W niedzielne popołudnie Rynek Górny w Bodzentynie należał do najmłodszych mieszkańców gminy Bodzentyn. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki wraz z Samorządem Miasta i Gminy Bodzentyn zorganizowało gminne obchody Dnia Dziecka w Bodzentynie.

Festyn rodzinny w Woli Szczygiełkowej

16 czerwca 2019 r., godzina 15:00

Boisko przy Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy na „Obchody Wykusowe”.

Uroczystości będą trwały trzy dni – 14, 15 i 16 czerwca i rozpoczną się w Bodzentynie.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej zostanie podjęta uchwała o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn płk. Janowi Piwnikowi ps. „Ponury” i mjr. Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt”.

 

Gmina Bodzentyn brała udział w tegorocznym jubileuszowym XXV Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2019, który został rozegrany w ramach XI Eurpejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich w dniach 26 maj - 1 czerwca. Dziękujemy serdecznie Lokalnym Animatorom Sportu, Uczniowskim Klubom Sportowym i Dyrekcji Szkół, które zgłosiły swój udział i tym samym przyczyniają się m.in. do promowania aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia.

Proponowany porządek obrad

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników sądowych,  Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Miejskiej w Bodzentynie z wnioskiem
o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:

- do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim – ogółem 1, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 1;

- do Sądu Rejonowego w Starachowicach – ogółem 1.

Ustawa o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)      jest nieskazitelnego charakteru,

3)      ukończył 30 lat,

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)      nie przekroczył 70 lat,

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)      duchowni,

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (wzór karty zgłoszenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. – Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693), do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty,
a które powinny być opatrzone datą mnie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 im 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba , której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać
w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3 (Biuro Rady Miejskiej
pok. Nr 10) w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku 7.15 – 15.15. 

Karty zgłoszeń oraz potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie:  http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/ oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miejskiej - tel. (41)3115-010, w.29.

Odbiór karty zgłoszenia wraz z dokumentami kandydatów, którzy nie zostali wybrani na ławników.

Kartę wraz z dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w wyżej wskazanym terminie, dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Natomiast koszty Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

   Przewodnicząca Rady Miejskiej

            /-/ Teresa Bzymek

 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko nieu postępowanie o przestępstwo ścigne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie kandydata, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej

Wzór listy poparcia

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych

W dniach 1 – 2 czerwca 2019 r. w Lublinie zawodnicy ULKS „Guliwer” wielokrotnie stawali na podium i w rezultacie, pokonując konkurentów z 20 ekip sportowych z całej Polski, wywalczyli III miejsce w klasyfikacji drużynowej.

Zaś indywidualne sukcesy świętokrzyskich zawodników sumo na ww. Mistrzostwach Polski przedstawiają się następująco:

Takiego Dnia Dziecka w Siekiernie jeszcze nie było. Koło Gospodyń Wiejskich w Siekiernie we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz dzięki miejscowym sponsorom przygotowało Festyn Rodzinny, w którym wzięło udział ponad 600 osób. Siekierzańska łąka w niedzielne popołudnie 2 czerwca zmieniła się w tętniące muzyką i zachęcające wieloma smakami i kolorami miejsce.

W najbliższe niedzielne popołudnie serdecznie zapraszamy

wszystkie Dzieci wraz z opiekunami,

aby wspólnie świętować DZIEŃ DZIECKA.

9 czerwca 2019 r., godzina 15:00

Bodzentyn, Rynek Górny

Obchody rozpoczęto uroczystą mszą świętą w Kościele Parafialnym w Bodzentynie, której przewodniczył ks. Leszek Sikorski. Procesja z kościoła parafialnego wyruszyła na Rynek Dolny, gdzie 76 lat temu okupanci zebrali mieszkańców Bodzentyna w celu ich późniejszego rozstrzelania.

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje, że w dniu 05.05.2019 r. (tj. środa) pokój nr 9 (I piętro) obsługujący Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej będzie nieczynny. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogli załatwić sprawy w innych Urzędach. 

Za utrudnienia przepraszamy.

     Wydarzenia, do których w każdym roku, wracają myślami mieszkańcy Woli Szczygiełkowej, rozegrały się 25 maja 1943 roku. Był piękny majowy poranek i chociaż wszyscy odczuwali niepokoje wojny, nikt nie spodziewał się tragicznego przebiegu tego dnia. We wczesnych godzinach rannych wioska otoczona została przez pluton żandarmerii niemieckiej pod dowództwem Alberta Schoustera. Mieszkańcy pod groźbą karabinów sprowadzeni zostali na szeroką łąkę przy drodze, u podnóża pagórka, na którym dziś stoi pomnik. Spośród zebranych Niemcy (wyselekcjonowali) wybrali 20 młodych postawnych lub dobrze wyglądających  mężczyzn w wieku od 20 do 55 lat. Tego dnia zginęła również w pobliżu domu kobieta Iwan Anna. Ciała 21 ofiar hitlerowskiego terroru zebrano i pochowano w mogile zbiorowej naprzeciw szkoły w miejscu, gdzie stoi krzyż upamiętniający rozstrzelanych 25 maja 1943 roku.

REKORDOWA LICZBA UCZESTNIKÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PIKNIKU STRZELECKIEGO Z POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W BODZENTYNIE

28 maja 2019 r. Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie oraz działający na terenie szkoły klub sportowy ULKS „Jodła” Bodzentyn byli organizatorami Świętokrzyskiego Pikniku Strzeleckiego połączonego z Dniami Otwartymi Szkoły, który dodatkowo odbył się w ramach  XXV Sportowego Turnieju Miast i Gmin - XI Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Wydarzenie sportowe współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Samorządu MiG Bodzentyn zostało objęte Patronatem Honorowym Starosty kieleckiego – pana Mirosława Gębskiego.

Rekordowa liczba uczestników wydarzenia sprawiła, że rywalizacja w 4 dyscyplinach sportowych przygotowanych przez Organizatorów – strzelectwo sportowe, bilard, łucznictwo i marszobieg w formie Testu Coopera pokazały, że placówka, pracownicy i młodzież PZS w Bodzentynie to ogromny potencjał tej szkoły.

W tegorocznej edycji Pikniku Strzeleckiego gościliśmy młodzież i nauczycieli z 7 szkół: Jeziorka, Chybic, Szerzaw, Psar, Śniadki, szkoły podstawowej i gimnazjum w Bodzentynie. Po ponad 3-godzinnej rywalizacji udało się zaprezentować zwycięzców, którzy otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starostę kieleckiego, Prezesa PZBil i ŚGW IPA oraz nagrody zakupione w ramach projektu oraz współfinansowane przez partnera wydarzenia – Fundację Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT.

Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki konkurencji sportowych:

BILARD
I     Patrycja Kulpińska- SP Bodzentyn
II    Antoni Michta- SP Bodzentyn
III   Arkadiusz Cisak/Adam Pocheć- PZS Bodzentyn

BIEG „TEST COOPERA”
I     Karol Kupis- Gimnazjum Bodzentyn
II    Ernest Niemaszewski - PZS Bodzentyn
III   Dawid Jarosz Gimnazjum Chybice
III   Dawid Smużyński- Gimnazjum Bodzentyn

STRZELECTWO SPORTOWE
I     Dawid Sławek - PZS Bodzentyn
II    Ernest Niemaszewski - PZS Bodzentyn
III   Remigiusz Świetlik - PZS Bodzentyn

ŁUCZNICTWO
I      Ewa Świetlik- SP Śniadka
II    Wiktor Głuszek – SP Śniadka
III   Jakub Gwardyś - SP Bodzentyn

KLASYFIKACJA GENERALNA DZIEWCZĄT
I     Kinga Chrzęszczyk – Gimnazjum Bodzentyn
II    Patrycja Kulpińska – SP Bodzentyn
III   Kamila Wzorek – Gimnazjum Bodzentyn

KLASYFIKACJA GENERALNA CHŁOPCÓW
I     Arkadiusz Cisak - PZS Bodzentyn
II    Ernest Niemaszewski- PZS Bodzentyn
III   Adam Pocheć- PZS Bodzentyn

KLASYFIKACJA GENERALNA SZKÓŁ

  1. Gimnazjum w Bodzentynie – 636 pkt.
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Chybicach - 538 pkt.
  3. Szkoła Podstawowa w Bodzentynie - 509 pkt.
  4. Szkoła Podstawowa w Śniadce – 491 pkt.
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Szerzawach - 468 pkt.
  6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorku – 258 pkt.
  7. Szkoła Podstawowa w Psarach- 127 pkt.

W uroczystej dekoracji uczestniczył Sekretarz MiG Bodzentyn pan Wojciech Furmanek oraz przedstawiciel ŚGW IPA pan Wiesław Pióro.

Na zakończeniu zawodów młodzież uczestniczyła we wspólnym ognisku z pieczeniem kiełbasek oraz poczęstunku ufundowanym przez właściciela piekarni „Jedynka” w Suchedniowie.

 Zdjęcia oraz film z wydarzenia dostępne są na stronie internetowej e-bodzentyn. Ich autorem jest absolwent szkoły- pan Tomasz Fąfara.

/M. Tusień-Kuzka

Podczas Wielkiej Gali EuroBenefis 2019, która odbyła się 30 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, Miasto i Gmina Bodzentyn otrzymało prestiżowe wyróżnienie "EuroManager 2019". W czasie gali odbyły się również prezentacje świętokrzyskich przedsiębiorstw oraz samorządów, które tworząc ciekawe projekty pozyskały w latach 2014 - 2020 dofinansowania unijne i tym samym spełniając standardy europejskie umocniły swoją czołową pozycję w regionie. 

„Premie dla młodych rolników"

Od 31 maja do 29 czerwca 2019 r. oddziały regionalne ARiMR będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolników chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. W tegorocznym naborze wprowadzono korzystną dla rolników zmianę podwyższając kwotę premii do 150 tysięcy złotych.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS