Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników sądowych,  Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Bodzentynie z wnioskiem
o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

- do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – ogółem 1, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1;

- do Sądu Rejonowego w Starachowicach – ogółem 1.

Ustawa o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. – Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693), do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty,
a które powinny być opatrzone datą mnie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 im 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba , której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3 (Biuro Rady Miejskiej
pok. Nr 10) w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.15 – 15.15. 

Karty zgłoszeń oraz potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie:  http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/ oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miejskiej - tel. (41)3115-010, w.29.

Odbiór karty zgłoszenia wraz z dokumentami kandydatów, którzy nie zostali wybrani na ławników.

Kartę wraz z dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w wyżej wskazanym terminie, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Natomiast koszty Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

   Przewodnicząca Rady Miejskiej

            /-/ Teresa Bzymek

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko nieu postępowanie o przestępstwo ścigne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej

Wzór listy poparcia

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech