Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

Rada Miejska w Bodzentynie podczas poniedziałkowej sesji jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Dariuszowi Skibie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwko i nikt z Radnych nie wstrzymał się od głosu. Trzech Radnych było nieobecnych.

W związku z tym ważnym wydarzeniem, na sesji nie zabrakło podziękowań i gratulacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Zygadlewicz pogratulował i podziękował Burmistrzowi. Dodatkowo podziękowania złożył Zastępcy Burmistrza - Andrzejowi Jarosińskiemu, Sekretarzowi – Wojciechowi Furmankowi oraz Skarbnikowi – Arturowi Nadolnemu, zaraz po odczytaniu wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kózka po uchwaleniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium podkreślił, że na poniedziałkowej sesji co prawda jest mowa o realizacji budżetu tylko za rok ubiegły, to jednak jest on wynikiem działania ostatnich lat.  - Naprawdę podjęliśmy się ogromnego wyzwania, żeby tą naszą gminę pokazać z jak najlepszej strony. Żeby pokazać, że można zrobić to, co wydawało się przez całe lata niemożliwe do wykonania. Proszę Państwa – da się, i pokazaliśmy to wszyscy, tutaj przez cztery lata, pomimo różnicy zdań. Ważne, że zrobiliśmy ogromną robotę, że nasza gmina na przestrzeni tych lat, zmieniła się bardzo, i że zmierza w jeszcze lepszym kierunku – skomentował.

Przewodniczący RM pogratulował wszystkim za wspaniałe efekty pracy. Podziękował i pogratulował również Burmistrzowi i Sołtysom, którzy ciężko pracują i męczą się po to, by poprawić byt swoich mieszkańców. Dziękował również Radnym za wsparcie w działaniach. Wyraził jednak ubolewanie, że inwestor z zewnątrz, który miał rozwijać turystykę, podziękował i odszedł po ordynarnych kłamstwach i pomówieniach. Przypomniał również podobną sytuację z firmą zajmującą się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Jak mówił: - Tym sposobem kilkadziesiąt miejsc pracy i ogromne podatki przeszły do innych gmin.  

Radna Jadwiga Dulęba również zabrała głos: - Chciałam podziękować, mimo iż zostałam uznana za opozycję. We Wzdołach wiele się zadziało. Dziękuję przede wszystkim za kanały, które niebawem będą. Ludzie bardzo się cieszą z tego powodu. Dziękuję za drogi, które powstały u nas. I dziękuję za to, że o co bym się nie zwróciła, to zawsze jesteście do dyspozycji. Nigdy nie odmówicie. Myślę, że więcej się dzieje teraz, a w tej kadencji udało się dużo zrobić.- Na zakończenie życzyła sukcesów oraz podziękowała Radzie Miejskiej za pozytywne głosowanie, podkreślając drogę do Huciska.

Burmistrz podziękował pracownikom: - Dziękuję wszystkim pracownikom Gminy, którzy wykonali kawał dobrej roboty i którzy starają się na co dzień wykonywać tę pracę rzetelnie, podpierając się prawnymi aspektami, żeby środki unijne były pozyskiwane w jak największym stopniu. Jakość pisanych przez nas wniosków jest bardzo wysoka.- Dodatkowo Burmistrz podziękował wszystkim kierownikom jednostek podległych samorządowi.

Udzielone przez Radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez gminę Bodzentyn.

Ubiegłoroczne wydatki wyniosły ponad 48,6 mln zł, co stanowiło 94,19% zakładanego plany, zaś dochody wyniosły 46 598 638,58, co stanowi 97,37% zakładanego planu.

Przychód Gminy wyniósł ponad 3,3 mln zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł ponad 17,8 mln zł, z czego zadłużenia z tytułu kredytów to 14,8 mln oraz papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona: 3,08 mln.

Podczas sesji dodatkowo Przewodniczący Rady Miejskiej wraz Burmistrzem złożyli list gratulacyjny dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen w związku z przyznaniem Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski 2017”.

Ponadto Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach:

  • zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2047,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
  • wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie utworzenia Sieradowickego Parku Krajobrazowego,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny (zachowanie płynności finansowej) do projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014 – 2020,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny do projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014 – 2020,
  • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”,
  • sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018.
  • przekazania w formie darowizny samochodu osobowego Opel Astra Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z. o. o.
  • sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

 

Więcej o absolutorium:

Komisja rewizyjna, w której skład wchodzi pięciu radnych: Jan Zygadlewicz, Józef Kołomański, Zofia Gliwa, Jerzy Tofil i Ryszard Tusień, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawozdaniach z wykonania budżetu, a także informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 4 Radnych, nikt nie był przeciwny, Radny Józef Kołomański wstrzymał się od głosowania.

Komisja rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń do realizacji poszczególnych zadań i przedstawionych sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrza, zgodnie z prawem podlegał zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie go zaopiniowała.

Następnie pozostałe komisje Rady Miejskiej (Planowania Budżetu i Mienia Komunalnego; Zdrowia, Oświaty i Kultury; Promocji i Turystyki; Rolnictwa i Spraw Samorządowych) również pozytywnie zaopiniowały sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Podczas sesji absolutoryjnej, która zgodnie z prawem musi zostać podjęta najpóźniej do 30 czerwca, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech