27 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczęła się XV Sesja Rady Miasta Bodzentyn, częścią jej obrad było udzielenie wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Rada Miejska według nowych przepisów podczas głosowania większością głosów, udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszowi Skibie. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Zarówno za udzieleniem wotum zaufania jak i absolutorium głosowało 11 Radnych, nikt nie był przeciwko, 2 Radnych wstrzymało się od głosu, 1 Radny był nie obecny.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Bzymek wraz z wiceprzewodniczącymi oraz przedstawiciele sołtysów wręczyli kwiaty oraz pogratulowali i podziękowali Burmistrzowi.

Po uchwaleniu obu uchwał Burmistrz podziękował radnym i sołtysom za dowód uznania i zaufania.

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn została podpisana w obecności Pana Dariusza Skiby – Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bodzentyn, a Firmą ,,HYDROEL” – Zakład Wiertniczo – Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda na „Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska wraz z remontem istniejącej studni na SUW Suchedniowska”.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z przebudową drogi wojewódzkiej oraz modernizacją odcinka sieci wodociągowej w dniu 27.06.2019 r. od godz. 9:00 do godz. 13:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości PODGÓRZE oraz BODZENTYN ul. Podgórska i ul. Miejska.

Zastępczy punkt poboru wody zlokalizowany będzie na oczyszczalni ścieków w Bodzentynie ul. Opatowska 26 A.

OGŁOSZENIE

Rozpoczęła się kolejna edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”. Wyróżnienie jest hołdem dla Marka Kotańskiego – założyciela ruchu czystych serc, twórcy Monaru i Markotu. Nagroda jest przyznawana dla instytucji, organizacji pozarządowych, osób fizycznych. Wśród kryteriów nagradzania są m.in. zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży.

Regulamin przyznawania nagrody „czyste serce

Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie nagrody,

Załącznik nr 2 - oświadczenie kandydata do nagrody

0001 1

„JEST W DUSZY POLSKIEJ UKRYTY ZAKĄTEK, GDZIE BŁYSZCZĄ CICHE LAT UMARŁYCH CIENIE. LEŻY TAM KAMIEŃ GROBOWYCH PAMIĄTEK, A POD KAMIENIEM KRWAWI SIĘ WSPOMNIENIE."

Słowa te są mottem uroczystości, która miała miejsce 9 czerwca 2019 r. w 76. rocznicę pacyfikacji mieszkańców Psar Podlesia.

        Dnia 29 maja 1943 r. hitlerowcy rozstrzelali 8 mieszkańców Psar Podlesia, którzy zostali oskarżeni o udzielanie pomocy partyzantom. Ciała ofiar złożono we wspólnej mogile na skraju wsi. Dziś w tym miejscu znajduje się pomnik upamiętniający to tragiczne wydarzenie.

         Jak co roku mieszkańcy Psar wraz z władzami gminnymi i samorządowymi oraz nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego spotkali się przy pomniku, aby przywołać pamięć tamtych dni. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem ks. proboszcza Czesława Stępaka. Następnie uczniowie przedstawili program artystyczny oraz apel poległych, po którym delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem. Na zakończenie głos zabrali pani dyrektor Barbara Świetlik, pan burmistrz Dariusz Skiba oraz pani profesor Urszula Oettingen.

        Dziękujemy pocztowi sztandarowemu Szkoły Podstawowej w Psarach Starej Wsi, sołtysom i radnym, nauczycielom i uczniom, wszystkim mieszkańcom Psar oraz zaproszonym  gościom za przybycie.

SP Psary St. Wieś

Fot. SP Psary St. Wieś

Zapraszamy na XXXVI Dni Bodzentyna 6 lipca 2019 r.(sobota) od godz.12:00

7 lipca 2019 r. (niedziela) od godz.14:00, Uroczyste Otwarcie XXXVI Dni Bodzentyna godz. 17:00

 

Plakat Dni Bodzentyna v5

ZAPRASZAMY na FESTYN RODZINNY „ W ZDROWYM STYLU” w CELINACH, 30 czerwca 2019 r. godz.14:00

 

Celiny

Zapraszamy na I Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych CACIB w Bodzentynie 30 czerwca 2019 r. godz. 9:00 – 16:00

plakat 2019 06 10

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Górno serdecznie zaprasza na  podsumowanie projektu pt. ”Śladami pamięci w Gminie Górno” Ścieżka historyczno - przyrodniczo- edukacyjna Krajno - Bęczków – Leszczyny, które odbędzie się w dniu 29 czerwca (sobota) 2019r.

SLADAMI PAMIECI plakat A3 druk.jpgmaxwidth1280maxheight897.5 1 1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o. o. informuje, że w dniu 26.06.2019 r. od godz. 8:00 do godz. 20:00 wystąpią przerwy w dostawie wody dla mieszkańców miejscowości Podgórze oraz Bodzentyn ul. Podgórska i ul. Miejska.

 0001 1

Proponowany porządek obrad

 

 Gmina Bodzentyn realizuje projekt pn. „Klub Seniora dla mieszkańców gminy Bodzentyn”

Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1.Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt skierowany jest do 30 mieszkańców Gminy Bodzentyn w wieku poprodukcyjnym 60+, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niesamodzielności w codziennym funkcjonowaniu spowodowanej różnymi dysfunkcjami zdrowotnymi, którzy wymagają wsparcia w różnych aspektach życia codziennego, nie mogący skorzystać ze wsparcia innych placówek pobytu dziennego. Klub Seniora mieszczący się w świetlicy wiejskiej w Celinach będzie otwarty w dni robocze przez 6 godzin od 9 do 15. Korzystanie z usług świadczonych przez klub jest nieodpłatne dla uczestników z dochodami poniżej 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej dla pozostałych uczestników przewidziano częściową odpłatność (3zł dziennie pokrycie kosztów usług asystenckich). Projekt trwa przez 36 miesięcy.

W ramach projektu zapewniamy:

 • Serwis kawowy wraz ze słodkim poczęstunkiem,
 • Zwrot kosztów dojazdu dla 15 osób spoza miejscowości Celiny.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

Zadanie 1 Doposażenie Klubu Seniora oraz aranżacja ogrodu

W ramach powyższego zadania Klub Seniora zostanie doposażony m.in. w  następujące sprzęty oraz urządzenia: ekspres do kawy, zmywarka, warnik, zestawy sztućców, zastawę stołową, drobne przyrządy kuchenne, sprzęt radiowy, komputery/laptopy wraz drukarką, doposażenie szatni (wieszaki, szafa ubraniowa). Niezbędnymi elementami służącymi do doposażenia sali gimnastycznej będzie zakup: materaca gimnastycznego, wagi, drabinki gimnastycznej, rotorów kończyn górnych i dolnych, zestawu pierwszej pomocy oraz lamp solarnych do naświetleń.

Zadanie 2 Funkcjonowanie Klubu Seniora

W ramach zadania zaplanowana następujące działania:

I PORADNICTWO PRAWNE 60 h- zwiększenie wiedzy w zakresie prawa konsumenckiego, spadkowego, zdrowotnego, rodzinnego, opiekuńczego, prawa i przywileje niepełnosprawnych.

II ZAJĘCIA Z KOMPETENCJI CYFROWYCH (15h/mies.x36 m-cy=540h) w zakresie:

 1. podstawy obsługi komputera,
 2. obywatel w wirtualnym świecie - nauka korzystania z serwisu obywatel.gov.pl

Zdobycie kompetencji cyfrowych umożliwi Seniorom załatwianie formalności urzędowych, bankowych, zakupy, naukę online, dostęp do informacji, kultury, komunikację z innymi ludźmi co jest istotne zwłaszcza u osób z niepełnosprawnością ruchową.

III ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO - zajęcia o różnorodnej tematyce rozwijające indywidualne zainteresowania, prowadzone przez animatora czasu wolnego (80h/miesiąc):

1) dyskusyjny klub filmowy,
2) kółko plastyczne i rękodzielnicze,
3) kółko kulinarne,
4) treningi pamięci (szachy, brydż, krzyżówki, sudoku),
5) kącik prasowy (prasa codzienna i tematyczna).

IV DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA - organizacja wspólnych inicjatyw:

1) Dzień Babci i Dziadka,
2) Dzień Kobiet-warsztaty podnoszące samoocenę (porady kosmetyczki/stylistki),
3) śniadanie wielkanocne,
4) majówka w plenerze,
5) pożegnanie lata,
6) zabawa Andrzejkowa,,
7) wigilia i kolędowanie,
8) wyjazdy na spektakle do teatru i koncerty (minimum 2 wyjazdy/rok).

Zadanie 3 Promocja, edukacja zdrowotna i profilaktyka dla osób starszych

W projekcie położono nacisk na profilaktykę i promocję zdrowia mającą na celu przedłużenie samodzielności i sprawności fizycznej osób starszych. W związku ze specyfiką grupy docelowej zaplanowano realizację następujących zadań:

 1. Zajęcia z fizjoterapeutą -poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej poprzez szereg zajęć ruchowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób starszych. Zajęcia grupowe z fizjoterapeutą (2gr x 8 h/mies. x 36mcy = 576h). W zajęciach z fizjoterapeutą zostaną wykorzystane urządzenia oraz sprzęt rehabilitacyjny zaplanowany do zakupienia w zadaniu 1.
 2. Edukacja zdrowotna - wykłady:
 3. a) Profilaktyka chorób układu krążenia i nowotworów (spotkania z członkiniami Klubu Amazonki (2h) oraz Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami prostaty (2h);
 4. b) Upadki przyczyny, konsekwencje i zapobieganie (2h);
 5. c) Zajęcia z technologiem żywienia/dietetykiem (2h x 12spotkań =24h) d) Medycyna naturalna i jej tajniki - spotkanie z propagatorami zdrowego stylu życia (2 x 2spotkania=4h),
 6. e) podstawy pierwszej pomocy przedmedycznej w najczęstszych schorzeniach wieku podeszłego (2h x 6spotkań=12h)-zajęcia wraz z pokazem na fantomie i aktywnym udziałem osób starszych.
 7. Cykl wyjazdów na Baseny Mineralne do Solca Zdroju - Balneoterapia (4wyjazdy/rok=12 wyjazdów).

 

Zasady rekrutacji do projektu:

Rekrutacja odbywa się dwustopniowo na podstawie kryteriów dostępu, czyli możliwości udziału w projekcie oraz kryteriów premiujących na podstawie, których Beneficjent projektu zostanie umieszczony na liście rankingowej. Kryteria przedstawiamy poniżej:

KRYTERIA DOSTĘPU (1pkt-spełnia/0 pkt.- nie spełnia) - miejsce zamieszkania – gmina Bodzentyn, -wiek poprodukcyjny dla kobiet 60+ dla mężczyzn 65+.

KRYTERIA PREMIUJĄCE

Wielokrotne wykluczenie społeczne – 15pkt

Osoby niepełnosprawne – 10pkt

Osoby samotne – 5pkt.

Osoby z dochodami poniżej 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - 5 pkt.

Przyznanie kryteriów premiujących nastąpi po przeprowadzeniu indywidualnej analizy każdego uczestnika, jego sytuacji zdrowotnej i rodzinnej. Gmina zapewni zindywidualizowane wsparcie dla każdego uczestnika.

W przypadku większej liczby chętnych niż zakładana spełniających kryteria rekrutacji, stworzona będzie lista rezerwowa wykorzystana w przypadku rezygnacji uczestnika z listy podstawowej.

Grupa uczestników zostanie wyłoniona w wyniku ankiety rekrutacyjnej. Za etap rekrutacji odpowiadać będzie Komisja Rekrutacyjna w skład, której wchodzić będzie Kierownik Projektu oraz pracownicy socjalni, których zadaniem będzie rekrutacja uczestników projektu wedle określonych kryteriów.

Rekrutacja trwa do 26 lipca 2019 r.

 

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2

 

Środki wspólnotowe i budżet państwa 694 508,00 zł

Projekt ogółem 750 938,00 zł

(wkład własny nierzeczowy) 54 000,00 zł

Środki prywatne 2 430,00 zł

 

 

 

III miejsce dla Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie w Buskich Spotkaniach z Folklorem. To już kolejny raz gdy zespół zajmuje czołowe miejsce w tym przeglądzie.
Ogłoszenie wyników po wcześniejszych przeglądach w Ciekotach i Busku Zdroju miało miejsce w Kielcach na uroczystym rozdaniu nagród w Parku miejski im. Stanisława Staszica.
Gratulacje, życzymy dalszych sukcesów w promocji naszej gminy i działalności zespołu.
/MGCCKiT/

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podpisał umowę na zadanie  pn. „Budowa szaletu publicznego wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w msc. Święta Katarzyna”.

 

Nieznośne, czerwcowe upały i przechodzące burze napawały wielkimi obawami organizatorów Festynu Rodzinnego w Woli Szczygiełkowej. Podobnie jak w poprzednich latach, festyn organizowany był w ramach projektu „Śladami tradycji i kultury ludowej..” realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa z dotacją Urzędu Gminy Bodzentyn oraz przy współpracy z Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS