2020 r. nadano rondu w Bodzentynie imię Żołnierzy „Ponurego” i „Nurta”. Z wnioskiem o nadanie takiej nazwy wystąpili Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba i prof. Urszula Oettingen. W 2021 r. inicjatorami upamiętnienia Jana Piwnika ps. „Ponury” i Eugeniusza Kaszyńskiego ps. „Nurt” poprzez wykonanie trwałego miejsca pamięci w Bodzentynie byli Burmistrz Dariusz Skiba i dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen. Tablicę ufundował Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie zaś głaz na którym ją umieszczono Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn.

Po przemówieniach dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy i przecięcia wstęgi. Ksiądz Grzegorz Sęk poświęcił pomnik i odmówił modlitwę za dowódców. Orkiestra odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego Marsz I Brygady. Pod tablicą delegacje złożyły kwiaty i zapalono znicze.

Patriotyczna uroczystość była wyrazem hołdu i pamięci o dwóch niezłomnych oficerach, dla których najważniejsza była wolna Ojczyzna – Polska!

                                                                                                                                                                  Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

                                                                                                                                                                                      Prezes

                                                                                                                                                            Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot. Ewa Kita

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA