W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej imienia Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie odbył się XII Gminny Konkurs Recytatorski pod tytułem „Wiersze Poetów z Doliny Wilkowskiej”.
W tym roku w konkursie wzięło udział trzynaścioro dzieci z klas trzecich szkół podstawowych. Każda szkoła z terenu naszej gminy miała swoich reprezentantów. Dzieci mogły wybrać jeden wiersz spośród twórczości poetów ludowych pochodzących z Doliny Wilkowskiej, tj. Marii Cedro - Biskupowej, Jana Cedro, Rozalii i Wojciecha Grzegorczyków oraz Katarzyny Zaborowskiej.

W skład tegorocznego jury weszli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba, Przedstawiciele rodzin Patronów - Teresa Grzegorczyk i Maria Borycka oraz  Dyrektor szkoły Ewa Orzechowska.

Każdy uczestnik konkursu  włożył dużo pracy i starań, by jego występ był niezapomniany.

Wybór laureatów konkursu recytatorskiego okazał się niezwykle trudny. Dzieci były wspaniale przygotowane i pięknie recytowały swoje wiersze podkreślając jednocześnie cechy świętokrzyskiej gwary, a także prezentując swoje zdolności.

Przy ocenie jury zwracali uwagę przede wszystkim na stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawne i płynne recytowanie, interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce   Wiktoria Januchta (SP Bodzentyn)

II miejsce Karolina Zielińska (SP Wola Szczygiełkowa)

III miejsce Lena Adamczyk (SP Wzdół Rządowy)


Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Kornelia Raczyńska (SP Święta Katarzyna)

Agata Koniarska (SP Wola Szczygiełkowa)

Burmistrz serdecznie gratuluje wszystkich uczestnikom Gminnego Konkursu Recytatorskiego, a nauczycielom dziękuje za pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu dzieci.

We środę 18 kwietnia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozstrzygnął kolejny konkurs rewitalizacyjny. Na ogłoszony konkurs wpłynęło aż 62 wnioski, z czego dofinansowanie otrzymało tylko 26 najwyżej ocenionych wniosków, w tym Gminy Bodzentyn.

Projekt przewiduje działania mające na celu aktywizację społeczną poprzez utworzenie miejsc integrujących mieszkańców, zwiększenie potencjału gospodarczego i turystyczno-kulturalnego miasta Bodzentyn, a także poprawę bezpieczeństwa. - Najważniejszym atutem dofinansowanego projektu jest jego komplementarność z innymi już zrealizowanym przez Gminę projektami przyczyniającymi się do wzrostu estetyki przestrzeni publicznej, ale również tymi, które Gmina obecnie realizuje, jak choćby rewitalizacja wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu biskupów Krakowskich w ramach projektu „Śladami kultury benedyktyńskiej”, na który Gmina Bodzentyn uzyskała ponad 6 mln dofinansowania – komentuje Dariusz Skiba, burmistrz miasta i gminy Bodzentyn.

Działania ujęte w projekcie przewidują zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji poprzez remont i odmulenie Stawów Biskupich, budowę kładki oraz wykonanie ścieżki edukacyjnej. W ramach zwiększania dostępu do infrastruktury rekreacyjnej zaplanowano budowę placu zabaw oraz altanę w centrum miasta. Kolejnym ważnym elementem będzie budowa amfiteatru oraz przebudowa i termomodernizacja budynku przeznaczonego do na działalność kulturalno-społeczną, a także doposażenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie w przenośne kramy, namioty i sprzęt nagłośnieniowy. Rewitalizacja miasta nie mogłaby się obyć bez poprawy poziomu bezpieczeństwa poprzez przebudowę ulicy Langiewicza, Kościelnej, a także budowy chodnika przy ul. Wolności, bodowy parkingu obok kościoła parafialnego oraz montażu monitoringu. Dodatkowo na ul. Langiewicza odbędzie się wymiana wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej, a także zaplanowano przebudowę „małej targowicy” celem zwiększenia potencjału gospodarczego.

Wartość całego projektu wynosi 5 538 279,74 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu Państwa wynosi 4 266 632,16 zł. Wkład własny gminy wyniesie 1 271 647,58 zł. Całkowite zakończenie projektu przewidywane jest na rok 2021.

 

Biuro Powiatowe ARiMR w Kielcach w ostatnim tygodniu kwietnia w ramach pomocy technicznej w elektronicznym wypełnianiu wniosku obszarowego na 2018 rok eWniosekPlus będzie czynne:

15 kwietnia w prawie letnim słońcu, na Rynku Górnym w Bodzentynie odbył się Bodzentyński Kiermasz Wiosenny. Wydarzenie to  miało na celu prezentację regionalnych potraw, których przepisy będą umieszczone w wydawnictwie pt. „Świętokrzyskie smaki”. I tak oto siedem zespołów zaprezentowało swoje propozycje kulinarne.

14 kwietnia 2018 roku w Brzozie, w województwie łódzkim, zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Guliwer” uczestniczyli w Turnieju w Mini Zapasach Dziewcząt i Chłopców w stylu klasycznym i w zapasach kobiet. W punktacji drużynowej nasz Klub wywalczył I miejsce.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że Staropolska Izba Przeysłowo-Handlowa jako Beneficjent Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe) w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zapraszają do udziału w Projekcie „Samozatrudnienie w OSI – Obszarze Strategicznej Interwencji”.

 W niedzielę, 15 kwietnia na Orliku we Wzdole Rządowym odbył się bieg charytatywny pod hasłem „Biegniemy dla Mikołaja”, którego celem była zbiórka środków finansowych przeznaczonych na leczenie 7-letniego mieszkańca naszej Gminy walczącego ze złośliwym nowotworem.

Wszystkich uczestników przywitał organizator wydarzenia - Michał Mędak, prezes Stowarzyszenia „Łączymy Serca, spełniamy marzenia”, a w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy - Marcin Sikorski, dyrektor MGCKiT. W sumie na starcie stanęło blisko 40 biegaczy, których zadaniem było przebiegnięcie dystansu niecałych 4 kilometrów, bez pomiaru czasowego. Start zlokalizowany został obok pobliskiej apteki, natomiast zakończenie biegu miało miejsce na Orliku.

Najlepszym biegaczom w dwóch kategoriach mężczyzn i kobiet, zostały wręczone puchary ufundowane przez Burmistrza Bodzentyna Dariusza Skibę, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali od organizatora pamiątkowe medale.

Nie tylko biegacze wspierali Mikołaja, na wydarzenie przybyło wiele osób wyrażając tym samym pomoc naszemu krajanowi. W trakcie wydarzenia przygotowano dla uczestników kiełbaski z grilla, słodkie poczęstunki przygotowane przez Panie ze Stowarzyszenia Świętokrzyskie Tkaczki, a także strzelanie plastikowymi kuleczkami z replik pistoletów (ASG).

Niesamowita atmosfera, piękna pogoda, dodatkowe atrakcje, a przede wszystkim czas poświęcony na ważny cel sprawiły, że wszyscy wrócili uśmiechnięci i dumni z uczestnictwa w tak pięknym przedsięwzięciu.

Wszystkim zaangażowanym w organizację tego wspaniałego wydarzenia, jak również uczestnikom oraz darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną Mikołajowi pomoc. W sumie udało się zebrać 1422.01 zł.

Osoby, które nie mogły wziąć udziału w imprezie, a chcą pomóc Mikołajowi, mogą dokonać wpłaty na konto Fundacji Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba” na numer konta: 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374 tytułem: „1371 pomoc dla Mikołaja Miernika”.

 

Fot. /e-bodzetyn

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje,  że w dniu

17 kwietnia 2018 r. (wtorek)
o godz. 1800 (I termin),
 
godz. 1830   (II termin)

w Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym

odbędzie się zebranie mieszkańców

SOŁECTWA WZDÓŁ - KOLONIA

w sprawie przeprowadzenia ponownych wyborów Sołtysa w związku z rezygnacją z funkcji dotychczasowego sołtysa

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
  a) stwierdzenie prawomocności,
  b) dokonanie wyboru protokolanta zebrania,
  c) zatwierdzenie porządku zebrania.
 2. Wybory Sołtysa:
  a) zapoznanie z treścią Statutu Sołectwa i zasadami wyboru sołtysa,
  b) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
  c) dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
  d) przeprowadzenie głosowania,
  e) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z wyboru sołtysa.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie zebrania.                                                                                   

                                                                                  Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

                                                                                                  /-/ Dariusz Skiba

Ogłoszenie o wyborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w konkursie nr RPSW.08.03.02-IZ.00-26-177/18

Ogłoszenie

Gmina Bodzentyn podpisała dzisiaj umowę na dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilków, łączącej Krajno Zagórze z Wilkowem. To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla samych mieszkańców Gminy Bodzentyn, ale również dla turystów.

Już niebawem kierujący z Wilkowa do Krajna Zagórze pojadą nowo przebudowaną drogą o łącznej długości 582,20 mb i szerokoś

Od kilku tygodni trwają prace drogowe ogromnej inwestycji, która realizowana jest na terenie Gminy Bodzentyn. Przebudowane zostaną odcinki dwóch krzyżujących się dróg wojewódzkich, Podgórze - Bodzentyn nr 752 i Bodzentyn - Dąbrowa Górna nr 751. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i rondo. Rozpoczęto również prace przy budowie kanalizacji deszczowej, która także jest niezbędnym elementem całej modernizacji. Wykonawcą inwestycji jest firma BUDROMOST. Koszt inwestycji to ponad 21 milionów złotych.

11 kwietnia w środę gościł u nas dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski oraz przedstawiciele firmy BUDROMOST, którzy wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą osobiście sprawdzali jak przebiega rozpoczęta inwestycja.

Nowymi odcinkami dróg kierowcy pojadą w 2019 roku.  

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba serdecznie zaprasza pełnoletnie osoby niepełnosprawne oraz rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na spotkanie, które odbędzie się: 18 kwietnia 2018 r. (środa) o godzinie 18:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie.

Celem kolejnego spotkania będzie opracowanie wspólnej strategii wsparcia i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin ze strony Gminy Bodzentyn.

Spotkanie poprowadzi Pan Tomasz Porwet z Towarzystwa Sportowego „Sokół” Kielce.

Prosimy o przekazanie powyższej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Bieg charytatywny  „Biegniemy dla Mikołaja!”

15 kwietnia 2018 r.

Zapisy: od 11:00

Start biegu: 14:00

Wzdół Rządowy, obok Orlika

Serdecznie zapraszamy 15 kwietnia (niedziela)

na Kiermasz Wiosenny 

Rynek Górny w Bodzentynie

Start: 15:00

  

  

W słoneczne, niedzielne popołudnie na boisku przy ul. Wolności odbył się mecz 22. kolejki IV ligi świętokrzyska pomiędzy zespołami Łysica Bodzentyn, a Zdrój Busko Zdrój.

W 74' minucie bramkę strzelił Dariusz Kowalski. 

Gratulujemy wygranego meczu.

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS