Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn razem z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki serdecznie zapraszają wszystkie dzieci 10 czerwca od godziny 15:00 na DZIEŃ DZIECKA

Burmistrz Miasta i Gminy informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie pn. "Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu". 

Wszystkie osoby w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie) z terenu powiatów kieleckiego, koneckiego i skarżyskiego zapraszamy do udziału we współfinansowanym ze środków UE projekcie „Nowe kwalifikacje kluczem do sukcesu”. Oferujemy całkowicie darmowe szkolenia komputerowe oraz językowe (j. angielski), materiały szkoleniowe, a także możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabyte umiejętności.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu: http://nowekwalifikacje.pretender.pl/ oraz pod adresem mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt skierowany jest do osób w trudnej sytuacji na rynku pracy - o niskim wykształceniu, a także osób niepełnosprawnych.

W dniu 03.06.2018 roku w miejscowości Psary-Podlesie odbyły się uroczystości poświęcone upamiętnieniu 75 rocznicy Pacyfikacji Podlesia, zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi i Edukacji „Nasza Szkoła” w Psarach Starej Wsi przy współpracy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi.

Do konkursu piękności zgłosiła się jedna z mieszkanek gminy Bodzentyn, Aleksandra Białek. W związku z tym, iż w konkursie liczy się każdy głos zachęcamy Państwa do pomocy naszej krajance. 

Aleksandra Białek, 18-letnia mieszkanka Podgórza. Na co dzień chodzi do szkoły im. Mikołaja Kopernika w Kielcach, kształci się w kierunku Technika Organizacji Reklamy.

Harcerska Wiosna Kulturalna, czyli Wojewódzkie Przeglądy Muzyczne, została po raz kolejny zorganizowana przez ZHP Chorągiew Kielecką oraz Dom Kultury „Białogon”.W tym roku zmagania konkursowe odbyły się 11 maja i przyciągnęły do Kielc wielu młodych i zdolnych wykonawców z całego województwa. Nasze Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki reprezentowały trzy dziewczyny: Julia Skrzeczyna, Natalia Pepaś, Weronika Winiarska, które w przeglądzie powiatowym zajęły całe podium. 11 maja 2018 r. rywalizowały w Kat. IX (soliści gimnazjum-liceum reprezentujący placówki kultury). Tu również zaprezentowały się na najwyższym poziomie. I miejsce wyśpiewała Julia Skrzeczyna, a wyróżnienie Natalia Pepaś. Julia Skrzeczyna otrzymała również nominację do udziału w Koncercie „Gospodarze-Gościom” 45.Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej 2018. 14 lipca wystąpi w Amfiteatrze Kadzielnia.

/Opiekun artystyczny Maria Joanna Paluch

W dniu 5 czerwca na Rynku Górnym w Bodzentynie, odbyło się uroczyste przekazanie niezbędnego do ratowania życia i zdrowia wyposażenia. Sprzętem obdarowane zostały trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej gminy. W uroczystości uczestniczył Senator Krzysztof Słoń, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusz Skiba, Komendant gminny Marek Białek, Prezesi oraz członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z Bodzentyna, Psar Starej Wsi oraz Wzdołu Rządowego.

 1. Ochotnicza Straż Pożarna w Bodzentynie została obdarowana w : Torbę ratownicza PSP R1 – „walizkowa”, kpl. z szynami Kramera i deską ortopedyczną – 1 szt. Zakupioną za kwotę 5470,01 zł brutto
 2. Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach Starej Wsi - Torba ratownicza OSP R1- zgodna z normą – 1szt.- za kwotę 980,00 zł brutto
 3. Ochotnicza Straża Pożarna we Wzdole Rządowym - Defibrylator : AED, funkcją interaktywnej pomocy w RKO, odporność na zawilgocenie min: IP54, żywotność baterii, tryb pediatryczny –1 szt. oraz Średni zestaw hydrauliczny: w skład zestawu wchodzą - pompa/agregat hydrauliczny, nożyce hydrauliczne, rozpieracz ramieniowy, przewody hydrauliczne zasilające - 1 szt. za łączna kwotę 70 980,00 zł brutto.

Jak mówi Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Skiba: - Na bezpieczeństwie mieszkańców nie można oszczędzać, dlatego staramy się możliwie jak najwięcej wspomagać finansowo naszych strażaków. Oprócz bieżących wydatków wynikających z ustawowego obowiązku finansowania straży pożarnych, pozyskujemy także zewnętrzne środki finansowe.

Inwestycja realizowana jest w ramach Programu I Priorytetu III B "Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom  oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem" Całość inwestycji wyniosła 77 600,00 PLN.

Wkład własny Gminy Bodzentyn wynosi 1% całości inwestycji.

Sołtysi z terenu Gminy Bodzentyn

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn  informuje że :

Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Bodzentyn – zgodnie z ww. ustawą, dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

 

Podstawowe informacje dotyczące szacowania szkód łowieckich:

 1. Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.
  (W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.).
 2. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
 3. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
 5. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół do którego każda ze stron ma prawo wnieść zastrzeżenia.
 6. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 7. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
 8. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód
  w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie pastwisk w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.
 9. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego
  w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
 10. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYSTĄPIENIA SZKODY. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
 11. Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 12. Decyzja, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów,
  o których i jest ostateczna.
 13. Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony
  z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Druki wniosków, protokołów oględzin, protokołów szacowania ostatecznego oraz szczegółowe informacje  dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, pokój nr 1, P. Hubert Jędrzejczyk , w godzinach  pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn  www.bodzentyn.pl

 

 

 

 

 

Od zarania dziejów przyroda budzi zainteresowanie człowieka. Ludzka ciekawość poznania otaczającego świata była i jest motorem rozwoju nauki.

     Przyroda jest pełna zapierających dech w piersiach struktur. Dzięki współczesnym metodom badawczym zaobserwowano, że w strukturach żywych organizmów jest coś więcej niż tylko przystosowanie do warunków życia w wybranym środowisku. Jest w nich dążenie do doskonałości. Do tworzenia rozwiązań najlepszych, idealnych, jakie można uzyskać w konkretnym świecie. Co sprawia że żyjemy? Jakie procesy zachodzą w nas? Jaka jest tajemnica życia?

        „Tajemnica życia” - pod takim hasłem przebiegał XVI Gminny Turniej Wiedzy Przyrodniczej, który w tym roku został zorganizowany w Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie. Patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta i Gminy pan Dariusz Skiba.

        Dnia 5 czerwca 2018r. 39 uczniów II klas gimnazjalnych z Bodzentyna i Wzdołu Rządowego oraz klas siódmych szkół podstawowych z Bodzentyna, Psar, Woli Szczygiełkowej, Leśnej, Śniadki rozwiązywali testy sprawdzające wiedzę z biologii i chemii. Miały one wyłonić Najlepszego Przyrodnika, Najlepszego Biologa, Najlepszego Chemika.

            Otwarcia konkursu dokonała p. Danuta Kolasa dyrektor Gimnazjum w Bodzentynie. Przywitała wszystkich uczestników i życzyła „połamania piór”. Następnie uczniowie rozwiązywali test składający się z zadań otwartych i zamkniętych o różnym stopniu trudności.
Konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Po godzinnych zmaganiach z testem uczniowie wraz z opiekunami udali się na poczęstunek.

            W oczekiwaniu na wyniki uczniowie obejrzeli prezentacje dwóch gimnazjalnych projektów edukacyjnych pt.: „Ile chemii zjadamy każdego dnia?” oraz „Jakie efekty towarzyszą reakcjom chemicznym? Młodzież miała okazję obejrzeć doświadczenia chemiczne min. pasta dla słonia, lokomotywa, wulkan, błędne ogniki. Odkrywali zaszyfrowane informacje spisane atramentem sympatycznym, a także rozwiązywali online quiz tematyczny.

 

WYNIKI XVI GMINNEGO TURNIEJU WIEDZY PRZYRODNICZEJ

NAJLEPSZY PRZYRODNIK

1 miejsce- Wojciech Krzos (Gim. Bodzentyn)

Ex aequo 2 miejsce – Kamila Jarosz (SP Bodzentyn), Wiktor Smoliński (SP Wzdół Rządowy)

NAJLEPSZY CHEMIK

1 miejsce – Kamila Wzorek (Gim. Bodzentyn)

2 miejsce – Natalia Biskup (SP Psary)

3 miejsce – Alina Dyk (Gim. Bodzentyn)

NAJLEPSZY BIOLOG

1 miejsce- Zuzanna Dadziak (Gim. Bodzentyn)

Ex aequo 2 miejsce – Julia Pożoga (SP Śniadka), Krzysztof Telka (SP Bodzentyn)

Każdy uczestnik konkursu otrzymał zestaw promujący Gminę Bodzentyn (kubek, smyczkę, długopis, folder) oraz pamiątkowy dyplom. Laureaci otrzymali za I miejsce - słuchawki, za drugie – Power Banka, za trzecie – mysz bezprzewodową.

Gratulujemy!!!

Fundatorami nagród w XVI Gminnym Turnieju Wiedzy Przyrodniczej byli: Burmistrz Gminy i Miasta Bodzentyn pan Dariusz Skiba oraz Gimnazjum w Bodzentynie.

Wszystkim, którzy  przyczynili się  do organizacji i sprawnego przebiegu XVI Turnieju Wiedzy Przyrodniczej składamy serdeczne podziękowania. Do zobaczenia za rok.

                                                                                                                                                                                                                                           Dorota Kita

''Jeśli zapomnę o Nich,

Ty Boże na Niebie , Zapomnij o mnie ! ''

                            Adam Mickiewicz

     Tak jak w poprzednich latach, społeczność Woli Szczygiełkowej oddała hołd wojennym bohaterom Woli Szczygiełkowej, którzy złożyli swe życie Bogu i Ojczyźnie podczas II wojny światowej. 27 maja 2018 roku w Miejscach Pamięci, którego historię doskonale zna młodsze i starsze pokolenie Woli Szczygiełkowej, odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca ofiary hitlerowskiego terroru czasu wojny. Współorganizatorami tej podniosłej uroczystości byli Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Pani Sołtys i Radna Rady Miejskiej oraz Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa. Uroczystość była częścią realizowanego przez Stowarzyszenie i Zespół Wolanie spod Łysicy projektu pod nazwą ''Z przeszłością w przyszłość'', a współfinansowanego przez Urząd Gminy w Bodzentynie. Projekt zakłada realizację czterech działań odwołujących się tematycznie do historii Woli Szczygiełkowej i obchodzonej w tym roku 100- rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

     Przypadającą w tym roku 75 rocznicę pacyfikacji miejscowości Wola Szczygiełkowa zorganizowano tradycyjnie przy miejscowym krzyżu nieopodal szkoły, w miejscu pierwszego pochówku, tych których Niemcy z rozkazu "Kata Łysogór ''- Alberta Schoustera rozstrzelali na oczach swych bliskich 25 maja 1943 roku. Zebranych licznie mieszkańców Woli Szczygiełkowej, w tym rodzin poległych oraz przedstawicieli gminnych i powiatowych władz samorządowych powitali gospodarze wsi: sołtys, Aneta Jarosińska i radna, Bożena Wyglądacz. Mszę Świętą w intencji mieszkańców wsi poległych podczas II wojny światowej odprawili : ksiądz prałat Jan Tusień, nasz rodak i wnuk rozstrzelanego podczas pacyfikacji oraz proboszcz parafii Dębno, ksiądz Marian Jakubowski. Wiązanki kwiatów z biało- czerwonymi barwami złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Pan Dariusz Skiba z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Panem Wojciechem Kózką, Przedstawiciele Rady Powiatu Kieleckiego Pan Józef Szczepańczyk i Pan Janusz Wojkowski, a także sołtys miejscowości i przedstawiciele stowarzyszenia . Minutą ciszy uczczono poległych w czasie wojny mieszkańców przy miejscowym pomniku. To szczególne miejsce i symbolika pomnika, przedstawiająca ''Białego Orła ''z uciętym skrzydłem, upamiętniająca tych, których zabrała Ojczyźnie wojna, ma dla nas żyjących szczególną wymowę i znaczenie. Znaczącym dopełnieniem uroczystości były słowa Burmistrza, Dariusza Skiby, który podkreślił znaczenie obchodzonej w tych dniach rocznicy przez mieszkańców Woli Szczygiełkowej i gminy Bodzentyn , naznaczonej wieloma miejscami kaźni i poświęcenia naszych przodków, którzy są dziś dla nas bohaterami. Pan Józef Szczepańczyk odwołując się do słów naszego wieszcza narodowego, Adama Mickiewicza wskazał na rolę pamięci, o tych, którzy ginęli za Ojczyznę i współbraci, a także potrzebę nieustannego przypominania ofiary, jaką złożyli w imię wolnej i niepodległej Polski. Naszym wspólnym zadaniem jest kształtowanie pamięci o naszej historii i ludziach, którzy tworzyli tę tragiczną często historię naszej świętokrzyskiej ziemi i naszego narodu.

     Na zakończenie uroczystości działający przy Stowarzyszeniu Zespół Wolanie spod Łysicy oraz przedstawiciele młodzieży: Zosia Kita i Natalia Pepaś zaprezentowali montaż słowno- muzyczny odwołujący się do zdarzeń, które miały miejsce w Woli Szczygiełkowej dokładnie 75 lat temu. Nawiązując do słów Adama Mickiewicza i wypowiedzi naszych gości, cała społeczność Woli Szczygiełkowej stara się nie zapominać o ''cichych bohaterach'' tej ziemi, troszcząc się o miejsca pamięci narodowej, licznie uczestnicząc w obchodach rocznic historycznych i kultywując pamięć o przeszłości, tak ważnej dla przyszłości przyszłych pokoleń i naszej tożsamości narodowej.

                                                                                                                                                                                                                                 Bożena Wyglądacz

Szanowni Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w imieniu Biskupa Jana Piotrowskiego prosi wszystkich mieszkańców o dołączenie do szczytnej akcji "Zbieram i pomagam", która ruszyła we wszystkich parafiach. Akcja polega na zbiórce elektrośmieci na potrzeby misji.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” informuje, że przedsiębiorcy  prowadzący działalność na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w tym rozpoczynający działalność gospodarczą mają możliwość skorzystania z funduszu pożyczkowego na bardzo korzystnych warunkach. O pożyczkę mogą wnioskować mikro-, małe-, średnie przedsiębiorstwa.

Wszelkie informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem http://fpws.eu/pl/

 

W 2018 r. mija 75. rocznica krwawej pacyfikacji Bodzentyna. Dnia 1 czerwca 1943 r. niemieckie formacje 62 zmotoryzowanego plutonu żandarmerii i 3 kompanii 955 batalionu zabezpieczającego Wehrmachtu na czele z Albertem Schusterem, katem Gór Świętokrzyskich, wczesnym rankiem rozpoczęły krwawą akcję przeciwko ludności miasteczka.

W wyniku spotkań Komitetu Rozwoju Turystyki Gór Świętokrzyskich, we wtorek 29 maja, w Gminie Bodzentyn w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki, odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora turystycznego, w którym wzięli udział samorządowcy, organizacje pozarządowe, firmy i osoby zaangażowane w rozwój naszego regionu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, we wtorek 29 maja w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, podpisał z Marszałkiem Adamem Jarubasem pre-umowę na dofinasowanie projektu „Rewitalizacja miasta Bodzentyn – II etap”.     

Rada Miejska w Bodzentynie podczas poniedziałkowej sesji jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Dariuszowi Skibie absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2017 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 12 Radnych, nikt nie był przeciwko i nikt z Radnych nie wstrzymał się od głosu. Trzech Radnych było nieobecnych.

W związku z tym ważnym wydarzeniem, na sesji nie zabrakło podziękowań i gratulacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Zygadlewicz pogratulował i podziękował Burmistrzowi. Dodatkowo podziękowania złożył Zastępcy Burmistrza - Andrzejowi Jarosińskiemu, Sekretarzowi – Wojciechowi Furmankowi oraz Skarbnikowi – Arturowi Nadolnemu, zaraz po odczytaniu wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kózka po uchwaleniu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium podkreślił, że na poniedziałkowej sesji co prawda jest mowa o realizacji budżetu tylko za rok ubiegły, to jednak jest on wynikiem działania ostatnich lat.  - Naprawdę podjęliśmy się ogromnego wyzwania, żeby tą naszą gminę pokazać z jak najlepszej strony. Żeby pokazać, że można zrobić to, co wydawało się przez całe lata niemożliwe do wykonania. Proszę Państwa – da się, i pokazaliśmy to wszyscy, tutaj przez cztery lata, pomimo różnicy zdań. Ważne, że zrobiliśmy ogromną robotę, że nasza gmina na przestrzeni tych lat, zmieniła się bardzo, i że zmierza w jeszcze lepszym kierunku – skomentował.

Przewodniczący RM pogratulował wszystkim za wspaniałe efekty pracy. Podziękował i pogratulował również Burmistrzowi i Sołtysom, którzy ciężko pracują i męczą się po to, by poprawić byt swoich mieszkańców. Dziękował również Radnym za wsparcie w działaniach. Wyraził jednak ubolewanie, że inwestor z zewnątrz, który miał rozwijać turystykę, podziękował i odszedł po ordynarnych kłamstwach i pomówieniach. Przypomniał również podobną sytuację z firmą zajmującą się przetwórstwem owocowo-warzywnym. Jak mówił: - Tym sposobem kilkadziesiąt miejsc pracy i ogromne podatki przeszły do innych gmin.  

Radna Jadwiga Dulęba również zabrała głos: - Chciałam podziękować, mimo iż zostałam uznana za opozycję. We Wzdołach wiele się zadziało. Dziękuję przede wszystkim za kanały, które niebawem będą. Ludzie bardzo się cieszą z tego powodu. Dziękuję za drogi, które powstały u nas. I dziękuję za to, że o co bym się nie zwróciła, to zawsze jesteście do dyspozycji. Nigdy nie odmówicie. Myślę, że więcej się dzieje teraz, a w tej kadencji udało się dużo zrobić.- Na zakończenie życzyła sukcesów oraz podziękowała Radzie Miejskiej za pozytywne głosowanie, podkreślając drogę do Huciska.

Burmistrz podziękował pracownikom: - Dziękuję wszystkim pracownikom Gminy, którzy wykonali kawał dobrej roboty i którzy starają się na co dzień wykonywać tę pracę rzetelnie, podpierając się prawnymi aspektami, żeby środki unijne były pozyskiwane w jak największym stopniu. Jakość pisanych przez nas wniosków jest bardzo wysoka.- Dodatkowo Burmistrz podziękował wszystkim kierownikom jednostek podległych samorządowi.

Udzielone przez Radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii o działaniach i wydatkach środków publicznych przez gminę Bodzentyn.

Ubiegłoroczne wydatki wyniosły ponad 48,6 mln zł, co stanowiło 94,19% zakładanego plany, zaś dochody wyniosły 46 598 638,58, co stanowi 97,37% zakładanego planu.

Przychód Gminy wyniósł ponad 3,3 mln zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniósł ponad 17,8 mln zł, z czego zadłużenia z tytułu kredytów to 14,8 mln oraz papierów wartościowych, których zbywalność jest ograniczona: 3,08 mln.

Podczas sesji dodatkowo Przewodniczący Rady Miejskiej wraz Burmistrzem złożyli list gratulacyjny dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen w związku z przyznaniem Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski 2017”.

Ponadto Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach:

 • zmian w budżecie gminy na 2018 r.,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2047,
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu,
 • wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie utworzenia Sieradowickego Parku Krajobrazowego,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny (zachowanie płynności finansowej) do projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014 – 2020,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wkład własny do projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Święta Katarzyna – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków” współfinansowanego ze środków RPOWŚ 2014 – 2020,
 • zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”,
 • sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli, funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 2018.
 • przekazania w formie darowizny samochodu osobowego Opel Astra Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Bodzentynie Sp. z. o. o.
 • sezonu kąpielowego oraz utworzenia miejsca okazjonalnego wykorzystywanego do kąpieli funkcjonującego przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

 

Więcej o absolutorium:

Komisja rewizyjna, w której skład wchodzi pięciu radnych: Jan Zygadlewicz, Józef Kołomański, Zofia Gliwa, Jerzy Tofil i Ryszard Tusień, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawozdaniach z wykonania budżetu, a także informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywnie zaopiniowała sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 4 Radnych, nikt nie był przeciwny, Radny Józef Kołomański wstrzymał się od głosowania.

Komisja rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń do realizacji poszczególnych zadań i przedstawionych sprawozdań finansowych oraz informacji o stanie mienia komunalnego.  

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrza, zgodnie z prawem podlegał zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która pozytywnie go zaopiniowała.

Następnie pozostałe komisje Rady Miejskiej (Planowania Budżetu i Mienia Komunalnego; Zdrowia, Oświaty i Kultury; Promocji i Turystyki; Rolnictwa i Spraw Samorządowych) również pozytywnie zaopiniowały sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

Podczas sesji absolutoryjnej, która zgodnie z prawem musi zostać podjęta najpóźniej do 30 czerwca, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium.

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS