Gmina Bodzentyn w dniu 29.10.2015r. przejęła od Starostwa Powiatowego w Kielcach grunty zabytkowego wzgórza zamkowego w Bodzentynie, które mają strategiczne znaczenie dla rozwoju turystycznego gminy.

W marcu gmina wystąpiła do starostwa z pismem o rozważenie możliwości przekazania nieruchomości w formie darowizny. Starosta kielecki, wniosek rozpatrzył pozytywnie . Na przełomie października i listopada doszło do zawarcia umowy między przedstawicielami urzędów. Gmina nabywając nieruchomość, ma w planach realizację określonych zadań. Chodzi o poprawę atrakcyjności gminy oraz skorzystanie na ten cel z funduszy unijnych. Wzgórze ma też przyciągać wzrok przejezdnych i budzić zaciekawienie - w tym celu planuje się stworzenie specjalnej iluminacji. Wzgórze będzie podświetlone i widoczne z daleka.

Przedsięwzięcie będzie kosztowało około 2 milionów złotych, ale większość pieniędzy gmina chce pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W dniu 29 października 2015 r. została podpisana umowa dzierżawy wyodrębnionej części działki nr 750/8 zlokalizowanej w Bodzentynie przy ul. Wolności 6, pomiędzy Gminą Bodzentyn a Panem Jerzym Materkiem pełnomocnikiem firmy BrunPol Serwis. Na wyodrębnionej części działki zostaną wykonane wszelkie prace budowlane niezbędne do wykonania kotłowni opalanej biomasą, która będzie umożliwiała zmniejszenie kosztów ciepła zużywanego przez sąsiednie obiekty Gimnazjum Samorządowego w Bodzentynie oraz innych odbiorców ciepła.

Po zakończeniu inwestycji „ Budowa kotłowni opalanej biomasą” i wykonaniu zewnętrznej sieci cieplnej dostarczającej czynnik grzewczy do odbiorców, firma zobowiązuje się produkować i dostarczać ciepło dla potrzeb Gimnazjum Samorzadowego w Bodzentynie położonym przy ul. Wolności 4, gwarantując przy tym jednocześnie obniżenie kosztów ogrzewania zespołu budynków przy ulicy Wolności 4 o :

(i) 10 % - w pierwszym roku obowiązywania umowy na dostawę energii cieplnej,

(ii) 15 % - w drugim roku obowiązywania umowy na dostawę energii cieplnej,

(iii) 20 % - w trzecim roku i w latach następnych obowiązywania umowy na dostawę energii cieplnej.

- w stosunku do kosztów ich ogrzewania ponoszonych w trzech ostatnich latach poprzedzajacych rok zawarcia niniejszej umowy.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 29 października 2015 r. do dnia 28 października 2030r.

Ruszył kolejny etap kampanii społecznej „Jak działa ZDROWY człowiek” - realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia. Jej celem jest promocja szeroko rozumianej profilaktyki, poprzez zachęcanie do zwrócenia uwagi na to, jak duży wpływ na nasze zdrowie ma sposób funkcjonowania (jedzenie, aktywność fizyczna, kondycja psychiczna, uzależnienia, zagrożenia środowiskowe itp.) Akcja związana jest z przyjęciem przez Sejm i Senat ustawy o zdrowiu publicznym.

Czytaj więcejWarsztaty z udziałem ekspertów

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podaje do informacji mieszkańców zestawienie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na lata 2015-2022.

Pobierz zestawienie

      Dnia 7 listopada 2015 r. odbyła się w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie konferencja naukowa. Organizatorami tego niecodziennego wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, Społeczna Rada Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Konferencja została objęta patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

       Zamysłem konferencji było przedstawienie jak najszerszej publiczności bogactwa historii i dziejów prowincjonalnego dziś miasteczka, które niegdyś stanowiło ważny w skali całego kraju ośrodek miejski, siedzibę biskupów krakowskich. Jednocześnie, nie była ona pojedynczym, odosobnionym wydarzeniem, ale stanowiła integralną część realizowanego na coraz szerszą skalę planu promocji miasta Bodzentyn. Wybór daty też nie był przypadkowy. Związana jest ona z minionym dwudziestoleciem odzyskania przez Bodzentyn praw miejskich oraz sześćset sześćdziesiątą rocznicą lokacji miasta. W tym dniu, sala widowiskowa MGCKiT gościła wiele autorytetów naukowych, przedstawicieli szkół i urzędów, w tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Instytutu Historii UJK, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Instytutu Pamięci Narodowej, Świętokrzyskiego Parku Narodowego i władz samorządowych. Miłą niespodzianką dla organizatorów, była wysoka frekwencja samych mieszkańców miasta i gminy, którzy wykazali zainteresowanie historią swojej miejscowości i regionu. Liczną grupę stanowili goście z Krakowa.

       W dniu konferencji spotkało się piętnastu referentów, reprezentujących uczelnie i instytucje z Krakowa, Warszawy, Kielc i samego Bodzentyna. Zebranych gości, kolejno powitali: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn mgr inż. Dariusz Skiba, Dyrektor MGCKiT mgr Marcin Sikorski, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, stanowiący razem komitet organizacyjny konferencji.

       Wykład inaugurujący naukową część konferencji, pod tytułem Bodzentyn – miasto
i jego architektura w dziejach i w krajobrazie
, wygłosiła prof. dr hab. inż. arch. Maria Brykowska z Politechniki Warszawskiej. Po jego zakończeniu miała miejsce miła uroczystość. Organizatorzy, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków, kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Kielcach, przedstawiciele Archiwum Państwowego w Kielcach oraz środowiska krakowskich archeologów wręczyli Pani prof. Marii Brykowskiej kwiaty oraz dyplomy z podziękowaniami za długoletnia pracę w dziedzinie badania historii i ochrony zabytków regionu świętokrzyskiego, szczególnie zaś Bodzentyna.

       Poniżej lista prelegentów i tematów wygłoszonych na konferencji:

Waldemar Gliński, Pracownia Badań Archeologicznych w Kielcach, Świętomarz-Tarczek-Bodzentyn. Kolejna próba przedstawienia problemu średniowiecznego osadnictwa Gór Świętokrzyskich

Dr Tomasz Graff, dr Dobrosława Horzela, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kardynał Zbigniew Oleśnicki i jego tablica fundacyjna dla kościoła parafialnego w Bodzentynie

Dr Mateusz Grzęda, Uniwersytet Jagielloński, Tryptyk Zaśnięcia Marii w kolegiacie bodzentyńskiej i jego rola w promowaniu kultu Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej przez biskupa krakowskiego Jana Konarskiego

Dr Piotr Rosiński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dawne organy w kościołach Bodzentyna

Bartłomiej Wołyniec, Uniwersytet Jagielloński, Działalność fundacyjna biskupa Marcina Szyszkowskiego (1616-1630) w Bodzentynie

Dr Czesław Hadamik, Pracownia Badań i Studiów Archeologicznych, Historycznych
i Konserwatorskich w Kielcach, Dwa ratusze Bodzentyna

Michał Sobala, Między „zamkiem” a „pałacem”. Rezydencja biskupów krakowskich w Bodzentynie w świetle inwentarza z 1680 roku

Wiesława Rutkowska, Archiwum Państwowe w Kielcach, Materiały kartograficzne i ikonograficzne dotyczące Bodzentyna w zbiorach Archiwum Państwowego w Kielcach

Anna Adamczyk, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach, Zespół zabudowy Bodzentyna. Problemy ochrony prawnej i konserwatorskiej

Dr Cezary Jastrzębski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Najstarsze tradycje zwiedzania Bodzentyna

Justyna Staszewska, Towarzystwo Dawida Rubinowicza w Bodzentynie, Ludność żydowska w Bodzentynie i jej spuścizna

Dr Tomasz Domański, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, Delegatura
w Kielcach, Źródła do dziejów Bodzentyna pod okupacją niemiecką w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach

Witold Comber, Bodzentyn, Odzyskanie praw miejskich przez Bodzentyn w 1994 r.

       Zakończenie konferencji, przypadło w udziale dr hab. prof. Instytutu Historii UJK Urszuli Oettingen, znanej w regionie działaczce na rzecz promocji miasta i pomysłodawczyni opisywanej konferencji, która wystąpiła z prezentacją: Miejsca pamięci w krajobrazie kulturowym Bodzentyna, opartą na materiale fotograficznym.

       Ważnym uzupełnieniem wystąpienia dr. Czesława Hadamika była autorska wystawa planszowa, prezentująca efekty prac archeologicznych prowadzonych pod płytą Górnego Rynku Bodzentyna w 2012 r.

       Po referacie pana Michała Sobali nastąpiła dłuższa przerwa w czasie której Burmistrz Dariusz Skiba zaprosił zgromadzonych gości na obiad do budynku szkoły podstawowej. Po posiłku, dr Cezary Jastrzębski, poprowadził sesję terenową, której trasa przebiegała przez Górny Rynek, ruiny Zamku Biskupów Krakowskich oraz kolegiatę NMP. Omawiał przy tym kolejne etapy zmian zabudowy miasta, przemiany architektoniczne i stylowe zamku stającego się pałacem, bryłę kościoła parafialnego, a w jego wnętrzu najważniejsze elementy sakralne, to jest ołtarz główny, tryptyk bodzentyński i inne.

       Pokłosiem konferencji będzie publikacja, która ukaże się w przyszłym roku.

     Tematyka wystąpień okazała się być interesującą nie tylko dla środowisk naukowych czy władz samorządowych, ale też dla samych mieszkańców Bodzentyna, pragnących dowiedzieć się więcej o historii i dziedzictwie swojego miasta i regionu. Dzięki temu, wydarzenie to zgromadziło liczną publiczność (około 130 osób). Wszyscy referenci zostali uhonorowani dyplomami z podziękowaniem za podjęcie badań nad zabytkową architekturą Bodzentyna, propagowanie historii miasta, udział w konferencji naukowej i wygłoszenie referatu, wręczonymi przez komitet organizacyjny konferencji.

Tomasz Świątkowski

     W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w zajęciach na temat: „Bezpieczna droga do szkoły” oraz „Prawda i mity o dopalaczach”, zorganizowanych przez pedagoga Wiolettę Kozerę przy współpracy z Komisariatem Policji w Bodzentynie.
      Spotkanie przeprowadził dzielnicowy z Komisariatu Policji w Bodzentynie, p. Rafał Dekiel.
      Celem zajęć było omówienie zasad poruszania się pieszo na terenie miasta i poza terenem zabudowanym, zasad przechodzenia przez przejścia dla pieszych, noszenia odblasków oraz uświadomienie uczniom niebezpieczeństw wynikających z zażywania dopalaczy oraz środków psychoaktywnych.
      Prelegent zapoznał uczniów z konsekwencjami dla zdrowia psychicznego i fizycznego człowieka, do których może doprowadzić zażywanie środków psychoaktywnych. Przestrzegł słuchaczy przed próbowaniem nieznanego pochodzenia substancji, ponieważ mogą powodować nieodwracalne w skutkach konsekwencje.


      Pod koniec zajęć uczniowie obejrzeli film, w którym o swoich doświadczeniach z dopalaczami opowiadali młodzi ludzie jak również mieli możliwość zobaczyć jakie skutki niesie dla człowieka zażywanie substancji psychoaktywnych oraz jaka jest odpowiedzialność karna nieletnich, którzy je posiadają.
     Pogadanka łączyła w sobie treści edukacyjne i prewencyjne. Prowadzona była w sposób ciekawy i interesujący.
      W trakcie zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które uzyskiwali kompetentne odpowiedzi.
      Pedagog Wioletta Kozera składa serdeczne podziękowanie prelegentowi za współpracę, zaangażowanie i poświęcony czas w przeprowadzenie zajęć.

Wioletta Kozera

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn na podstawie Uchwały Nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 grudnia 2010r. ,,w sprawie określenia  szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji” ogłasza konsultacje społeczne dotyczące treści projektu „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie otwartego spotkania w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie 18 listopada 2015r.  o godz. 13.00.

 W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Bodzentyn.

W trakcie spotkania wybrana zostanie Rada Działalności Pożytku Publicznego MiG Bodzentyn.

Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach.

 

W załączeniu:

1. Zarządzenie Nr 101/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wraz załącznikami.

 W sobotę, 24 października 2015 r., odbył się Pieszy Rajd Rodzinny zorganizowany przez Wolontariuszy z Gminy Bodzentyn, Miejsko -Gminne Centrum Kultury i Turystyki oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat”.

O godzinie 9.30 wszyscy chętni zebrali się przed budynkiem MGCKiT. Uczestnikami Rajdu byli: dzieci, młodzież, turyści, wolontariusze, pracownicy Centrum Kultury, a nawet sam Burmistrz Miasta i Gminy p. Dariusz Skiba.

Po wydaniu prowiantu na drogę przez przedstawiciela stowarzyszenie „Łysica-Sabat”, p. Janusza Maciejskiego i przypomnieniu regulaminu oraz zasad poruszania się, rozdano krzyżówki, które sprawdzały wiedzę na temat naszej gminy i informacji uzyskanych na trasie rajdu. Na każdym punkcie programu, wszyscy uzupełniali kolejne hasła w krzyżówce.

Uczestnicy, kierowani przez przewodnika świętokrzyskiego, wyruszyli na ponad dziesięciokilometrową trasę, która prowadziła od Rynku Górnego, przez Miejską Górę, Świętą Katarzynę i Krajno Zagórze nad Zalew w Wilkowie.

Po drodze wędrowcy mogli słuchać o ciekawostkach dotyczących Świętokrzyskiego Parku Narodowego, zaletach zdrowego stylu życia, legendach związanych z regionem i o Klasztorze Sióstr Bernardynek, położonym u podnóża Łysicy. Obowiązkowym punktem na trasie była również kapliczka Stefana Żeromskiego.

W Wilkowie na strudzonych wędrowców czekało pieczenie kiełbasek przy ognisku, ciastka, gorąca kawa i herbata oraz inne napoje zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat".

Wolontariusze zadbali o to, by nikt się nie nudził i zaprosili wszystkich do wspólnego tańca integracyjnego.

Rajd podsumował krótki quiz o Świętokrzyskim Parku Narodowym i przebytym szlaku. Zwycięzcy otrzymali nagrody, ufundowane przez MGCKiT.

Po dobrze spędzonym czasie, uczestnicy wrócili autobusem do Bodzentyna. Śmiało można napisać, że wszyscy byli zadowoleni z udziału w imprezie, a organizatorzy stanęli na wysokości zadania. 

/Wiktoria
Cheromińska

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki pragnie podziękować Wolontariuszom z Gminy Bodzentyn, Stowarzyszeniu Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat” za pomoc w przygotowaniu Pieszego Rajdu Rodzinnego oraz wszystkim uczestnikom za przybycie i dobrą zabawę.

 

 

W piątkowe popołudnie 23 października 2015 r. w Dębnie gm. Nowa Słupia obyła się konferencja pod hasłem „Agroturystyka wczoraj i dziś” na której Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki „Łysogóry” zaprezentowało projekt „Gospodarstwa tematyczne – szansą na rozwój”, realizowany w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Spotkanie uświetnił spektakl pt. „Wieczór Pielgrzyma”.

Wśród zaproszonych Gości byli min: Zenon Janus Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Jacek Kowalczyk Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Gąsior Wójt Gminy Nowa Słupia, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Aniceta Adamczk-Łypacz przedstawiciel Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Konferencję rozpoczął Jarosław Maliszewski – Prezes Świętokrzyskiego Towarzystwa Agroturystyki „Łysogóry”. W swoim wystąpieniu omówił realizowany projekt, ale też wspomniał o innych ciekawych przedsięwzięciach. Spotkanie było podwójnie uroczyste, a to za sprawą obchodów 15-lecia powstania Świętokrzyskiego Towarzystwa Agroturystyki „Łysogóry”. Na ręce prezesa złożone zostały podziękowania i gratulacje, a jako symbol jubileuszu odebrał „graf” ofiarowany przez: Park Miniatur i Rozrywki „Sabat Krajno”, Gospodarstwo Agroturystyczne „Raj przy Gościńcu”, Gospodarstwo Agroturystyczne „Na Wzgórzu” oraz statuetkę od Jacka Kowalczyka Dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Województwa Świętokrzyskiego.

Były też podziękowania w drugą stronę – za współpracę, za pomoc i życzliwość ze strony instytucji i podmiotów, czy osób, które wspierały stowarzyszenie. Podziękowania i dyplomy otrzymali m.in Jacek Kowalczyk Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Zenon Janus Wicestarosta Powiatu Kieleckiego, Andrzej Gąsior Wójt Gminy Nowa Słupia, Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Aniceta Adamczyk-Łypacz przedstawiciel Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Teresa Wąsik ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

21 października 2015 r. w Dworku Stefana Żeromskiego w Ciekotach spotkali się Wójtowie, Burmistrzowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry, aby omówić bieżące sprawy Stowarzyszenia i przygotować się do Walnego Zebrania Członków, które zostało zaplanowane na drugą połowę listopada. Prezes Stowarzyszenia p. Anna Łubek przedstawiła regulamin naboru Lokalnych Strategii Rozwoju w którym jasno określone zostały kryteria wyboru LSR, którą zgodnie z ogłoszonym konkursem należy złożyć do 30 grudnia tego roku

Lipiec - Wrzesień 2015 r.

Czerwiec 2015 r.

Maj 2015 r.

Kwiecień 2015 r.

Marzec 2015 r.

Luty 2015 r.

Styczeń 2015 r.

Grudzień 2014 r.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS