W dniu, 27 lutego br. w sali Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczono promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na prawie 53 miliony złotych. Promesy wręczał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński przedstawicielom świętokrzyskich samorządów.

Ministerstwo przyznało dla 46 samorządów powiatowych i gmin województwa świętokrzyskiego promesy na łączną kwotę 52 872 000 zł. Pieniądze te przeznaczone zostaną na wykonanie 160 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Wśród zaproszonych gości był również Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba który odebrał z rąk wiceministra Jarosława Zielińskiego promesę na kwotę 598.000 złotych. Gmina Bodzentyn jest wśród 5 gmin z powiatu kieleckiego która otrzymała wsparcie.Dzięki rządowemu wsparciu zostanie wyremontowane dwa odcinki dróg gminnych:

 1. Remont drogi gminnej Śniadka Parcele – Śniadka Trzecia, nr działki 119, 0 + 000 do 1+ 200,
 2. Remont drogi gminnej Śniadka Parcele, nr działki 118, od 0 + 000 do 0 + 210

Rada Miejska w Bodzentynie na sesji w dniu 27 lutego 2019 roku, przyjęła uchwałę Nr VIII/58/2019 w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru sołtysa Sołectwa Dąbrowa Górna.

W związku z powyższym informuję, że zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa Dąbrowa Górna odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku,  godz. 17.00 (I termin), 17.30 (II termin) w Dąbrowie Górnej (posesja Nr 46).

1. Otwarcie zebrania.
a) stwierdzenie prawomocności,
b) dokonanie wyboru protokolanta zebrania,
c) zatwierdzenie porządku zebrania.

2. Wybór sołtysa.
a) zapoznanie z treścią Statutu Sołectwa i zasadami wyboru sołtysa,
b) dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
c) zgłaszanie kandydatów na sołtysa,
d) przeprowadzenie głosowania,
e) przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania z wyboru sołtysa.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Szkoła Podstawowa w Leśnej - Starej Wsi oraz Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna serdecznie zapraszają na obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" w Gminie Bodzentyn, który odbędzie się 2 marca 2019 roku o godzinie 14:00 w Szkole Podstawowej w Leśnej - Starej Wsi.

PLAKAT druk

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 23/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. z dnia 20.02.2019 r. oraz Zarządzeniem nr 24/2019 z dnia 21.02.2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2019 z dnia 20.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie zebrała się powołana Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Andrzej Jarosiński – Przewodniczący Komisji
 2. Wojciech Furmanek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Ewa Świątkowska – członek komisji

W wyniku oceny formalnej złożonych ofert, stwierdzono:

Zadanie 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu:

 • Ilość ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie: 13
 • Ilość ofert podlegających uzupełnieniu: 11
 • Ilość ofert odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych: 1
 • Ilość ofert, które nie wymają uzupełnień: 1

Zadanie 2: Działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze:

 • Ilość ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie: 19
 • Ilość ofert podlegających uzupełnieniu: 10
 • Ilość ofert odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych: 0
 • Ilość ofert, które nie wymają uzupełnień: 9

Zadanie 3: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn, w tym wypoczynku:

 • Ilość ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie: 1
 • Ilość ofert podlegających uzupełnieniu: 0
 • Ilość ofert odrzuconych z powodu niespełnienia warunków formalnych: 0
 • Ilość ofert, które nie wymają uzupełnień: 1

 

W przypadku ofert podlegających uzupełnieniu, oferent powinien zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w terminie do 27.02.2019 r. do godziny 15:00, celem uzupełnienia oferty.

W przypadku nie uzupełnieniu braków formalnych, oferta podlega odrzuceniu.

 

 Informacja o wynikach oceny formalnej ofert:

Zadanie nr 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  i sportu.

Numer oferty

Nazwa oferenta

Tytuł zadania

Uwagi

S1/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GRÓD”  Gimnazjum Bodzentyn

„Propagowanie lekkiej atletyki, biegów przełajowych oraz gier zespołowych wśród młodzieży Gimnazjum w Bodzentynie”

Oferta do  uzupełnienia

S2/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „ORŁY” Bodzentyn

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez przygotowanie uczniów z terenu Gminy Bodzentyn i zawodników ULKS „ORŁY” do udziału w zawodach.”

Oferta do  uzupełnienia

S3/2019

Wędkarski Klub Sportowy „KLEŃ” Bodzentyn

„Współzawodnictwo sportowe na szczeblu lokalnym i regionalnym. Promocja Gminy i regionu poprzez wędkarstwo wyczynowe.”

Oferta do  uzupełnienia

S4/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GULIWER”

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zapasach oraz w sumo.”

Oferta do  uzupełnienia

S5/2019

Fundacja Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND SPORT

„Kształtowanie sportowego wizerunku Miasta i Gminy Bodzentyn.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

S6/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „JODŁA” Bodzentyn

„Bieganie i strzelanie – Bodzentyńskie wyzwanie.”

Oferta do  uzupełnienia

S7/2019

Ludowy Klub Sportowy „ŁYSICA” Bodzentyn

„Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez upowszechnianie kultury fizycznej w formie sekcji piłki nożnej.”

Oferta do  uzupełnienia

S8/2019

Stowarzyszenie CHAMPION DOG

„Międzynarodowe współzawodnictwo championów”

Oferta odrzucona

S9/2019

Uczniowski Klub Sportowy „START” Św. Katarzyna

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieży, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym”

Oferta do  uzupełnienia

S10/2019

Stowarzyszenie MINIATURKA

„Mój sport – taniec.”

Oferta do  uzupełnienia

S11/2019

Uczniowski Klub Sportowy „ATLAS” Bodzentyn

„Rozwijanie Talentów Sportowych”

Oferta do  uzupełnienia

S12/2019

Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” Psary

„Wyrównać szanse”

Oferta do  uzupełnienia

S13/2019

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „OLIMP” we Wzdole Rządowym

„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży, uczestnictwo we współzawodnictwie, zakup niezbędnego sprzętu i odzieży sportowej, organizacji obozu i turniejów sportowych”

Oferta do  uzupełnienia

Zadanie nr 2: zadanie działalność na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze

K1/2018

Stowarzyszenie Wilków Nasz Dom

 

„VII Świętokrzyski Festiwal Zupy Rybnej nad zalewem w Wilkowie”

Oferta do  uzupełnienia

K2/2019

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Leśnej

„Promowanie Gminy Bodzentyn poprzez udział Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie w przeglądach i festiwalach folklorystycznych.”

Oferta do  uzupełnienia

K3/2019

Stowarzyszenie ŚWIĘTOKRZYSKIE JODŁY

 "Świętokrzyskie Jodły - kultura i promocja"

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K4/2019

Stowarzyszenie DĄBROWA

„Dąbrowa – uczestnictwo w kulturze.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K5/2019

Stowarzyszenie FURMANI

„Zespół Furmani promuje Bodzentyn”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K6/2019

towarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej ŁYSICA-SABAT

„Urodziny Łysicy.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K7/2019

Stowarzyszenie ŚWIĘTOKRZYSKIE TKACZKI

„Dzień Tkaczki.”

Oferta do  uzupełnienia

K8/2019

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna

„Strażacka Niepodległa – w 100. rocznicę odrodzenia straży pożarnych  na ziemiach polskich.”

Oferta do  uzupełnienia

K9/2019

Stowarzyszenie INICJATYWA

„Kulturalnie z Inicjatywą.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K10/2019

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

„Śladami tradycji i kultury ludowej” – promowanie ludowej kultury regionu świętokrzyskiego oraz poznawanie kultury ludowej różnych obszarów Polski.”

Oferta do  uzupełnienia

K11/2019

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach

„Poznajemy zakątki Polski – Kraków.”

Oferta do  uzupełnienia

K12/2019

Stowarzyszenie WZDOLSKIE KOŁOWROTKI

„Działalność zespołu „Wzdolskie Kołowrotki” – przygotowanie programów artystycznych oraz uczestnictwo w konkursach i przeglądach zespołów ludowych.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K13/2019

Koło Gospodyń Wiejskich w Siekiernie

„Festyn rodzinny w Siekiernie.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K14/2019

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi „ODNOWICA”

„XI Festiwal Wędrowania”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K15/2019

Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie

„Warsztaty muzyczne promujące działalność kulturalną Gminy Bodzentyn”

Oferta do  uzupełnienia

K16/2019

Koło Gospodyń Wiejskiej „CELINIANKI” w Celinach

„Integracja Festyn Rodzinny „W zdrowym stylu.”

Oferta do  uzupełnienia

K17/2019

Stowarzyszenie „STREFA WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY”

„Muzyka na szlaku świętokrzyskich zabytków sakralnych.”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

K18/2019

Stowarzyszenie BODZENTYN NASZE MIASTO

„Harcerze z wizytą w Małopolsce.”

Oferta do  uzupełnienia

K19/2018

Stowarzyszenie „MIEJSKA GÓRA” na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza

„Wycieczka kulturoznawcza”

Oferta do  uzupełnienia

Zadanie nr 3: zadanie działalność na rzecz dzieci i młodzieży z Gminy Bodzentyn,
w tym wypoczynku.

W1/2018

ZHP Chorągiew Kielecka,

Hufiec Kielce - Powiat

„Czynny i zdrowotny wypoczynek dzieci i młodzieży zrzeszonej w ZHP”

Oferta przeszła do oceny merytorycznej

 

 

 

W sobotę, 22 lutego o godzinie 10:00 w świetlicy wiejskiej w Wilkowie odbyła się trzecia edycja „Dyktanda gwarowego”. W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 uczestników nie tylko z naszej gminy ale również z Sieradza.

Wydarzenie rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba od powitania uczestników oraz gości i wręczenia pamiątkowego grawertonu Panu Januszowi Maciejskiemu - prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej "Łysica - Sabat" z okazji 10-lecia działalności Stowarzyszenia. To właśnie stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica Sabat” jest pomysłodawcą i inicjatorem stworzenia w Gminie Bodzentyn dyktanda .

Pan Wojciech Kózka członek stowarzyszenia i prowadzący wydarzenie również przywitał zebranych uczestników i gości, a rozpoczęcie dyktanda poprzedził występ zespołu Wilkowianie.

Według Wojciecha Kózki: - Dyktando ma na celu przypomnienie gwary świętokrzyskiej, twórczości regionalnych oraz ludowych poetów, którzy odeszli w zapomnienie. Jak dodaje: - Najlepszym przygotowaniem do testu było czytanie literatury pisanej gwarą świętokrzyską. W świętokrzyskich bibliotekach są takie wydania, więc każdy zainteresowany może z nich skorzystać.

Podczas tegorocznej edycji Dyktanda Gwarowego uczestnicy zmierzyli się z utworem mieszkańca sąsiedniej gminy Krajno, Wojciecha Grzegorczyka. Wiersz nosi tytuł "Świętokrzyskie stroje".

III Dyktando Gwarowe oceniało jury w składzie: Urszula i Mirosław Oettingen, Maria Domańska-Nogajczyk, Teresa Comber i Marta Janicka.

W tym roku laureatką I miejsca została : Klaudia Lach

II miejsce zdobyła : Wiesława Kupis

III miejsce zajęła : Inga Świderska

Wyróżnienie otrzymała najmłodsza uczestniczka konkursu Zuzia Furmańczyk

Wszyscy uczestnicy otrzymali ceramiczne pamiątki. Zwyciężczynie nagrodzone zostały również specjalnie na tę okazję przygotowanymi rzeźbami

Organizatorami III Dyktanda Gwarowego byli: Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat", Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna imienia Adeli Nawrot w Bodzentynie.

W związku z wdrażaniem od 4 marca 2019 roku dowodów z warstwą elektroniczną

- w środę 27 lutego 2019 roku czasowo wyłączone zostanie składanie wniosków o dowód osobisty przez internet /ePUAP/. Przywrócone zostanie 4 marca 2019 r.

- w piątek 1 marca 2019 r. od godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych /nie będzie możliwe składanie wniosków o dowód osobisty oraz odebranie dowodu osobistego/.

Bezpłatna cytologia dla Pań w wieku 25 - 59 lat.

Bodzentyn przy Ośrodku Zdrowia, ul. Ogrodowa 1

27 luty 2019 r. w godzinach 10:00 - 16:00.

Zapraszamy!

Proponowany porządek obrad

 

„Starajcie się zostawić ten świat,
choć trochę lepszym niż go zastaliście”

/Robert Baden-Powell

 

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej 

Zuchom, Harcerzom i Instruktorom

składam serdeczne życzenia braterstwa na co dzień, satysfakcji
z pełnionej służby, sukcesów w pracy oraz wytrwałości w dążeniu do doskonałości.

Życzę prawdziwych przyjaźni i wielu niezapomnianych wydarzeń na harcerskim szlaku w służbie i przygodzie.

Czuwaj!

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn
                   Dariusz Skiba

http://wokollysejgory.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=87&dzialy=87&akcja=artykul&artykul=2500

 

Beneficjenci poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 - logootypy_lsr_2014_2020.jpg

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” przypomina o obowiązku złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

1. Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) składa Beneficjent realizujący operację w zakresie:

A. rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR dla:

 • podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia);
 • tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia);
 • rozwijania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia);

B. wspierania współpracy między pomiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych (§ 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia);

C. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (§ 2 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia);

D. zachowania dziedzictwa lokalnego (§ 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia);

E. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§ 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia);

F. a także operacji realizowanych w innych zakresach niż wymieniono powyżej, jeżeli w wyniku ich realizacji zostaną utworzone miejsca pracy.

2. Przed wypełnieniem IMRB/IPRO w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, należy zapoznać się z treścią informacji pomocniczej.

3. IMRB/IPRO, sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

4. Beneficjent składa Informację monitorującą z realizacji biznesplanu / Informację po realizacji operacji (IMRB/ IPRO), w terminie okreslonym w § 5 Zobowiązania Beneficjenta Umowy o przyznanie pomocy.

Formularze informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)  do pobrania: 

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 06.06.2018 r.) - otwórz

Operacje pozostałe:

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel, od 13.06.2018 r.) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf, od 06.06.2018 r.) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf archiwalna) - otwórz

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Lucyna Micek

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach uprzejmie informuje, iż w roku 2019 jest organizowany Ogólnokrajowy Konkursu pn."Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Działanie to jest wspaniałą okazją do zwrócenia uwagi na tematykę bezpieczeństwa pracy w rolnictwie i z pewnością nie pozostaje bez wpływu na ilość zdarzeń wypadkowych w tej dziedzinie gospodarki na terenie naszego województwa. Zaangażowanie organizatorów i trud uczestników Konkursu kształtują nowy wizerunek bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych oraz pozwalają na promocję regionu świętokrzyskiego.

W 2018 roku, zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu byli Państwo Przyjemscy z powiatu kazimierskiego w województwie świętokrzyskim. Zwycięscy otrzymali w nagrodę - ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego w kraju 2018.

W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

 

Osobą koordynującą konkurs z ramienia Oddziału Regionalnego KRUS jest Pani Anna Kaniszewska - tel. 41 348-19-40.

 

Gospodarstwo należy zgłosić do KRUS OR w Kielcach w nieprzekraczalnym terminem do dnia 29 marca 2019 roku. 

Więcej informacji: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/kasa-rolniczego-ubezpieczenia-spolecznego-zaprasza-wlascicieli-gospodarstw-rolnych-do-udzialu-w/ 

Zapraszamy na III Dyktando Gwarowe 23 lutego 2019 r. godz. 10.00 Świetlica Wiejska w Wilkowie

Zapisy do 22 lutego 2019 r.  do godziny 12:00 pod nr tel. 693 690 333

III Dyktando Gwarowe 1.jpg 4

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia 23/2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje Asystentów Osoby Niepełnosprawnej.

Oferta

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS